13.3 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ''Χαιρετούν και φεύγουν...'' - Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών ΣΞ

”Χαιρετούν και φεύγουν…” – Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών ΣΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
./.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6553215
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/7α Φ.400/87/688632
ΓΕΣ/B1/3α-1δ Σ.8508
Αριθμός Εγκυκλίου: 177
Αθήνα, 31 Οκτ 23
ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ. : Φ.040/6/1143585/Σ.1890/14 Ιουν 22/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4

 1. Σας κοινοποιούμε το από 19.10.2023 π.δ., «Κύρωση πίνακα έκτακτης
  κρίσης Ανθυπασπιστή και αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας
  Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 2838/26 Οκτ
  23 ΦΕΚ (τ Γ΄) και για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό
  εξόδων οικονομικού έτους 2023 με την υπ’ αριθμ. 1278798/23 Οκτ 23 βεβαίωση
  του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
 2. Οι Μονάδες που υπηρετούν οι αποστρατευόμενοι:
  α. Να τους χορηγήσουν ΦΠ ή ΦΜ για τον τόπο οριστικής τους
  διαμονής και να τους διαγράψουν την 30 Νοε 23.
  β. Να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/Β1/3α και 7α (Με ΠΥΡΣΕΙΑ) αποδεικτικό
  κοινοποίησης και υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο οριστικής τους διαμονής, στην
  οποία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: πόλη, οδός, Ταχυδρομικός Κώδικας,
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αστυνομικό Τμήμα, ΑΦΜ και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
  Ταχυδρομείου. Τα υπόψη παραστατικά να υποβληθούν και:
  (1) Στα ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΙΤ – ΔΠΒ – ΔΜΧ – ΔΔΒ-ΕΠ – ΔΤΧ:
  (2) Στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (Μόνο υπεύθυνη
  δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
  ΑΔΑ:
  -2-
  (3) Στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές ή Μονάδες
  Επιστρατεύσεως (Μόνο υπεύθυνη δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
 3. Τα ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΙΤ – ΔΠΒ – ΔΜΧ – ΔΔΒ-ΕΠ – ΔΤΧ:
  α. Να ελέγξουν την πληρότητα των ατομικών φακέλων και να
  καταχωρίσουν τη μεταβολή της αποστρατείας.
  β. Να τηρήσουν τα ατομικά έγγραφα επί 6μηνο και μετά να
  διαβιβάσουν αυτά στο ΓΕΣ/ΥΣΑ.
 4. Ο Σχηματισμός, το Συγκρότημα ή η Μονάδα από την οποία
  αποστρατεύονται:
  α. Να ενημερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίμου ή
  Εθελοντή Υπξκού (Υπόδ «Α»/1ο ΕΓ/61/1983) και το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Υπόδ
  «Γ»/1ο ΕΓ/63/1983). Να παραλάβουν το Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και τη
  Μεταλλική Ταυτότητα, τα οποία να παραμείνουν εντός του Βιβλιαρίου Μητρώου.
  Σε περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ, να υποβάλλεται μαζί με την υπεύθυνη δήλωση
  και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να εμφανίζεται η ημερομηνία
  δήλωσης της απώλειας.
  β. Να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα παραπάνω, το
  συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στην οικεία Δνση Ο-Σ του ΓΕΣ.
  γ. Να παραλάβουν τα Βιβλιάρια Υγειονομικής Περίθαλψης των
  αποστρατευόμενων και των προστατευόμενων μελών τους, καθώς και την
  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), εφόσον υπάρχει, και να τα
  αποστείλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.
 5. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του σχετικού, τα έντυπα
  βιβλιάρια ΒΙΜΑΥ τηρούνται από τους δικαιούχους και δεν απαιτείται η επιστροφή
  τους στο ΓΕΣ/ΔΥΠ, μετά την αποστρατεία τους.
 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 7. Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΠΖ) Αντώνιος Πιπερτζής, Β. Επιτελή
  ΓΕΣ/Β1/3α, τηλ. ΕΨΑΔ: 800-3215, τηλ. ΟΤΕ: 210-6553215.
  Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α
  ./.
  Κύρωση πίνακα έκτακτης κρίσης Ανθυπασπιστή και αποστρατεία
  Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς
  H Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
 8. Τις διατάξεις:
  α) του ν.δ. 4105/1960 «Περί Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών και
  Ανθυπασπιστών του Στρατού Ξηράς» (Α΄ 151),
  β) του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των
  Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 114),
  γ) του ν.δ. 445/1974 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών των
  Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄
  160),
  δ) του π.δ. 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς θητείας» (Α΄ 9).
 9. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α΄ 131).
 10. Την 97191/08.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
  Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
  Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 5379).
 11. Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:
  α) Φ.414/5/676776/Σ.6585/21.08.2023/ΓΕΣ/Β1/3,
  β) Φ.414/6/676780/Σ.6586/21.08.2023/ΓΕΣ/Β1/3.
 12. Τον πίνακα του 22/2023 πρακτικού του Συμβουλίου Προαγωγών
  Αξιωματικών Στρατού «3».
  Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
  -2-
  Αποφασίζουμε
 13. Κυρώνουμε τον πίνακα έκτακτης κρίσης που συντάχθηκε από το Συμβούλιο
  Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού «3» (ΣΠΑΣ 3), σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ.
  3 και 40 του ν.δ. 445/1974, ως εξής::
  ΕΤΟΥΣ 2023
  Προακτέου Ανθυπασπιστή Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας στον
  ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό Πουλή Βασιλείου του Παντελή (ΑΜ:73800).
 14. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή του, με τον βαθμό του
  Ανθυπολοχαγού σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του ν.δ.
  445/1974 σε συνδυασμό με τα άρθρα 47 και 52 του ν.δ. 4105/1960, και
  εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ.
  1400/1973, τον Ανθυπασπιστή Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Πουλή
  Βασίλειο του Παντελή (ΑΜ:73800), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1985 στη
  Θεσσαλονίκη και την 3η Μαΐου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό
  υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο
  Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1014275535/23.10.2023).
 15. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν,
  σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 11 παρ. 3 περ. α του
  π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με το άρθρο 37
  του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:
  α) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αδράμη Παρασκευή του Δημητρίου
  (ΑΜ:73361), η οποία γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα και την 27η Ιουνίου 2023
  υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός
  Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
  Δημοσίου: 2880122818/23.10.2023).
  β) Πεζικού Αβραμάκη Γεώργιο του Αθανασίου (ΑΜ:73986), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1975 στην Γερμανία και την 27η Ιανουαρίου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  6924113123/23.10.2023).
  γ) Πεζικού Λουκά Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜ:74021), ο οποίος γεννήθηκε το
  έτος 1976 στην Καλαμάτα και την 9η Μαΐου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την
  ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το
  Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3710091510/23.10.2023).
  δ) Πεζικού Ματσούκα Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ:74024), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1976 στη Λάρισα και την 22α Μαρτίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  1880581146/23.10.2023).
  -3-
  ε) Τεχνικού Τσέτσιλα Αστέριο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:74561), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1972 στη Λάρισα και την 1η Ιουνίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  5115247217/23.10.2023).
  στ) Τεχνικού Γκουντούλα Ευάγγελο του Χρήστου (ΑΜ:74581), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1975 στον Βόλο και την 1η Ιουνίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου
  από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από
  το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  5575611581/23.10.2023).
  ζ) Τεχνικού Ζωζά Νικόλαο του Ευαγγέλου (ΑΜ:74610), ο οποίος γεννήθηκε το
  έτος 1976 στα Τρίκαλα και την 9η Μαΐου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την
  ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το
  Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6497987212/23.10.2023).
  η) Πεζικού Κελλίδη Σάββα του Ιωάννη (ΑΜ:75622), ο οποίος γεννήθηκε το έτος
  1975 στις Σέρρες και την 14η Φεβρουαρίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την
  ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το
  Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1133910853/23.10.2023).
  θ) Διαβιβάσεων Μουτσελάκη Ξάνθο του Δημητρίου (ΑΜ:76562), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1972 στην Καβάλα και την 22α Μαΐου 2023 υπέβαλλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  9940123344/23.10.2023).
  ι) Πεζικού Γιαννιώτη Ιωάννη του Θεοτόκη (ΑΜ:77572), ο οποίος γεννήθηκε το
  έτος 1977 στην Κέρκυρα και την 22α Φεβρουαρίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου
  από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από
  το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  2360535527/23.10.2023).
  ια) Τεθωρακισμένων Σαρδιανό Δημήτριο του Γεωργίου (ΑΜ:77861), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα και την 19η Απριλίου 2023 υπέβαλλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  1034811512/23.10.2023).
  ιβ) Τεθωρακισμένων Παντελάρο Νικόλαο του Φωτίου (ΑΜ:77863), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1977 στη Χίο και την 15η Μαΐου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου
  από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από
  το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  4569351201/23.10.2023).
  ιγ) Τεθωρακισμένων Μπαϊρακταρίδη Ιωάννη του Γρηγορίου (ΑΜ:77867), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1980 στην Έδεσσα και την 30η Ιανουαρίου 2023
  υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός
  -4-
  Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
  Δημοσίου: 4294101104/23.10.2023).
  ιδ) Τεθωρακισμένων Νασίκα Αθανάσιο του Μιχαήλ (ΑΜ:77880), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1975 στη Λάρισα και την 18η Ιανουαρίου 2023 υπέβαλλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  6632126943/23.10.2023).
  ιε) Τεθωρακισμένων Τσαούση Νεκτάριο του Αλεξάνδρου (ΑΜ:78074), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αλεξανδρούπολη και την 30η Δεκεμβρίου 2022
  υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός
  Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
  Δημοσίου: 3297106831/23.10.2023).
  ιστ) Πυροβολικού Ασημίδη Αθανάσιο του Ιωάννη (ΑΜ:78199), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1979 στην Κομοτηνή και την 27η Μαρτίου 2023 υπέβαλλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  1069821122/23.10.2023).
  ιζ) Πυροβολικού Τσεκούρα Μάρκο του Νικολάου (ΑΜ:78272), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1973 στο Αγρίνιο και την 24η Φεβρουαρίου 2023 υπέβαλλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  6574127126/23.10.2023).
  ιη) Μηχανικού Κουκουλά Ιωάννη του Χαράλαμπου (ΑΜ:78442), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1973 στο Ηράκλειο και την 6η Μαρτίου 2023 υπέβαλλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  1082553522/23.10.2023).
  ιθ) Μηχανικού Κωνσταντά Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ:78465), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1973 στον Βόλο και την 6η Μαρτίου 2023 υπέβαλλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  4725649787/23.10.2023).
  κ) Μηχανικού Καζαλτζή Παύλο του Δημητρίου (ΑΜ:78520), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1978 στο Διδυμότειχο και την 16η Ιανουαρίου 2023 υπέβαλλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  5452119455/23.10.2023).
  κα) Μηχανικού Αλίκογλου Σταύρο του Χρήστου (ΑΜ:78601), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1977 στον Βόλο και την 10η Φεβρουαρίου 2023 υπέβαλλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  -5-
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  6789708411/23.10.2023).
  κβ) Διαβιβάσεων Γεωργόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ:78636), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1978 στον Καναδά και την 24η Φεβρουαρίου 2023 υπέβαλλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  3041361005/23.10.2023).
  κγ) Διαβιβάσεων Γεωργόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ:78668), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1980 στον Καναδά και την 22η Μαρτίου 2023 υπέβαλλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
  Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
  4303384533/23.10.2023).
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
  παρόντος διατάγματος.
  Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2023
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ