13.3 C
Athens
Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΣΞ: Κύρωση πινάκων έκτακτων κρίσεων, προαγωγή και αποστρατεία Ανθυπασπιστών

ΣΞ: Κύρωση πινάκων έκτακτων κρίσεων, προαγωγή και αποστρατεία Ανθυπασπιστών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
./.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/3α Φ.400/12/630592
ΓΕΣ/B1/1δ-7α Σ.1487
Αριθμός Εγκυκλίου: 34
Αθήνα, 15 Φεβ 24
ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά

 1. Σας κοινοποιούμε το από 06.02.2024 π.δ. « Κύρωση πινάκων έκτακτων
  κρίσεων, προαγωγή και αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», που
  δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 512/13 Φεβ 24 ΦΕΚ (τ.Γ’) και για το οποίο έχει
  προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2024 με την
  υπ’ αριθμ.1453165/08.02.2024 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
 2. Οι Μονάδες – Υπηρεσίες που υπηρετούν οι προαγόμενοι:
  α. Να ενημερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίμου ή
  Εθελοντή Υπξκού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας, με ημερομηνία την προηγούμενη
  της αναγραφόμενης στη διοικητική πράξη (π.δ.) της προαγωγής τους.
  β. Να συντάξουν Έκθεση Ικανότητας (ΕΙ) ή Σημείωμα Απόδοσης (ΣΑ),
  η οποία θα καλύπτει τη χρονική περίοδο από την τελευταία ΕΙ ή ΣΑ μέχρι την
  ημερομηνία της προηγούμενης της αναγραφόμενης στη διοικητική πράξη (π.δ.) της
  προαγωγής τους. Να μην προβούν στη σύνταξη Σημειώματος Αξιολόγησης, λόγω
  τακτικών διαδοχικών σημειώσεων (με την 31 Δεκεμβρίου 2023), σύμφωνα με τα
  καθοριζόμενα στην παρ. 50 της ΠαΔ 4-30/2001 «Περί του τρόπου τηρήσεως των
  ατομικών εγγράφων των μονίμων αξιωματικών».
  γ. Να αποστείλουν τα παραπάνω, ατομικά έγγραφα και ΕΙ ή ΣΑ, στις
  οικείες Δνσεις Ο – Σ.
  δ. Να αιτηθούν τη χορήγηση Βιβλιαρίου Μητρώου και Δελτίου Υγείας
  Αξιωματικού και να ενημερώσουν τα νέα ατομικά έγγραφα των προαγόμενων.
  -2-
  ε. Να ενημερώσουν το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού (αλλαγή
  φωτογραφίας) και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΓΕΣ/Β1/7 για
  την έκδοση νέου δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.
  στ. Να μεριμνήσουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για την
  ορκωμοσία των προαγομένων Ανθυπασπιστών και να υποβάλλουν/τηρήσουν τα
  πρακτικά ορκωμοσίας, τα οποία θα συνταχθούν σε 5 αντίτυπα, όπως παρακάτω:
  (1) Στο ΓΕΣ/Β1/7.
  (2) Στη Δνση Ο – Σ.
  (3) Στη Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ).
  (4) Στο αρχείο της Μονάδας.
  (5) Στο νέο Βιβλιάριο Μητρώου Αξιωματικού.
 3. Οι προαγόμενοι Ανθυπασπιστές, να εγγραφούν στις επετηρίδες με
  ημερομηνία προαγωγής την αναγραφόμενη στο π.δ. της προαγωγής τους.
 4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 5. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς, Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α,
  τηλ. ΕΨΑΔ: 800-5662, τηλ. ΟΤΕ: 210-6555662.
  Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α
  ./.
  Κύρωση πινάκων έκτακτων κρίσεων, προαγωγή και αποστρατεία Ανθυπασπιστών
  Στρατού Ξηράς
  H Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
 6. Τις διατάξεις:
  α) του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και
  Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄160), όπως ισχύει,
  β) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
  Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς
  διατάξεις» (Α΄167),
  γ) του π.δ. 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς θητείας» (Α΄9).
 7. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α΄ 131).
 8. Την 97191/08.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
  Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη
  Κεφαλογιάννη» (Β΄ 5379).
 9. Τους πίνακες έκτακτων κρίσεων των 34, 36 και 37/2023 πρακτικών του Συμβουλίου
  Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού «3».
  Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
  Αποφασίζουμε
  -2-
  ./.
 10. Κυρώνουμε τους πίνακες έκτακτων κρίσεων που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο
  Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού «3» (ΣΠΑΣ 3), σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.δ.
  445/1974 και το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, όπως παρακάτω:
  ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024
  Προακτέας Ανθυπασπιστή Μουσικού Χατζηαθανασίου Άννας του
  Δημητρίου (ΑΜ:72585).
  ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023
  Προακτέου Εθελοντή Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστή Υγειονομικού
  Δόβελου Γεώργιου του Στεφάνου (ΑΜ:71006).
  ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024
  Προακτέων ΕΜΘ Ανθυπασπιστών:
  (α) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Πολίτη Νικόλαου του
  Αντωνίου (ΑΜ:72088).
  (β) Υλικού Πολέμου Πουλόπουλου Παναγιώτη του Βασιλείου (ΑΜ:72734).
  ΕΤΟΥΣ 2023
  Προακτέου ΕΜΘ Ανθυπασπιστή Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Στεργίου
  Σταύρου του Ευαγγέλου (ΑΜ:77819), λόγω θανάτου
 11. Προάγουμε:
  α. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 36 του ν.δ.
  445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, την Ανθυπασπιστή
  Μουσικού Χατζηαθανασίου Άννα του Δημητρίου (ΑΜ:72585), της προαγωγής της
  λογιζόμενης από 21.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη η νεότερή της
  Ανθυπασπιστής Μουσικού Γραβάνη Βασιλική του Γεωργίου – Ηλία (ΑΜ:72586), που είχε την
  ίδια κρίση με αυτήν.
  β. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.δ. 445/1974, το
  άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και το άρθρο 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα
  από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές, ως εξής:
  (1) Υλικού Πολέμου Πουλόπουλο Παναγιώτη του Βασιλείου (ΑΜ:72734), της
  προαγωγής του λογιζόμενης από 24.06.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο
  νεότερός του Ανθυπασπιστής Υλικού Πολέμου Καρβούνης Απόστολος του Κωνσταντίνου
  (ΑΜ:72735), που είχε την ίδια κρίση με αυτόν.
  (2) Υγειονομικού Δόβελο Γεώργιο του Στεφάνου (ΑΜ:71006), της προαγωγής
  του λογιζόμενης από 17.08.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά
  προσόντα για προαγωγή.
  (3) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Πολίτη Νικόλαο του
  Αντωνίου (ΑΜ:72088), της προαγωγής του λογιζόμενης από 11.10.2023, ημερομηνία κατά
  την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
  γ. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ.
  21/1991, το άρθρο 7 παρ. 9 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 26 παρ. 13 περ. γ του ν.
  -3-
  ./.
  3883/2010, τον ΕΜΘ Ανθυπασπιστή Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Στεργίου Σταύρο του
  Δημητρίου (ΑΜ:77819), της προαγωγής του λογιζόμενης από 13.09.2023, ημερομηνία
  προηγούμενη του θανάτου του.
 12. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 3 του π.δ.
  21/1991, 7 παρ. 9 του ν.δ. 445/1974 και 26 παρ. 13 περ. γ του ν. 3883/2010, τον ΕΜΘ
  Ανθυπολοχαγό Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Στεργίου Σταύρο του Ευαγγέλου (ΑΜ:77819,
  ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1975 στα Ιωάννινα, της αποστρατείας του λογιζόμενης από
  14.09.2023, ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
  διατάγματος.
  Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2024
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ