13.3 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣτη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ΚΥΑ για τα νυχτερινά των στρατιωτικών

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ΚΥΑ για τα νυχτερινά των στρατιωτικών

Του Ηλία Προύφα

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εθνικής άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, για τα νυχτερινά των στρατιωτικών.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις:
  α. Της περ. β΄ της παρ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74).
  β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
  γ. Των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
 2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
 3. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
 4. Την υπό στοιχεία 2/31130/0026/17-4-2018 (Β΄ 1368) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί τροποποίησης της υπό στοιχεία
  2/59167/0026/18-8-2011 (Β΄ 1986) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, αναφορικά με την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών.
 5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 469/2022 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 24.552.823 € για το έτος 2023, καθώς και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του Μ.Π.Δ.Σ., η οποία αναλύεται ως εξής: ΓΕΣ ΕΦ 1011 202 00 000 00: 14.591.430 €, ΓΕΝ ΕΦ 1011 203 00 000 00: 5.730.576 €, ΓΕΑ ΕΦ 1011 204 00 000 00: 4.230.817 €, επί ΑΛΕ 2120205010 του Π/Υ τους. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς κάθε έτους των ΕΦ των Γενικών Επιτελείων, ενώ δε θα επηρεαστούν τα ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:
  Άρθρο 1
  Καθορισμός ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης
 6. Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης ύψους δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες (στο εξής: ειδική αποζημίωση) καθορίζεται ως εξής:
  α. Στις είκοσι οκτώ (28) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν από πέντε (5) και άνω υπηρεσίες το μήνα.
  β. Στις είκοσι μία (21) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν τέσσερις (4) υπηρεσίες το μήνα.
  γ. Στις δεκαπέντε (15) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν τρείς (3) υπηρεσίες το μήνα.
  δ. Στις δέκα (10) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν δύο (2) υπηρεσίες το μήνα.
  ε. Στις πέντε (5) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν μία (1) υπηρεσία το μήνα.
  στ. Στις τέσσερις (4) ώρες για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που εκτελούν μία (1) υπηρεσία το τρίμηνο.
 7. Οι αποζημιούμενες ώρες νυχτερινής εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τις 738.653 κατά μήνα, ήτοι τις 438.972 ώρες για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ, τις 172.400 ώρες για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ και τις 127.281 ώρες για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ.
  Άρθρο 2
  Όροι και προϋποθέσεις καταβολής
 8. Η ειδική αποζημίωση χορηγείται στα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. για νυχτερινή απασχόληση που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εικοσιτετράωρης διατεταγμένης υπηρεσίας με διανυκτέρευση.
 9. Ως νυχτερινή απασχόληση νοείται η εργασία που παρέχεται μεταξύ 22:00 μ.μ. και 06:00 π.μ.
 10. Η ειδική αποζημίωση δεν καταβάλλεται :
  α. Στους υπηρετούντες ή εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό.
  β. Στους μετακινούμενους για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη.
  γ. Στους μαθητές Παραγωγικών Σχολών των Ε. Δ., που εκτελούν υπηρεσίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή πολεμικής αποστρατείας, στους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς και τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.
  δ. Στους συμμετέχοντες σε ασκήσεις, νυκτερινές εκπαιδεύσεις και λοιπές έκτακτες δραστηριότητες στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς και σε έκτακτες υπηρεσίες διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετράωρου που περιλαμβάνουν νυχτερινή απασχόληση.
  ε. Στα στελέχη που εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, για εργασία που παρέχουν στο πλαίσιο του νυχτερινού τους ωραρίου.
  Άρθρο 3
  Διαδικασία καταβολής
 11. Για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, στην αρχή κάθε μήνα όλες οι Μονάδες ή Υπηρεσίες των Ε.Δ. υποβάλλουν στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις μεταβολές μισθοδοσίας του στρατιωτικού προσωπικού εκάστου Κλάδου ονομαστικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον προϊστάμενο της οικείας Μονάδας ή Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με τα απαιτούμενα στοιχεία για τις εικοσιτετράωρες υπηρεσίες με διανυκτέρευση που εκτελέστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα.
 12. Η ειδική αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους βάσει των μισθολογικών καταστάσεων μαζί με τις λοιπές αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού.
  Άρθρο 4
  Κρατήσεις
  Η ειδική αποζημίωση υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  Άρθρο 5
  Έναρξη ισχύος
  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2023.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.