13.3 C
Athens
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 2020
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΜΕΝΣ: Αναγνώριση πραγματικού συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας

ΠΟΜΕΝΣ: Αναγνώριση πραγματικού συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
1. Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι η συμβολή της Ομοσπονδίας μας στην υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να συμπληρωθεί το κενό που δημιούργησε η νομοθετική αβλεψία που δημιουργείται κατά την εφαρμογή του (β) σχετικού και αδικεί παράφορα τους συναδέλφους που κατετάγησαν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, με το θεσμό των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). Συγκεκριμένα, ισχύουν και εφαρμόζονται τα κάτωθι:
insurancehellas.gr

       α.  Ο θεσμός των ΟΒΑ δημιουργήθηκε το 1990 με το (α) όμοιο,  για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών σε κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό (οπλίτες), προκειμένου να επαυξηθεί η μαχητική ικανότητα των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα των Μονάδων Εκστρατείας του Στρατού Ξηράς. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται μεταξύ άλλων:
  • Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Τ.Ε.Α.Μ.)
–   Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως τους έχουν τα ίδια δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί.
        β. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του (α) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του (γ) σχετικού:
  • Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, με τον βαθμό που φέρουν.
  • Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους, εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.
        γ.   Δυστυχώς, στο (β) σχετικό νόμο (Άρθρο 21, §α), που καθορίζεται η ασφάλιση των στρατιωτικών, δεν έχει υπάρξει ένταξη των ΟΒΑ, με αποτέλεσμα τα στελέχη που υπάγονται σε αυτόν το θεσμό, να αδυνατούν να αναγνωρίσουν τα έτη αυτά ως έτη «πραγματικής υπηρεσίας», αλλά μόνο ως «συντάξιμης». Τονίζουμε όμως πως πρόκειται για τριετή έμμισθη επαγγελματική σχέση, με πλήρη ασφάλιση και όχι για παράταση της προηγούμενης θητείας. Το νομικό κενό που δημιουργείται, προφανώς λόγω αβλεψίας του νομοθέτη, στερεί από αυτούς τους συναδέλφους το αναφαίρετο δικαίωμά αναγνώρισης των ετών αυτών ως έτη πραγματικής υπηρεσίας και σε ορισμένες δε περιπτώσεις, τους υποχρεώνει σε πολυετή επιπλέον παραμονή στις τάξεις των Ε.Δ. λόγω ένταξής τους σε διαφορετικές συνταξιοδοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
2. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), ζητά άμεση νομοθετική ρύθμιση, προς αποκατάσταση της παραπάνω αδικίας, ώστε οι εν λόγω συνάδελφοι, να τύχουν ίσης μεταχείρισης με όλους τους άλλους συναδέλφους τους (ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΟΠΥ) που τελούν στο ίδιο εργασιακό καθεστώς, αναγνωρίζοντας τα χρόνια υπηρεσίας τους ως πραγματικά.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η τροποποίηση της παραγρ.1 Άρθρο 21 του (β) σχετικού Νόμου ως εξής:
«Ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), ή του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, οι οποίοι ανανέωσαν την παραμονή τους στο Στράτευμα με βάση τις διατάξεις του Ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α΄), και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ ή ΟΒΑ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης».

4. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Ασμχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλ. 6983515236
5. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377
     Μετά τιμής
                                                                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο
     
                                 Ο Πρόεδρος
                        Ο Γενικός Γραμματέας
                             Δημήτριος Ρώτας
                                 Επγός (ΥΔΚ)
                         Γεώργιος Θεοδώρου
                                 Λγος (ΠΖ)