13.3 C
Athens
Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΌλα τα ονόματα Αξιωματικών (Ανώτεροι-Κατώτεροι), Υπαξιωματικών (ΣΜΥ-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ) που λαμβάνουν ηθικές αμοιβές

Όλα τα ονόματα Αξιωματικών (Ανώτεροι-Κατώτεροι), Υπαξιωματικών (ΣΜΥ-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ) που λαμβάνουν ηθικές αμοιβές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ «Ζ»-«Η»-«Θ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ-Β4-Β6-Β7 Β ́ ΚΛΑΔΟΣ/Β1

ΤΜ. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Τηλ. (εσωτ.): 5076
ΚΟΙΝ : ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΕΓΑ Φ. 447/17/ 281435

ΓΕΕΘΑ/Β ́ΚΛ/Β1 Σ. 2815
ΓΕΣ/Β1 Αριθμός Εγκυκλίου: 15
ΓΕΝ-ΓΕΑ /Β3 Αθήνα, 08 Απρ 2024
Συν.: Μία (1) ΥΑ
ΘΕΜΑ: Ηθικές Αμοιβές (Διαμνημονεύσεις)
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 1911/90 (Α ́166)
β. ΠΔ 192/91 (Α ́ 75)
γ. ΠΔ 12/92 (Α ́4)
δ. Φ.447/15/280862/Σ.2732/01 Απρ 24/Απόφαση ΥΕΘΑ

 1. Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η (δ) σχετική Υπουργική Απόφαση,
  που αφορά σε απονομή-προαγωγή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς των Κοινών Σωμάτων
  των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως Παραρτήματα «Δ» έως και «ΣΤ» της όμοιας.
 2. Οι Αξιωματικοί στους οποίους απονέμεται διαμνημόνευση, φέρουν στο εξής
  την αντίστοιχη διεμβολή, όπως αυτή περιγράφεται στα (β) και (γ) σχετικά.
 3. Ο βαθμός με τον οποίο αναφέρονται οι τιμηθέντες στρατιωτικοί είναι αυτός που
  έφεραν όταν συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις για την εν λόγω απονομή ή προαγωγή.
 4. Παρακαλούμε για την περαιτέρω κοινοποίηση και καταχώρηση της (δ)
  σχετικής, των στελεχών αρμοδιότητάς σας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του (β)
  σχετικού.
 5. Χειριστής θέματος, ΕΠ.ΟΠ. Επχίας (ΝΟΜ) Ειρήνη Βλάμη, Β. Επιτελή
  Τμήματος Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης Β1/ΓΕΕΘΑ, τηλ 5076.

Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Γεωργούλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής B1

EΠ.ΟΠ. Επχίας (ΝΟΜ) Ειρήνη Βλάμη
B. Επιτελή Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ/Β1
TMHMA ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Τηλέφ. (Εξωτ.): 210-6575076
Φ. 447/15/280862
Σ.2732
ΑΠΟΦΑΣΗ

«Απονομή – Προαγωγή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς –
Ανθστές – Υπξκούς των Ενόπλων Δυνάμεων»

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 4 του Ν. 1911/1990, «Εισαγωγή
γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 166 Α’).
β. Το ΠΔ 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως
και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ 75 Α’), ως αντικαταστάθηκε από
ΠΔ 19/2013 (Α ́47).
γ. Το ΠΔ 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως
και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων», (ΦΕΚ 4 Α’).
δ. Το ΠΔ 145/1993 «Τροποποιήσεις των διατάξεων των ΠΔ 192/1991 και
12/1992», (ΦΕΚ 60 Α’).
ε. Το ΠΔ 146/1993 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις
απονομής και υποβολής προτάσεων και απονομής διαμνημονεύσεων με τίτλο
Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές», (ΦΕΚ 60 Α’) ως αντικαταστάθηκε από ΠΔ
19/2013 (Α ́47).
στ. Την υπ’ αριθμόν 6 Απόφαση της 19ης/07-12-2023 Συνεδρίασης του
Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η απονομή – προαγωγή των διαμνημονεύσεων Αξίας & Τιμής, Ηγεσίας
Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας, Ευδοκίμου Διοικήσεως, Υπηρεσιών Αξιωματικού
Επιτελούς, Πολυετούς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας σε Επιτελείο και Συμμετοχής σε
Ειρηνευτικές Αποστολές, σε Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους Πίνακες των Παραρτημάτων «Α»
«Α» έως και «ΣΤ» της παρούσης.
Η παρούσα να μην δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2024
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Ακριβές αντίγραφο

EΠ.ΟΠ. Επχίας (ΝΟΜ) Ειρήνη Βλάμη
B. Επιτελή Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Πίνακας Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών ΣΞ, στους οποίους
απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Β» Πίνακας Αξιωματικών ΠΝ, στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Γ» Πίνακας Αξιωματικών ΠΑ, στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Δ» Πίνακας Αξιωματικών (ΝΟΜ), στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Ε» Πίνακας Αξιωματικών (ΟΕ), στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«ΣΤ» Πίνακας Αξιωματικών (ΣΔΓ), στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΝΣΗ Β1 (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
ΤΜ. ΣΤΑΔ. & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
29 Μαρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ – ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ
ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1 Αντγος ΜΧ 44928 Κονδύλης Αντώνιος Στυλιανός
2 Αντγος ΠΒ 46814 Αλφαντάκης Σπυρίδων Χρήστος
3 Αντγος ΜΧ 46829 Κορωνάκης Ανδρέας Ιωάννης

4 Αντγος ΠΒ 47233 Παπασταθόπου-
λος Σταύρος Γεώργιος

5 Αντγος ΠΖ 47243 Καπραβέλος Πάρις Ευστάθιος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β’ ΤΑΞΗΣ (Προαγωγή)
A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
6 Υπτγος ΠΖ 47815 Μανουράς Γεώργιος Βασίλειος ΔΔΕΕ
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ (Απονομή)
A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
7 Υπτγος ΠΖ 47275 Μπολομύτης Δημήτριος Σπυρίδων ΣΣΑΣ
8 Ταξχος ΠΒ 48475 Τσουλουβής Απόστολος Δημήτριος Δ ́ΣΣ/ΔΠΒ
9 Ταξχος ΠΖ 49196 Ελευθεριάδης Θεόδωρος Χαράλαμπος ΔΕΠΣ/Δ ́ΣΣ
10 Ταξχος ΕΜ 48059 Ταβουλάρης Σωτήριος Δημήτριος ΣΣΜ
11 Σχης Γ 48442 Παράσχου Χαράλαμπος Βασίλειος ΓΥΣ
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Α’ ΤΑΞΗΣ (Προαγωγή)

./.

Α-2

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
12 Ταξχος ΠΒ 49044 Καζάκης Χρήστος Ηλίας
13 Ταξχος ΠΒ 49057 Ραδίτσης Αλέξανδρος Άγγελος
14 Ταξχος ΠΖ 49124 Μαρτίδης Κλεόνικος Σάββας
15 Ταξχος ΠΒ 49161 Αδαμίδης Θωμάς Νικόλαος
16 Ταξχος ΠΖ 49170 Παπαγεωργίου Σπυρίδων Γεώργιος
17 Ταξχος ΠΒ 49171 Φωτιάδης Πέτρος Χρήστος
18 Ταξχος ΠΒ 49178 Ζουμπανιώτης Γεώργιος Ιωάννης
19 Ταξχος ΠΒ 49191 Σιρλαντζής Κωνσταντίνος Δημήτριος
20 Ταξχος ΠΖ 49196 Ελευθεριάδης Θεόδωρος Χαράλαμπος
21 Ταξχος ΑΣ 49215 Γούσης Χαράλαμπος Χρήστος
22 Ταξχος ΠΒ 49606 Ανδρικόπουλος Παύλος Νικόλαος
23 Ταξχος ΠΖ 49609 Κουφόπουλος Αλέξανδρος Δημήτριος
24 Ταξχος ΠΖ 49625 Παπαγεωργίου Νικόλαος Εμμανουήλ
25 Ταξχος ΠΖ 49629 Παλτίδης Γεώργιος Ελευθέριος
26 Ταξχος ΠΖ 49632 Πανάγος Ιωάννης Νικόλαος
27 Ταξχος ΠΖ 49647 Κυριακίδης Αναστάσιος Ευάγγελος
28 Ταξχος ΠΖ 49685 Πράγιας Αντώνιος Ευάγγελος

29 Ταξχος ΠΖ 49714 Παρασκευόπου-
λος Ιωάννης Δημήτριος

30 Ταξχος ΠΒ 49729 Γιάγκος Πέτρος Παναγιώτης
31 Ταξχος ΠΖ 49738 Καλμανίδης Κοσμάς Δημήτριος
32 Ταξχος ΠΒ 49749 Ψαρόπουλος Χαράλαμπος Στέργιος
33 Ταξχος ΥΓ 44272 Ηλιόπουλος Αλέξιος Γεώργιος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Β’ ΤΑΞΗΣ (Απονομή)

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
34 Σχης ΤΘ 55597 Πλιακοπάνος Κωνσταντίνος Ξενοφών
35 Σχης ΑΣ 56235 Κατέρης Χρυσόστομος Παναγιώτης
36 Σχης Ο 50552 Παπαποστόλου Δημήτριος Κωνσταντίνος

./.

Α-3

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
37 Σχης Ο 50556 Τσιάνταλης Βασίλειος Δημήτριος
38 Σχης Ο 51034 Τζουβελέκης Θεόδωρος Νικόλαος
39 Σχης Ο 51037 Μπουρδούκης Απόστολος Σωτήριος

40 Σχης Ο 51613 Νταβουλτζόπου-
λος Κωνσταντίνος Ιωάννης

41 Σχης Ο 51621 Ηλιόπουλος Νικόλαος Γεώργιος
42 Σχης Ο 51624 Μαντζαβίνος Νικόλαος Αθανάσιος
43 Σχης Ο 51625 Γιαντσούλης Βασίλειος Σπυρίδων

44 Σχης Ο 51713 Γιαννακοπού-
λου Αικατερίνη Γεώργιος

45 Σχης Ο 53128 Σαμψώνας Γρηγόριος Χαράλαμπος
46 Σχης Ο 53621 Αλεξιάδου Αθηνά Αντώνιος

47 Σχης ΥΓ 49252 Σουπιού Όλγα Θεμιστοκλής-
Χαράλαμπος

48 Σχης ΥΓ 49257 Σαββάκη Άννα Θωμάς
49 Ανχης ΠΖ 56706 Παναγιώτου Γεώργιος Ευάγγελος
50 Ανχης ΠΖ 56735 Πολυχρονίου Κωνσταντίνος Ιωάννης
51 Ανχης ΠΖ 56837 Γκιρμπάτσης Νικόλαος Βασίλειος
52 Ανχης ΠΖ 56875 Καλτζίδης Νεόφυτος Χαράλαμπος
53 Ανχης ΑΣ 57553 Αντωνιάδης Χαράλαμπος Ευθύμιος
54 Ανχης ΔΒ 56956 Ούρδας Ηλίας Κωνσταντίνος
55 Ανχης ΠΖ 56961 Βασιλόπουλος Γεώργιος Δημήτριος
56 Ανχης ΠΖ 56975 Βεργόπουλος Ιωάννης Βασίλειος
57 Ανχης ΠΖ 56984 Ιστίκογλου Νικόλαος Σπύρος
58 Ανχης ΠΖ 56995 Λαζαρίδης Λάζαρος Σεραφείμ
59 Ανχης ΠΒ 56996 Σταφυλίδης Αρκάδιος Γεώργιος
60 Ανχης ΠΖ 57005 Θεοχαρίδης Θεόφιλος Χρήστος
61 Ανχης ΠΖ 57008 Κηπηρτίδης Ιερόθεος Απόστολος
62 Ανχης ΠΖ 57034 Γεωργούλας Λουκάς Γεώργιος
63 Ανχης ΠΒ 57035 Σωτήρχος Ξενοφών Εμμανουήλ

./.

Α-4

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
64 Ανχης ΠΖ 57038 Κιναλής Θεόδωρος Γεώργιος
65 Ανχης ΠΖ 57044 Γρίβας Κωνσταντίνος Βασίλειος
66 Ανχης ΠΖ 57051 Θεοδώρου Γεώργιος Σπυρίδων
67 Ανχης ΠΒ 57102 Γαλαχουσίδης Νικόλαος Χαράλαμπος
68 Ανχης ΠΒ 57245 Τζιβάρας Ελευθέριος Θεόδωρος
69 Ανχης ΠΒ 57257 Κόρκακας Χρήστος Αναστάσιος
70 Ανχης ΠΒ 57309 Νάνος Κωνσταντίνος Πασχάλης
71 Ανχης ΠΒ 57315 Κουτσίδης Θεόδωρος Μιχαήλ
72 Ανχης ΠΒ 57318 Καραγιώργος Παναγιώτης Γεώργιος
73 Ανχης ΔΒ 57333 Γούναρης Γεώργιος Αλέξιος
74 Ανχης Ο 54344 Πολύμερος Ευθύμιος Δημήτριος
75 Ανχης Ο 54345 Μπουραζάνας Γεώργιος Δημήτριος
76 Ανχης Ο 54377 Βεζυρτζόγλου Αθανάσιος Γεώργιος
77 Ανχης Ο 55099 Ανδρικόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης
78 Ανχης Ο 55859 Πανοτάκος Απόστολος Γρηγόριος
79 Ανχης Ο 55868 Παπαγεωργίου Βασίλειος Γεώργιος
80 Ανχης Ο 56645 Παπαγιάννης Γεώργιος Αθανάσιος
81 Ανχης Ο 57404 Ευστρατίδης Χαράλαμπος Παναγιώτης
82 Ανχης Ο 57410 Νασιάδης Αχιλλέας Μιχαήλ
83 Ανχης ΠΖ 58025 Εκμεκτσή Σουλτάνα Αντώνιος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Β’ ΤΑΞΗΣ (Προαγωγή)

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
84 Σχης ΤΘ 51833 Μπουραντάς Ιωάννης Θεοφάνης
85 Σχης ΤΘ 51890 Εμμανουηλίδης Στέφανος Ξενοφών
86 Σχης ΤΘ 51896 Ντρούκας Βασίλειος Γεώργιος
87 Σχης ΤΘ 51928 Τσιγαράς Γεώργιος Αντώνιος
88 Σχης ΥΓ 49255 Κρίκη Βασιλική Φώτιος

./.

Α-5

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
89 Σχης ΥΓ 49266 Τσαγγάρη Αγγελική Παναγιώτης
90 Σχης ΥΓ 49267 Σπανουδάκη Μαρία Ιωάννης
91 Ανχης ΜΧ 56082 Δεληγεωργίου Γεώργιος Δημήτριος
92 Ανχης ΠΖ 56687 Κουκάκης Γεώργιος Κωνσταντίνος
93 Ανχης ΠΖ 56689 Κατσαράκης Ευστάθιος Ανδρέας
94 Ανχης ΠΖ 56693 Σάσσαρης Πέτρος Κυριάκος
95 Ανχης ΠΖ 56702 Σταματόπουλος Γρηγόριος Χρήστος
96 Ανχης ΠΖ 56710 Φραντζ Στυλιανός Δημήτριος
97 Ανχης ΠΖ 56712 Γκουλγκούτης Ιωάννης Χρήστος
98 Ανχης ΠΖ 56713 Καλιακούδας Απόστολος Θεόδωρος
99 Ανχης ΠΖ 56715 Κουβέλας Χρήστος Νικόλαος
100 Ανχης ΠΖ 56731 Ελευθεριάδης Μιχαήλ Γεώργιος
101 Ανχης ΠΖ 56743 Γιαννούλης Δημήτριος Γεώργιος
102 Ανχης ΠΖ 56765 Σωτηριάδης Χαράλαμπος Ιωάννης
103 Ανχης ΠΖ 56768 Παπαδέας Βασίλειος Κωνσταντίνος
104 Ανχης ΠΖ 56769 Μαζαράκης Γεώργιος Παναγιώτης
105 Ανχης ΜΧ 56770 Μάρκος Αθανάσιος Πέτρος
106 Ανχης ΠΖ 56778 Φυτιλής Δημήτριος Χρήστος

107 Ανχης ΠΖ 56782 Θεοδώρου Γεώργιος-
Εμμανουήλ Δημήτριος

108 Ανχης ΠΖ 56783 Ντερμάρης Κωνσταντίνος Βασίλειος
109 Ανχης ΠΖ 56784 Λαπατσάνης Σεραφείμ Ιωάννης
110 Ανχης ΠΖ 56787 Βουτσάς Θεοφάνης Χρήστος
111 Ανχης ΠΖ 56795 Παπαγιάννης Ιωάννης Χρήστος
112 Ανχης ΠΖ 56797 Δελημπέης Γεώργιος Εμμανουήλ
113 Ανχης ΠΖ 56799 Ράϊκος Αντώνιος Πολύκαρπος
114 Ανχης ΠΖ 56800 Γαυγιωτάκης Παύλος Κωνσταντίνος
115 Ανχης ΠΖ 56817 Ντάφλος Θεόδωρος Παύλος

./.

Α-6

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
116 Ανχης ΠΖ 56818 Ραχάνης Δημήτριος Ευστράτιος
117 Ανχης ΠΖ 56820 Στεργίου Δημήτριος Αριστείδης
118 Ανχης ΠΖ 56821 Μυλωνακάκης Εμμανουήλ Ελευθέριος
119 Ανχης ΠΖ 56830 Βουραζάνης Γεώργιος Αθανάσιος
120 Ανχης ΠΖ 56850 Κατσαντώνης Χρήστος Γεώργιος
121 Ανχης ΠΖ 56858 Κωτίτσας Γεώργιος Αλέξανδρος
122 Ανχης ΠΖ 56866 Μπεκιάρης Γεώργιος Δημήτριος
123 Ανχης ΠΖ 56871 Ζηκόπουλος Ανδρέας Νικόλαος
124 Ανχης ΠΖ 56872 Καρβέλης Ευάγγελος Νικόλαος
125 Ανχης ΠΖ 56876 Σιδηρόπουλος Γεώργιος Θεοδόσιος
126 Ανχης ΠΖ 56888 Ζορμπάς Θεόδωρος Αλέξανδρος
127 Ανχης ΠΖ 56891 Μαντζουράνης Κωνσταντίνος Ηλίας
128 Ανχης ΠΖ 56892 Θανόπουλος Σωτήριος Θεόδωρος
129 Ανχης ΠΖ 57509 Κεσίδης Ιωσήφ Βασίλειος
130 Ανχης ΠΖ 57631 Κοϊμτσίδης Παναγιώτης Θωμάς
131 Ανχης ΠΖ 57670 Αναστασιλάκης Αλέξανδρος Αναστάσιος
132 Ανχης ΠΖ 57674 Τσολακίδης Παναγιώτης Γρηγόριος
133 Ανχης ΠΖ 57682 Αλογάς Ανάργυρος Νικόλαος
134 Ανχης ΠΖ 57687 Γιανταμίδης Λεωνίδας Ιωάννης
135 Ανχης ΠΖ 56986 Αρβανίτης Κωνσταντίνος Νικόλαος
136 Ανχης ΔΒ 56989 Καραούλας Γεράσιμος Βησσαρίων
137 Ανχης ΔΒ 56994 Σκριάπας Θεοφάνης Θεόδωρος
138 Ανχης ΠΖ 57009 Μαζαράκης Θεόδωρος Απόστολος
139 Ανχης ΔΒ 57029 Λόκας Δημήτριος Βάιος
140 Ανχης ΠΖ 57033 Κουτσοδήμος Φώτιος Αριστοτέλης
141 Ανχης ΠΖ 57042 Μακρίδης Γεώργιος Ελευθέριος
142 Ανχης ΠΖ 57110 Αργυριάδης Χαράλαμπος Νικόλαος

./.

Α-7

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
143 Ανχης ΠΖ 57111 Γούλας Βασίλειος Εμμανουήλ
144 Ανχης ΔΒ 57240 Μάγκλαρης Παναγιώτης Γεώργιος
145 Ανχης ΔΒ 57334 Κούκος Κωνσταντίνος Γεώργιος
146 Ανχης ΔΒ 57335 Χαλάτσης Δημήτριος Νικόλαος

147 Ανχης ΔΒ 57342 Παπανδρεόπου-
λος Εμμανουήλ Ανδρέας

148 Ανχης ΕΠ 56431 Μαυριανός Ευάγγελος Νικόλαος
149 Ανχης Ο 57406 Κυπριτίδης Χαράλαμπος Χρήστος
150 Ανχης Ο 57407 Στογιαννίδης Δημήτριος Ηλίας
151 Ανχης Ο 57413 Τραϊανού Πέτρος Σταύρος

152 Ανχης Ο 57439 Γεωργαντζό-
γλου Γρηγόριος Εμμανουήλ

153 Ανχης Ο 57992 Κολτσίδας Νικόλαος Κωνσταντίνος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ (Απονομή)

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
154 Τχης ΜΧ 57508 Κατηνάς Αναστάσιος Γεώργιος
155 Τχης ΜΧ 57552 Μόσχος Νικόλαος Ιωάννης
156 Τχης ΜΧ 57613 Ανδρεδάκης Τίτος-Δημήτριος Αντώνιος
157 Τχης ΜΧ 57644 Στυλιανός Παναγιώτης Χρήστος
158 Τχης ΜΧ 58248 Μπερτσιμάς Γεώργιος Στυλιανός

159 Τχης ΜΧ 58280 Λυμπερόπου-
λος Κωνσταντίνος Βασίλειος

160 Τχης ΜΧ 58328 Μάης Αχιλλεύς Αθανάσιος

161 Τχης ΜΧ 60832 Ορφανός Χρυσοβαλά-
ντης-Δημήτριος Δημήτριος

162 Τχης ΠΖ 61115 Μουρτζίλας Αντώνιος Κωνσταντίνος
163 Τχης ΠΒ 61129 Τρίμμης Δημήτριος Ευάγγελος
164 Τχης ΠΖ 61175 Αναγνώστου Ευαγγελία Αντώνιος
165 Τχης ΜΧ 61200 Βαρθολομού Σοφία Αθανάσιος

166 Τχης ΜΧ 61217 Καραγιαννόπου-
λος Αντώνιος Αθανάσιος

167 Τχης ΜΧ 61279 Καρτσαμπάς Διονύσιος Γεώργιος

./.

Α-8

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
168 Τχης ΠΖ 61291 Θεοχαρίδης Αθανάσιος Ιωάννης
169 Τχης ΔΒ 62024 Ναλμπάντης Δημήτριος Γεώργιος
170 Τχης ΠΖ 62025 Κακουράκης Πέτρος Γεώργιος
171 Τχης ΠΖ 62027 Αραμπατζής Άγγελος Κωνσταντίνος
172 Τχης ΤΘ 62031 Πολύχρος Ανδρέας Ιωάννης
173 Τχης ΠΖ 62032 Τσίλης Ευάγγελος Νικόλαος
174 Τχης ΠΖ 62033 Αποστόλου Μιχαήλ Δημήτριος
175 Τχης ΠΖ 62035 Σιμούλης Στυλιανός Ηλίας
176 Τχης ΤΘ 62037 Ψαρρός Γεώργιος Κύρος
177 Τχης ΤΘ 62039 Επισκόπου Λεωνίδας Παναγιώτης
178 Τχης ΠΖ 62046 Ζωγραφίδης Ιωάννης Δημήτριος
179 Τχης ΠΖ 62048 Τσαουσίδης Λεωνίδας Βασίλειος
180 Τχης ΤΘ 62051 Αναγνώστου Ευάγγελος Ιωάννης
181 Τχης ΠΖ 62052 Καβελάρης Γεώργιος Παναγιώτης
182 Τχης ΠΖ 62054 Πίτερης Αβραάμ Εμμανουήλ
183 Τχης ΠΖ 62055 Χρονοπούλου Πανωραία Χαράλαμπος
184 Τχης ΜΧ 62059 Καβελάρης Ιωάννης Παναγιώτης
185 Τχης ΤΘ 62062 Μήτρου Άννα Κωνσταντίνος
186 Τχης ΤΘ 62064 Κλιαμενάκης Πέτρος Γεώργιος
187 Τχης ΠΖ 62068 Νιτσοτόλης Τηλέμαχος Γεώργιος
188 Τχης ΠΖ 62069 Βαλωμένος Ιωάννης Βασίλειος
189 Τχης ΤΘ 62070 Βασιλειάδης Σάββας Ανέστης
190 Τχης ΠΖ 62071 Μάντσου Παναγιώτα Δημήτριος
191 Τχης ΠΖ 62072 Νάνος Ηλίας Παύλος
192 Τχης ΠΖ 62073 Λούντζης Νικόλαος Γεώργιος
193 Τχης ΠΖ 62076 Δρακωνάκης Γεώργιος Ιωάννης
194 Τχης ΠΖ 62078 Νικολάου Δημήτριος Ιωάννης

./.

Α-9

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
195 Τχης ΠΖ 62085 Μητράκος Περικλής Εμμανουήλ
196 Τχης ΠΖ 62088 Στεφανίδης Νικόλαος Αθανάσιος

197 Τχης ΤΘ 62090 Μπαρνιάς Γεώργιος-
Αλέξανδρος Εμμανουήλ

198 Τχης ΠΖ 62091 Κίτσιος Γεώργιος Κωσταντίνος
199 Τχης ΔΒ 62094 Πέτσας Ιωάννης Ιάκωβος
200 Τχης ΠΖ 62095 Τσιντζέλης Φίλιππος Θεόδωρος
201 Τχης ΔΒ 62098 Χρήστου Ιωάννης Πέτρος
202 Τχης ΤΘ 62103 Χρηστίδης Γεώργιος Αναστάσιος
203 Τχης ΠΖ 62105 Μιχαηλίδης Απόστολος Ανέστης
204 Τχης ΠΖ 62106 Ηλιόπουλος Νικόλαος Πέτρος
205 Τχης ΠΖ 62108 Βεδές Μηνάς Ευάγγελος
206 Τχης ΠΖ 62110 Γκαργκαβάνης Απόστολος Σταύρος
207 Τχης ΠΖ 62111 Πρωτόγερος Γεώργιος Ανδρέας
208 Τχης ΠΖ 62115 Αναστασίου Αθανάσιος Ανδρόνικος
209 Τχης ΤΘ 62116 Καλαϊτζίδης Ιωάννης Νικόλαος
210 Τχης ΤΘ 62117 Ραφαηλίδης Δημήτριος Κωνσταντίνος
211 Τχης ΤΘ 62118 Καραγεώργος Στέφανος Δημήτριος
212 Τχης ΠΖ 62119 Σταύρου Ιωάννης Αναστάσιος
213 Τχης ΠΖ 62120 Φιτσιάλης Ευάγγελος Γεώργιος
214 Τχης ΠΖ 62128 Ρουμπιές Νικόλαος Γεώργιος
215 Τχης ΠΖ 62129 Μερσάκης Ζαχαρίας Χρήστος
216 Τχης ΜΧ 62132 Οικονομάκης Βασίλειος Σταύρος
217 Τχης ΠΖ 62135 Φέλλιος Ιωάννης Κωνσταντίνος
218 Τχης ΤΘ 62138 Παπαδόπουλος Ιωάννης Πάσχος
219 Τχης ΠΖ 62141 Πεταλωτής Ιωάννης Χρήστος
220 Τχης ΠΖ 62143 Παϊπάης Βασίλειος Βάϊος
221 Τχης ΠΖ 62144 Σφακιανάκης Βασίλειος Νικόλαος

./.

Α-10

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

222 Τχης ΠΖ 62146 Χατζηπαναγιωτί-
δης Θεόδωρος Γεώργιος

223 Τχης ΠΖ 62147 Μπαμπαναρά-
κης

Χρήστος Κωνσταντίνος
224 Τχης ΠΖ 62148 Πατσιούρας Βασίλειος Σταύρος
225 Τχης ΔΒ 62149 Μαλακός Αριστείδης Γεώργιος
226 Τχης ΠΖ 62154 Κοσμάς Νικόλαος Παναγιώτης
227 Τχης ΤΘ 62156 Τομπουλίδης Ιωάννης Κωνσταντίνος
228 Τχης ΠΖ 62157 Ζέρβας Γεώργιος Θωμάς
229 Τχης ΠΖ 62165 Παπουτσής Αθανάσιος Δημοσθένης
230 Τχης ΠΖ 62173 Τσιβγούλης Παναγιώτης Ιωάννης
231 Τχης ΠΖ 62175 Φλώρος Ιωάννης Κωνσταντίνος
232 Τχης ΠΖ 62176 Τερζής Διογένης Ιωάννης
233 Τχης ΠΖ 62177 Γούλας Χρήστος Δημήτριος
234 Τχης ΤΘ 62178 Βέργης Κωνσταντίνος Παναγιώτης
235 Τχης ΤΘ 62179 Κουτσιμπέλας Βαγγέλης Νικόλαος
236 Τχης ΠΖ 62180 Μπουλαμάτσης Σπυρίδων Μιχαήλ

237 Τχης ΠΖ 62188 Γεωργιάδης-
Κουλαξουζίδης Ορέστης Ιωάννης

238 Τχης ΠΖ 62190 Καραουλάνης Αναστάσιος Γεώργιος
239 Τχης ΤΘ 62193 Δήμου Δημήτριος Νικόλαος
240 Τχης ΠΖ 62197 Βλάχος Γεώργιος Παναγιώτης
241 Τχης ΠΖ 62198 Φασουλάς Νικόλαος Βασίλειος
242 Τχης ΠΖ 62201 Παπαπαρίσης Γεώργιος Απόστολος
243 Τχης ΔΒ 62202 Γερακάρης Ηλίας Αντώνιος
244 Τχης ΜΧ 62203 Φιλιππής Ιωάννης Γεώργιος
245 Τχης ΠΖ 62206 Δούκας Άγγελος Γεώργιος
246 Τχης ΠΖ 62208 Δουλάκης Ανδρέας Γεώργιος
247 Τχης ΕΠ 62028 Παζάρας Νικόλαος Βασίλειος
248 Τχης ΕΠ 62065 Ζήρας Γεώργιος Ιωάννης

./.

Α-11

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
249 Τχης ΕΠ 62123 Σερετίδης Αναστάσιος Χρήστος
250 Τχης ΕΠ 62163 Μιχαλόπουλος Μάριος Νικόλαος
251 Τχης ΤΧ 62215 Ταουκίδης Δημήτριος Γεώργιος
252 Τχης ΤΧ 62216 Πετρόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος
253 Τχης ΥΠ 62217 Ταμός Κωνσταντίνος Βασίλειος
254 Τχης ΥΠ 62218 Κακουράκης Γεώργιος Γεώργιος
255 Τχης ΕΜ 62219 Μπρουμίδης Βασίλειος Δημήτριος
256 Τχης ΕΜ 62220 Γιανναρέλλης Απόστολος Ελευθέριος
257 Τχης ΤΧ 62221 Κωνσταντάκης Γεώργιος Δημήτριος

258 Τχης ΕΜ 62225 Καλογεροπού-
λου Σταυρούλα Ταξιάρχης

259 Τχης ΕΠ 62226 Δημητριάδης Δημήτριος Δημήτριος
260 Τχης ΤΧ 62227 Παπαδόπουλος Ιορδάνης Δημήτριος
261 Τχης ΤΧ 62228 Μηλάτος Ευάγγελος Γεώργιος
262 Τχης ΕΜ 62232 Γιαννιώτης Κωνσταντίνος Γεώργιος
263 Τχης ΤΧ 62233 Σμυρνιός Νικόλαος Γεώργιος

264 Τχης ΤΧ 62234 Σιακαμπέτης Γεώργιος-
Γεράσιμος Νικόλαος

265 Τχης ΥΠ 62235 Τερεζάκης Γεράσιμος Ευάγγελος
266 Τχης ΥΠ 62236 Βαΐτσης Ευθύμιος Δημήτριος
267 Τχης ΕΜ 62237 Παραστατίδης Ανέστης Ιωάννης
268 Τχης ΕΜ 62238 Κεχαγιάς Ευθύμιος Φώτιος
269 Τχης ΤΧ 62240 Κατσιλιέρη Γεωργία Δημήτριος
270 Τχης ΕΜ 62243 Χαρισόπουλος Γεώργιος Αθανάσιος
271 Τχης ΕΜ 62244 Μπέντης Νικόλαος Ιωάννης
272 Τχης ΤΧ 62245 Ανδρικοπούλου Χριστίνα Παναγιώτης
273 Τχης ΤΧ 62246 Καλτσάς Αντώνιος Ιωάννης
274 Τχης ΕΜ 62249 Γκούβρα Ευφροσύνη Κωνσταντίνος
275 Τχης ΕΜ 62250 Χριστώνη Δήμητρα Χρήστος

./.

Α-12

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
276 Τχης ΤΧ 62251 Χριστοδούλου Δημοσθένης Νικόλαος
277 Τχης ΤΧ 62252 Θώδης Ευάγγελος Κωνσταντίνος
278 Τχης ΥΠ 62253 Ντάτση Αλεξάνδρα Παύλος
279 Τχης ΕΠ 62254 Τσιλιγκερίδης Οδυσσέας Ισαάκ
280 Τχης ΕΜ 62256 Φραγκογιός Ιωάννης Θεόδωρος
281 Τχης ΥΠ 62257 Κρητικός Συμεών Εμμανουήλ
282 Τχης ΕΜ 62259 Σίμος Ιωάννης Κωνσταντίνος
283 Τχης ΕΜ 62260 Κραψίτης Ηλίας Σωτήριος
284 Τχης ΥΓ 58713 Βούρτης Σωτήριος Αναστάσιος
285 Τχης ΥΓ 58714 Χαλαϊδόπουλος Ιωάννης Τηλέμαχος
286 Τχης ΥΓ 58715 Σαμαράς Μάριος Δημήτριος
287 Τχης ΥΓ 52255 Λυκουργιώτης Νικόλαος Αλέξιος
288 Τχης ΥΓ 62370 Φερεντίνος Γεώργιος Δημήτριος
289 Τχης ΥΓ 62969 Κατσακιώρης Χρήστος Παναγιώτης
290 Τχης ΥΓ 62970 Βοσκίδου Βασιλική Ευάγγελος
291 Τχης ΥΓ 62005 Μαδέση Κωνσταντίνα Νικόλαος
292 Τχης ΥΓ 62006 Γουρνάρη Ζωή Ευάγγελος
293 Τχης ΥΓ 62008 Κολιάτου-Μητζιβήρη Δέσποινα Χαράλαμπος
294 Τχης ΥΓ 62010 Βασιλοπούλου Δέσποινα Ευθύμιος
295 Τχης ΥΓ 62012 Σχημοπούλου Δήμητρα Γεώργιος
296 Τχης ΥΓ 62013 Κανελλάκης Κωνσταντίνος Ανδρέας
297 Τχης ΥΓ 62015 Ταραράς Μιχαήλ Παρασκευάς
298 Τχης ΥΓ 62016 Παπουτσή Ελένη Βασίλειος
299 Τχης ΥΓ 62017 Σκληβανίτης Ιωάννης Χρήστος
300 Τχης ΥΓ 62018 Καρατζιά Μαρίνα Γεώργιος
301 Τχης ΥΓ 62020 Αποστολός Αθανάσιος Γεώργιος
302 Τχης ΥΓ 62021 Γαταδέλος Χρήστος Δημήτριος

./.

Α-13

ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β’ ΤΑΞΗΣ (Απονομή)

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

303 Ανχης ΠΖ 52548 Παρασκευόπου-
λος Σταμάτιος Παναγιώτης

304 Τχης ΠΖ 53935 Σαματίδης Γεώργιος Θεόδωρος
305 Τχης ΥΓ 58456 Γρηγοριάδης Αθανάσιος Νικόλαος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β’ ΤΑΞΗΣ (Προαγωγή)

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
306 Τχης Ο 58890 Καραθανάση Μαρία Διονύσιος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ (Απονομή)

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
307 Τχης ΠΖ 62121 Κορφιάς Αναστάσης Μάρκος
308 Τχης ΤΘ 62210 Μάκρας Νικόλαος Ευάγγελος
309 Τχης ΤΘ 62211 Κονσινίδης Γεώργιος Νικόλαος
310 Τχης ΠΖ 58493 Ζέζος Πέτρος Αργύριος
311 Τχης ΠΖ 58503 Φαρμάκης Γεώργιος Δημήτριος
312 Τχης ΠΖ 58532 Κυλινδρής Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος
313 Τχης ΠΖ 58545 Κουλούρης Κωνσταντίνος Αναστάσιος
314 Τχης ΠΖ 58575 Γκόλιας Δημήτριος Κωνσταντίνος
315 Τχης ΠΖ 58772 Κοντούρης Δημήτριος Ιωάννης
316 Τχης ΠΖ 58774 Σιακαβέλης Αθανάσιος Βάιος
317 Τχης ΠΖ 58775 Μαστρογιάννης Αθανάσιος Αγγελάκης
318 Τχης ΠΖ 58790 Γκαντσίδης Δημήτριος Δημοσθένης
319 Τχης ΠΖ 59473 Φιλίππου Γεώργιος Χριστόφορος

320 Τχης ΥΓ 57198 Δημητρακόπου-
λος Κωνσταντίνος Γεώργιος

321 Τχης ΤΧ 58648 Γιώτας Χρήστος Δημήτριος
322 Τχης Ο 62318 Μέλλιος Ηρακλής Αθανάσιος
323 Τχης ΥΓ 62889 Μπαλατσούκα Φωτεινή Στυλιανός

./.

Α-14

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
324 Τχης ΥΓ 62950 Ζήγρας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Α’ ΤΑΞΗΣ (Προαγωγή)
A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
325 Υπτγος ΠΖ 49005 Δασκαλάκης Πέτρος Παναγιώτης
326 Ταξχος ΠΖ 48624 Χάρδας Κωνσταντίνος Ιωάννης
327 Ταξχος ΠΖ 49004 Ελευθεριάδης Ανέστης Νικόλαος
328 Ταξχος ΠΖ 49031 Παπαγεωργίου Γεώργιος Θεοφάνης
329 Ταξχος ΠΒ 49044 Καζάκης Χρήστος Ηλίας
330 Ταξχος ΠΖ 49048 Καραγκούνης Χρήστος Νικόλαος
331 Ταξχος ΠΒ 49057 Ραδίτσης Αλέξανδρος Άγγελος
332 Ταξχος ΠΖ 49062 Λιόντος Παναγιώτης Σπυρίδων
333 Ταξχος ΠΖ 49064 Παππάς Γεώργιος Σωτήριος
334 Ταξχος ΠΖ 49065 Σαλίβερος Σπυρίδων Μιχαήλ
335 Ταξχος ΠΖ 49091 Παπουτσάκης Ιωάννης Ιωάννης
336 Ταξχος ΠΖ 49124 Μαρτίδης Κλεόνικος Σάββας
337 Ταξχος ΠΖ 49139 Κοκκινίδης Ευστάθιος Σοφοκλής
338 Ταξχος ΤΘ 49157 Θεοδοσίου Νικόλαος Κωνσταντίνος
339 Ταξχος ΜΧ 49159 Οικονόμου Ιωάννης Κωνσταντίνος
340 Ταξχος ΠΒ 49161 Αδαμίδης Θωμάς Νικόλαος
341 Ταξχος ΠΒ 49171 Φωτιάδης Πέτρος Χρήστος
342 Ταξχος ΔΒ 49174 Τσιμπούρας Αντώνιος Αθανάσιος
343 Ταξχος ΠΒ 49178 Ζουμπανιώτης Γεώργιος Ιωάννης
344 Ταξχος ΠΒ 49191 Σιρλαντζής Κωνσταντίνος Δημήτριος
345 Ταξχος ΠΖ 49192 Σπανουδάκης Κωνσταντίνος Χαρίδημος
346 Ταξχος ΠΖ 49196 Ελευθεριάδης Θεόδωρος Χαράλαμπος
347 Ταξχος ΑΣ 49215 Γούσης Χαράλαμπος Χρήστος
348 Ταξχος ΔΒ 49597 Μιχάλης Σταύρος Νικόλαος

./.

Α-15

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
349 Ταξχος ΜΧ 49598 Αμπατζίδης Χαράλαμπος Χρήστος
350 Ταξχος ΠΒ 49602 Καψανάκης Παναγιώτης Εμμανουήλ
351 Ταξχος ΠΖ 49604 Σπανίδης Χρήστος Ιωάννης
352 Ταξχος ΤΘ 49605 Αλεξανδρής Κωνσταντίνος Δημήτριος
353 Ταξχος ΠΒ 49606 Ανδρικόπουλος Παύλος Νικόλαος
354 Ταξχος ΠΖ 49607 Λαζαρίδης Λάζαρος Παναγιώτης
355 Ταξχος ΠΖ 49609 Κουφόπουλος Αλέξανδρος Δημήτριος
356 Ταξχος ΤΘ 49622 Καβαρλίγκος Αριστείδης Νικόλαος
357 Ταξχος ΠΖ 49625 Παπαγεωργίου Νικόλαος Εμμανουήλ
358 Ταξχος ΠΖ 49629 Παλτίδης Γεώργιος Ελευθέριος
359 Ταξχος ΠΖ 49632 Πανάγος Ιωάννης Νικόλαος
360 Ταξχος ΜΧ 49635 Κουρκουλάκος Δημήτριος Αντώνιος
361 Ταξχος ΤΘ 49636 Βασιλειάδης Παντελεήμων Βασίλειος
362 Ταξχος ΠΖ 49642 Δρακόπουλος Θεόδωρος Ζαφείριος
363 Ταξχος ΠΖ 49645 Βλαχογιάννης Νικόλαος Γεώργιος
364 Ταξχος ΠΖ 49647 Κυριακίδης Αναστάσιος Ευάγγελος
365 Ταξχος ΔΒ 49651 Βαλαλής Κωνσταντίνος Γεώργιος
366 Ταξχος ΤΘ 49666 Καρατόλιος Απόστολος Ιωάννης
367 Ταξχος ΠΖ 49673 Γεωργίου Χαράλαμπος Νικόλαος
368 Ταξχος ΤΘ 49680 Μαρινάκης Εμμανουήλ Γεράσιμος
369 Ταξχος ΠΖ 49685 Πράγιας Αντώνιος Ευάγγελος
370 Ταξχος ΜΧ 49687 Στελλάκης Βασίλειος Διονύσιος
371 Ταξχος ΠΖ 49696 Ματθαίος Ιωάννης Αριστοτέλης
372 Ταξχος ΤΘ 49699 Κρέτσος Γεώργιος Ιωάννης
373 Ταξχος ΜΧ 49706 Σκούρας Ιωάννης Σταμάτιος

374 Ταξχος ΠΖ 49714 Παρασκευόπου-
λος Ιωάννης Δημήτριος

375 Ταξχος ΤΘ 49717 Αντωνιάδης Στυλιανός Ιωάννης

./.

Α-16

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
376 Ταξχος ΔΒ 49723 Βασιλειάδης Παναγιώτης Ευάγγελος
377 Ταξχος ΑΣ 49728 Ρούτσης Σπυρίδων Αναστάσιος
378 Ταξχος ΠΒ 49729 Γιάγκος Πέτρος Παναγιώτης
379 Ταξχος ΠΖ 49733 Γερασίμου Θωμάς Κωνσταντίνος
380 Ταξχος ΠΖ 49735 Καπράλος Παντελής Παναγιώτης
381 Ταξχος ΠΖ 49738 Καλμανίδης Κοσμάς Δημήτριος
382 Ταξχος ΤΘ 49745 Λαμπρόπουλος Βασίλειος Λάμπρος
383 Ταξχος ΠΒ 49749 Ψαρόπουλος Χαράλαμπος Στέργιος
384 Ταξχος ΠΖ 49756 Παπαθανασίου Σπυρίδων Κωνσταντίνος
385 Ταξχος ΕΠ 47874 Δαϊλλίδης Χρήστος Γεώργιος
386 Ταξχος ΥΠ 49818 Βαρελάς Γεώργιος Χρήστος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Β’ ΤΑΞΗΣ (Απονομή)
A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
387 Σχης ΠΖ 50766 Σαφούρης Γεώργιος Βασίλειος

388 Σχης ΠΖ 50784 Μεραμβελιωτά-
κης

Εμμανουήλ Γεώργιος
389 Σχης ΠΖ 51165 Μαρμάρου Χριστόδουλος Θεράπων
390 Σχης ΠΖ 51204 Τζήρος Δημήτριος Παναγιώτης
391 Σχης ΠΖ 51231 Αποστόλου Νικόλαος Χρυσόστομος
392 Σχης ΠΖ 51235 Παπαδάκης Ζαχαρίας Γεώργιος
393 Σχης ΠΖ 51255 Λαμπαδιάρης Στυλιανός Σωτήριος
394 Σχης ΠΖ 51789 Σκουφάκης Πέτρος Άγγελος
395 Σχης ΠΖ 51792 Ζώτος Βασίλειος Χριστόφορος
396 Σχης ΠΖ 51830 Παπαευαγγέλου Οδυσσέας Βασίλειος
397 Σχης ΠΒ 51858 Λέκκος Χρήστος Κωνσταντίνος
398 Σχης ΜΧ 51894 Μπέτσος Μιχαήλ Θεμιστοκλής
399 Σχης ΠΖ 51945 Πάγκαλος Δημήτριος Ιωάννης
400 Σχης ΤΧ 51978 Χατζής Αθανάσιος Θωμάς

./.

Α-17

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
401 Ανχης ΠΖ 52404 Τσιρογιάννης Ηλίας Χρήστος
402 Ανχης ΠΖ 52485 Μαρκόπουλος Ζήσης Αστέριος
403 Ανχης ΜΧ 53655 Σκούρας Αθανάσιος Δημήτριος
404 Ανχης ΜΧ 53711 Σολωμός Νικόλαος Γεώργιος
405 Ανχης ΠΒ 53754 Σταματάκης Αντώνιος Κωνσταντίνος
406 Ανχης ΠΖ 54434 Ρισκάκης Χαράλαμπος Πέτρος

407 Ανχης ΠΖ 54504 Καλογερόπου-
λος Κωνσταντίνος Χρήστος

408 Ανχης ΠΖ 54571 Βερτσώνης Σωκράτης Παύλος
409 Ανχης ΠΖ 54615 Βρέττης Δημήτριος Μιχαήλ
410 Ανχης ΠΖ 55141 Παπαθανασίου Ιωάννης Βασίλειος
411 Ανχης ΠΒ 55174 Ζαμπακόλας Πέτρος Ηλίας
412 Ανχης ΠΖ 55209 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης Εμμανουήλ

413 Ανχης ΠΖ 55217 Αθανασόπου-
λος Γεώργιος Δημήτριος

414 Ανχης ΠΖ 55226 Παπαζίκας Δημήτριος Βαρσάμης
415 Ανχης ΠΖ 55240 Καψιμάλης Βασίλειος Αθανάσιος
416 Ανχης ΠΖ 55256 Μπίκος Κωνσταντίνος Αθανάσιος
417 Ανχης ΑΣ 55277 Πλεξίδας Άρης Βασίλειος
418 Ανχης ΠΖ 55280 Πατρίδας Αθανάσιος Χαρίλαος
419 Ανχης ΠΖ 55913 Γκόνης Νικόλαος Ανδρέας
420 Ανχης ΠΖ 55924 Πλούγαρλης Δημήτριος Αριστοτέλης
421 Ανχης ΠΖ 55940 Φωκάς Στυλιανός Κυριάκος
422 Ανχης ΠΖ 55987 Παππάς Κωνσταντίνος Αθανάσιος
423 Ανχης ΠΒ 56001 Δομουχτσίδης Στυλιανός Απόστολος

424 Ανχης ΠΖ 56007 Γραμματικόπου-
λος Γεώργιος Χρήστος

425 Ανχης ΠΒ 56019 Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Νικόλαος
426 Ανχης ΠΖ 56022 Γουργούλιας Νικόλαος Δημήτριος
427 Ανχης ΠΖ 56044 Μακρυγιάννης Χαράλαμπος Σωτήριος

./.

Α-18

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
428 Ανχης ΠΖ 56088 Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
429 Ανχης ΠΖ 56693 Σάσσαρης Πέτρος Κυριάκος
430 Ανχης ΠΒ 56727 Περιστεράκης Ιωάννης Νικόλαος

431 Ανχης ΠΖ 56728 Κουτσοβαγγέ-
λης Δημήτριος Κωνσταντίνος

432 Ανχης ΠΒ 56755 Πανόπουλος Ηλίας Ιωάννης
433 Ανχης ΠΖ 56871 Ζηκόπουλος Ανδρέας Νικόλαος
434 Ανχης ΕΜ 55368 Τσαούση Ζωή Παναγιώτης
435 Ανχης ΕΜ 55378 Πάνου Βασίλειος Αριστείδης
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Α’ ΤΑΞΗΣ (Προαγωγή)
A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
436 Υπτγος Ο 46647 Καδόγλου Αθανάσιος Ιωάννης
437 Ταξχος ΔΒ 49068 Αλεξανδράκης Μιχαήλ Χαράλαμπος
438 Ταξχος ΠΖ 49081 Καρέλης Δημήτριος Αντώνιος
439 Ταξχος Ο 46649 Δασκαλάκης Χριστόφορος Νικόλαος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Β’ ΤΑΞΗΣ (Απονομή)

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
440 Σχης ΜΧ 50738 Βουτσάς Βασίλειος Απόστολος
441 Σχης ΠΖ 51329 Κατσαβός Χρήστος Δημήτριος
442 Σχης ΜΧ 51781 Τσιουμάνης Χρήστος Δημήτριος
443 Σχης ΜΧ 51820 Κίτσιος Ανδρέας Βασίλειος
444 Σχης ΠΖ 51869 Ντίκος Γεώργιος Δημήτριος
445 Σχης ΤΧ 48661 Δόβας Γεώργιος Νικόλαος
446 Ανχης ΠΖ 53767 Εξάρχου Αναστάσιος Δημήτριος
447 Ανχης ΤΘ 54521 Φυλάκης Στέφανος Απόστολος
448 Ανχης ΠΖ 54555 Αρχοντής Γεώργιος Θωμάς
449 Ανχης ΠΖ 54590 Λιάκουρης Δημήτριος Γεώργιος

./.

Α-19

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
450 Ανχης ΠΖ 54611 Τσίκας Παύλος Κωνσταντίνος
451 Ανχης ΠΖ 55163 Τριανταφύλλης Αθανάσιος Κωνσταντίνος
452 Ανχης ΠΒ 55231 Επίσκοπος Γεώργιος Ηλίας
453 Ανχης ΠΖ 55312 Γκόβαρης Αθανάσιος Κωνσταντίνος
454 Ανχης ΑΣ 55319 Μακρής Χριστόφορος Ιωάννης
455 Ανχης ΠΖ 55356 Μπραέσσας Δημήτριος Νικόλαος
456 Ανχης ΠΒ 55936 Βλαχογιάννης Παντελής Γεώργιος
457 Ανχης ΜΧ 55963 Βελεγράκης Γεώργιος Ηρακλής
458 Ανχης ΠΖ 55976 Καλεντάκης Γρηγόριος Ιωάννης
459 Ανχης ΠΖ 55993 Φουρίκης Αναστάσιος Αθανάσιος
460 Ανχης ΠΖ 56035 Σηφάκης Νικόλαος Γεώργιος
461 Ανχης ΠΖ 56042 Λάσκαρης Δημήτριος Αναστάσιος
462 Ανχης ΠΖ 56063 Αδαμαντίδης Χαράλαμπος Δημήτριος
463 Ανχης ΠΒ 56107 Γερόλυμος Σωτήριος Γεώργιος
464 Ανχης ΠΖ 56765 Σωτηριάδης Χαράλαμπος Ιωάννης
465 Ανχης ΤΘ 56777 Πετρούλιας Αγάπιος Ηλίας
466 Ανχης ΠΖ 56786 Χηνόπουλος Βασίλειος Δημήτριος
467 Ανχης ΜΧ 56789 Γούναρης Αλέξανδρος Ιωάννης
468 Ανχης ΤΘ 56791 Μάλαμας Χρήστος Παναγιώτης
469 Ανχης ΠΒ 56792 Δημητρίου Θεοφάνης Βασίλειος
470 Ανχης ΠΖ 56822 Ράνιος Δημήτριος Ανδρέας
471 Ανχης ΠΒ 56834 Γοδοσίδης Καρυοφύλλης Αριστοτέλης
472 Ανχης ΠΖ 56835 Ζέππος Ξενοφών Γεώργιος
473 Ανχης ΠΖ 56841 Τόλιος Απόστολος Χρήστος
474 Ανχης ΠΖ 56858 Κωτίτσας Γεώργιος Αλέξανδρος
475 Ανχης ΠΖ 56887 Θανέλλας Γεώργιος Δημήτριος
476 Ανχης ΠΖ 56888 Ζορμπάς Θεόδωρος Αλέξανδρος

./.

Α-20

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
477 Ανχης ΠΖ 56894 Γκαρελίδης Παύλος Παναγιώτης
478 Ανχης ΠΖ 57565 Νικολάκης Κωνσταντίνος Σωτήριος
479 Ανχης ΠΖ 57666 Τούσης Ανδρέας Χρήστος
480 Ανχης ΠΖ 57674 Τσολακίδης Παναγιώτης Γρηγόριος
481 Ανχης ΥΠ 55386 Μούτουπας Γεώργιος Κωνσταντίνος
482 Ανχης ΥΠ 56177 Τρίγκας Γεώργιος Δημήτριος
483 Ανχης ΠΖ 54779 Φράγκας Θεόδωρος Νικόλαος
484 Ανχης ΠΖ 55474 Νάκας Δανιήλ Θεόδωρος
485 Ανχης ΠΖ 55504 Αμπατζιάδης Ιγνάτης Πρόδρομος
486 Ανχης ΠΖ 57042 Μακρίδης Γεώργιος Ελευθέριος
487 Ανχης ΠΖ 57044 Γρίβας Κωνσταντίνος Βασίλειος
488 Ανχης ΥΓ 55840 Παναγούλιας Γεώργιος Σπυρίδων
489 Τχης ΠΖ 57469 Νικορέλος Ιωάννης Γρηγόριος
490 Τχης ΤΘ 57488 Κουτσαγγελίδης Ιωάννης Αντώνιος
491 Τχης ΠΒ 57516 Αναστασιλάκης Χρυσόστομος Νικόλαος
492 Τχης ΠΖ 57520 Μελιόπουλος Ευάγγελος Βασίλειος

493 Τχης ΠΖ 57536 Αθανασόπου-
λος Ανδρέας Νικόλαος

494 Τχης ΠΒ 57589 Τρίγκας Βασίλειος Δημήτριος
495 Τχης ΠΒ 57603 Γουματιανός Σταμάτιος Νικήτας
496 Τχης ΠΖ 57611 Ζιάγκος Μιχαήλ Αντώνιος
497 Τχης ΠΖ 57614 Θεοδωρίδης Παναγιώτης Κωνσταντίνος
498 Τχης ΤΘ 57626 Ρόππας Νικόλαος Κωνσταντίνος

499 Τχης ΠΖ 57645 Παπακωνσταντί-
νου

Δημήτριος Στέφανος
500 Τχης ΠΖ 57652 Καρφής Χρήστος Γεώργιος
501 Τχης ΠΒ 57656 Ταλάντζης Κωνσταντίνος Χρήστος
502 Τχης ΠΖ 57683 Αποστόλου Δημήτριος Χρήστος
503 Τχης ΠΖ 58237 Τσιγάρας Αλέξανδρος Κωνσταντίνος

./.

Α-21

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
504 Τχης ΜΧ 58265 Ζιούνας Γεώργιος Δημήτριος
505 Τχης ΠΖ 58271 Κοντός Γεώργιος Βασίλειος

506 Τχης ΠΖ 58314 Παπαδημητρά-
κης

Ιωάννης Φανούριος
507 Τχης ΜΧ 58328 Μάης Αχιλλεύς Αθανάσιος
508 Τχης ΠΖ 58366 Ναούμ Βασίλειος Ευάγγελος
509 Τχης ΠΒ 58379 Σιάνος Σπυρίδων Γεώργιος
510 Τχης ΠΖ 59379 Καρανικολός Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος

511 Τχης ΠΒ 60818 Κωστάκης Κωνσταντίνος Ελευθέριος-
Στέφανος

512 Τχης ΠΒ 60885 Δόντας Εμμανουήλ Αθανάσιος
513 Τχης ΠΖ 60920 Καλογνωμάς Παναγιώτης Ευστράτιος
514 Τχης ΠΖ 60934 Σοφιανός Παναγιώτης Νικόλαος
515 Τχης ΠΖ 60938 Κάζδαγλης Μαρίνος Γεώργιος
516 Τχης ΠΖ 60948 Τσουφλίδης Γαβριήλ Πολυχρόνης
517 Τχης ΤΘ 61157 Χαβουζούδης Πασχάλης Χαράλαμπος
518 Τχης ΠΖ 61163 Πουλόπουλος Δημήτριος Νικόλαος
519 Τχης ΠΒ 61172 Αζέπης Αστέριος Ιωάννης
520 Τχης ΤΘ 61179 Κωσταρέλλος Δημοσθένης Αθανάσιος
521 Τχης ΠΒ 61207 Ελευθερίου Σωτήριος Δημήτριος
522 Τχης ΠΖ 61242 Καπετάνος Πέτρος Παναγιώτης
523 Τχης ΠΒ 61269 Γιακουμής Δημήτριος Γεώργιος
524 Τχης ΔΒ 62024 Ναλμπάντης Δημήτριος Γεώργιος
525 Τχης ΤΘ 62051 Αναγνώστου Ευάγγελος Ιωάννης

526 Τχης ΠΖ 62074 Μαστοροπού-
λου Αντωνία Παναγιώτης

527 Τχης ΤΘ 62104 Βαβούρας Ανδρέας Κωνσταντίνος
528 Τχης ΠΖ 62121 Κορφιάς Αναστάσης Μάρκος
529 Τχης ΥΠ 58405 Κυρατσούδης Σιδέρης Ευάγγελος
530 Τχης ΤΧ 59428 Σακκάς Θεμιστοκλής Χρήστος

./.

Α-22

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
531 Τχης ΥΠ 61309 Φουρλάμη Σοφία Αντώνιος
532 Τχης ΕΠ 62028 Παζάρας Νικόλαος Βασίλειος
533 Τχης ΕΠ 62163 Μιχαλόπουλος Μάριος Νικόλαος
534 Τχης ΕΠ 62226 Δημητριάδης Δημήτριος Δημήτριος
535 Τχης ΕΜ 62249 Γκούβρα Ευφροσύνη Κωνσταντίνος
536 Τχης ΕΠ 62254 Τσιλιγκερίδης Οδυσσέας Ισαάκ
537 Τχης ΤΘ 57368 Χατζάκης Χρήστος Δημήτριος
538 Τχης ΠΖ 57750 Γιάντσης Κωνσταντίνος Χρήστος
539 Τχης ΜΧ 58476 Σιάφης Νικόλαος Δημήτριος
540 Τχης ΤΘ 58515 Καραπέτσας Γεώργιος Θεόδωρος
541 Τχης ΤΘ 58530 Μαλλιαρίδης Σταύρος Κυριάκος
542 Τχης ΠΖ 58545 Κουλούρης Κωνσταντίνος Αναστάσιος
543 Τχης ΤΘ 58561 Παΐσης Στέφανος Ιωάννης
544 Τχης ΥΠ 58669 Σίμος Δημήτριος Ιωάννης
545 Τχης ΥΠ 58692 Πατάγιας Αντώνιος Αθανάσιος
546 Τχης ΥΠ 58694 Κλουκίνας Κωνσταντίνος Ιωάννης
547 Τχης ΥΠ 58708 Φουντούκης Νικόλαος Ευθύμιος
548 Τχης ΥΠ 58709 Γκόγκος Ευάγγελος Σταύρος
549 Τχης Ο 58214 Μπουχουράς Αλέξιος Σταύρος
550 Τχης Ο 62311 Τοπάλογλου Μαρία Αναστάσιος
551 Τχης Ο 62312 Γκόλιας Χρήστος Γεώργιος
552 Τχης Ο 62315 Μπεημανάβης Ιωάννης Κωνσταντίνος
553 Τχης Ο 62317 Ψαρός Ηλίας Κωνσταντίνος
554 Τχης Ο 62319 Καλαϊτζίδης Νικόλαος Μιχαήλ
555 Τχης ΥΓ 62885 Μπατρά Αικατερίνη Μιλτιάδης
556 Τχης ΥΓ 59913 Νικολούλης Ανδρέας Γεώργιος
557 Τχης ΠΖ 58924 Αντωνιάδου Βαΐα Δημήτριος

./.

Α-23

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
558 Τχης ΠΖ 59032 Γιοκνώρη Χρυσούλα Θωμάς
559 Τχης ΠΖ 60034 Δελάκου Μαρία-Διαμάντω Σεραφείμ
560 Τχης ΠΖ 60057 Νιφόρα Κυριακούλα Άγγελος
561 Τχης ΠΖ 60085 Κρεμμύδα Αναστασία Χρήστος
562 Τχης ΥΠ 59091 Βλασσά Νικολέτα Βασίλειος
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
563 Σχης ΔΒ 51893 Αντωνίου Αντώνιος Παναγιώτης ΝHQS Σκόπια
564 Ανχης ΠΒ 52427 Καραπιπέρης Αλέξανδρος Νικόλαος ΕΛΔΥΚΟ
565 Ανχης ΤΘ 56004 Γκάμπρας Δημήτριος Ζώης ΕΛΔΥΚΟ-3
566 Τχης ΠΖ 57574 Μπαβέλης Γεώργιος Χρήστος ΕΛΔΥΚΟ-3/21
567 Τχης ΠΒ 58305 Ιορδάνου Μάριος Στέργιος ΕΛΔΥΚΟ
568 Τχης ΠΒ 60893 Καρασαββίδης Πολύκαρπος Μιλτιάδης ΕΛΔΥΚΟ
569 Τχης ΠΖ 61281 Λέτσιος Βασίλειος Στέργιος

DETERRENT
PRESENCE HQ
KFOR
570 Λγος ΤΘ 62794 Λαμπιθιανάκης Εμμανουήλ Γεώργιος ΕΛΔΥΚΟ-3
571 Λγος ΠΖ 63364 Μπάτσιος Αβραάμ Γεώργιος ΕΛΔΥΒΟ 1
572 Λγος ΠΖ 64859 Κουνάλης Ευάγγελος Εμμανουήλ EUTM
MOZAMBIQUE
573 Λγος ΠΖ 59495 Καραπιδάκης Γεώργιος Εμμανουήλ ΕΛΔΥΒΟ-1
574 Λγος ΠΖ 60413 Παπαδόπουλος Δημήτριος Χρήστος ΕΛΔΥΒΟ-1
575 Λγος ΔΒ 60478 Τσιτσαράκης Σωτήριος Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
576 Λγος ΠΒ 61787 Ματράκας Δημήτριος Θωμάς ΕΛΔΥΚΟ
577 Λγος ΠΒ 61814 Μπαλτατζίδης Αντώνιος Κυριάκος ΕΛΔΥΚΟ
578 Λγος Ο 63982 Σιώτας Δημήτριος Νικόλαος ΕΠΧΣΗ “EUTM
SOMALIA”
579 Λγος Ο 64605 Τσακπίνης Δημήτριος Βασίλειος ΕΠΧΣΗ “EUTM
SOMALIA”
580 Λγος ΥΓ 64795 Κόικος Ιωάννης Μιχαήλ ΕΛΔΥΚΟ-3/21
581 Υπλγός ΠΖ 66909 Βολικάκης Ιωάννης Αντώνιος EUTM
MOZAMBIQUE

582 Υπλγός ΠΖ 66954 Ρόκος Αλέξανδρος-
Κωνσταντίνος Ηλίας EUTM

MOZAMBIQUE

./.

Α-24

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
583 Υπλγός ΠΖ 66977 Παπαγεωργίου Αθανάσιος Γεώργιος EUTM
MOZAMBIQUE
584 Υπλγός ΠΖ 67001 Διονυσόπουλος Νικόλαος Θεοφάνης ΕΛΔΥΚΟ 3/21

585 Υπλγός ΠΖ 67703 Πετσαγγουρά-
κης

Δημήτριος Εμμανουήλ EUTM
MOZAMBIQUE
586 Υπλγός ΔΒ 69033 Δουδουνής Νικόλαος Ιγνάτιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
587 Υπλγός ΠΒ 71067 Μεντές Στυλιανός Διονύσιος EUTM MALI MFHQ
(Μάλι)
588 Υπλγός ΤΘ 63280 Διαμαντίδης Πέτρος Ιωάννης ΕΛΔΥΚΟ-3
589 Υπλγός ΠΖ 65908 Δόκαλης Δημήτριος Πέτρος HQ “RC-E”
590 Υπλγός Ο 64098 Νασιάκος Θωμάς Ευάγγελος ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ HQ
RC-E
591 Ανθλγός ΠΖ 66605 Χαριτάκης Νικόλαος Γρηγόριος ΕΛΔΥΒΟ 1
592 Ανθλγός ΠΒ 67431 Παπαδόπουλος Ανέστης Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ
593 Ανθλγός ΠΒ 70092 Ακρίβος Χρήστος Βασίλειος ΕΛΔΥΚΟ
594 Ανθστής ΠΖ 72442 Μπαμπούρης Αριστείδης Σωτήριος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
595 Ανθστής ΠΒ 72465 Μπαμζέλης Αλέξανδρος Χαράλαμπος ΕΛΔΥΚΟ
596 Ανθστής ΠΒ 73147 Χαλιαμπάλιας Κωνσταντίνος Δημήτριος ΕΛΔΥΚΟ
597 Ανθστής ΠΖ 77185 Γλεζάκης Μιχαήλ Ιωάννης

ΕΠΧΣΗ “EUTM
MOZAMBIQUE”
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ/CHI
MOIO

598 Ανθστής ΠΖ 77233 Βλάχος Αναστάσιος Παναγιώτης

ΕΠΧΣΗ “EUTM
MOZAMBIQUE”
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ/CHI
MOIO
599 Ανθστής ΠΖ 71798 Δούκας Κωνσταντίνος Αριστείδης ΕΛΔΥΚΟ 3-21
600 Ανθστής ΠΖ 72693 Ηλιάδης Αναστάσιος Αβραάμ ΕΛΔΥΒΟ-1
601 Ανθστής ΜΧ 74506 Ζησηνάκης Γεώργιος Ελευθέριος ΕΛΔΥΚΟ
602 Ανθστής ΠΖ 75671 Σαρηγιαννίδης Χαράλαμπος Σταύρος ΕΛΔΥΒΟ-1
603 Ανθστής ΠΖ 75779 Ρέλλιας Σεραφείμ Δημήτριος ΕΛΔΥΒΟ-1

604 Ανθστής ΠΒ 76258 Παναγιωτόπου-
λος Θωμάς Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ

605 Ανθστής ΠΒ 76358 Καραγιάννης Νικόλαος Ευάγγελος ΕΛΔΥΒΟ
606 Ανθστής ΠΖ 76976 Κιουρτσίδης Αλέξανδρος Ισαάκ ΕΛΔΥΒΟ-1
607 Ανθστής ΠΖ 77773 Μπιτσάνης Θωμάς Ευάγγελος ΕΛΔΥΒΟ-1
608 Ανθστής ΥΓ 79072 Παυλίδης Λάζαρος Νικόλαος ΕΛΔΥΚΟ-3/21
609 Αλχίας ΠΒ ΜΥ20046 Σκιαδάς Κίμων-Στυλιανός Βλάσιος ΕΛΔΥΚΟ

./.

Α-25

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

610 Αλχίας ΔΒ ΜΥ20294 Αποστολόπου-
λος Γεώργιος Ευθύμιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21

611 Αλχίας ΠΖ ΜΥ20328 Μακαρώνης Ευστράτιος Γεώργιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
612 Αλχίας ΔΒ ΜΥ20335 Ζαγγανάς Συμεών Αθανάσιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
613 Αλχίας ΑΣ ΜΥ20497 Τράντου-Λούγκου Ασημίνα-Χρηστίνα Αθανάσιος ΕΛΔΥΚΟ-3
614 Αλχίας ΠΖ ΜΥ20675 Τσαούση Νικολίτσα Ανδρέας ΕΛΔΥΚΟ 3-21
615 Αλχίας ΠΖ ΜΥ20693 Στόιτσης Δημήτριος Απόστολος ΕΛΔΥΚΟ 3-21

616 Αλχίας ΠΒ ΜΥ20704 Ηλία Νεκταρία-
Παρασκευή Γεώργιος ΕΛΔΥΚΟ

617 Αλχίας ΠΖ ΜΥ20744 Λουρή Αθανασία Πέτρος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
618 Αλχίας ΠΖ ΜΥ21086 Καλύβας Γεώργιος Πέτρος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
619 Αλχίας ΠΒ ΜΥ21115 Αμπαρτσουμιάν Αράμ Γκριγκόρ ΕΛΔΥΚΟ
620 Αλχίας ΠΒ ΜΥ21143 Μαστοράκου Μαργαρίτα Γεώργιος ΕΛΔΥΚΟ
621 Αλχίας ΠΖ ΜΟ15585 Βαττές Χαρίλαος Μιχαήλ ΕΛΔΥΚΟ 3-21
622 Αλχίας ΔΒ ΜΟ16814 Λιακούδης Ιωάννης Δημήτριος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
623 Επχίας ΠΖ ΜΥ21397 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ Ιωάννης ΕΛΔΥΚΟ 3-21
624 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ00046/09 Λιαρόπουλος Πέτρος Νικόλαος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
625 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ00461/09 Σαρηκεχαγιάς Ελευθέριος Χρήστος ΕΛΔΥΚΟ
626 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ00629/09 Ζουζέλης Κωνσταντίνος Δημήτριος ΕΛΔΥΚΟ
627 Επχίας ΜΧ ΕΠΟ01170/09 Τσίμας Θεόδωρος Χρυσόστομος
628 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ01214/09 Παπαδόπουλος Θεόφιλος Χαράλαμπος ΕΛΔΥΚΟ
629 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ01481/09 Γιαννούκας Ευτύχιος Αντώνιος ΕΛΔΥΒΟ-1
630 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ01888/10 Πλιάτσικας Αλέξανδρος Δημήτριος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
631 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ02296/10 Γκαλιαμούτσας Παρασκευάς Αργύριος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
632 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ02747/10 Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Αλέξανδρος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
633 Επχίας ΔΒ ΕΠΟ02914/10 Ματράκας Γεώργιος Αθανάσιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
634 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ02990/10 Σγουρνιός Παναγιώτης Δημήτριος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
635 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ03349/10 Σόβα Νικόλαος Μίλαν ΕΛΔΥΚΟ 3-21
636 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ03508/10 Βαλιάκος Βασίλειος Θωμάς ΕΛΔΥΚΟ 3-20

./.

Α-26

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
637 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ03607/10 Λαϊνίδης Αθανάσιος Ιωάννης ΕΛΔΥΚΟ 3-21
638 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ03660/10 Αποστόλου Δημήτριος Απόστολος ΕΛΔΥΒΟ-1
639 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ04109/10 Χρηστακίδης Παναγιώτης Απόστολος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
640 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ04304/10 Διακάκης Νικόλαος Ιωάννης ΕΛΔΥΚΟ
641 Επχίας ΔΒ ΕΠΟ04563/10 Γκιώντσης Λάζαρος Αθανάσιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
642 Επχίας ΔΒ ΕΠΟ04697/10 Κολώνης Ανδρέας Χρύσανθος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
643 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ04852/10 Γεωργιάδης Λάζαρος Αθανάσιος ΕΛΔΥΒΟ-1
644 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ05485/10 Δράγκος Γεώργιος Βασίλειος ΕΛΔΥΚΟ
645 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ05673/10 Τσαρτσίδης Κωνσταντίνος Ζαχαρίας ΕΛΔΥΚΟ
646 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ05711/10 Καλιμαμτζέρος Βασίλειος Αθανάσιος ΕΛΔΥΚΟ
647 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ06246/10 Φωτόπουλος Ιωάννης Χρήστος ΕΛΔΥΚΟ
648 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ06266/10 Ζερβός Χρίστος Ελευθέριος ΕΛΔΥΒΟ-1
649 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ06738/10 Παπαποστόλου Περικλής Αλέξανδρος ΕΛΔΥΒΟ-1
650 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ06760/10 Ζαλουφλής Δημήτριος Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
651 Επχίας ΚΔ ΕΠΟ07769/11 Ατανίδης Αθανάσιος Ιωάννης ΕΛΔΥΚΟ 3-21
652 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ09399/11 Νέος Απόστολος Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
653 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ09774/11 Τζουβελέκης Πάρης Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
654 Επχίας ΔΒ ΕΠΟ10722/11 Σιμελίδης Κωνσταντίνος Βλαδίμηρος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
655 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ11078/11 Παπαδόπουλος Μάρκος Ελευθέριος ΕΛΔΥΒΟ
656 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ11134/11 Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Θεόδωρος ΕΛΔΥΒΟ-1
657 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ11430/11 Βεζύρης Κυριάκος Νικόλαος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
658 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ11434/11 Μανίκας Δημήτριος Γεώργιος ΕΛΔΥΚΟ
659 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ11586/11 Τσεκερίδης Ελευθέριος Γεώργιος ΕΛΔΥΚΟ
660 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ11796/11 Κολοκοτρώνης Χαράλαμπος Περικλής ΕΛΔΥΚΟ
661 Επχίας ΚΔ ΕΠΟ13120/11 Μάντσιος Άγγελος Ιωακείμ ΕΛΔΥΚΟ 3-21
662 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ13163/11 Μουρούζης Δημήτριος Χρήστος ΕΛΔΥΚΟ
663 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ13584/12 Παπαδόπουλος Νικόλαος Χαράλαμπος ΕΛΔΥΒΟ-1

./.

Α-27

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
664 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ13892/12 Δελιανίδης Ιωάννης Αβραάμ ΕΛΔΥΒΟ-1
665 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ13907/12 Δελόγλου Ιωάννης Γεώργιος ΕΛΔΥΚΟ
666 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ14062/12 Αϊβάτογλου Ιωάννης Νικόλαος ΕΛΔΥΚΟ
667 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ14226/12 Θώμος Χρήστος Αθανάσιος ΕΛΔΥΚΟ
668 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ14487/12 Ντζαδήμας Άγγελος Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ
669 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ14576/12 Ζάχος Ιωάννης Βασίλειος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
670 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ14954/12 Φιλιππάκης Αθανάσιος Μιχαήλ ΕΛΔΥΒΟ-1
671 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ15016/12 Λύτρας Θωμάς Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ
672 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ15047/12 Ανδρέου Ιωάννης Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
673 Επχίας ΔΒ ΕΠΟ15325/12 Κούτρας Σταύρος-Χρήστος Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
674 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ15604/13 Παντελάκης Βασίλειος Παναγιώτης ΕΛΔΥΒΟ-1
675 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ16009/13 Τσακυρίδης Παρασκευάς Χρήστος ΕΛΔΥΚΟ
676 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ16563/13 Καλογερίας Αθανάσιος Σπυρίδων ΕΛΔΥΒΟ-1
677 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ16923/13 Ραποτίκας Αθανάσιος Ηλίας ΕΛΔΥΒΟ-1
678 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ16978/13 Τρουβάς Χρήστος Δημήτριος ΕΛΔΥΒΟ-1
679 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ17075/13 Ασλανίδης Αλέξανδρος Ιωάννης ΕΛΔΥΒΟ-1
680 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ17208/13 Αποστολίδης Απόστολος Νικόλαος ΕΛΔΥΚΟ
681 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ17219/13 Βασιλείου Χρήστος Σπυρίδων ΕΛΔΥΚΟ
682 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ17356/13 Λάιος Άγγελος Ιωάννης ΕΛΔΥΚΟ
683 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ17809/14 Σερασίδης Γεώργιος Ιγνάτιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
684 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ18366/14 Τσουτσάνης Ανδρέας Γεώργιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
685 Επχίας ΔΒ ΕΠΟ18672/14 Παπαδόπουλος Ισαάκ Νικόλαος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
686 Επχίας ΠΖ ΕΠΟ18806/14 Τσιάτσιου Χρυσάνθη Παναγιώτης ΕΛΔΥΚΟ 3-21
687 Επχίας ΠΒ ΕΠΟ19615/14 Κουκουτίνης Παναγιώτης Ιωάννης ΕΛΔΥΚΟ
688 Λχίας ΚΔ ΕΠΟ20149/16 Σιμάτης Σπυρίδων Βασίλειος

ΕΠΧΣΗ “EUTM
MOZAMBIQUE”
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ/CHI
MOIO
689 Λχίας ΚΔ ΕΠΟ20435/16 Πέτκας-Αρβανίτης Φώτιος Χρήστος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
690 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ20452/16 Πρεβέντη Αικατερίνη Ευστάθιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21

./.

Α-28

A/A ΒΑΘΜΟΣ Ο/Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
691 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ20541/16 Πατρίκας Δημήτριος Αντώνιος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
692 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ20650/16 Σοϊλεμέζογλου Ιωάννης Χρήστος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
693 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ20734/16 Μακάριος Σέργιος Παύλος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
694 Λχίας ΠΒ ΕΠΟ20999/16 Γράδος Ευάγγελος Παναγιώτης ΕΛΔΥΚΟ
695 Λχίας ΠΒ ΕΠΟ21758/17 Μουλλάς Παναγιώτης Χαράλαμπος ΕΛΔΥΚΟ
696 Λχίας ΠΒ ΕΠΟ22208/17 Βουγιουκλίδου Γεωργία Φώτιος ΕΛΔΥΚΟ
697 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ22347/17 Βαστάζος Αναστάσιος Κωνσταντίνος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
698 Λχίας ΚΔ ΕΠΟ22631/17 Φανάρας Βασίλειος Απόστολος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
699 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ22850/17 Παλαιοχωρίτης Γεώργιος Θεμιστοκλής ΕΛΔΥΚΟ 3-21
700 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ22931/17 Κλιάφας Δημήτριος Γεώργιος ΕΛΔΥΒΟ-1
701 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ22940/17 Κατσάνος Γεώργιος Ηλίας ΕΛΔΥΒΟ-1
702 Λχίας ΠΒ ΕΠΟ22943/17 Δελής Αλέξανδρος Αναστάσιος ΕΛΔΥΚΟ
703 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ23060/17 Καραντζιάς Βασίλειος Γρηγόριος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
704 Λχίας ΠΒ ΕΠΟ23108/17 Καραγέλης Άγγελος Παναγιώτης ΕΛΔΥΒΟ
705 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ23208/17 Καΐτσης Ηλίας Χρήστος ΕΛΔΥΚΟ 3-21
706 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ23211/17 Γεωργίου Χρήστος Βασίλειος ΕΛΔΥΒΟ-1
707 Λχίας ΠΖ ΕΠΟ23399/17 Μελέτη Σοφία Βασίλειος ΕΛΔΥΚΟ 3-21

Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Γεωργούλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής B1

EΠ.ΟΠ. Επχίας (ΝΟΜ) Ειρήνη Βλάμη
B. Επιτελή Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β’ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΝΣΗ Β1 (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
ΤΜ. ΣΤΑΔ. & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
29 Μαρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ
Α/Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ-ΕΙΔ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ

 1. Ανχος Μάχιμος 1844 Καμπουράκης Γεώργιος Ιωάννης
 2. Ανχος Μάχιμος 1846 Κατάρας Δημήτριος-
  Ελευθέριος

Παναγιώτης

 1. Ανχος Μάχιμος 1859 Λελούδας Φραγκίσκος Γεώργιος
 2. Ανχος Μ Μ-739 Κολοκούρης Κωνσταντίνος Δημήτριος
 3. Ανχος Μ Μ-754 Σάμπος Αθανάσιος Γεώργιος
 4. Ανχος Ο Ο-552 Ρυζιώτης Δημήτριος Γεώργιος
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΗΣ Γ ́)
 5. Απχος Μάχιμος 1838 Καμπόλης Ιωάννης Σπυρίδων ΥΙΝ
 6. Απχος Ο Ο-623 Τζάφος Δημήτριος Ιωάννης ΚΕΦΝ
 7. Πχος Μάχιμος 2088 Χαρίτος Προκόπιος Αθανάσιος ΝΣΠ
 8. Πχος Μάχιμος 2074 Ασβεστάς Αντώνιος Παναγιώτης ΣΜΥΝ
 9. Πχος Μάχιμος 2151 Στρατογιάννης Ιωάννης Αθανάσιος ΔΥ
 10. Πχος Μάχιμος 2120 Νίρος Αντώνιος Ευάγγελος ΠΟ.Σ.ΚΕ.
  Σ.ΘΑ.Μ
 11. Πχος Μάχιμος 2118 Μανταδάκης Διονύσιος Εμμανουήλ ΔΠΕ
 12. Πχος Μάχιμος 2121 Νούσιας Γρηγόριος Παναγιώτης ΣΔΑΜ
 13. Πχος Μάχιμος 2115 Σαράκης Ιωάννης Βασίλειος ΔΜΦΓ-1
 14. Πχος Μάχιμος 2112 Μαρκομιχάλης Παναγιώτης Βασίλειος ΚΕ ΠΑΛ
 15. Πχος Μάχιμος 2125 Λαμπίρης Δημήτριος Περίανδρος ΔΤΣ
 16. Πχος Μάχιμος 2139 Φώσκας Αθανάσιος Ηλίας ΔΑΝ
 17. Πχος Μάχιμος 2162 Χαλάτσης Βασίλειος Λάμπρος ΔΝΑΡ
 18. Πχος Μάχιμος 2044 Λυμπέρης Μιχαήλ Θεόδωρος ΥΝΑ
 19. Πχος Μάχιμος 2186 Δημόπουλος Νικόλαος Γεώργιος ΔΑΔ
 20. Πχος Μάχιμος 2225 Λιακόπουλος Ζώης Ιωάννης ΝΒ
  ΚΑΝΕΛΛΟ
  ΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΕΔ Β ́)

 1. Πχος Μάχιμος 2388 Κόντζογλου-Κοσκινάς Σταύρος Αναστάσιος
 2. Πχος Μάχιμος 2386 Σιμαγιάς Ευάγγελος Γεώργιος
 3. Πχος Μάχιμος 2389 Παρασκευάς Φώτιος Χρήστος
 4. Πχος Μάχιμος 2362 Γεωργακάκης Εμμανουήλ Μηνάς
 5. Πχος Μάχιμος 2348 Σκίτσας Δημήτριος Χαράλαμπος
 6. Πχος Μάχιμος 2432 Καρώνης Απόστολος Χρήστος

Β –

Α/Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ-ΕΙΔ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

2

 1. Πχος Μάχιμος 2354 Παπαδημητρίου Στέφανος Νικόλαος
 2. Πχος Μ Μ-968 Τσαμόπουλος Γεώργιος Γεώργιος
 3. Πχος Μ Μ-946 Μπαλαγιάννης Γεώργιος Ιωάννης
 4. Πχος Μ Μ-972 Πετράκης Στυλιανός Αρτέμιος
 5. Πχος Μ Μ-979 Κουρουτσίδης Νικόλαος Βασίλειος
 6. Πχος Μ Μ-977 Βρανάς Πέτρος Ευάγγελος
 7. Πχος Μ Μ-969 Βρούζας Χαράλαμπος Νικόλαος
 8. Πχος Μ Μ-985 Παντελιάς Γεώργιος Μιλτιάδης
 9. Πχος Μ Μ-963 Κακαβελάκης Ιωάννης Νικόλαος
 10. Πχος Μ Μ-966 Κασσαλιάς Ιωάννης Εμμανουήλ
 11. Πχος Μ Μ-981 Σπήλιος Στέφανος Αιμίλιος
 12. Πχος Μ Μ-983 Τριβήλος Επαμεινώνδας Ξενοφώντας
 13. Πχος Μ Μ-990 Γρηγορίου Γεράσιμος Δημήτριος
 14. Πχος Μ Μ-997 Ψύχαλος Δημήτριος Παναγιώτης
 15. Πχος Μ Μ-993 Μητρόπαπας Χρήστος Ανδρέας-Γεώργιος
 16. Πχος Μ Μ-1001 Τσίλης Θωμάς Νικόλαος
 17. Πχος Ο Ο-699 Αντωνόπουλος Αθανάσιος Φώτιος
 18. Πχος ΥΙ ΥΙ-0376 Κανακάκης Κωνσταντίνος Γεώργιος
 19. Πχος ΥΙ ΥΙ-0377 Σιαμάτρας Θωμάς Δημήτριος
 20. Πχος ΥΙ ΥΙ-0379 Κομπορόζος Χριστόφορος Μιχαήλ
 21. Πχος ΥΙ ΥΙ-0382 Σουλαντίκας Κωνσταντίνος Απόστολος
 22. Πχος ΥΝ ΥΝ-203 Καγιαλάρης Γεώργιος Αντώνιος
 23. Πχος ΥΝ ΥΝ-207 Μετζάκη Καλλιόπη Δημήτριος
 24. Αντχος Μάχιμος 2790 Απιδιανάκης Γεώργιος Κωνσταντίνος
 25. Αντχος Μάχιμος 2799 Μανάλης Μιχαήλ Βασίλειος
 26. Αντχος Μάχιμος 2837 Παναγόπουλος Θεόδωρος Περικλής
 27. Αντχος Μάχιμος 2793 Μαϊράγκας Φωκίων Ιωάννης
 28. Αντχος Μάχιμος 2796 Μανιουδάκης Ευστράτιος Γεώργιος
 29. Αντχος Μάχιμος 2816 Καντζέλας Ιωάννης Δημήτριος
 30. Αντχος Μάχιμος 2812 Μαδεντζίδης Σωτήριος Χρήστος
 31. Αντχος Μάχιμος 2898 Σιδέρης Παντελεήμων Χρήστος
 32. Αντχος Μάχιμος 2810 Νικολάου Δημήτριος Ιωάννης
 33. Αντχος Μάχιμος 2843 Κολέτσιος Ευάγγελος Νικόλαος
 34. Αντχος Μάχιμος 2807 Νάζος Νικόλαος Αλέξανδρος
 35. Αντχος Μ Μ-1117 Παπάρας Ιωάννης Επαμεινώνδας
 36. Αντχος Μ Μ-1107 Πάντος Χρήστος Δημήτριος
 37. Αντχος Μ Μ-1113 Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Θρασύμβουλος
 38. Αντχος Ο Ο-733 Αποστολίδης Παύλος-Μηνάς Ιωάννης
 39. Αντχος Ο Ο-737 Τσακνάκης Κωνσταντίνος Γεώργιος
 40. Αντχος Ο Ο-739 Κείος Παναγιώτης Νικόλαος
 41. Αντχος Ο Ο-741 Αντωνόπουλος Απόστολος Νικόλαος
 42. Αντχος Ο Ο-743 Παυλόπουλος Μάριος Πέτρος
 43. Αντχος ΥΙ ΥΙ-440 Καρυπίδης Κυριάκος Γεώργιος
 44. Αντχος ΥΝ ΥΝ-243 Θεοδωράκης Χαράλαμπος Εμμανουήλ
 45. Αντχος ΥΝ ΥΝ-246 Γιατιλή Σταυρούλα Γεώργιος
 46. Αντχος ΥΝ ΥΝ-257 Σαμαρτζή Αθανασία Γεώργιος
 47. Αντχος ΥΟ ΥΟ-022 Τερεζάκης Εμμανουήλ Ορέστης

Β –

Α/Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ-ΕΙΔ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

3

 1. Αντχος ΥΨ ΥΝ-250 Μαρκομανωλάκη Ζωή Στέφανος
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΕΔ Γ ́)
 2. Πχης Μάχιμος 3122 Αραμπατζής Γεώργιος-Στυλιανός Αχιλλέας
 3. Πχης Μάχιμος 3163 Πολυμέρου Βασιλική-Βαλεντίνα Λεωνίδας
 4. Πχης Μάχιμος 3206 Ξύγκης Δημήτριος-Μάριος Αναστάσιος
 5. Πχης Μάχιμος 3192 Φωτίδης Νικόλαος Τριαντάφυλλος
 6. Πχης Μάχιμος 3194 Σούχλας Γεώργιος Λουκάς
 7. Πχης Μάχιμος 3225 Αγάθης Χρήστος Ιωάννης
 8. Πχης Μάχιμος 3197 Καραμαλίκης Αναστάσιος Γεώργιος
 9. Πχης Μάχιμος 3203 Κούρτης Θεόδωρος Αλέξιος
 10. Πχης Μάχιμος 3204 Μπόμπος Κωνσταντίνος Ανατόλιος
 11. Πχης Μάχιμος 3201 Κουλακιώτης Μάριος Βασίλειος
 12. Πχης Μάχιμος 3210 Νικολόπουλος Στέφανος Ανδρέας
 13. Πχης Μάχιμος 3195 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ Εμμανουήλ
 14. Πχης Μάχιμος 3224 Χριστοδούλου Αλέξανδρος Δημήτριος
 15. Πχης Μάχιμος 3202 Δρυμούσης Δημήτριος Γεώργιος
 16. Πχης Μάχιμος 3228 Κόπανος Ιωάννης Νικόλαος
 17. Πχης Μάχιμος 3227 Πιπιτσούλης Θεόφιλος Δημήτριος
 18. Πχης Μάχιμος 3218 Ηλιόπουλος Γεώργιος Αναστάσιος
 19. Πχης Μάχιμος 3207 Ψυρούκης Στυλιανός Θεόδωρος
 20. Πχης Μάχιμος 3233 Σάσσαρης Αλέξανδρος Κυριάκος
 21. Πχης Μάχιμος 3196 Βενετσάνος Ευάγγελος-Μαρίνος Βασίλειος
 22. Πχης Μάχιμος 3215 Χατζηθεοδωρίδης Ελευθέριος Θεόδωρος
 23. Πχης Μάχιμος 3229 Ανδρέου Χαράλαμπος Βασίλειος
 24. Πχης Μάχιμος 3223 Καντεράκης Σπυρίδων Ιωάννης
 25. Πχης Μάχιμος 3220 Βέντρας Άγγελος Ιωάννης
 26. Πχης Μάχιμος 3162 Γεωργόπουλος Θεοχάρης Δημήτριος
 27. Πχης Μάχιμος 3231 Μπικάκης Ιωάννης Μανούσος
 28. Πχης Μάχιμος 3212 Καρόζης Στυλιανός Κωνσταντίνος
 29. Πχης Μ Μ-1318 Δαμανάκης Εμμανουήλ Εμμανουήλ
 30. Πχης Μ Μ-1321 Φαρδέλας Γεώργιος Λάμπρος
 31. Πχης Μ Μ-1322 Λάσκαρης Χρήστος Στυλιανός
 32. Πχης Μ Μ-1320 Βρυνιώτης Ευστάθιος Κωνσταντίνος
 33. Πχης Μ Μ-1323 Καλοπήτας Δημήτριος Ιωάννης
 34. Πχης Μ Μ-1328 Καραγκιόζης Απόστολος Δημήτριος
 35. Πχης Μ Μ-1325 Μιχαηλίδου Χριστίνα Ιωάννης
 36. Πχης Μ Μ-1308 Μπουτούρη Δήμητρα Δημοσθένης
 37. Πχης Ο O-823 Αρβανίτη Ειρήνη Ευάγγελος
 38. Πχης Ο O-836 Γιαννουλάκου Γεωργία Απόστολος
 39. Πχης ΥΝ ΥΝ-321 Νικολετάτου Αθηνά Γεράσιμος
 40. Πχης ΥΝ ΥΝ-323 Κυριαζόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
 41. Πχης ΥΝ ΥΝ-324 Φραντζεσκάκης Αναστάσιος-
  Εμμανουήλ

Ιωάννης

Β –

Α/Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ-ΕΙΔ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

4

ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Α ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΥΕ Α ́)

 1. Υπνχος Μ Μ-785 Τζάνος Παναγιώτης Σπυρίδων
 2. Απχος Μάχιμος 1977 Παπαγεωργίου Παναγιώτης Δημήτριος
 3. Απχος Μάχιμος 1997 Ευσταθίου Δημήτριος Αθανάσιος
 4. Απχος Μάχιμος 1931 Φωτέλλης Ιωάννης Νικόστρατος
 5. Απχος Μάχιμος 1968 Αλευράς Σπυρίδων Ηλίας
 6. Απχος Μάχιμος 1975 Μπελετσιώτης Βασίλειος Σωτήριος
 7. Απχος Μάχιμος 1990 Παπαλάμπρου Βάιος Σωτήριος
 8. Απχος Μάχιμος 2003 Παπαδημητρίου Θεμιστοκλής Παράσχος
 9. Απχος Μάχιμος 2029 Καρλατήρας Σταύρος Κωνσταντίνος
 10. Απχος Μάχιμος 1838 Καμπόλης Ιωάννης Σπυρίδων
 11. Απχος Μάχιμος 1869 Σταματόπουλος Βασίλειος Χρήστος
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΥΕ Β ́)
 12. Πχος Μάχιμος 2366 Μήλιας Παναγιώτης Διονύσιος
 13. Πχος Μάχιμος 2322 Τσικαλάκης Ιωάννης Δημήτριος
 14. Πχος Ο Ο-698 Μάντζαρης Παναγιώτης Σταύρος
 15. Πχος ΥΝ ΥΝ-138 Γαϊτάνου Κωνσταντίνα Ιωάννης
 16. Αντχος Μάχιμος 2531 Νεράκης Ιωάννης-Σταμάτιος Μιχαήλ
 17. Αντχος Μάχιμος 2738 Βογιατζής Δημήτριος Κωνσταντίνος-
  Αναστάσιος
 18. Αντχος ΥΝ Ο-717 Δεσινιώτη Ανθή Σπυρίδων
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Α ́ ΤΑΞΕΩΣ (ΔΕΠ A ́)
 19. Απχος ΥΙ ΥΙ-267 Γιαννικάκης Σταύρος Ιωάννης
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Β ́ ΤΑΞΕΩΣ (ΔΕΠ Β ́)
 20. Πχος ΥΟ ΥΝ-134 Μητσιάνη Φωτεινή Απόστολος
 21. Αντχος Μάχιμος 2543 Στρατής Γεώργιος Νικόλαος
 22. Αντχος Μάχιμος 2608 Δεσσαλέρμος Σπυρίδων Παναγιώτης
 23. Αντχος Μάχιμος 2742 Κανδύλης Λάμπρος-Ορφέας Θεοδόσιος
 24. Αντχος Μάχιμος 2747 Σπυρόπουλος Νικόλαος Κουμπουρο
  σπύρος
 25. Αντχος Μ Μ-1070 Καλύβας Ιωάννης Θεόδωρος
 26. Αντχος Μ Μ-1086 Μπακόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος
 27. Αντχος Ο Ο-743 Παυλόπουλος Μάριος Πέτρος
 28. Αντχος Ο Ο-752 Μάρκογλου Γεώργιος Αλέξανδρος
 29. Αντχος Ε Υ-2663 Πάλλας Ιωάννης Άγγελος
 30. Πχης Μάχιμος 2949 Μποζάνης Αλέξανδρος Ελευθέριος
 31. Πχης Μάχιμος 2815 Βλαχογιάννης Χρήστος Θεόδωρος
 32. Πχης Μάχιμος 2940 Γονίδης Χρήστος Αντώνιος
 33. Πχης Μάχιμος 3014 Γκίκας Πολυχρόνης Γεώργιος
 34. Πχης Μ Μ-1238 Χρυσόπουλος Βασίλειος Ιωάννης
 35. Πχης Ο Ο-817 Ράλλη Άννα Νικόλαος

Β –

Α/Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ-ΕΙΔ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

5

 1. Πχης Ο Ο-831 Αναγνώστου Δήμητρα Απόστολος
 2. Πχης Ο Ο-836 Γιαννουλάκου Γεωργία Απόστολος
 3. Πχης Ε Γ-512 Φοίφα Στέλλα Βασίλειος
 4. Πχης ΕΙΔ.ΜΟΝ.Χ.Ε/Π ΕΜ18575 Κουτσιμπίρης Γεώργιος Σωτήριος
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΠΥ Β ́)
 5. Πχος Ε Υ-1167 Ροδουσάκης Στυλιανός Ιωάννης
 6. Πχος Ε Υ-1313 Μαυροβουνιώτης Νικόλαος Γεώργιος
 7. Πχος Ε Υ-1181 Μαλλιωτάκης Θεόδωρος Λάμπρος
 8. Πχος Ε Υ-1274 Ζωχιός Γεώργιος Σπυρίδων
 9. Πχος Ε Υ-1495 Γεωργόπουλος Ιωάννης Δημήτριος
 10. Πχος Ε Υ-1142 Σούλης Κωνσταντίνος Αθανάσιος
 11. Πχος Ε Υ-1179 Ψαραδέλλης Νικόλαος Δημήτριος
 12. Πχος Ε Υ-1317 Σιγάλας Ιωάννης Κωνσταντίνος
 13. Πχος Ε Υ-1385 Σταγκουράκης Αλέξανδρος Στέφανος
 14. Πχος Ε Υ-1353 Δράλλος Γρηγόριος Βασίλειος
 15. Πχος Ε Υ-1211 Πετράκης Ιωάννης Μιχαήλ
 16. Πχος Ε Υ-1347 Κοτσέλης Δημήτριος Παναγιώτης
 17. Πχος Ε Υ-1508 Κατσαρδής Ηλίας Χαράλαμπος
 18. Αντχος Ε Υ-1222 Αγγελής Χρήστος Ιωάννης
 19. Αντχος Ε Υ-1253 Βαστής Γεώργιος Δημήτριος
 20. Αντχος Ε Υ-1139 Καλαϊτζάκης Παναγιώτης Γεώργιος
 21. Αντχος Ε Υ-1209 Μπακογιάννης Μιχαήλ Δημήτριος
 22. Αντχος Ε Υ-1381 Οικονόμου Σωτήριος Γεώργιος
 23. Αντχος Ε Υ-1377 Μαγγάνας Δημήτριος Γρηγόριος
 24. Αντχος Ε Υ-1438 Βαρβέρης Γεώργιος Νικόλαος
 25. Αντχος Ε Υ-1398 Γαργουλάκης Νικόλαος Γεώργιος
 26. Αντχος Ε Υ-1435 Σουβαλτζής Δημήτριος Σώζων
 27. Αντχος Ε Υ-1362 Μιχελακάκης Αλέξανδρος Νικήτας
 28. Αντχος Ε Υ-1261 Νίκας Γεώργιος Κωνσταντίνος
 29. Αντχος Ε Υ-1244 Αρτέμης Κωνσταντίνος Ιωάννης
 30. Αντχος Ε Υ-1210 Μπήτρος Παναγιώτης Νικόλαος
 31. Αντχος Ε Υ-1513 Γαβριήλ Ιωάννης Παναγιώτης
 32. Αντχος Ε Υ-1200 Γαλάτης Γεώργιος Γεράσιμος
 33. Αντχος Ε Υ-1268 Πάλλας Αθανάσιος Δημήτριος
 34. Αντχος Ε Υ-1530 Ψυχογιός Γεώργιος Ανδρέας
 35. Αντχος Ε Υ-1389 Ντουρουντάκης Νικόλαος Παντελής
 36. Αντχος Ε Υ-1408 Τσαπέλης Αναστάσιος Νικόλαος
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΠΥ Γ ́)
 37. Πχης Μάχιμος 3157 Βασιλάκου Αικατερίνη Παναγιώτης
 38. Πχης Ε Υ-3274 Ροστάν Παναγιώτης Αθανάσιος
 39. Πχης Ε Υ-3329 Ζίγκιρης Γεώργιος Χαράλαμπος
 40. Πχης Ε Υ-3258 Μαχαίρας Ιωάννης Παναγιώτης
 41. Πχης Ε Υ-3259 Καπνιάς Γεώργιος Ιωάννης

Β –

Α/Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ-ΕΙΔ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

6

 1. Πχης Ε Υ-3428 Μπρέκης Βασιλειος Παναγιώτης
 2. Πχης Ε Υ-3261 Μπεκυράς Λεωνίδας Γεώργιος
 3. Πχης Ε Υ-3257 Τσιτωνάκης Νεκτάριος Ιωάννης
 4. Πχης Ε Υ-3324 Κουτέλας Χρήστος Ιωάννης
 5. Πχης Ε Υ-3441 Χανιωτάκης Εμμανουήλ Σωτήριος
 6. Πχης Ε Υ-3308 Σακελλαρίου Ξενοφών Αθανάσιος
 7. Πχης Ε Υ-3454 Σουλδάτος Μιλτιάδης Ευθύμιος
 8. Πχης Ε Υ-3374 Αλεξίου Γρηγόριος Κωνσταντίνος
 9. Πχης Ε Υ-3292 Κολοφώτης Πλούταρχος Ιωάννης
 10. Πχης Ε Υ-3271 Ράπτης Γεωργιος Ιωάννης
 11. Πχης Ε Υ-3485 Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος Σπυρίδων
 12. Πχης Ε Υ-3369 Γεωργούλης Χρήστος Σπυρίδων
 13. Πχης Ε Υ-3408 Μύρκος Δημήτριος Αθανάσιος
 14. Πχης Ε Υ-3437 Μενούνος Ευάγγελος Γεώργιος
 15. Πχης Ε Υ-3305 Κασκάρας Απόστολος Δημήτριος
 16. Πχης Ε Υ-3268 Πίσσας Ιωάννης Δημήτριος
 17. Πχης Ε Υ-3304 Τζανής Λεωνίδας Σωκράτης
 18. Πχης Ε Υ-3402 Αδαμόπουλος Θεόδωρος Αδάμ
 19. Πχης Ε Υ-3277 Νάκης Ευάγγελος Ανδρέας
 20. Πχης Ε Υ-3280 Μήτσιος Νικόλαος Γεώργιος
 21. Πχης Ε Υ-3256 Ιορδανίδης Χρήστος Εμμανουήλ
 22. Πχης Ε Υ-3442 Παπαγεωργίου Θωμάς Νικόλαος
 23. Πχης Ε Υ-3286 Σταμπάμπας Ελευθέριος Νικηφόρος
 24. Πχης Ε Υ-3531 Μανιατάκος Ιωάννης Γεώργιος
 25. Πχης Ε Υ-3518 Τζεφεράκος Μιχαήλ Σωτήριος
 26. Πχης Ε Υ-3529 Ναλμπάνης Αλέξανδρος Αθανάσιος
 27. Πχης Ε Υ-3310 Μαραγκάκης Χρήστος Αθανάσιος
 28. Πχης Ε Υ-3458 Φιλόπουλος Παναγιώτης Κωνσταντίνος
 29. Πχης Ε Υ-3477 Κούτκιας Χρήστος Χαράλαμπος
 30. Πχης Ε Υ-3430 Τσάκαλης Αναστάσιος Γεώργιος
 31. Πχης Ε Υ-3377 Γιωτάκης Νεκτάριος Σωτήρης
 32. Πχης Ε Υ-3345 Κασκάρας Σπυρίδων Δημήτριος
 33. Πχης Ε Υ-3331 Αθανασόπουλος Φώτιος Μενέλαος
 34. Πχης Ε Υ-3335 Καρκαλέτσης Βασίλειος Νικόλαος
 35. Πχης Ε Υ-3373 Θανασιάς Παντελεήμων Δημήτριος
 36. Πχης Ε Υ-3410 Μουρκογιάννης Γεώργιος Δημήτριος
 37. Πχης Ε Υ-3527 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Γεώργιος
 38. Πχης Ε Υ-3330 Μπολολιάς Νικόλαος Γεώργιος
 39. Πχης Ε Υ-3346 Παράκατης Νικόδημος Ευάγγελος
 40. Πχης Ε Υ-3325 Μητσόπουλος Δημήτριος Αθανάσιος
 41. Πχης Ε Υ-3350 Πασκάλης Βασίλειος Γεώργιος
 42. Πχης Ε Υ-3525 Παναγόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης
 43. Πχης Ε Υ-3534 Ευαγγελόπουλος Δημήτριος Ελευθέριος
 44. Πχης Ε Υ-3347 Ματθαίου Νικόλαος Κωνσταντίνος
 45. Πχης Ε Υ-3319 Βέργος Δημήτριος Σπυρίδων
 46. Πχης Ε Υ-3397 Θεοδοσίου Συμεών Πέτρος
 47. Πχης Ε Υ-3475 Πιπέρος Δημήτριος Αναστάσιος

Β –

Α/Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ-ΕΙΔ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

7

 1. Πχης Ε Υ-3362 Μπακάρας Γεώργιος Δημήτριος
 2. Πχης Ε Υ-3465 Χάλας Παναγιώτης Ευστράτιος
 3. Πχης Ε Υ-3479 Χωρίκης Γεώργιος Σταύρος
 4. Πχης Ε Υ-3367 Μπούτρος Δημήτριος Ιωάννης
 5. Πχης Ε Υ-3528 Κάμπριας Παντελεήμων Χρήστος
 6. Πχης Ε Υ-3354 Μούρτος Παναγιώτης Κωνσταντίνος
 7. Πχης Ε Υ-3535 Δεληκάρης Ιωάννης Ηλίας
 8. Πχης Ε Υ-3302 Τσάλτας Αλέξανδρος Παναγιώτης
 9. Πχης Ε Υ-3273 Μανωλιάς Κωνσταντίνος Γεώργιος
 10. Πχης Ε Υ-3321 Λυγηρός Εμμανουήλ Δημήτριος
 11. Πχης Ε Υ-3296 Δημητρόπουλος Δημήτριος Παναγιώτης
 12. Πχης Ε Υ-3336 Αποστολόπουλος Θεόδωρος Κωνσταντίνος
 13. Πχης Ε Υ-3505 Φερεντίνος Θωμάς Φώτιος
 14. Πχης Ε Υ-3483 Μπουρίτης Δημήτριος Ιωάννης
 15. Πχης Ε Υ-3455 Φελεμέγκας Χρυσόστομος Αναστάσιος
 16. Πχης Ε Υ-3266 Ρονιώτης Δημήτριος Σπυρίδων
 17. Πχης Ε Υ-3289 Μπέλλος Γεώργιος Ευάγγελος
 18. Πχης Ε Υ-3502 Γεωργίου Σπυρίδων Θεόδωρος
 19. Πχης Ε Υ-3290 Δανδουλάκης Δημήτριος Ευστράτιος
 20. Πχης Ε Υ-3288 Λύρας Παναγιώτης Ανδρέας
 21. Πχης Ε Υ-3301 Βιθυνός Δημήτριος Βασίλειος
 22. Πχης Ε Υ-3275 Τσινιδέλος Νικόλαος Γεώργιος
 23. Πχης Ε Υ-3242 Φράγκος Αντώνιος Παντελεήμων
 24. Πχης Ε Υ-3411 Οικονόμου Ιωάννης Αναστάσιος
 25. Πχης Ε Υ-3291 Νούτσος Αθανάσιος Νικόλαος
 26. Πχης Ε Υ-3423 Αποστόλου Σταύρος Δημοσθένης
 27. Πχης Ε Υ-3494 Κουμπής Εμμανουήλ Σπυρίδων
 28. Πχης Ε Υ-3356 Χατζόπουλος Άγγελος-Ιωάννης Δημήτριος
 29. Πχης Ε Υ-3344 Σκρεπέτος Νικόλαος Κυριάκος
 30. Πχης Ε Υ-3452 Μαργιολακιώτης Ιωάννης Χρήστος
 31. Πχης Ε Υ-3456 Ντάβος Βασίλειος Στυλιανός
 32. Πχης Ε Υ-3380 Κωλέττης Γεώργιος Μιχαήλ
 33. Πχης Ε Υ-3299 Γεωργιάδης Νεκτάριος Ιωάννης
 34. Πχης Ε Υ-3376 Λουκάτος Μάριος Σωτήριος
 35. Πχης Ε Υ-3463 Σιούλας Παύλος Χρήστος
 36. Πχης Ε Υ-3435 Πρέκας Νικόλαος Γεώργιος
 37. Πχης Ε Υ-3432 Αδάμ Βασίλειος Αθανάσιος
 38. Πχης Ε Υ-3393 Αργυρόπουλος Γεώργιος Αθανάσιος
 39. Πχης Ε Υ-3521 Χριστοδούλου Δημήτριος Κωνσταντίνος
 40. Πχης Ε Υ-3438 Μπαλάσκας Ιωάννης Παναγιώτης
 41. Πχης Ε Υ-3392 Λάνης Ευάγγελος Ελευθέριος
 42. Πχης Ε Υ-3340 Τσιτσόπουλος Πέτρος Σπυρίδων
 43. Πχης Ε Υ-3353 Ιωαννίδης Στυλιανός Θεμιστοκλής
 44. Πχης Ε Υ-3403 Κούλας Δημήτριος Νικόλαος
 45. Πχης Ε Υ-3474 Φραγκάκης Δημήτριος Ιωάννης
 46. Πχης Ε Υ-3306 Κιτζής Γεώργιος Ιωάννης
 47. Πχης Ε Υ-3394 Πραχαλιάς Άγγελος Θεόδωρος

Β –

Α/Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ-ΕΙΔ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

8

 1. Πχης Ε Υ-3501 Κορυζής Βασίλειος Νικόλαος
 2. Πχης Ε Υ-3326 Κυρτάτας Δημήτριος Λεωνίδας
 3. Πχης Ε Υ-3537 Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης Κωνσταντίνος
 4. Πχης Ε Υ-3311 Πουλάκης Ευάγγελος Δρόσος
 5. Πχης Ε Υ-3316 Λαζόπουλος Δημήτριος Ιωάννης
 6. Πχης Ε Υ-3341 Παυλίδης Κωνσταντίνος Κοσμάς
 7. Πχης Ε Υ-3453 Χατζόβουλος Δημήτριος Γεώργιος
 8. Πχης Ε Υ-3459 Ξενάκης Παναγιώτης-Σταύρος Δημήτριος
 9. Πχης Ε Υ-3416 Σπυρόπουλος Σωτήριος Διονύσιος
 10. Πχης Ε Υ-3468 Μυλωνάκης Αλέξανδρος Σπυρίδων
 11. Πχης Ε Υ-3378 Λύκος Παναγιώτης Βασίλειος
 12. Πχης Ε Υ-3332 Γκατζιώνης Αστέριος Βύρων
 13. Πχης Ε Υ-3447 Μαμούρας Κωνσταντίνος Γεώργιος
 14. Πχης Ε Υ-3491 Μάτσαλης Λεονάρδος Μάριος
 15. Πχης Ε Υ-3407 Ατματσίδης Βασίλειος Ελευθέριος
 16. Πχης Ε Υ-3512 Μπολουδάκης Μιχαήλ Βασίλειος
 17. Πχης Ε Υ-3390 Γεωργίου Χρήστος Γεώργιος
 18. Πχης Ε Υ-3484 Αλεξάκης Ευάγγελος Αλέξανδρος
 19. Πχης Ε Υ-3338 Βλαστός Αλέξανδρος Νικόλαος
 20. Πχης Ε Υ-3357 Μεταξάς Κωνσταντίνος Ερρίκος
 21. Πχης Ε Υ-3379 Πατσουλάκης Μιχαήλ Παναγιώτης
 22. Πχης Ε Υ-3427 Πασσάς Αντώνιος Ιωάννης
 23. Πχης Ε Υ-3462 Κούκουλας Γεράσιμος Παναγιώτης
 24. Πχης Ε Υ-3405 Μόλβαλης Ιωάννης Θεόδωρος
 25. Πχης Ε Υ-3387 Χατζημελετιάδης Βλάσιος Στέφανος
 26. Πχης Ε Υ-3293 Στέρπης Αλέξανδρος Βασίλειος
 27. Πχης Ε Υ-3478 Παυλόπουλος Φώτιος Πέτρος
 28. Πχης Ε Υ-3409 Καλοείδας Αλκιβιάδης Εμμανουήλ
 29. Πχης Ε Υ-3471 Χατζηκωνσταντίνου Νικόλαος Κωνσταντίνος
 30. Πχης Ε Υ-3328 Κουτσίδης Γρηγόριος Νικόλαος
 31. Πχης Ε Υ-3509 Κλειδής Νικόλαος Αναστάσιος
 32. Πχης Ε Υ-3415 Πάνου Παναγιώτης Αναστάσιος
 33. Πχης Ε Υ-3451 Καρανδρέας Κωνσταντίνος Χρήστος
 34. Πχης Ε Υ-3431 Βασιλάκης Παναγιώτης Στέφανος
 35. Πχης Ε Υ-3496 Τσεσμεζής Γαβριήλ Λεόντιος
 36. Πχης Ε Υ-3421 Κανάρης Κωνσταντίνος Γεώργιος
 37. Πχης Ε Υ-3399 Μαλισιόβας Αλέξανδρος Μιχαήλ
 38. Πχης Ε Υ-3489 Καρυώτης Νικόλαος Βασίλειος
 39. Πχης Ε Υ-3327 Χειράκης Ιωάννης Κωνσταντίνος
 40. Πχης Ε Υ-3536 Περούλιας Δημήτριος Ελευθέριος
 41. Πχης Ε Υ-3503 Μητσιώτης Στυλιανός Λάμπρος
 42. Πχης Ε Υ-3418 Γεροντιώτης Βασίλειος Σπυρίδων
 43. Πχης Ε Υ-3412 Αρβανίτης Αναστάσιος Ανδρέας
 44. Πχης Ε Υ-3370 Φακίνος Στέφανος Λάμπρος
 45. Πχης Ε Υ-3400 Αμερικάνος Αντώνιος Δημήτριος
 46. Πχης Ε Υ-3363 Σακελλαρίου Αχιλλεύς Στυλιανός
 47. Πχης Ε Υ-3522 Μπουτίβας Παναγιώτης Σπυρίδων

Β –

Α/Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ-ΕΙΔ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

9

 1. Πχης Ε Υ-3424 Τζίνος Γρηγόριος Χαράλαμπος
 2. Πχης Ε Υ-3315 Παπαντωνίου Τρύφων Ιωάννης
 3. Πχης Ε Υ-3450 Κομνηνός Ιωάννης Ευάγγελος
 4. Πχης Ε Υ-3413 Ακτύπης Νικόλαος Διονύσιος
 5. Πχης Ε Υ-3469 Κυράννας Ευάγγελος Βασίλειος
 6. Πχης Ε Υ-3191 Καρβουνιάρης Παναγιώτης Σπυρίδων
 7. Πχης Ε Υ-3507 Πανταζής Νικόλαος Φίλιππος
 8. Πχης Ε Υ-3533 Κονιδάρης Νικόλαος Ευστράτιος
 9. Πχης Ε Υ-3508 Γεωργιακάκης Νικόλαος Ιωάννης
 10. Πχης Ε Γ-488 Αρτεμάκη Σταματούλα Φωτιάδης
 11. Πχης Ε Γ-667 Μπασδέκη Ευθυμία Χρήστος

Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Γεωργούλας ΠΝ

Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής B1

EΠ.ΟΠ. Επχίας (ΝΟΜ) Ειρήνη Βλάμη
B. Επιτελή Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης

./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΝΣΗ Β1 (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
ΤΜ. ΣΤΑΔ. & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

29 Μαρ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ
Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ (ΔΑΤ)
1 Υπτχος Ι 15430 Παπαχρήστου Βασίλειος Γεώργιος
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΗΣ Β ́)
2 Απτχος Ι 15406 Γρηγοριάδης Δημοσθένης Δημήτριος Δκτης ΔΑΥ
3 Υπτχος Ι 15430 Παπαχρήστου Βασίλειος Γεώργιος Δκτης ΔΑΕ
4 Υπτχος Ι 15440 Καραμεσίνης Κωνσταντίνος Αντώνιος Δκτης Σ Ι
5 Υπτχος Ι 15458 Κεφαλάς Αλέξανδρος Μιλτιάδης Δκτης ΑΔΙΣΠΟ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΗΣ Γ ́)
6 Ταξχος Ι 17184 Τσαλαμπούνης Αντώνιος Γρηγόριος Δκτης ΣΜΥΑ
7 Ταξχος Ι 17185 Αρβανιτάκης Σπυρίδων Βασίλειος Δκτης ΣΠΠΑ
8 Ταξχος Ι 17230 Νικολάου Νικόλαος Αθανάσιος Δκτης ΕΚΑΕ
9 Ταξχος I 17202 Μπίτσης Δημήτριος Έξαρχος Δκτης
ΓΕΕΘΑ/ΔΙΜΥΠΕ
10 Ταξχος ΥΙ 15414 Σκουφαράς Βασίλειος Νικόλαος Δκτης ΚΑΙ
11 Ταξχος ΥΙ 15364 Σιαφάκας Κωνσταντίνος Ξενοφών Δκτης 251 ΓΝΑ
12 Ταξχος ΜΤ 15510 Μπαρσάκης Σπυρίδων Ηλίας Δκτης ΕΜΥ
13 Σμχος Ι 17538 Κόβλατζης Παντελεήμων Παναγιώτης Δκτης 350 ΠΚΒ
14 Σμχος Ι 17825 Ντόλας Δημοσθένης Στυλιανός Δκτης 110 ΠΜ
15 Σμχος ΥΝ 17066 Πελέκη Κυριακή Κωνσταντίνος Δκτης ΣΑΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΕ Α ́ ΤΑΞΗ (ΔΕΔ Α ́)

16 Ταξχος Ι 16913 Καραβλίδης Κωνσταντίνος Παναγιώτης
17 Ταξχος Ι 16914 Γιαννόπουλος Δημήτριος Αντώνιος
18 Ταξχος Ι 17156 Γιαπράκας Νικόλαος Παναγιώτης
19 Ταξχος Ι 17162 Κανουπάκης Ματθαίος Εμμανουήλ
20 Ταξχος Ι 17170 Καρούμπαλης Σπυρίδων Ιωάννης

Γ-2-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

21 Ταξχος Ι 17174 Καλλιγαρίδης Άγγελος Παναγιώτης
22 Ταξχος Ι 17178 Χατζηγεωργίου Ιωάννης Δημήτριος
23 Ταξχος Ι 17184 Τσαλαμπούνης Αντώνιος Γρηγόριος
24 Ταξχος Ι 17185 Αρβανιτάκης Σπυρίδων Βασίλειος
25 Ταξχος Ι 17202 Μπίτσης Δημήτριος Έξαρχος
26 Ταξχος Ι 17220 Γκουτζουρέλας Θεόδωρος Δημήτριος
27 Ταξχος Ι 17230 Νικολάου Νικόλαος Αθανάσιος
28 Ταξχος ΜΑ 16494 Κακκαβάς Κωνσταντίνος Γεώργιος
29 Ταξχος ΜΕ 16501 Καλαμπούκας Δημήτριος Θωμάς
30 Ταξχος ΜΕ 16506 Ρόκας Παναγιώτης Ιωακείμ
31 Ταξχος Ο 15613 Γεωργίου Ελευθέριος Ευάγγελος
32 Ταξχος ΥΙ 15364 Σιαφάκας Κωνσταντίνος Ξενοφών
33 Ταξχος ΥΙ 15512 Ανθόπουλος Γεώργιος Κοσμάς
34 Ταξχος ΥΙ 15562 Παξινός Οδυσσέας Απόστολος
35 Ταξχος ΥΙ 15615 Τσιώνος Κωνσταντίνος Ιωάννης
36 Ταξχος ΥΝ 16676 Καρβουνιάρη Αλεξάνδρα Αθανάσιος
37 Ταξχος Δ 16528 Ζαχαρούλης Δημήτριος Ελλάδιος

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΕΔ Γ ́)

38 Επγός ΥΙ 66112 Καπούλα Ζωή Νικόλαος
39 Επγός ΤΤΗ 67251 Κατσαρός Χρήστος Ιωάννης
40 Επγός ΤΟΠ 67321 Μακούσης Ιωάννης Αθανάσιος
41 Επγός ΤΠΛ 67322 Κατσιμαγκλής Ξενοφών Γεώργιος
42 Επγός ΤΕΦ 67323 Πετρογιάννης Χαράλαμπος Γεώργιος
43 Επγός ΤΣΕ 67324 Τσελίκης Θεμιστοκλής Γεώργιος
44 Επγός ΤΜΑ 67325 Καρίμαλης Φώτιος Βασίλειος
45 Επγός ΤΕΑ 67326 Βενετίδης Κωνσταντίνος Βασίλειος
46 Επγός ΤΜΜ 67327 Πασσάς Δημήτριος Αθανάσιος
47 Επγός ΤΣΕ 67328 Μπανάκας Αριστείδης Γεώργιος
48 Επγός ΤΤΗ 67329 Οικονόμου Στέργιος Σταύρος
49 Επγός ΤΕΦ 67330 Μπλάνος Αναστάσιος Κωνσταντίνος
50 Επγός ΤΜΑ 67331 Βοΐλης Δημήτριος Βασίλειος
51 Επγός ΤΗΓ 67332 Καλαπανίδας Ανδρέας Γεώργιος
52 Επγός ΤΣΕ 67333 Γυφτάκης Θεόφιλος Νικόλαος
53 Επγός ΤΠΛ 67334 Γκόσης Σταύρος Δημήτριος
54 Επγός ΤΤΗ 67336 Γιαννίτσας Κωνσταντίνος Ηλίας
55 Επγός ΤΜΑ 67337 Θρακιώτης Πασχάλης Αθανάσιος
56 Επγός ΤΟΠ 67338 Αθανασίου Πελοπίδας

Αθανάσιος –
Εμμανουήλ
57 Επγός ΤΜΑ 67340 Χαραλαμπίδης Γεώργιος Χαράλαμπος
58 Επγός ΤΕΦ 67341 Μονιάκης Ανδρέας Σταύρος
59 Επγός ΤΜΑ 67342 Κασίμης Θεόδωρος Χρήστος
60 Επγός ΤΕΦ 67343 Προβιάς Ευάγγελος Αλέξανδρος

Γ-3-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

61 Επγός ΤΜΑ 67344 Τζήκας Αθανάσιος Κωνσταντίνος
62 Επγός ΤΤΗ 67345 Παπαϊωάννου Ευάγγελος Νικόλαος
63 Επγός ΤΜΑ 67346 Βιτωράτος Ιωάννης Σπυρίδων
64 Επγός ΤΜΑ 67347 Θωμαδάκης Ιωάννης Παντελής
65 Επγός ΤΤΗ 67348 Ασημίδης Δημήτριος Γεώργιος
66 Επγός ΤΟΠ 67349 Καραχοντζίτης Δημήτριος Αναστάσιος
67 Επγός ΤΤΗ 67350 Παγώνας Ιωάννης Στυλιανός
68 Επγός ΤΣΕ 67352 Σωτηριάδης Αναστάσιος Νικήτας
69 Επγός ΤΕΦ 67354 Φιλίππου Δημήτριος Ιωάννης
70 Επγός ΤΗΓ 67355 Καπαδουκάκης Ηλίας Αντώνιος
71 Επγός ΤΜΜ 67356 Μπάκας Δημήτριος Χρήστος
72 Επγός ΤΠΛ 67357 Χατζηγιάννης Λάζαρος Δημήτριος
73 Επγός ΤΤΗ 67358 Γάτος Κωνσταντίνος Δημήτριος
74 Επγός ΤΕΦ 67359 Μιχαλακόπουλος Ιωάννης Νικόλαος
75 Επγός ΤΜΜ 67360 Καρακούσης Νικόλαος Δημήτριος
76 Επγός ΤΜΑ 67361 Θώδας Αθανάσιος Γεώργιος
77 Επγός ΤΜΑ 67362 Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος Χαράλαμπος
78 Επγός ΤΣΕ 67363 Λιάρος Γεώργιος Δημήτριος
79 Επγός ΤΜΑ 67364 Τριάντης Παναγιώτης Νικόλαος
80 Επγός ΤΕΦ 67365 Τσιγάνης Νικόλαος Γεώργιος
81 Επγός ΤΣΕ 67366 Αδάμ Παναγιώτης Ευάγγελος
82 Επγός ΤΟΠ 67367 Αθανασιάδης Γεώργιος Δημήτριος
83 Επγός ΤΕΑ 67368 Παπασπυρόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων
84 Επγός ΤΤΗ 67369 Βλαχόπουλος Αλέξανδρος Αριστείδης
85 Επγός ΤΤΗ 67373 Πολιτικός Ιωάννης Λουκάς
86 Επγός ΤΤΗ 67374 Παπαγεωργίου Ιωάννης Νικόλαος
87 Επγός ΤΤΗ 67375 Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Χαράλαμπος
88 Επγός ΤΕΦ 67376 Βλαχοκώστας Χρήστος Γεώργιος
89 Επγός ΤΕΑ 67377 Λίτος Σπυρίδων Ιωάννης
90 Επγός ΤΣΕ 67378 Αντωνόπουλος Γεώργιος Αντώνιος
91 Επγός ΤΕΦ 67379 Βασιλόπουλος Αντώνιος Νικόλαος
92 Επγός ΤΗΓ 67380 Γιαννακίδης Θεόδωρος Χαράλαμπος
93 Επγός ΤΟΠ 67381 Μπήλιος Γεώργιος Αθανάσιος
94 Επγός ΤΟΠ 67382 Ταβουλάρης Βασίλειος Γεώργιος
95 Επγός ΤΜΑ 67383 Χαμηλός Ιωάννης Δημήτριος
96 Επγός ΤΕΦ 67384 Άγγος Αθανάσιος Ζήσης
97 Επγός ΤΕΦ 67385 Γκαβαλέκας Χρήστος Πολύκαρπος
98 Επγός ΤΜΜ 67386 Γιάγκος Κωνσταντίνος Ηλίας
99 Επγός ΤΕΦ 67387 Σακκάς Ευγένιος Περικλής
100 Επγός ΤΟΠ 67388 Βαρλάμος Ιωάννης Παντελής
101 Επγός ΤΕΑ 67389 Πατρόπουλος Θεόδωρος Αθανάσιος
102 Επγός ΤΤΗ 67390 Ρίζου Δημήτριος Ρίζος
103 Επγός ΤΤΗ 67391 Σανδαλής Βασίλειος Κωνσταντίνος
104 Επγός ΤΕΑ 67392 Ναυπλιώτης Εμμανουήλ Μιχαήλ

Γ-4-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

105 Επγός ΤΜΑ 67393 Ζερβός Αλέξανδρος Δημήτριος
106 Επγός ΤΜΜ 67394 Κοσμάς Ευάγγελος Ανάργυρος
107 Επγός ΤΕΑ 67395 Τριανταφύλλου Χαρίλαος Νικόλαος
108 Επγός ΤΜΑ 67396 Βομβώνης Παναγιώτης Απόστολος
109 Επγός ΤΕΑ 67397 Λευκαδίτης Σπυρίδων Ηλίας
110 Επγός ΤΣΕ 67399 Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος Ηλίας
111 Επγός ΤΣΕ 67400 Ζήκος Ευάγγελος Βασίλειος
112 Επγός ΤΗΓ 67401 Νικολινάκος Δημήτριος Νικόλαος
113 Επγός ΤΜΑ 67402 Πυρσόπουλος Κλέαρχος Θεόδωρος
114 Επγός ΤΜΜ 67403 Βαρούνης Όμηρος Λεωνίδας
115 Επγός ΤΕΑ 67404 Τσιτούρης Ηλίας Ιωάννης
116 Επγός ΤΤΗ 67405 Παπαδόσηφος Ιωσήφ Νικόλαος
117 Επγός ΤΜΑ 67406 Μπάκας Ευστάθιος Οδυσσέας
118 Επγός ΤΜΑ 67407 Κατσίμπαρος Γεώργιος Βασίλειος
119 Επγός ΤΟΠ 67408 Λιναρδόπουλος Οδυσσέας Νικόλαος
120 Επγός ΤΜΜ 67409 Πολίτης Αλέξανδρος Αναστάσιος
121 Επγός ΤΣΕ 67410 Κουλούρης Ανδρέας Αντώνιος
122 Επγός ΤΕΦ 67411 Μπαλτάς Αθανάσιος Κωνσταντίνος
123 Επγός ΤΕΦ 67412 Αγγελής Δημήτριος Στέργιος
124 Επγός ΤΣΕ 67413 Λοΐζος Ευάγγελος Παύλος
125 Επγός ΤΤΗ 67414 Νικέλλης Κωνσταντίνος Θεόδωρος
126 Επγός ΤΟΠ 67415 Ευαγγελόπουλος Κωνσταντίνος Νικόλαος
127 Επγός ΤΗΓ 67416 Γεωργίου Ιωάννης Ανδρέας
128 Επγός ΤΜΜ 67417 Γέρος Νικόλαος Ιωάννης
129 Επγός ΤΟΠ 67418 Σερεμέτης Παναγιώτης Αθανάσιος
130 Επγός ΤΜΑ 67419 Πολυδωράτος Ανάργυρος Δημήτριος
131 Επγός ΤΤΗ 67420 Σπέντζος Δημήτριος Ευθύμιος
132 Επγός ΤΣΕ 67421 Κανούτας Παναγιώτης Δημήτριος
133 Επγός ΤΜΑ 67422 Αθανασίου Αθανάσιος Γεώργιος
134 Επγός ΤΕΦ 67423 Κωτσάκης Δημήτριος Αλέξιος
135 Επγός ΤΗΓ 67424 Δημακάκος Σταύρος Γεώργιος
136 Επγός ΤΜΑ 67425 Κοπανιτσάνος Μιλτιάδης Δημήτριος
137 Επγός ΤΤΗ 67426 Καστρινάκης Αρτέμιος Γεώργιος
138 Επγός ΤΟΠ 67427 Αχυρόπουλος Ιωάννης Αχιλλέας
139 Επγός ΤΟΠ 67428 Θεοδοσίου Δημήτριος Γεώργιος
140 Επγός ΤΜΜ 67429 Καράμπελλας Ιωάννης Κυριάκος
141 Επγός ΤΤΗ 67430 Τσίγκας Δημήτριος Γεώργιος
142 Επγός ΤΜΑ 67431 Τζώρτζης Σπυρίδων Γεώργιος
143 Επγός ΤΤΗ 67432 Παναγιωτόπουλος Ανδρέας Δημήτριος
144 Επγός ΤΟΠ 67433 Σαμψών Κωνσταντίνος Γρηγόριος
145 Επγός ΤΜΑ 67435 Γρηγοράτος Σταύρος Ανδρέας
146 Επγός ΤΜΜ 67436 Δομούζης Παναγιώτης Ηλίας
147 Επγός ΤΜΑ 67437 Δραπανιώτης Αναστάσιος Νικόλαος
148 Επγός ΤΤΗ 67438 Ζιώβας Θωμάς Απόστολος

Γ-5-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

149 Επγός ΤΟΠ 67439 Πατσουλές Κωνσταντίνος Αθανάσιος
150 Επγός ΤΕΑ 67440 Λασπίτης Γεώργιος Ιωάννης
151 Επγός ΤΤΗ 67441 Σιδεράκος Χαράλαμπος Γεώργιος
152 Επγός ΤΤΗ 67442 Φιλιούσης Θωμάς Άγγελος
153 Επγός ΤΜΑ 67443 Ζαμπάρας Ηλίας Γεώργιος
154 Επγός ΤΤΗ 67444 Μαργαρίτης Ιωάννης Γεώργιος
155 Επγός ΤΤΗ 67445 Παρπάλης Σταύρος Παναγιώτης
156 Επγός ΤΤΗ 67446 Μπουλούγαρης Γεώργιος Ιωάννης
157 Επγός ΤΜΑ 67447 Κόφφας Γεώργιος Δημήτριος
158 Επγός ΤΟΠ 67448 Πέππας Ιωάννης Νικόλαος
159 Επγός ΤΟΠ 67449 Κρουστάλλης Ιωάννης Άγγελος
160 Επγός ΤΗΓ 67450 Μούρτζης Αναστάσιος Κωνσταντίνος
161 Επγός ΤΜΑ 67451 Καλυβιώτης Τηλέμαχος Ιωάννης
162 Επγός ΤΜΑ 67452 Καραλής Λάζαρος Κωνσταντίνος
163 Επγός ΤΜΜ 67453 Κρεμάνδαλης Σταύρος Γεώργιος
164 Επγός ΤΕΑ 67454 Στάθης Κωνσταντίνος Γρηγόριος
165 Επγός ΤΜΑ 67455 Περιβολαράκης Βασίλειος Νικόλαος
166 Επγός ΤΕΑ 67456 Παπαναούμ Ιωάννης Αναστάσιος
167 Επγός ΤΕΑ 67457 Τριβλίδης Απόστολος Δημήτριος
168 Επγός ΤΕΑ 67458 Σταθοκώστας Γεώργιος Θεόδωρος
169 Επγός ΤΜΜ 67459 Μπακάλης Ιωάννης Μιχαήλ
170 Επγός ΤΗΓ 67460 Τσακαμένος Σπυρίδων Ευάγγελος
171 Επγός ΤΕΦ 67461 Ταμπάκης Αθανάσιος Γεώργιος
172 Επγός ΤΤΗ 67462 Μερτζάνης Νικόλαος Παναγιώτης
173 Επγός ΤΜΑ 67463 Τζέμος Γεώργιος Νικόλαος
174 Επγός ΤΕΑ 67464 Στεργίου Παναγιώτης Θεόδωρος
175 Επγός ΤΕΑ 67466 Λευκαδίτης Διονύσιος Ιωάννης
176 Επγός ΤΕΑ 67467 Λάμπος Ιωάννης Βασίλειος
177 Επγός ΤΤΗ 67468 Σταμούλης Χαράλαμπος Ιωάννης
178 Επγός ΤΤΗ 67469 Χριστόπουλος Γεώργιος Πάτροκλος
179 Επγός ΤΤΗ 67471 Τσιαντούκας Νικόλαος Παναγιώτης
180 Επγός ΤΗΓ 67472

Τρούπης-
Κουκούτσης Αριστείδης Ηλίας

181 Επγός ΤΠΛ 67473 Γκοργκόλης Γεώργιος Παναγιώτης
182 Επγός ΤΜΑ 67474 Βογιατζής Ιωάννης Νικόλαος
183 Επγός ΤΜΜ 67475 Τσαρούχας Αθανάσιος Ιωάννης
184 Επγός ΤΤΗ 67476 Χατζηαθανασίου Μιχαήλ Αντώνιος
185 Επγός ΤΟΠ 67477 Σαρατζιώτης Απόστολος Βασίλειος
186 Επγός ΤΗΓ 67478 Ζωβοΐλης Αθανάσιος Σεραφείμ
187 Επγός ΤΜΜ 67479 Βασιλόπουλος Δήμος Γεώργιος
188 Επγός ΤΕΑ 67480 Τζεβελέκος Κωνσταντίνος Δημήτριος
189 Επγός ΤΜΑ 67481 Παυλίτινας Ιωάννης Ηλίας
190 Επγός ΤΤΗ 67482 Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Γεώργιος
191 Επγός ΤΜΑ 67484 Λάζαρης Χρήστος Νικόλαος

Γ-6-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

192 Επγός ΤΜΑ 67485 Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Θεοφάνης
193 Επγός ΤΕΑ 67487 Σπανόπουλος Εμμανουήλ Βασίλειος
194 Επγός ΤΕΑ 67488 Κεφαλάς Δημήτριος Γεώργιος
195 Επγός ΤΤΗ 67491 Κοκκαλιάρης Δημήτριος Αναστάσιος
196 Επγός ΤΗΓ 67492 Τριτάρης Νικόλαος Χρήστος
197 Επγός ΤΤΗ 67493 Νάσης Νέστωρ Ιωάννης
198 Επγός ΤΗΓ 67494 Γιαννιτσιώτης Άγγελος Κωνσταντίνος
199 Επγός ΤΗΓ 67496 Χατζηαργύρης Δημήτριος Παναγιώτης
200 Επγός ΤΜΑ 67497 Κοτσιλήρης Ανδρέας Περικλής
201 Επγός ΤΤΗ 67498 Τσιώτας Δημήτριος Ιωάννης
202 Επγός ΤΤΗ 67499 Χασιώτης Δημήτριος Ιωάννης
203 Επγός ΤΗΓ 67500 Κολίγας Αθανάσιος Ανδρέας
204 Επγός ΤΜΜ 67501 Δήμας Αθανάσιος Θωμάς
205 Επγός ΤΤΗ 67502 Βλάχος Γεώργιος Κωνσταντίνος
206 Επγός ΤΕΑ 67503 Οικονομάκης Στυλιανός Γεώργιος
207 Επγός ΤΕΑ 67504 Γκουργιώτης Παναγιώτης Ανδρέας
208 Επγός ΤΤΗ 67509 Φούντας Βασίλειος Γεώργιος
209 Επγός ΥΑΔ 67511 Παπαδόπουλος Ελευθέριος Γεώργιος
210 Επγός ΥΠΛ 67512 Γκαϊντατζής Αθανάσιος Δημήτριος
211 Επγός ΤΠΛ 67513 Σκλαβενίτης Διονύσιος Θεοδόσιος
212 Επγός ΥΟΚ 67514 Τσελίκης Αντώνιος Ιωάννης
213 Επγός ΥΟΚ 67515 Ζαφείρης Χαράλαμπος Νικόλαος
214 Επγός ΥΜΕ 67518 Μακαρώνης Ευστράτιος Σωτήριος
215 Επγός ΥΑΔ 67519 Δερπάνης Αθανάσιος Σωτήριος
216 Επγός ΥΠΛ 67520 Αντωνόπουλος Παναγιώτης Φώτιος
217 Επγός ΤΠΛ 67521 Κασσωτάκης Εμμανουήλ Χριστόδουλος
218 Επγός ΥΠΛ 67522 Σουφλιάς Στέφανος Αναστάσιος
219 Επγός ΥΜΕ 67523 Λύτρας Κωνσταντίνος Ιωάννης
220 Επγός ΥΟΚ 67524 Νικολόπουλος Νικόλαος Θεμιστοκλής
221 Επγός ΥΜΕ 67525 Μαλούσης Γεώργιος Παναγιώτης
222 Επγός ΥΜΕ 67526 Ζώτος Παναγιώτης Αναστάσιος
223 Επγός ΥΜΕ 67527 Μακρίδης Δημήτριος Γεώργιος
224 Επγός ΥΟΚ 67528 Σαμπάνης Ιωάννης Αθανάσιος
225 Επγός ΥΟΚ 67529 Στιβακτάκης Ελευθέριος Γεώργιος
226 Επγός ΥΠΛ 67530 Μελετίου Νικόλαος Δημήτριος
227 Επγός ΥΠΛ 67531 Τεταγιώτης Βασίλειος Ιωάννης
228 Επγός ΥΜΕ 67532 Δρόλιας Νικόλαος Γεώργιος
229 Επγός ΥΟΚ 67533 Ζάβρας Τρύφωνας Γεώργιος
230 Επγός ΥΜΕ 67534 Κοντός Δημήτριος Χαράλαμπος
231 Επγός ΥΑΔ 67535 Καββάθας Νικόλαος Σπυρίδων
232 Επγός ΥΑΔ 67536 Στάρτσος Αθανάσιος Ευθύμιος
233 Επγός ΥΠΛ 67537 Παπανικολάου

Μιχαήλ –
Παναγιώτης Σωτήριος
234 Επγός ΥΑΔ 67538 Βογιατζάκης Εμμανουήλ Γεώργιος

Γ-7-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

235 Επγός ΥΜΕ 67539 Κισσούδης Γεώργιος Ιωάννης
236 Επγός ΥΔΚ 67541 Βασιλόπουλος Γεώργιος Βασίλειος
237 Επγός ΤΠΛ 67542 Κυριακέας Παναγιώτης Δημήτριος
238 Επγός ΥΔΚ 67543 Στασινόπουλος Δημήτριος Χρήστος
239 Επγός ΥΔΚ 67544 Μακρής Γεώργιος Δημήτριος
240 Επγός ΥΔΚ 67545 Παναγούλιας Δημήτριος Παναγιώτης
241 Επγός ΥΟΚ 67546 Σάλτας Άγγελος Θεολόγης
242 Επγός ΥΠΛ 67547 Καφάσης Αθανάσιος Σπυρίδων
243 Επγός ΥΠΛ 67548 Σταματόγιαννης Μιχαήλ Ιωάννης
244 Επγός ΥΠΛ 67549 Γιαλούρης Γεώργιος Παρασκευάς
245 Επγός ΥΑΔ 67550 Φουρναράκης Γεώργιος Ιωάννης
246 Επγός ΥΔΚ 67551 Καμπουράκης Εμμανουήλ Γεώργιος
247 Επγός ΥΜΕ 67552 Μερκούρης Μαρίνος Γεώργιος
248 Επγός ΥΟΚ 67553 Βανακλιώτης Κωνσταντίνος Δημήτριος
249 Επγός ΥΔΚ 67554 Μηδειάτης Θεόδωρος Σάββας
250 Επγός ΥΔΚ 67555 Πανταζής Ευστράτιος Κωνσταντίνος
251 Επγός ΥΔΚ 67556 Καραγιώργος Θωμάς Νικόλαος
252 Επγός ΤΕΦ 68047 Μπακοκοιλιάς Κωνσταντίνος Θωμάς
253 Επγός ΤΤΗ 68051 Γεωργάκης Βασίλειος Κοσμάς
254 Επγός Ε 64827 Λιότσιος Άγγελος Γεώργιος
255 Επγός ΥΟΚ 67721 Δενδρινός Δημήτριος Ιωάννης
256 Επγός ΥΑΔ 67723 Μάνος Κωνσταντίνος Αθανάσιος
257 Επγός ΥΟΚ 67724 Πολυχρονόπουλος Γεώργιος Δημήτριος
258 Επγός ΥΑΔ 67725 Ναζίρης Γαρύφαλλος Ιωάννης
259 Επγός ΥΠΛ 67726 Καραγιαννόπουλος Γεώργιος Ξενοφών
260 Επγός ΥΟΚ 67727 Δεδούσης Αθανάσιος Βασίλειος
261 Επγός ΥΑΔ 67728 Τασιάς Νικόλαος Πάνος
262 Επγός ΥΠΛ 67729 Μπουδουλάκης Χρήστος Μιχαήλ
263 Επγός ΥΠΛ 67730 Περούλης Νικόλαος Βασίλειος
264 Επγός ΥΠΛ 67731 Τετράδας Αστέριος Γεώργιος
265 Επγός ΥΟΚ 67732 Παπαστάμου Οδυσσεύς Κωνσταντίνος
266 Επγός ΥΠΛ 67733 Πάσσας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
267 Επγός ΥΠΛ 67734 Βασιλάκης Μιχαήλ Εμμανουήλ
268 Επγός ΥΠΛ 67735 Λύτρας Δημήτριος Αθανάσιος
269 Επγός ΥΠΛ 67736 Σταθόπουλος Νικόλαος Βασίλειος
270 Επγός ΥΟΚ 67737 Μπέτζος Ελευθέριος Δημήτριος
271 Επγός ΥΟΚ 67738 Βασιλείου Μιχαήλ Θωμάς
272 Επγός ΥΑΔ 67739 Δρακόπουλος Ιωάννης Δημήτριος
273 Επγός ΥΠΛ 67740 Παπαχρήστος Λάμπρος Κωνσταντίνος
274 Επγός ΥΠΛ 67741 Δαδάμης Αστέριος Νικόλαος
275 Επγός ΥΟΚ 67742 Μποτσιβάλης Ανδρέας Γεώργιος
276 Επγός ΥΑΔ 67743 Μαγνήσαλης Βασίλειος Σπυρίδων
277 Επγός ΥΠΛ 67744 Παμπίδης Χρήστος Γεώργιος
278 Επγός ΥΟΚ 67745 Γκοργκόλης Χρήστος Νικόλαος

Γ-8-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

279 Επγός ΥΑΔ 67746 Καφφετιέρης Ευστράτιος Γεώργιος
280 Επγός ΥΑΔ 67747 Καραγιώργος Αθανάσιος Ευθύμιος
281 Επγός ΥΑΔ 67748 Σπηλιόπουλος Γεώργιος Θεμιστοκλής
282 Επγός ΥΟΚ 67749 Κωνσταντίνου Χρήστος Νικόλαος
283 Επγός ΥΑΔ 67750 Πετούλιας Στέργιος Γεώργιος
284 Επγός ΥΑΔ 67751 Γκουμότσιος Κωνσταντίνος Νικόλαος
285 Επγός ΥΟΚ 67752 Μπακιρτζής Κωνσταντίνος Γεώργιος
286 Επγός ΥΠΛ 67753 Γκαλιάκης Αντώνιος Γεώργιος
287 Επγός ΥΑΔ 67754 Λουκαδούνος Ευάγγελος Λουκάς
288 Επγός ΥΟΚ 67755 Πάντζιος Ρίζος Χρήστος
289 Επγός ΥΠΛ 67756 Σακκάς Ηλίας Δημοσθένης
290 Επγός ΥΑΔ 67757 Βαλωμένος Απόστολος Χρήστος
291 Επγός ΥΟΚ 67758 Καμμένος Ελευθέριος Νικόλαος
292 Επγός ΥΟΚ 67759 Κτενιαδάκης Κωνσταντίνος Ιωάννης
293 Επγός ΥΠΛ 67760 Φυσέκης Κωνσταντίνος Αθανάσιος
294 Επγός ΥΑΔ 67762 Παλάσκας Ιωάννης Στέλιος
295 Επγός ΥΑΔ 67763 Αντωνόπουλος Γρηγόριος Κωνσταντίνος
296 Επγός ΥΟΚ 67764 Σταμάτης Αθανάσιος Σπυρίδων
297 Επγός ΤΕΑ 67765 Παπαϊωάννου Ευστράτιος Χαράλαμπος
298 Επγός ΤΗΓ 67766 Αναστασίου Χρήστος Σωτήριος
299 Επγός ΤΤΗ 67767 Μαραυγάκης Μιχαήλ Ιωάννης
300 Επγός ΤΜΑ 67768 Δημόπουλος Γεώργιος Δημήτριος
301 Επγός ΤΟΠ 67769 Ρομποτής Θεόδωρος Ιωάννης
302 Επγός ΤΟΠ 67770 Αντωνίου Ιωάννης Νικόλαος
303 Επγός ΤΗΓ 67771 Χαϊμάνης Παναγιώτης Ιωάννης
304 Επγός ΤΗΓ 67772 Τσιφετάκης Γεώργιος Ιωάννης
305 Επγός ΤΟΠ 67773 Γεράσης Γεράσιμος Εμμανουήλ
306 Επγός ΤΤΗ 67774 Καλαφάτης Νικόλαος Παύλος
307 Επγός ΤΕΑ 67775 Παλιουργιώτης Μόσχος Πασχάλης
308 Επγός ΤΜΑ 67776 Γρίβας Χαράλαμπος Γεώργιος
309 Επγός ΤΜΑ 67777 Βέβες Γεώργιος Δημήτριος
310 Επγός ΤΜΑ 67779 Παπανικολάου Αντώνιος Νικόλαος
311 Επγός ΤΕΑ 67781 Γοριδάρης Δημήτριος Αλέξανδρος
312 Επγός ΤΤΗ 67782 Γκουτζαμάνης Ιωάννης Χαράλαμπος
313 Επγός ΤΤΗ 67783 Μαρκόπουλος Λεωνίδας Αλέξανδρος
314 Επγός ΤΕΑ 67784 Ξύκης Γεώργιος Ηλίας
315 Επγός ΤΜΑ 67785 Μανουσάκης Παντελής Χρήστος
316 Επγός ΤΤΗ 67786 Κατσιαντώνης Δημήτριος Θωμάς
317 Επγός ΤΤΗ 67787 Καλαϊτζίδης Αλέξιος Κωνσταντίνος
318 Επγός ΤΤΗ 67789 Καλλιοντζής Αθανάσιος Ευστράτιος
319 Επγός ΤΤΗ 67790 Μαυρογόνατος Αργύριος Κωνσταντίνος
320 Επγός ΤΟΠ 67792 Δελημόσης Κωνσταντίνος Άγγελος
321 Επγός ΤΜΑ 67793 Τότολος Ιωάννης Κωνσταντίνος
322 Επγός ΤΗΓ 67794 Μπέσσας Παναγιώτης Βασίλειος

Γ-9-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

323 Επγός ΤΤΗ 67796 Μωραΐτης Δημήτριος Νικόλαος
324 Επγός ΤΟΠ 67797 Τσάκωνας Φώτιος Γεώργιος
325 Επγός ΤΕΑ 67798 Μαβούσογλου Σοφοκλής Ιωάννης
326 Επγός ΤΟΠ 67799 Φλογεράς Ανδρέας Γεώργιος
327 Επγός ΤΗΓ 67800 Καφαντάρης Κωνσταντίνος Γεώργιος
328 Επγός ΤΜΑ 67801 Οικονόμου Θεόδωρος Γεώργιος
329 Επγός ΤΟΠ 67802 Χατζηματός Παντελής Γεώργιος
330 Επγός ΤΤΗ 67803 Γεωργιάδης Ηλίας Θεόφιλος
331 Επγός ΤΕΑ 67804 Μαλλιαρός Ιωάννης Νικόλαος
332 Επγός ΤΟΠ 67805 Πολύζος Κωνσταντίνος Ευστράτιος
333 Επγός ΤΤΗ 67806 Βλάχος Ιωάννης Νικόλαος
334 Επγός ΤΤΗ 67807 Κατσιαούνης Νικόλαος Ιωάννης
335 Επγός ΤΤΗ 67808 Σταματάκης Ιωάννης Μιχαήλ
336 Επγός ΤΟΠ 67809 Μητσιμάρης Νικόλαος Φίλιππος
337 Επγός ΤΟΠ 67810 Σμυρνάκης Εμμανουήλ Στυλιανός
338 Επγός ΤΟΠ 67812 Παπασταματίου Σταμάτης Γεώργιος
339 Επγός ΤΜΑ 67813 Στάθης Ιωάννης Αναστάσιος
340 Επγός ΤΟΠ 67814 Βάρδας Βασίλειος Ιωάννης
341 Επγός ΤΤΗ 67815 Γεραμάνης Γεώργιος Παναγιώτης
342 Επγός ΤΜΑ 67816 Κατσούγκρης Αναστάσιος Γεώργιος
343 Επγός ΤΤΗ 67817 Στούπας Αλέξανδρος Σπυρίδων
344 Επγός ΤΤΗ 67818 Χατζής Δημήτριος Λεωνίδας
345 Επγός ΤΜΑ 67819 Τσιλαφάκης Βασίλειος Γεώργιος
346 Επγός ΤΟΠ 67820 Πολυμερόπουλος Αντώνιος Δημήτριος
347 Επγός ΤΗΓ 67821 Αναστασόπουλος Ελευθέριος Βασίλειος
348 Επγός ΤΤΗ 67822 Θεοδωρίδης Ιωάννης Ηλίας
349 Επγός ΤΕΑ 67823 Φακιολάκης Ιωάννης Γεώργιος
350 Επγός ΤΜΑ 67824 Κατσικαβέλης Νικόλαος Γεώργιος
351 Επγός ΤΤΗ 67825 Κόκκινος Παναγιώτης Γεώργιος
352 Επγός ΤΗΓ 67826 Λαμπράκης Ματθαίος Σταύρος
353 Επγός ΤΤΗ 67828 Καναβούρας Γεώργιος Ιωάννης
354 Επγός ΤΕΑ 67829 Κοτσαρίνης Χαρίλαος Κωνσταντίνος
355 Επγός ΤΜΑ 67830 Αραπίδης Μιχαήλ Γεώργιος
356 Επγός ΤΜΑ 67831 Πόλλιος Χαράλαμπος Απόστολος
357 Επγός ΤΕΑ 67833 Παληός Δημήτριος Θεμιστοκλής
358 Επγός ΤΜΑ 67835 Πάρνος Δημήτριος Ιωάννης
359 Επγός ΤΜΑ 67836 Κατσουλάκος Παναγιώτης Πέτρος
360 Επγός ΤΤΗ 67837 Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος
361 Επγός ΤΗΓ 67839 Ζήσης Κωνσταντίνος Ιωάννης
362 Επγός ΤΕΑ 67840 Κατσώρας Κωνσταντίνος Γεώργιος
363 Επγός ΤΜΑ 67841 Γκουντέλιας Γεώργιος Αθανάσιος
364 Επγός ΤΗΓ 67842 Σαγρέδος Δημήτριος Παναγιώτης
365 Επγός ΤΜΑ 67843 Πέτσας Νικόλαος Κωνσταντίνος
366 Επγός ΤΜΑ 67844 Τσαραγκλής Αναστάσιος Ιωάννης

Γ-10-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

367 Επγός ΤΤΗ 67845 Κομνηνάκης Μενέλαος Ιωάννης
368 Επγός ΤΠΛ 67846 Μανωλάρας Δημήτριος Νικόλαος
369 Επγός ΤΜΑ 67847 Ρούτσης Ευστράτιος Νικόλαος
370 Επγός ΤΜΜ 67848 Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
371 Επγός ΤΟΠ 67849 Δαγαλάκης Ιωάννης Ζαχαρίας
372 Επγός ΤΤΗ 67850 Γιώτης Πολυχρόνης Ιωάννης
373 Επγός ΤΜΜ 67851 Μπακιρτζάκης Ιωάννης Γεώργιος
374 Επγός ΤΜΑ 67852 Κούντριας Ευάγγελος Στέφανος
375 Επγός ΤΤΗ 67853 Σταθόπουλος Ιωάννης Παύλος
376 Επγός ΤΜΑ 67854 Πατσής Αντώνιος Θεόδωρος
377 Επγός ΤΕΑ 67855 Θάνος Δημήτριος Πέτρος
378 Επγός ΤΗΓ 67856 Μιχαλόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης
379 Επγός ΤΜΑ 67857 Μελισσουργάκης Νικόλαος Σταύρος
380 Επγός ΤΜΑ 67858 Καρασαββίδης Ιορδάνης Χρήστος
381 Επγός ΤΜΑ 67859 Πουλής Παναγιώτης Χρήστος
382 Επγός ΤΕΑ 67860 Γκισάκης Χρήστος Ιωάννης
383 Επγός ΤΜΑ 67861 Μαρκάκης Ελευθέριος Σωτήριος
384 Επγός ΤΕΑ 67862 Κοντογιάννης Νικόλαος Ιωάννης
385 Επγός ΤΜΜ 67863 Βασιλειάδης Αθανάσιος Χρήστος
386 Επγός ΤΜΜ 67865 Κωτούλας Λάμπρος Νικόλαος
387 Επγός ΤΗΓ 67866 Κατσαρός Ανδρέας Δημήτριος
388 Επγός ΤΗΓ 67867 Κωτούλας Κωνσταντίνος Μιχαήλ
389 Επγός ΤΜΑ 67868 Καρακίδης Χαράλαμπος Γεώργιος
390 Επγός ΤΤΗ 67869 Στεργίου Νικόλαος Γεώργιος
391 Επγός ΤΗΓ 67870 Κοσμάς Μιλτιάδης Λάμπρος
392 Επγός ΤΕΑ 67871 Ψαρρής Απόστολος Θεοφάνης
393 Επγός ΤΜΜ 67872 Μπεκιάρης Παναγιώτης Φίλιππος
394 Επγός ΤΜΜ 67873 Βαϊδάνης Κωνσταντίνος Σίμος
395 Επγός ΤΜΜ 67874 Μπούχλης Γεώργιος Γεώργιος
396 Επγός ΤΤΗ 67875 Μπαλατσούκας Γεώργιος Δημήτριος
397 Επγός ΤΤΗ 67876 Παπαδάκης Εμμανουήλ Μιχαήλ
398 Επγός ΤΤΗ 67877 Μπακάλης Ιωάννης Χρήστος
399 Επγός ΤΤΗ 67878 Τζαφέρης Σωτήριος Γεώργιος
400 Επγός ΤΜΑ 67879 Σώζιος Παύλος Κωνσταντίνος
401 Επγός ΤΗΓ 67880 Μπλάνας Νικόλαος Ιωάννης
402 Επγός ΤΤΗ 67881 Ζαχάκης Αθανάσιος Κωνσταντίνος
403 Επγός ΤΗΓ 67882 Τσιγάρας Ευριπίδης Ηλίας
404 Επγός ΤΠΛ 67883 Λάππας Γεώργιος Ευάγγελος
405 Επγός ΤΤΗ 67884 Παρασκάκης Εμμανουήλ Μάρκος
406 Επγός ΤΗΓ 67885 Θεοχαρούλης Νικόλαος Γρηγόριος
407 Επγός ΤΕΑ 67886 Λιόλιος Ανδρέας Θεόδωρος
408 Επγός ΤΜΑ 67887 Νάτσογλου Απόστολος Νικόλαος
409 Επγός ΤΠΛ 67888 Σουλούκος Νικόλαος Σωτήριος
410 Επγός ΤΜΜ 67889 Μπαράκος Γρηγόριος Νικόλαος

Γ-11-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

411 Επγός ΤΜΑ 67890 Τσουμπέκος Αθανάσιος Παναγιώτης
412 Επγός ΤΤΗ 67891 Δούζης Κωνσταντίνος Δήμος
413 Επγός ΤΜΑ 67893 Ζαρκαδής Ζήσης Ευάγγελος
414 Επγός ΤΜΜ 67894 Τζιαμαλής Βάιος Γεώργιος
415 Επγός ΤΜΜ 67895 Καφαρατζής Νικόλαος Δημήτριος
416 Επγός ΤΜΑ 67896 Φραγκογεώργης Ευάγγελος Γεώργιος
417 Επγός ΤΜΜ 67897 Καρανάσιος Αθανάσιος Σωτήριος
418 Επγός ΤΜΜ 67898 Τσατσανιάς Λεωνίδας Δημήτριος
419 Επγός ΤΤΗ 67899 Φραγκάκης Στυλιανός Νικόλαος
420 Επγός ΤΜΜ 67900 Παπαθανασίου Ισίδωρος Γεώργιος
421 Επγός ΤΜΜ 67901 Κανδηλάρης Νικόλαος Κωνσταντίνος
422 Επγός ΤΜΑ 67903 Παπαμιχαήλ Γεώργιος Παναγιώτης
423 Επγός ΤΤΗ 67904 Παχής Νικόλαος Γεώργιος
424 Επγός ΤΕΦ 68048 Γραμμάτης Σπυρίδων Χρήστος
425 Επγός ΤΜΑ 68049 Τσιγάνης Νικόλαος Αχιλλέας
426 Επγός ΤΤΗ 68052 Ταρσούδης Γρηγόριος Δημήτριος
427 Επγός ΤΜΑ 68053 Θάνος Χρυσόστομος Γεώργιος
428 Επγός ΤΤΗ 68054 Σταυρινός Παναγιώτης Παράσχος

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΠΥ Β ́)

429 Επγός ΥΕ/ΜΕ 63862 Καρκαλέτση Αντωνία Θωμάς
430 Επγός ΥΕ/ΥΝ 63437 Πολυβρόχου Ελένη – Μαρία Απόστολος
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Α ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΥΕ A ́)
431 Ταξχος Ι 16914 Γιαννόπουλος Δημήτριος Αντώνιος
432 Ταξχος Ι 17156 Γιαπράκας Νικόλαος Παναγιώτης
433 Ταξχος Ι 17162 Κανουπάκης Ματθαίος Εμμανουήλ
434 Ταξχος Ι 17170 Καρούμπαλης Σπυρίδων Ιωάννης
435 Ταξχος Ι 17174 Καλλιγαρίδης Άγγελος Παναγιώτης
436 Ταξχος Ι 17178 Χατζηγεωργίου Ιωάννης Δημήτριος
437 Ταξχος Ι 17184 Τσαλαμπούνης Αντώνιος Γρηγόριος
438 Ταξχος Ι 17185 Αρβανιτάκης Σπυρίδων Βασίλειος
439 Ταξχος Ι 17202 Μπίτσης Δημήτριος Έξαρχος
440 Ταξχος ΥΝ 16676 Καρβουνιάρη Αλεξάνδρα Αθανάσιος

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Α ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΕΠ Α ́)

441 Ταξχος Δ 16528 Ζαχαρούλης Δημήτριος Ελλάδιος
442 Ταξχος ΥΙ 15615 Τσιώνος Κωνσταντίνος Ιωάννης
443 Ταξχος ΜΑ 16494 Κάκκαβας Κωνσταντίνος Γεώργιος
444 Ταξχος ΜΕ 16501 Καλαμπούκας Δημήτριος Θωμάς

Γ-12-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

445 Ταξχος ΜΕ 16506 Ρόκας Παναγιώτης Ιωακείμ
446 Ταξχος Ο 15613 Γεωργίου Ελευθέριος Ευάγγελος
447 Ταξχος ΥΙ 15364 Σιαφάκας Κωνσταντίνος Ξενοφών
448 Ταξχος ΥΙ 15512 Ανθόπουλος Γεώργιος Κοσμάς
449 Ταξχος ΥΙ 15562 Παξινός Οδυσσέας Απόστολος
450 Ταξχος ΥΙ 15615 Τσιώνος Κωνσταντίνος Ιωάννης

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΕΠ Β ́)

451 Επγός ΤΕΑ 67871 Ψαρρής Απόστολος Θεοφάνης
452 Επγός ΤΟΠ 67812 Παπασταματίου Σταμάτης Γεώργιος
453 Επγός ΤΜΑ 67831 Πόλλιος Χαράλαμπος Απόστολος
454 Επγός ΤΕΑ 67395 Τριανταφύλλου Χαρίλαος Νικόλαος
455 Επγός ΤΕΑ 67937 Λευκαδίτης Σπυρίδων Ηλίας
456 Επγός Ι 62372 Τσαντώνης Αλέξανδρος Κωνσταντίνος
457 Επγός Ρ 65498 Σιδηρόπουλος Κυριάκος Παύλος
458 Επγός ΤΟΠ 67769 Ρομποτής Θεόδωρος Ιωάννης
459 Επγός ΤΕΑ 67457 Τριβλίδης Απόστολος Δημήτριος
460 Επγός ΤΤΗ 67476 Χατζηαθανασίου Μιχαήλ Αντώνιος
461 Επγός ΤΤΗ 67808 Σταματάκης Ιωάννης Μιχαήλ
462 Επγός ΤΗΓ 67826 Λαμπράκης Ματθαίος Σταύρος
463 Επγός ΤΟΠ 67849 Δαγαλάκης Ιωάννης Ζαχαρίας
464 Επγός ΤΕΑ 67487 Σπανόπουλος Εμμανουήλ Βασίλιεος
465 Επγός ΥΠΛ 67733 Πάσσας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
466 Επγός ΥΠΛ 67760 Φυσέκης Κωνσταντίνος Αθανάσιος
467 Επγός ΤΤΗ 67329 Οικονόμου Στέργιος Σταύρος
468 Ασμχος ΕΑ 60890 Καραγιάννης Απόστολος Δημήτριος
469 Επγός ΤΜΑ 67148 Μαργαρίτης Αθανάσιος Γεώργιος
470 Επγός ΤΟΠ 67428 Θεοδοσίου Δημήτριος Γεώργιος
471 Επγός ΤΤΗ 67468 Σταμούλης Χαράλαμπος Ιωάννης
472 Επγός ΤΟΠ 67809 Μητσιμάρης Νικόλαος Φίλιππος
473 Επγός ΤΟΠ 67825 Κόκκινος Παναγιώτης Γεώργιος
474 Επγός ΤΜΑ 67364 Τριάντης Παναγιώτης Νικόλαος
475 Επγός ΤΕΑ 67840 Κατσώρας Κωνσταντίνος Γεώργιος
476 Επγός ΤΕΑ 67886 Λιόλιος Ανδρέας Θεόδωρος
477 Ασμχος Δ 61783 Καρυτινός Αλέξιος Κωνσταντίνος
478 Επγός ΥΔΚ 67545 Παναγούλιας Δημήτριος Παναγιώτης
479 Επγός ΥΠΛ 67549 Γιαλούρης Γεώργιος Παρασκευάς
480 Επγός ΤΟΠ 67477 Σαρατζιώτης Απόστολος Βασίλειος
481 Επγός ΥΕ/ΤΗΓ 67505 Καραθανάσης Γρηγόριος Ηλίας
482 Επγός ΤΜΜ 67894 Τζιαμαλής Βάιος Γεώργιος
483 Επγός ΤΜΜ 67897 Καρανάσιος Αθανάσιος Σωτήριος
484 Επγός Ι 62393 Κουνάδος Αστέριος Γεώργιος

Γ-13-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

485 Επγός ΜΑ 61552 Τουτολίδης Τριαντάφυλλος Ανδρέας
486 Επγός Δ 65914 Κούκος Ανέστης Ηρακλής
487 Επγός ΜΤ 65917 Χατζής Χρήστος Αριστοτέλης
488 Επγός ΤΟΠ 67367 Αθανασιάδης Γεώργιος Δημήτριος
489 Επγός ΤΕΑ 67454 Στάθης Κωνσταντίνος Γρηγόριος
490 Επγός ΤΜΑ 67830 Αραπίδης Μιχαήλ Γεώργιος
491 Επγός ΤΤΗ 67891 Δούζης Κωνσταντίνος Δήμος
492 Επγός ΤΜΜ 67906 Χρυσόπουλος Χρήστος Βασίλειος
493 Επγός Ε 65916 Γκουγκουλιάς Στέφανος Νικόλαος
494 Επγός ΥΔΚ 67555 Πανταζής Ευστράτιος Κωνσταντίνος
495 Επγός ΤΗΓ 67766 Αναστασίου Χρήστος Σωτήριος
496 Επγός ΤΜΜ 67901 Κανδηλάρης Νικόλαος Κωνσταντίνος
497 Επγός ΤΤΗ 67391 Σανδάλης Βασίλειος Κωνσταντίνος
498 Επγός ΤΤΗ 67806 Βλάχος Ιωάννης Νικόλαος
499 Επγός ΤΤΗ 67875 Μπαλατσούκας Γεώργιος Δημήτριος
500 Επγός ΤΜΑ 66191 Τσεκούρας Γεώργιος Ναπολέων
501 Επγός ΤΤΗ 67815 Γεραμάνης Γεώργιος Παναγιώτης
502 Ασμχος ΤΕΦ 64890 Σαρικάκης Γεώργιος Αθανάσιος
503 Επγός ΤΗΓ 67206 Δημητρακόπουλος Αθανάσιος Γεώργιος
504 Επγός ΤΤΗ 67348 Ασημίδης Δημήτριος Γεώργιος
505 Επγός ΤΣΕ 67352 Σωτηριάδης Αναστάσιος Νικήτας
506 Επγός ΤΤΗ 67345 Παπαϊωάννου Ευάγγελος Νικόλαος
507 Επγός ΥΟΚ 67732 Παπαστάμου Οδυσσεύς Κωνσταντίνος
508 Επγός ΤΕΑ 67464 Στεργίου Παναγιώτης Θεόδωρος
509 Επγός ΤΤΗ 67904 Παχής Νικολάος Γεώργιος
510 Επγός ΤΜΑ 67337 Θρακιώτης Πασχάλης Αθανάσιος
511 Επγός ΤΜΜ 67403 Βαρούνης Όμηρος Λεωνίδας
512 Επγός ΤΣΕ 67333 Γυφτάκης Θεόφιλος Νικόλαος
513 Επγός ΤΠΛ 67846 Μανωλάρας Δημήτριος Νικόλαος
514 Επγός ΤΕΦ 66915 Τζοΐτης Αλέξιος Γεώργιος
515 Επγός ΕΠ 63439 Κωτούλας Αθανάσιος Στέφανος
516 Ασμχος Ρ 63955 Λιαρόπουλος Αθανάσιος Θωμάς
517 Επγός ΜΑ 65429 Κεραμιώτης Κωνσταντίνος Βασίλειος
518 Επγός ΜΑ 65448 Ηρακλής Δημήτριος Νικόλαος
519 Επγός ΜΑ 65451 Αντωνόπουλος Θεόδωρος Πάνος
520 Επγός ΤΜΑ 67094 Σκόρδης Ευθύμιος Νικόλαος
521 Επγός ΤΜΑ 67213 Θεοδοσιάδης Ευστάθιος Κωνσταντίνος
522 Επγός ΤΜΑ 67346 Βιτωράτος Ιωάννης Σπυρίδων
523 Επγός ΥΠΛ 67548 Σταματογιάννης Μιχαήλ Ιωάννης
524 Επγός ΤΜΜ 67900 Παπαθανασίου Ισίδωρος Γεώργιος
525 Επγός ΜΕ 65437 Μούντριχας Νικόλαος Κωνσταντίνος
526 Επγός Ο 63229 Παπαδόπουλος Ηλίας Ανδρέας
527 Επγός ΤΕΑ 67440 Λασπίτης Γέωργιος Ιωάννης
528 Επγός ΜΑ 65447 Τσιούγκος Λεωνίδας Ιωάννης

Γ-14-

Α/Α Βαθμός Ειδ ΑΣΜΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Παρατηρήσεις

./.

529 Επγός ΤΣΕ 67400 Ζήκος Ευάγγελος Βασίλειος
530 Επγός ΤΤΗ 67493 Νάσης Νέστωρ Ιωάννης
531 Επγός ΥΠΛ 67530 Μελετίου Νικόλαος Δημήτριος
532 Επγός ΥΠΛ 67729 Μπουδουλάκης Χρήστος Μιχαήλ
533 Επγός ΥΠΛ 67735 Λύτρας Δημήτριος Αθανάσιος
534 Επγός ΥΠΛ 67734 Βασιλάκης Μιχαήλ Εμμανουήλ
535 Επγός ΤΜΑ 67841 Γκουντέλιας Γεώργιος Αθανάσιος
536 Ασμχος Ι 60695 Γίδαρης Ιωάννης Εμμανουήλ
537 Επγός ΕΑ 61964 Τσεκούρας Παναγιώτης Ευάγγελος
538 Επγός ΕΑ 63889 Λαβδάς Πρόδρομος Ελευθέριος
539 Επγός Δ 64287 Παπαδόπουλος Ιωάννης Βασίλειος
540 Επγός Δ 64831 Καππάς Δημήτριος Γεώργιος
541 Επγός ΤΣΕ 67147 Μιχελάκος Θωμάς Σταύρος
542 Επγός ΤΜΜ 67873 Βαϊδάνης Κωνσταντίνος Σίμος
543 Επγός ΤΠΛ 67883 Λάππας Γεώργιος Ευάγγελος
544 Επγός ΤΜΑ 65721 Τσαγκάλης Κωνσταντίνος Βασίλειος
545 Επγός ΑΤΜ 66834 Καρακίτσου Μαρία Γεώργιος
546 Επγός ΤΜΑ 67816 Κατσούγκρης Αναστάσιος Γεώργιος
547 Επγός ΥΠΛ 67756 Σάκκας Ηλίας Δημοσθένης
548 Επγός ΤΜΑ 67768 Δημόπουλος Γεώργιος Δημήτριος
549 Επγός ΤΤΗ 67375 Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Χαράλαμπος
550 Επγός ΥΜΕ 67518 Μακαρώνης Ευστράτιος Σωτήριος
551 Επγός ΥΜΕ 67523 Λύτρας Κωνσταντίνος Ιωάννης
552 Επγός ΥΜΕ 67532 Δρόλιας Νικόλαος Γεώργιος
553 Επγός ΥΜΕ 67534 Κοντός Δημήτριος Χαράλαμπος
554 Επγός ΤΗΓ 67842 Σαγρέδος Δημήτριος Παναγιώτης
555 Επγός ΤΜΑ 67407 Κατσίμπαρος Γεώργιος Βασίλειος
556 Επγός ΤΗΓ 67416 Γεωργίου Ιωάννης Αδρέας
557 Επγός ΥΟΚ 67721 Δενδρινός Δημήτριος Ιωάννης
558 Επγός ΤΜΑ 67843 Πέτσας Νικόλαος Κωνσταντίνος
559 Επγός ΤΤΗ 67767 Μαραυγάκης Μιχαήλ Ιωάννης
560 Επγός ΤΣΕ 67366 Αδάμ Παναγιώτης Ευάγγελος
561 Επγός ΤΟΠ 67382 Ταβουλάρης Βασίλειος Γεώργιος
562 Επγός ΤΜΑ 67406 Μπάκας Ευστάθιος Οδυσσέας
563 Επγός ΤΜΑ 67857 Μελισσουργάκης Νικόλαος Σταύρος
564 Επγός ΤΟΠ 67814 Βάρδας Βασίλειος Ιωάννης
Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Γεωργούλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής B1

EΠ.ΟΠ. Επχίας (ΝΟΜ) Ειρήνη Βλάμη
B. Επιτελή Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ
Ο

ΠΑΡ/
ΣΕΙΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β ́ ΤΑΞΕΩΣ (ΔΠΥΒ ́)
1 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 783 Τζοφώλη Ειρήνη Χρήστος
2 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 784 Μιχαλοπούλου Ξανθίππη Παναγιώτης
3 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 785 Γκουντζής Δημήτριος Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ ́ ΤΑΞΕΩΣ (ΔΠΥΓ ́)
4 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 854 Μπολτσή Βασιλική Κωνσταντίνος
5 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 855 Καλογήρου Μαρία Παναγιώτης
6 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 856 Ανδρουτσοπούλου Ελένη Χρήστος
7 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 857 Κοντολαιμάκη Ισαβέλα Εμμανουήλ
8 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 792 Στυλίδου Μαρία Σωτήριος
9 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 805 Πιπύρος Κοσμάς Θεόδωρος
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΥΑΕΒ ́)
10 Ανχης ΝΟΜ ΚΣ 685 Πολυχρονίδης Μιχαήλ Παναγιώτης
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Α ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΕΠΑ ́)
11 Υπτγος ΚΣ 437 Βαδιάκας Αλέξανδρος Θεοδόσιος
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Β’ ΤΑΞΗΣ (ΔΕΠΒ ́)
12 Ανχης ΝΟΜ ΚΣ 654 Κοθράς Ηλίας Δημήτριος
13 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 855 Καλογήρου Μαρία Παναγιώτης
14 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 857 Κοντολαιμάκη Ισαβέλα Εμμανουήλ
15 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 792 Στυλίδου Μαρία Σωτήριος
16 Τχης ΝΟΜ ΚΣ 805 Πιπύρος Κοσμάς Θεόδωρος

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΝΣΗ Β1 (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
ΤΜ. ΣΤΑΔ. & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

29 Μαρ 24

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

(ΔΕΙΡΑΠ)

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ/
ΣΕΙΣ

17 Σχης ΝΟΜ ΚΣ 887 Βασιλικής Βασίλειος Δημήτριος

Επιχείρηση:
EUNAVFOR
MED
Op IRINI –
Θέση: Chief
LEGAD

18 Ανχης ΝΟΜ ΚΣ 655 Βαλάσης Λεωνίδας Χρήστος

Επιχείρηση:
EUNAVFOR
MED
Op IRINI –
Θέση: Chief
LEGAD

19 Ανχης ΝΟΜ ΚΣ 673 Μπαλής Νικόλαος Μιλτιάδης

Επιχείρηση:
EUNAVFOR
MED
Op IRINI –
Θέση:Chief
LEGAD
Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Γεωργούλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής B1

EΠ.ΟΠ. Επχίας (ΝΟΜ) Ειρήνη Βλάμη
B. Επιτελή Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β’ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΝΣΗ Β1 (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
ΤΜ. ΣΤΑΔ. & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

29 Μαρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΕ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΜΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΕΠ Β ́)
1 Τχης ΟΕ ΚΣ

1067 Ελευθεριάδου Νικολέτα Γεώργιος
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ (ΔΠΥ Γ ́)
2 Τχης ΟΕ ΚΣ 1095 Στασινόπουλος Ιωάννης Θεόδωρος
3 Τχης ΟΕ ΚΣ 1096 Φωτόπουλος Φώτιος Ιωάννης
4 Τχης ΟΕ ΚΣ 1131 Ζήσης Γεώργιος Σωκράτης
5 Τχης ΟΕ ΚΣ 1075 Βούζα Γιασεμή Χαράλαμπος
6 Τχης ΟΕ ΚΣ 1076 Χερίδου Αθανασία Ιωάννης
Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Γεωργούλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής B1

EΠ.ΟΠ. Επχίας (ΝΟΜ) Ειρήνη Βλάμη
B. Επιτελή Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β’ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΝΣΗ Β1 (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
ΤΜ. ΣΤΑΔ. & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

29 Μαρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΔΓ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Ο-Σ AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡ
/ΣΕΙΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β ́ ΤΑΞΕΩΣ (ΔΠΥ Β ́)
1 Τχης ΣΔΓ 637 Παπαθανασίου Μαρία Ιωάννης
2 Τχης ΣΔΓ 703 Χούγιας Θεόδωρος Περικλής
3 Τχης ΣΔΓ 704 Θάνου Μαρία Γεώργιος
4 Τχης ΣΔΓ 705 Δημουλά Ειρήνη Γεώργιος

5 Τχης ΣΔΓ 707 Μαμούχα Αμαλία-
Μαρία Αναστάσιος

6 Τχης ΣΔΓ 709 Μπέμπη Χαρίκλεια Δημήτριος
7 Τχης ΣΔΓ 710 Τόλιος Θωμάς Ιωάννης
8 Τχης ΣΔΓ 711 Βοσινάκης Διονύσιος Ιωάννης
9 Τχης ΣΔΓ 715 Λίντζου Αλεξάνδρα Παρασκευάς
10 Τχης ΣΔΓ 716 Ψαρρή Αναστασία Απόστολος
ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Β ́ ΤΑΞΕΩΣ (ΔΕΠ Β ́)
11 Τχης ΣΔΓ 637 Παπαθανασίου Μαρία Ιωάννης
12 Τχης ΣΔΓ 793 Χορταρίδη Μαρία Μιχαήλ
Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Γεωργούλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής B1

EΠ.ΟΠ. Επχίας (ΝΟΜ) Ειρήνη Βλάμη
B. Επιτελή Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης