13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΠροαγωγή Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς

Προαγωγή Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/3α Φ.400/8/626167

ΓΕΣ/B1/1δ-7α Σ.739

Αριθμός Εγκυκλίου: 23
Αθήνα, 25 Ιαν 24

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά

 1. Σας κοινοποιούμε το από 17.01.2024 π.δ., «Προαγωγή Ανθυπασπιστών
  Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 205/23 Ιαν 24 ΦΕΚ (τ.Γ’) και για
  το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους
  2024 με την υπ’ αριθμ.1450232/18.01.2024 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
 2. Οι Μονάδες – Υπηρεσίες που υπηρετούν οι προαγόμενοι:
  α. Να ενημερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίμου ή
  Εθελοντή Υπξκού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας, με ημερομηνία την προηγούμενη
  της αναγραφόμενης στη διοικητική πράξη (π.δ.) της προαγωγής τους.

β. Να συντάξουν Έκθεση Ικανότητας (ΕΙ) ή Σημείωμα Απόδοσης (ΣΑ),
η οποία θα καλύπτει τη χρονική περίοδο από την τελευταία ΕΙ ή ΣΑ μέχρι την
ημερομηνία της προηγούμενης της αναγραφόμενης στη διοικητική πράξη (π.δ.) της
προαγωγής τους. Να μην προβούν στη σύνταξη Σημειώματος Αξιολόγησης, λόγω
τακτικών διαδοχικών σημειώσεων (με την 31 Δεκεμβρίου 2023), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παρ. 50 της ΠαΔ 4-30/2001 «Περί του τρόπου τηρήσεως των
ατομικών εγγράφων των μονίμων αξιωματικών».

γ. Να αποστείλουν τα παραπάνω, ατομικά έγγραφα και ΕΙ ή ΣΑ, στις

οικείες Δνσεις Ο – Σ.

δ. Να αιτηθούν τη χορήγηση Βιβλιαρίου Μητρώου και Δελτίου Υγείας
Αξιωματικού και να ενημερώσουν τα νέα ατομικά έγγραφα των προαγόμενων.

ε. Να ενημερώσουν το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού (αλλαγή
φωτογραφίας) και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΓΕΣ/Β1/7 για
την έκδοση νέου δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.

στ. Να μεριμνήσουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για την
ορκωμοσία των προαγομένων Ανθυπασπιστών και να υποβάλλουν/τηρήσουν τα
πρακτικά ορκωμοσίας, τα οποία θα συνταχθούν σε 5 αντίτυπα, όπως παρακάτω:

(1) Στο ΓΕΣ/Β1/7.
(2) Στη Δνση Ο – Σ.
(3) Στη Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ).
(4) Στο αρχείο της Μονάδας.
(5) Στο νέο Βιβλιάριο Μητρώου Αξιωματικού.

 1. Οι προαγόμενοι Ανθυπασπιστές, να εγγραφούν στις επετηρίδες με
  ημερομηνία προαγωγής την αναγραφόμενη στο π.δ. της προαγωγής τους.
 2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 3. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς, Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α,
  τηλ. ΕΨΑΔ: 800-5662, τηλ. ΟΤΕ: 210-6555662.

Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας

Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής

Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α

ΑΔΑ: 6ΜΖΒ6-ΥΡΥ

Προαγωγή Ανθυπασπιστών
Στρατού Ξηράς

H Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών
  και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» (Α ́ 160), όπως ισχύει,
  β) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των
  Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας
  και συναφείς διατάξεις» (Α ́ 167),
  γ) του π.δ. 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς θητείας» (Α ́ 9).
 2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α ́ 131).
 3. Την 97191/08.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
  Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
  Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β ́ 5379).
 4. Το από 22.09.2023 π.δ. «Κύρωση πινάκων έκτακτων κρίσεων, προαγωγή
  και αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» (Γ ́ 2532).
 5. Το από 23.09.2023 π.δ. «Κύρωση πίνακα τακτικών κρίσεων 2023 – 2024 και
  προαγωγή Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» (Γ ́ 2544).

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

 1. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και
  36 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τον
  Ανθυπασπιστή Φροντιστή Πεζικού Καλανδρόπουλο Ηλία – Χρυσοβαλάντη του
  Γεωργίου (ΑΜ:72849), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.12.2023,
  ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
 2. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του
  ν.δ. 445/1974, το άρθρο 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010 και το άρθρο 11 παρ. 3 του
  π.δ. 21/1991, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους
  Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές, που συμπλήρωσαν τριάντα
  (30) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία
  πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ως εξής:
  α. Υγειονομικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σίμο Θωμά του Χρήστου (ΑΜ:72852),
  της προαγωγής του λογιζόμενης από 13.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία
  συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
  β. Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μάσιο Γεώργιο του Βασιλείου
  (ΑΜ:72833), της προαγωγής του λογιζόμενης από 22.11.2023, ημερομηνία κατά την
  οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
  γ. Πεζικού Σπυροπούλου Βασιλική του Αθανασίου (ΑΜ:72834), της
  προαγωγής της λογιζόμενης από 25.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία
  συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
  δ. Τεθωρακισμένων Βαληλή Παναγιώτα του Βάιου (ΑΜ:72837), της
  προαγωγής της λογιζόμενης από 30.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία
  συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
  ε. Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Βουρτσάνη Ελένη του
  Γεωργίου (ΑΜ:72855), της προαγωγής της λογιζόμενης από 30.11.2023,
  ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
  στ. Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Χόντου Μαρία του Παναγιώτη (ΑΜ:72836),
  της προαγωγής της λογιζόμενης από 04.12.2023, ημερομηνία κατά την οποία
  συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
  ζ. Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σμιξιώτη Μάρκο του Δημητρίου
  (ΑΜ:72851), της προαγωγής του λογιζόμενης από 06.12.2023, ημερομηνία κατά την
  οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
  η. Υγειονομικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσιάτα Παύλο του Αποστόλου
  (ΑΜ:72858), της προαγωγής του λογιζόμενης από 13.12.2023, ημερομηνία κατά την
  οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
  θ. Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καραδήμο Γεώργιο του Χρήστου
  (ΑΜ:72857), της προαγωγής του λογιζόμενης από 17.12.2023, ημερομηνία κατά την
  οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2024
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ