13.3 C
Athens
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το δίκαιο αίτημα στρατιωτικού που σπουδάζει δύο παιδιά

Το δίκαιο αίτημα στρατιωτικού που σπουδάζει δύο παιδιά

Επιστολή αναγνώστη στο kranosgr:

Αξιότιμε Κύριε

Καλησπέρα.

Γνωρίζω ότι το πρόβλημα που θα σας αναπτύσσω παρακάτω δεν άπτεται της εθνικής ασφάλειας, αλλά άπτεται του προσωπικού του, το οποίο την εξασφαλίζει. Ίσως σας κεντρίσω το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε με το θέμα που περιγράφω παρακάτω, διότι πιθανόν αφορά και άλλες οικογένειες στρατιωτικών και μη.

Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής του τέκνου μου, πρωτοετούς προπτυχιακού φοιτητού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης που επιθυμεί μετεγγραφή στην Αθήνα λόγω του ότι ο αδερφός του είναι Εύελπις, διαπιστώθηκε η αδυναμία πρόσβασής του στην κατηγορία αδελφών φοιτητών της μηχανογραφικής εφαρμογής μετεγγραφών του Υ.ΠΑΙ.Θ, ώστε αυτός δεν μπορεί πλέον να αιτηθεί μετεγγραφή / μετακίνηση καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15% των προσφερόμενων θέσεων των σχολών/τμημάτων ΑΕΙ επιθυμίας του, όπως προβλέπεται για τους λοιπούς αδελφούς προπτυχιακών φοιτητών των ΑΕΙ.

Με το άρθρο 21 του Νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/9-7-2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα των αδερφών των σπουδαστών ΑΣΕΙ να αιτούνται μετεγγραφής σε Πανεπιστημιακή Σχολή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με τον αδερφό τους που φοιτά σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. Στην Αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019) ρητά αναγνωρίζεται ως δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης η εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης των φοιτητών είτε φοιτούν σε ΑΕΙ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) είτε σε ΑΕΙ άλλων Υπουργείων είτε σε ΑΣΕΙ του ΥΠΕΘΑ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ για την «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» της 22-04-2020, ήταν αναμενόμενο η κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών που έχουν αδέλφια σε ΑΣΕΙ να έχει ήδη ενσωματωθεί αυτόματα στις γενικές διατάξεις του Νόμου 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), χωρίς να χρειάζεται νέα διευκρίνιση ή τροποποίηση, εφόσον και το σκεπτικό του Νομοθέτη στα άρθρα 66-75 της συνοδευτικής του νόμου αιτιολογικής έκθεσης αναφέρεται σε άλλους σκοπούς ψήφισης του νέου νόμου και σε κανένα σημείο δεν γίνεται αναφορά στην εξαίρεση των στρατιωτικών σχολών. Ειδικότερα, στο άρθρο 70 της αιτιολογικής έκθεσης για τις μετεγγραφές αδελφών αναγράφεται ότι ισχύει η προτεραιοποίηση των μετεγγραφών, καθώς και οι ίδιες προϋποθέσεις που ορίζει το ισχύον πλαίσιο.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ εξέδωσε εγκύκλιο, για τις Μετεγγραφές / Μετακινήσεις αδελφών προπτυχιακών φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21, στην οποία δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τους αδελφούς που φοιτούν σε ΑΣΕΙ, όπως γινόταν στην αντίστοιχη εγκύκλιο για τις Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20. Ταυτόχρονα, δίνονται διευκρινίσεις για τη δυνατότητα μετεγγραφής / μετακίνησης φοιτητών από καταργηθέντα ΤΕΙ και στις δύο εγκυκλίους, ενώ στη νεότερη εγκύκλιο των Μετεγγραφών/Μετακινήσεων δεν αναγράφεται ρητώς ο αποκλεισμός των φοιτητών ΑΣΕΙ από την δυνατότητα μετεγγραφής του αδελφού/ης τους με την κατηγορία των λοιπών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των ΑΕΙ, όπως αυτό διευκρινίζεται για τους φοιτητές των καταργηθέντων ΤΕΙ. Πλέον τούτου, το υποψήφιο προς μετεγγραφή τέκνο της εν θέματι περίπτωσης δεν εμπίπτει σε καμία από τις ρητώς αναφερομένων και αποκλειστικών απαριθμούμενων περιπτώσεων, για τις οποίες συντρέχει ευθέως λόγος αποκλεισμού μετεγγραφής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του Νόμου 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020). Αντιθέτως, φαίνεται ότι εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις μετεγγραφής των διατάξεων των άρθρων 73 παρ. 2β και 3 του προαναφερθέντος σχετικού

Σύμφωνα με το Κεφ. Α΄ του Νόμου 3187/2003 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2003), καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 50/2018 (ΦΕΚ 92/Α/30-5-2018), η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων είναι Α.Σ.Ε.Ι., ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά με την κείμενη νομοθεσία. Ως ισότιμο ΑΕΙ αξιολογείται και πιστοποιείται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με το Νόμο 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020), και παρέχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σύμφωνα με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από την σχετική απόφαση της αρχής (Αρ. Πρωτ. 16561/2-7-20/ΕΘΑΑΕ). Το ίδιο ισχύει για τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), των οποίων οι σπουδαστές είναι φοιτητές του ΑΠΘ και ΕΚΠΑ, αντίστοιχα. Η νέα διάταξη όμως θίγει και τις λοιπές στρατιωτικές παραγωγικές σχολές, καθώς οι μαθητές αυτών και οι οικογένειές τους μένουν ακάλυπτοι από το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ουσία του άρθρου 35 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019), όπου τα αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές χρήζουν ίσης μεταχείρισης σε όλες τις σχολές των ΑΕΙ, ΑΕΑ και ΑΣΕΙ και αποτελεί κατάφωρη αδικία, με την παρούσα εθνική συγκυρία, για την ευαίσθητη αυτή μερίδα των οικογενειών με τέκνα-αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και σπουδαστές σε ΑΣΕΙ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ για την «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» της 22-04-2020, που αφορά στο Νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), το νέο νομοθετικό πλαίσιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του συστήματος μετεγγραφών φοιτητών, εφαρμόζοντας οριζόντια μέτρα όσον αφορά τη μοριοδότηση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και λαμβάνει για πρώτη φορά υπόψη επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να αποκλείσει κατηγορίες φοιτητών πλέον αυτών που αναγράφονταν στο Νόμο 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/9-7-2015).

Από τα προεκτεθέντα προκύπτει η εύλογη εκτίμηση ότι, στην προκειμένη περίπτωση, οι οικείες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατήργησαν τη σχετική πρόβλεψη του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019), βάλλουν ουσιαστικά κατά της θεμελιώδους αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εμού, ως διοικούμενου, έναντι της δημόσιας διοίκησης. Τούτο, επειδή πυρήνα της αρχής αυτής αποτέλεσε η εύλογη πεποίθησή μου ως καλόπιστου διοικούμενου, ότι η σταθερότητα ορισμένης νομικής κατάστασης που με αφορά, μου επέτρεψε βάσιμα να προσδοκώ τη συνέχεια αυτής, τις μακροπρόθεσμές συνέπειές της για εμένα τον ίδιο, τα αμέσως ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας μου (φοιτούντα τέκνα) αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υπό την προϋπόθεση πως δεν υφίσταται εύλογα κάποιο προφανές υπέρτερο δημόσιο συμφέρον [ουδόλως προκύπτει πρόδηλα τέτοιο από την αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020)] που να επιτάσσει την μεταβολή αυτή.

Η ευεργετική διάταξη ίσχυσε μόνο για το έτος 2019, καθώς με το νέο Νόμο, που αναμόρφωσε το καθεστώς των μετεγγραφών φοιτητών, το εν λόγω άρθρο, παρά την ευθεία υπαγωγή του σε συνταγματική αρχή, καταργήθηκε. Οι λοιποί δικαιούχοι [αδέρφια που σπουδάζουν σε ΑΕΙ (πλην ΑΣΕΙ)] ωστόσο συνεχίζουν να απολαμβάνουν το ευεργέτημα. Η κατάργησή της διάταξης που προστάτευε τις οικογένειες των μαθητών ΑΣΕΙ έγινε χωρίς κάποια αναφορά σε κανέναν δικαιολογητικό λόγο, πόσω μάλλον σε κάποιον λόγο που να υπερβαίνει την πρόσφατα αναγνωρισμένη αναγκαιότητα εφαρμογής ισότιμης μεταχείρισης.

Εκτιμώ ότι το υπόψη θέμα πιθανόν να αντιμετωπίζουν και άλλοι συνάδελφοι, που επιπλέον των λοιπών οικονομικών προκλήσεων του γενικού πληθυσμού για συντήρηση φοιτητικής κατοικίας τόσο σε φοιτητή ΑΕΙ, όσο και του/των αδελφού/ών του σπουδαστή/ών ΑΣΕΙ σε διαφορετική Π.Ε, καλούνται να αντιμετωπίσουν και το μειονέκτημα εναλλαγής μόνιμης οικογενειακής κατοικίας σε διαφορετικές Π.Ε, λόγω της φύσης του επαγγέλματος. Κυρίως όμως θίγονται οι μαθητές όλων των Παραγωγικών Σχολών, ως νέοι συνάδελφοι, και οι οικογένειές τους για τις οποίες το ενδιαφέρον των Γενικών Επιτελείων και του ΥΠΕΘΑ εκδηλώθηκε έμπρακτα με τον προϊσχύσαντα Νόμο 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019).

Κατόπιν των παραπάνω αιτήθηκα την δυνατότητα άμεσης διευθέτησης του θέματος, το τρέχον έτος, ώστε πρωτοετείς φοιτητές με αδέλφια σε ΑΣΕΙ να δύνανται να κάνουν αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης με την κατηγορία Β΄ (Μετεγγραφές αδελφών φοιτητών). Αντιλαμβανόμενος ότι η προθεσμία που έχει θέσει το Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι ιδιαίτερα στενή (υποβολή αίτησης μέχρι 18 Νοε), παρακάλεσα όπως οι πιθανές ενέργειές τους έχουν το χαρακτήρα της αναδρομικής εφαρμογής ώστε να μην αποκλειστούν για τυπικό λόγο (λόγω μη τήρησης προθεσμιών) από την πιθανή επίτευξη της μελλοντικής ισχύος του ευεργετήματος οι φοιτητές του τρέχοντος έτους.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

Β.Π

ΥΣ. Αντίστοιχο αίτημα ως Στρατιωτικός, υπέβαλλα προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.