13.3 C
Athens
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, 2020
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σταδιοδρομική εξέλιξη Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ

Σταδιοδρομική εξέλιξη Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ

ΘΕΜΑ : Σταδιοδρομία Αξιωματικών από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών  (ΑΣΣΥ)
α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167)  «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών   των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»
insurancehellas.gr

β. N.4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»
γ. Ν.4433/2016 (ΦΕΚ Α΄ 213)  «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιμακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη του NATO, μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού και άλλες διατάξεις»
δ. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

ε. ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»
1. Με το (α) σχετικό έχουν καθοριστεί θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο, οι συναφείς διατάξεις και τροπολογίες των σχετικών (β) έως (ε) έχουν δημιουργήσει ανισορροπία μεταξύ Αξιωματικών ίδιας προέλευσης (εξ΄ Υπαξιωματικών), θέτοντας ζητήματα άνισης μεταχείρισης και διασάλευσης της αρχαιότητας, ανατρέποντας το αίσθημα δικαίου. Κατόπιν έντονων παρεμβάσεων των μελών μας και λόγω της σοβαρότητας του θέματος, γιατί πρωτίστως αφορά θέμα ηθικού του προσωπικού, συστάθηκε, κοινή ομάδα εργασίας από τις Ενώσεις Στρατιωτικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Καβάλας, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ξάνθης, Πιερίας, Κοζάνης, Ροδόπης και Δράμας, η οποία αφού μελέτησε με προσοχή τις προτάσεις των μελών, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα και προτάσεις με τις οποίες δύναται να αποκατασταθούν στο σύνολο τους όλες οι αρρυθμίες που έχουν δημιουργηθεί χωρίς καμία άμεση οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Αναλυτικότερα, τα προβλήματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας που έχουν δημιουργηθεί στους Αξιωματικούς (εξ΄ Υπαξιωματικών) από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών  (ΑΣΣΥ) είναι: 

α. Διασάλευση της ιεραρχίας (αρχαιότητας) μεταξύ Αξιωματικών ίδιας προέλευσης (εξ΄ Υπαξιωματικών) που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ΝΔ 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών  εθελοντριών του Ν.705/1977.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 32 του (δ) σχετικού, το οποίο τροποποίησε την παρ. 26 του άρθρου 18 του (β) ομοίου υπήρξε κρίση και προαγωγή μονιμοποιηθεισών Εθελοντριών του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση του Ν.705/1977 στον βαθμό του Λοχαγού, λογιζομένης από 01 Ιαν 2016 (ΕΔΥΕΘΑ 193/7-12-2016/ΓΕΣ), χωρίς τη προγενέστερη κρίση και προαγωγή των καταταγέντων ΑΣΣΥ το 1991 και 1992, τους οποίους ακολουθούσαν ως νεότερες ιεραρχικά, τόσο στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού όσο και στο βαθμό του Υπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ 58/2011 και 78/2015 αντίστοιχα), όπως προέβλεπε ο Ν.3883/2010 και οι οποίοι παραμένουν στον βαθμό του Υπολοχαγού (και αντίστοιχων) έως και σήμερα.
Η εισαγωγή της άνωθεν διάταξης, θεωρούμε ότι ανατρέπει την ιεραρχική δομή και αρχαιότητα.
β. Ανισότητα στην υπηρεσιακή εξέλιξη ως προς τον καταληκτικό βαθμό μεταξύ Αξιωματικών ίδιας προέλευσης (εξ΄ Υπαξιωματικών) και ίδιας Σχολής, αλλά υπαγωγής τους σε διαφορετικούς σταδιοδρομικούς νόμους (Ν.2439/1996 & Ν.3883/2010).
Συγκεκριμένα, για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών  (ΑΣΣΥ) από την τάξη 1993 (καταταγέντες το έτος 1991) και μετέπειτα σε σχέση με τις προηγούμενες τάξεις (καταταγέντες έως το 1990).
γ. Δυσαρμονίας στις προϋποθέσεις απονομής καταληκτικού βαθμού μεταξύ αξιωματικών του Ν.2439/1996 και αυτών του Ν.3883/2010, λόγω των μεταβατικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου 3865/2010, καθώς και των νέων διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, με τον σταδιοδρομικό νόμο 3883/2010.
Ειδικότερα με το άρθρο 32 παρ.1α του (α) σχετικού οι Αξιωματικοί που υπέβαλλαν παραίτηση έχοντας πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τα τυπικά προσόντα προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό, αποστρατεύονταν στον βαθμό που κατείχαν και όχι στον επόμενο όπως με τον Ν.2439/1996. Αυτό οδηγεί σε άνισα αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι καταταγέντες από το 1991 και μετά, υποχρεωτικά ήταν απόφοιτοι Γενικού λυκείου ή ισοδύναμης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Περαιτέρω, οι σπουδαστές που φοιτούν σήμερα στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) διάρκειας τριών (3) ετών (Ν.4361/2016, άρθρο 24) είναι κάτοχοι πτυχίων ισοδύναμων με αυτά των Ανωτάτων Σχολών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης . Είναι επομένως δίκαιο και ηθικά σωστό να δοθεί το δικαίωμα σε Αξιωματικούς τόσο προερχόμενους από ΑΣΣΥ όσο και σε Αξιωματικούς προερχόμενους από ΑΣΕΙ, με περισσότερα προσόντα και 40ετή συντάξιμη υπηρεσία και άνω, να έχουν όμοια προϋπόθεση απονομής καταληκτικού βαθμού, όπως και οι Αξιωματικοί του Ν.2439/1996.
δ. Περιστολή της βαθμολογικής εξέλιξης Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων,  προερχομένων από ΑΣΣΥ, καθόσον  Αξιωματικοί που εντάχθηκαν στην ειδική αυτή κατηγορία με τον σχετικό (α) νόμο , δεν εξελίσσονται ομαλώς και άνευ διοικητικών περιορισμών, σε αντίθεση με νεότερούς τους Αξιωματικούς που δεν εντάχθηκαν στον παραπάνω νόμο, αλλά και τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/1974, τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και τους Εθελοντές Μακράς Θητείας του Ν.1848/89. διασαλεύοντας την αρχαιότητα μεταξύ τους.
3. Για την αποκατάσταση αφ΄ ενός των παραπάνω δυσαρμονιών ως προς την ιεραρχία και εξέλιξη Αξιωματικών (εξ΄ Υπαξιωματικών) αλλά και αφ΄ ετέρου την επαναφορά έμπρακτα του αισθήματος δικαίου στα εν λόγω στελέχη προτείνονται, όπως και στο παρελθόν έχει προτείνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), οι κάτωθι ρυθμίσεις οι οποίες δεν επιφέρουν κανένα άμεσο οικονομικό κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό:
α. Στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010(Α΄167), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
«4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2017, απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
β. Στο άρθρο 23 του Ν.3883/2010, προστίθεται περίπτωση στ΄ και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ εδάφιο (4), β΄ εδάφιο (6) και γ΄ εδάφιο (6) του ιδίου νόμου, ως εξής:
«….στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των Ε.Δ. για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω αξιωματικοί προάγονται όταν κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, με τη συμπλήρωση σαράντα (40) συντάξιμων ετών ή και πλέον αυτών και μέσα σε ένα (1) μήνα αποστρατεύονται».
γ. Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους , εκτός αν έχουν συμπληρώσει με την παραίτησή τους 40ετή ή και πλέον αυτής συντάξιμης υπηρεσίας».
δ. Οι υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης ε΄ της μονής παραγράφου του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«(4) Ταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. (5) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.».
ε. Στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.δ. 1400/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται επειδή κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, διαγράφονται την ημερομηνία που συμπίπτει με την ημερομηνία εγγραφής τους στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.»   
Επισυναπτόμενα αρχεία