13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΣΞ: Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών

ΣΞ: Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

./.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/7α Φ.400/3/623642

ΓΕΣ/B1/3α-1δ Σ.278

Αριθμός Εγκυκλίου: 8
Αθήνα, 11 Ιαν 24

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ. : Φ.040/6/1143585/Σ.1890/14 Ιουν 22/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4

 1. Σας κοινοποιούμε:
  α. το από 24.12.2023 π.δ., «Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας
  Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 3521/31 Δεκ
  23 ΦΕΚ (τ Γ ́) και για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό
  εξόδων οικονομικού έτους 2024 με την υπ’ αριθμ. 1287878/28 Δεκ 23 βεβαίωση
  του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.

β. το από 26.12.2023 π.δ., «Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 3521/31 Δεκ
23 ΦΕΚ (τ Γ ́) και για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό
εξόδων οικονομικού έτους 2024 με την υπ’ αριθμ. 1287877/28 Δεκ 23 βεβαίωση
του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.

 1. Οι Μονάδες που υπηρετούν οι αποστρατευόμενοι:
  α. Να τους χορηγήσουν ΦΠ ή ΦΜ για τον τόπο οριστικής τους

διαμονής και να τους διαγράψουν την 31 Ιαν 24.

β. Να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/Β1/3α και 7α (Με ΠΥΡΣΕΙΑ, όχι έντυπα)
αποδεικτικό κοινοποίησης και υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο οριστικής τους
διαμονής, στην οποία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: πόλη, οδός,
Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αστυνομικό Τμήμα, και

-2-

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Τα υπόψη παραστατικά να υποβληθούν
και:

(1) Στα ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΠΒ – ΔΜΧ – ΔΤΧ – ΔΥΠ:
(2) Στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (Μόνο υπεύθυνη

δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).

(3) Στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές ή Μονάδες

Επιστρατεύσεως (Μόνο υπεύθυνη δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).

 1. Τα ΓΕΣ/ ΔΠΖ – ΔΠΒ – ΔΜΧ – ΔΤΧ – ΔΥΠ:
  α. Να ελέγξουν την πληρότητα των ατομικών φακέλων και να

καταχωρίσουν τη μεταβολή της αποστρατείας.

β. Να τηρήσουν τα ατομικά έγγραφα επί 6μηνο και μετά να

διαβιβάσουν αυτά στο ΓΕΣ/ΥΣΑ.

 1. Ο Σχηματισμός, το Συγκρότημα ή η Μονάδα από την οποία
  αποστρατεύονται:

α. Να ενημερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίμου ή
Εθελοντή Υπξκού (Υπόδ «Α»/1ο ΕΓ/61/1983) και το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Υπόδ
«Γ»/1ο ΕΓ/63/1983). Να παραλάβουν το Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και τη
Μεταλλική Ταυτότητα, τα οποία να παραμείνουν εντός του Βιβλιαρίου Μητρώου.
Σε περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ, να υποβάλλεται μαζί με την υπεύθυνη δήλωση
και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να εμφανίζεται η ημερομηνία
δήλωσης της απώλειας.

β. Να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα παραπάνω, το

συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στην οικεία Δνση Ο – Σ του ΓΕΣ.

γ. Να παραλάβουν τα Βιβλιάρια Υγειονομικής Περίθαλψης των
αποστρατευόμενων και των προστατευόμενων μελών τους, καθώς και την
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), εφόσον υπάρχει, και να τα
αποστείλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.

 1. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του σχετικού, τα έντυπα
  βιβλιάρια ΒΙΜΑΥ τηρούνται από τους δικαιούχους και δεν απαιτείται η επιστροφή
  τους στο ΓΕΣ/ΔΥΠ, μετά την αποστρατεία τους.
 2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

-3-

 1. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς, Β. Επιτελή
  ΓΕΣ/Β1/3α, τηλ. ΕΨΑΔ: 800-5662, τηλ. ΟΤΕ: 210-6555662.

Σχης (ΠΖ) Ζαχαρίας Παπαδάκης
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής

(Για τον απουσιάζοντα Διευθυντή)

Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α

./.

Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών

Στρατού Ξηράς

H Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των
  Ενόπλων Δυνάμεων» (Α ́ 114),
  β) του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών
  και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» (Α ́ 160),
  γ) του ν. 1848/1989 «Προέλευση των μόνιμων αξιωματικών του
  Οικονομικού και του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
  διατάξεις» (Α ́ 112),
  δ) του π.δ. 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς θητείας» (Α ́ 9).
 2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α ́ 131).
 3. Την 97191/08.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
  Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
  Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β ́ 5379).
 4. Το από 23.09.2023 π.δ. (Γ’ 2544).
 5. Την Φ.414/8/692284/Σ.9048/16.11.2023/ΓΕΣ/Β1/3 απόφαση του
  Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

-2-

Αποφασίζουμε

 1. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν,
  σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3
  περ. α του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με
  το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)
  Ανθυπασπιστές:
  α) Τεχνικού Κωστόπουλο Αλέξανδρο του Άγγελου (ΑΜ:74643), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα και τη 13η Ιουλίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  β) Πεζικού Αναγνώστου Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (ΑΜ:75694), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1975 στη Σάμο και την 25η Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  γ) Πεζικού Νατσιούλα Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ:77527), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1976 στη Λάρισα και τη 18η Ιουλίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  δ) Πεζικού Νεράντζη Αγαμέμνονα του Αρίσταρχου (ΑΜ:77637), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα και την 24η Ιουλίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  ε) Πεζικού Τσαρουχάκη Ιωάννη του Μανούσου (ΑΜ:77644), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1976 στο Ηράκλειο και την 1η Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  στ) Μηχανικού Τσιαπλέ Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ:78468), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1975 στη Λάρισα και τη 17η Ιουλίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
 2. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με τον βαθμό που φέρει, σύμφωνα
  με τα άρθρα 32 παρ. 3 του ν.δ. 445/1974, 13 παρ. 4 του ν. 1848/1989 σε
  συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 περ. α του π.δ. 21/1991, λόγω συμπλήρωσης
  35ετούς συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας, και εγγράφουμε στα στελέχη της
  εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τον ΕΜΘ Ανθυπασπιστή
  Πυροβολικού Παπαδίνα Θωμά του Σωτηρίου (ΑΜ:67295), ο οποίος γεννήθηκε το
  έτος 1968 στη Θεσσαλονίκη.

-3-

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ