13.3 C
Athens
Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΕΣ: Δευτερη ανακοίνωση για αποκατάσταση της αλήθειας

ΠΟΕΣ: Δευτερη ανακοίνωση για αποκατάσταση της αλήθειας

Η ΠΟΕΣ αναγκάζεται να επανέλθει, ευελπιστώντας ότι θα είναι η τελευταία φορά, με
αφορμή τη «διευκρινιστική ανάρτηση» του προέδρου της ΕΣΠΕΕ Ξάνθης στο προφίλ
που τηρεί στο facebook, σύμφωνα με το οποίο επιχειρεί να καλλιεργήσει, ώστε να

συσχετιστεί μια εσωτερική διαδικασία που προβλέπεται από το Καταστατικό της Ομο-
σπονδίας, όπως η προσωρινή διαγραφή, με την διαγραφή, γενικώς [δηλαδή την

αποπομπή / αποβολή, μιας ούτε το Καταστατικό προβλέπει οριστική διαγραφή, ούτε ο
νόμος.
Αν και ο ίδιος ασχολείται από παλιά με το συνδικαλισμό, φαίνεται ότι ελάχιστα είχε
διαβάσει ή κατανοήσει όλα τα χρόνια με το τι πραγματικά ισχύει, διότι δεν θέλουμε να
πιστέψουμε ότι το γνωρίζει καλά, αλλά βεβαιώνει διαφορετικά. Θα του υπενθυμίσουμε,
λοιπόν, δημόσια τι προβλέπει ο νόμος 1264/1982 στην παρα.13 του άρθρου 30Γ και το
άρθρο 6 του Καταστατικού της ΠΟΕΣ για την προσωρινή διαγραφή μελών (Ενώσεων),
περισσότερο για να μάθουν όλοι τι ακριβώς ισχύει:

α. «Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη που παραβιάζουν (το νόμο και) το
Καταστατικό της Ομοσπονδίας, διαγράφονται προσωρινώς, μέχρι δώδεκα (12) μήνες με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.». Υπενθυμίζουμε στον κ. Πρόεδρο της
Ξάνθης το 14 σελίδων υπ’ αριθμ. πρωτ. 775/26-Μαρ-2023 έγγραφο της ΠΟΕΣ, με το
οποίο το ΔΣ γνωστοποίησε στην ΕΣΠΕΕ Ξάνθης μόνο μέρος από τις ενέργειες που
έφεραν κατ’ επανάληψη άπαντες στο ΔΣ σε δύσκολη θέση και το οποίο έγγραφο, εάν
επιθυμεί, μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε αντ’ αυτού για να μάθουν όλοι τι ακριβώς

συνέβη, με κάθε λεπτομέρεια, διότι δεν είμαστε βέβαιοι αν τα μέλη της Ένωσης γνωρί-
ζουν για το περιεχόμενό του.

β. Μετά το πέρας της προσωρινής διαγραφής η Ένωση «μπορεί οποτεδή-
ποτε να επανέλθει στην Ομοσπονδία, με σχετική αίτησή της». Μάλιστα, oi ίδιες διατά-
ξεις προβλέπουν για την ειδική περίπτωση της παράτασης της ποινής προσωρινής

διαγραφής από το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, ότι μετά τη λήξη και της
παράτασης, η Ένωση «επανεγγράφεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς στην
Ομοσπονδία.», δηλαδή χωρίς καν αίτηση της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΣΠΕΕ
Ξάνθης δεν επέλεξε την αίτηση, αλλά την αποχώρηση.
γ. Σύμφωνα δε, με την παρα.5 του άρθρου 6 του Καταστατικού, καθ’ όλο το

διάστημα της προσωρινής διαγραφής η Ένωση «ευθύνεται, για όλο το χρονικό διάστη-
μα της προσωρινής διαγραφής της, για όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την

Ομοσπονδία», δηλαδή εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση της καταβολής συνδικαλι-
στικών εισφορών μελών, όπως όλες οι υπόλοιπες Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας.

Καθ’ όλο το διάστημα της προσωρινής διαγραφής που μόνο με την πραγματική
της διάσταση δεν παρουσιαζόταν, είμαστε βέβαιοι ότι όλοι στρατιωτικοί – μέλη της

ΕΣΠΕΕ Ξάνθης μπορούν να βεβαιώσουν πως, οι παρακρατήσεις τους γίνονταν κανονι-
κά μέσω μισθοδοσίας. Αυτό συνέβη διότι η ιδιότητα της ΕΣΠΕΕ Ξάνθης ως μέλος της

ΠΟΕΣ ουδέποτε ανεστάλη, ακριβώς επειδή η Ένωση Ξάνθης ουδέποτε διαγρά-
φηκε από την ΠΟΕΣ. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.

Αν η Ένωση είχε διαγραφεί, η Ομοσπονδία υποχρεούτο να γνωστοποιήσει στα
Επιτελεία τη διακοπή της παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών των μελών της.
Ωστόσο, όπως αποδείξαμε με έγγραφο της ΕΣΠΕΕ Ξάνθης, αυτό το έπραξε η Ένωση,
όχι η ΠΟΕΣ. Ευελπιστώντας ότι ασχολούμαστε με το θέμα για τελευταία φορά, θα
γνωρίσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι, η ΕΣΠΕΕ Ξάνθης ήταν ενεργό μέλος της
ΠΟΕΣ μέχρι και την 30/10/23, οπότε και μας γνωστοποίησε την αποχώρησή της
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 610/30-Σεπ-2023 έγγραφό της.
Αφορά εσωτερικές διαδικασίες της ΠΟΕΣ και τίποτα περισσότερο, το γεγονός ότι η
συγκεκριμένη Ένωση από το Μάιο τελούσε υπό την καταστατική ποινή της προσωρινής

διαγραφής για 12 μήνες για λόγους που το ΔΣ αυτής γνωρίζει πολύ καλά, αλλά αμφι-
βάλλουμε αν έχει γνωστοποιήσει στα μέλη της (και κατ’ επέκταση στη Γενική της Συνέ-
λευση, εφόσον αυτή όντως έλαβε χώρα σε διάστημα πριν την 30/9/23).

Επί τούτου να προσθέσουμε ότι, τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης έχουν
επηρεαστεί πολύ περισσότερο από το γεγονός ότι οι πέντε αντιπρόσωποι της ΕΣΠΕΕ
Ξάνθης είχαν αποχωρήσει μερικώς από τις διεργασίες του ΔΣ ήδη από τα τέλη
Νοεμβρίου 2022, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να πληροφορείται για τα έγγραφα της

ΕΣΠΕΕ Ξάνθης κατόπιν εορτής μέσω διαδικτύου και δίχως καμία δυνατότητα διαβού-
λευσης επ’ αυτών, και όχι από το γεγονός ότι η Ένωση διεγράφη προσωρινά από το

ΔΣ, το οποίο, επαναλαμβάνουμε, είναι εσωτερική διαδικασία.
Θα επαναλάβουμε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και για κάθε ψέμα θα είμαστε
εδώ έχοντας πολλές αλήθειες να αντιπαραβάλουμε.
Για το τέλος αφήνουμε ένα ερώτημα για περισυλλογή: Το Καταστατικό της ΠΟΕΣ

βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της. Τα μέλη της ΕΣΠΕΕ Ξάνθης έχουν πρό-
σβαση στο Καταστατικό της Ένωσής τους; Έχουμε την αίσθηση ότι επί του τελευταίου

πιθανώς να χρειαστεί να επανέλθουμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μεθενίτης Δημήτριος Τσακαλάκης Διονύσιος
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Συνταγματάρχης (ΜΧ)
6957831045 6944998221