13.3 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣυνταξιοδοτικό και βαθμολογικό των ΕΠ.ΟΠ.

Συνταξιοδοτικό και βαθμολογικό των ΕΠ.ΟΠ.

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ.)

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ ́ αριθμ. 13/2013 (τροποποίηση 50/2016)
διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων

του Πρωτοδικείου Λαμίας με αύξοντα αριθμό 21.
Λ.Α.Φ. Λαμίας, Ρήγα Φεραίου 3. Τ.Κ: 35100,
τηλ επικοινωνίας: 6936645857

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr e-mail: : [email protected] & [email protected]
ΠΡΟΣ : Αρ. Πρωτ.: 161/2023
Πίνακας Αποδεκτών Λαμία, 26 Σεπ 23

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδοτικό και βαθμολογικό των ΕΠ.ΟΠ.

Όπως είναι ήδη γνωστό σε όλους, ο θεσμός των ΕΠ.ΟΠ. δημιουργήθηκε
πριν από περίπου δύο δεκαετίες με υποχρέωση τριακονταπενταετούς (35ετούς)

υπηρεσίας, σύμφωνα με το ν.2936/2001, λειτουργώντας μέχρι και σήμερα ευεργε-
τικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), ενισχύοντας το αξιόμαχο με γνώση και εμπει-
ρία. Είναι επίσης γνωστό ότι η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των στρατιωτικών,

λόγω της φύσεως του λειτουργήματος και των ειδικών συνθηκών εργασίας τους,

αλλά και ειδικότερων νομοθετικών πλεγμάτων που τους διέπει, συναρτάται με ηλι-
κιακά όρια εξαρτώμενα με το βαθμολόγιο των στρατιωτικών.

Προφανώς ο νομοθέτης της εποχής (2001), κατά τη θέσπιση του ως άνω

νόμου, δεν θα μπορούσε να προβλέψει τις μελλοντικές βίαιες και προς το δυσμε-
νέστερο νομοθετικές συνταξιοδοτικές παρεμβάσεις για όλες/όλους τις/τους εργα-
ζόμενες/ους και κατά συνέπεια και για τις/τους στρατιωτικούς, με αποτέλεσμα, κά-
θε φορά που κάποιο συνταξιοδοτικό πρόβλημα εμφανιζόταν για κάποιο θεσμό

προέλευσης στρατιωτικών, να καταβάλλει προσπάθεια επίλυσής του. Πρόσφατο
παράδειγμα το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία
συναδέλφων μας του θεσμού ΕΜΘ, σε εργασιακή ηλικία που δεν συμπληρωνόταν

ικανός χρόνος για αξιοπρεπή σύνταξη, το οποίο επέλυσε ικανοποιητικά η προη-
γούμενη κυβέρνηση.

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι, παρά τις παρελθούσες διαβεβαιώσεις του
απερχόμενου κ. ΥΕΘΑ ότι η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το

συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΕΠ.ΟΠ. βρίσκεται σε στάδιο επιτελικής επεξεργασί-
ας, υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας στα στελέχη προελεύσεως του θεσμού αυτού

για το τι μέλλει γενέσθαι, καθόσον, τέσσερα (4) χρόνια μετά τις διαβεβαιώσεις α-
κόμα να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επεξεργασίας και σε

κάθε περίπτωση να υπάρξει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τους ΕΠ.ΟΠ.
Επιπλέον, βασιζόμενοι στις εν λόγω τις διαβεβαιώσεις του απερχόμενου κ.
ΥΕΘΑ, περιμέναμε εναγωνίως τις δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού από το βήμα

της 87ης ΔΕΘ, που θα έδειχναν τον δρόμο με τον οποίο θα δίνονταν λύσεις σε αυ-
τό το σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τον θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. και επι-
δρά αρνητικά σε αυτούς και τις οικογένειές τους.

Απεναντίας, πέρα από την απόλυτη σιωπή του κ. Πρωθυπουργού, διαβάσα-
με προσφάτως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία λίαν επιεικώς απαράδεκτη

πρόταση (;) επί του θέματος, που δεν έχει καμία σχέση όχι μόνο με την πραγματι-
κότητα και την πραγματική διάσταση του προβλήματος, αλλά και με το ίδιο νομο-
θετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα στελέχη, ανεξαρτήτως προέλευσης,

κατηγορίας και θεσμού!

Χωρίς να ασχοληθούμε περαιτέρω με την ανωτέρω πρόταση, την οποία θε-
ωρούμε άστοχη και «λαγό» των εξελίξεων που προαναγγέλλονται σε βάρος των

συναδέλφων μας ΕΠ.ΟΠ., σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα, καταλυτικά και δυ-
ναμικά, ασχολούμενοι με αυτό το σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει τις ζωές των στε-
λεχών και των οικογενειών τους με θάρρος, χωρίς επιπλέον καθυστέρηση, καθι-
στώντας σας ρυθμιστές των εξελίξεων και όχι παρατηρητές και μετά Χριστού προ-
φήτες αυτών, ώστε να φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών μιας κατηγορίας στρατιω-
τικών που, με βάσει τα λεγόμενα όλων, αποτελούν την ραχοκοκαλιά του στρατεύ-
ματος.

Ως εκ τούτου η Ένωση μας προτείνει, αν όχι την κατάργηση, την τροποποί-
ηση του Ν.Δ. 445/1974, ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε όσες και όσους ΕΠ.ΟΠ.

επιθυμούν να παραμένουν στην ενεργό Υπηρεσία προς θεμελίωση πλήρους συ-
νταξιοδοτικού δικαιώματος.

Επιπρόσθετα, η Ένωσή μας αντιτάσσεται σε κάθε σκέψη που υποσκάπτει τη
βαθμολογική εξέλιξη των ΕΠ.ΟΠ., είτε ως προς τον αποστρατευτικό τους βαθμό,

είτε ως προς την χρονική επιμήκυνση των ήδη προβλεπομένων. Σε κάθε περί-
πτωση, αν θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση επί του βαθμολογίου, αυτή πρέπει

να βασίζεται στην εξέλιξη των ήδη υπηρετούντων στις ΕΔ στελεχών μη παραγωγι-
κών Σχολών.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρίνι-
σης.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την αρμοδιότη-
τά τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μωράτης Αθανάσιος
Ανθυπασπιστής (ΥΓ)
6936645857

Ο Γεν. Γραμματέας
Τσάμης Απόστολος
Ανθυπασπιστής (ΥΓ)
6972327787

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Π.Ο.Ε.Σ.
Αποδέκτες για Πληροφορία
Βουλευτές ΠΕ Φθιώτιδας
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ.
Τοπικά ΜΜΕ