13.3 C
Athens
Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕπαγγελματικά δικαιώματα στρατιωτικών - αποφοίτων του ΕΑΠ

Επαγγελματικά δικαιώματα στρατιωτικών – αποφοίτων του ΕΑΠ

Όπως ανέδειξε πρόσφατα η ΠΟΕΣ, έχει διαπιστωθεί ένα μείζον πρόβλημα διάκρισης ανάμεσα σε αποφοίτους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα εις βάρος όσων έχουν αποφοιτήσει από τους κύκλους σπουδών Ευρωπαικού και Ελληνικού Πολιτισμού, οι οποίοι δεν έχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα λόγω αβλεψίας του νομοθετη. Μετά από πρόσφατη απάντηση του ΑΣΕΠ, το αίτημα της αποκατάστασης της αδικίας πλέον μεταφέρεται στο πεδίο του Υπουργείου Εσωτερικών, από το οποίο και αναμένεται η οριστική επίλυσή του.Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν μόνο οι στρατιωτικοί.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

ΘΕΜΑ:   Εκπαίδευση (Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΑΠ)

ΣΧΕΤ.:   α.   Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α΄ 266, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»)

β.   ΠΔ 66/2009 (ΦΕΚ Α΄ 89, «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών τη Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»)

         γ.   Οδηγία ΕΕ 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων

         δ.   Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄ 12, «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»)

         ε.    Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α΄ 254, «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.»)

         στ.  ΠΔ 85/2022 [ΦΕΚ Α΄ 232, «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)»]

         ζ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1172/2023 έγγραφό μας

         η.   Υπ’ αριθμ. πρωτ 27480/2023 έγγραφο ΑΣΕΠ

        Κυρία Υπουργέ.

Το προηγούμενο διάστημα η Ομοσπονδία μας ανέδειξε το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής ομηρίας στην οποίαν εγκλωβίζονται τα στελέχη των ΕΔ που έχουν αποφοιτήσει από τους κύκλους σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (που εξακολουθεί να παρουσιάζεται έτσι στην ιστοσελίδα αν και ενδιαμέσως έχει μετονομαστεί) και τον Ελληνικό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Υπενθυμίζουμε ότι, λόγω μη ύπαρξης αντιστοιχίας κωδικών ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών για το γεγονός ότι στους ανωτέρω πτυχιούχους, δεν αναγνωρίζονται στους ανωτέρω πτυχιούχους ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα, ακόμα και έναντι πτυχιούχων των υπολοίπων κύκλων σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΑΣΕΠ με την (η) σχετική επιστολή του ότι οι απόφοιτοι ανωτέρω προπτυχιακών κύκλων σπουδών δικαιούνται να συμμετάσχουν κανονικά στις διενεργούμενες εξετάσεις, δεν έχουμε την ίδια εικόνα, η οποία έχει επιβεβαιωθεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και από μη στρατιωτικούς πτυχιούχους που έχουν επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία μας και, ακριβώς επειδή θίγονται τα δικαιώματά τους, εσχάτως έχουν κινηθεί και με αστικές διεκδικήσεις ακριβώς για το ίδιο θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως μας γνωστοποίησε ο ΑΣΕΠ, «η ένταξη πτυχίων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην ειδικότητα «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» του κλάδου «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» του π.δ. 85/2022 (Α΄232), που αναφέρετε στο έγγραφό σας, αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 77 του ν. 4674/2020 – Α΄53), καθώς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α΄169), είναι αυτή που παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6) και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη του π.δ. 85/2022 (Α΄232), κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.».

Κατόπιν των ανωτέρω επαναφέρουμε το θέμα μαζί με την πρότασή μας και παρακαλούμε για την άμεση ανάληψη ενεργειών ώστε να επιλυθεί διά παντός το πρόβλημα. Θεωρούμε αδιανόητο, σε μια εποχή που έχουν αποκτήσει άνευ όρων πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα και οι απόφοιτοι των ιδιωτικών Κολλεγίων, να γίνεται συζήτηση ως προς το αν δικαιούνται ή όχι οι απόφοιτοι ενός δημοσίου ΑΕΙ, όπως το ΕΑΠ.

Σύμφωνα με την Αρχή της Αναλογικότητας (στο πλαίσιο της Οδηγίας της ΕΕ 2018/958, συνδυαστικά με το Σύνταγμα της Ελλάδος) η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ίσα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και έναντι επαγγελματικής αναγνώρισης αλλά και εκπαίδευσης. Επί τούτου να υπενθυμίσουμε ότι, για το μεν πρόγραμμα σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (το οποίο με την υπ’ αριθμ. 593/18-5-2023 συνεδρίαση της Διοικούσα Επιτροπής μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκές Σπουδές: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός») είχε προτείνει την ένταξή του στον κωδικό ΠΕ78, ενώ για τις σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό είχε προτείνει τη δημιουργία ξεχωριστού κωδικού. Ως εκ τούτου δε νοείται να συνεχίζεται η προαναφερθείσα διακριτή αντιμετώπιση, που προφανώς οφείλεται σε αβλεψία του νομοθέτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ενώνουμε εκ νέου τη φωνή μας, αφενός με τη Διοίκηση του ΕΑΠ, αφετέρου με τους φοιτητές και τους αποφοίτους εν λόγω προπτυχιακών κύκλων σπουδών (στρατιωτικών και μη), και ζητάμε την οριστική επίλυση του ζητήματος και προκειμένου το (στ) σχετικό να έχει ισότιμη εφαρμογή. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την καθ’ αρμοδιότητα ανάληψη ενεργειών για:

              α.   Την πάγια ένταξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Σπουδές: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός» στον κωδικό ΠΕ78 ή οιονδήποτε άλλον κωδικό κριθεί καταλληλότερος.

              β.   Τη δημιουργία νέου κωδικού ΠΕ για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

              γ.   Την τροποποίηση στην Ειδικότητα «3. ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών» της περίπτωση 7 (ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών) του Τομέα «Θ» (Τομέας Κοινωνικών Υπηρεσιών) στο παράρτημα «Α» άρθρου 17 του (στ) σχετικού ως εξής:

«Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.»

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.