13.3 C
Athens
Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΣΞ: Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών

ΣΞ: Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
./.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/7α Φ.400/17/636988
ΓΕΣ/B1/3α-1δ Σ.2467
Αριθμός Εγκυκλίου: 68
Αθήνα, 20 Μαρ 24
ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ. : Φ.040/6/1143585/Σ.1890/14 Ιουν 22/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4

 1. Σας κοινοποιούμε το από 07.03.2024 π.δ. «Αποστρατεία Εθελοντών
  Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο υπ’
  αριθμ. 920/19 Μαρ 24 ΦΕΚ (τ Γ΄) και για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον
  προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2024 με την υπ’ αριθμ. 1457241/12 Μαρ
  24 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
 2. Οι Μονάδες που υπηρετούν οι αποστρατευόμενοι:
  α. Να τους χορηγήσουν ΦΠ ή ΦΜ για τον τόπο οριστικής τους διαμονής
  και να τους διαγράψουν την 30 Απρ 24.
  β. Να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/Β1/3α και 7α (Με ΠΥΡΣΕΙΑ, όχι έντυπα)
  αποδεικτικό κοινοποίησης και υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο οριστικής τους
  διαμονής, στην οποία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: πόλη, οδός, Ταχυδρομικός
  Κώδικας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αστυνομικό Τμήμα, και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
  Ταχυδρομείου. Τα υπόψη παραστατικά να υποβληθούν και:
  (1) Στα ΓΕΣ/ΔΜΧ – ΔΤΧ:
  (2) Στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (Μόνο υπεύθυνη
  δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
  (3) Στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές ή Μονάδες
  Επιστρατεύσεως (Μόνο υπεύθυνη δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
  ΑΔΑ:
  -2-
 3. Τα ΓΕΣ/ΔΜΧ – ΔΤΧ:
  α. Να ελέγξουν την πληρότητα των ατομικών φακέλων και να
  καταχωρίσουν τη μεταβολή της αποστρατείας.
  β. Να τηρήσουν τα ατομικά έγγραφα επί 6μηνο και μετά να διαβιβάσουν
  αυτά στο ΓΕΣ/ΥΣΑ.
 4. Ο Σχηματισμός, το Συγκρότημα ή η Μονάδα από την οποία
  αποστρατεύονται:
  α. Να ενημερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίμου ή
  Εθελοντή Υπξκού (Υπόδ «Α»/1ο ΕΓ/61/1983) και το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Υπόδ
  «Γ»/1ο ΕΓ/63/1983). Να παραλάβουν το Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και τη
  Μεταλλική Ταυτότητα, τα οποία να παραμείνουν εντός του Βιβλιαρίου Μητρώου. Σε
  περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ, να υποβάλλεται μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και
  βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να εμφανίζεται η ημερομηνία
  δήλωσης της απώλειας.
  β. Να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα παραπάνω, το
  συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στην οικεία Δνση Ο – Σ του ΓΕΣ.
  γ. Να παραλάβουν τα Βιβλιάρια Υγειονομικής Περίθαλψης των
  αποστρατευόμενων και των προστατευόμενων μελών τους, καθώς και την
  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), εφόσον υπάρχει, και να τα
  αποστείλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.
 5. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του σχετικού, τα έντυπα
  βιβλιάρια ΒΙΜΑΥ τηρούνται από τους δικαιούχους και δεν απαιτείται η επιστροφή
  τους στο ΓΕΣ/ΔΥΠ, μετά την αποστρατεία τους.
 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 7. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς, Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α,
  τηλ. ΕΨΑΔ: 800-5662, τηλ. ΟΤΕ: 210-6555662.
  Σχης (ΠΖ) Ζαχαρίας Παπαδάκης
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α
  ./.
  Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς
  H Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
 8. Τις διατάξεις:
  α) του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των
  Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 114),
  β) του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των
  Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄
  160),
  γ) του π.δ. 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς θητείας» (Α΄ 9).
 9. Την 97191/08.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
  Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
  Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 5379).
 10. Την Φ.414/1/622526/Σ.65/03.01.2024/ΓΕΣ/Β1/3 απόφαση του Υφυπουργού
  Εθνικής Άμυνας.
  Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
  -2-
  ./.
  Αποφασίζουμε
 11. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν,
  σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3
  περ. α του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με
  το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)
  Ανθυπασπιστές:
  α) Τεχνικού Κονιατσιώτη Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ:74614), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα και την 23η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  β) Μηχανικού Πέτρου Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ:76410), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα και την 26η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  γ) Μηχανικού Μποτονάκη Λεωνίδα του Γεωργίου (ΑΜ:76425), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα και τη 16η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  δ) Μηχανικού Σαββανάκη Βασίλειο του Μιχαήλ (ΑΜ:76428), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1976 στη Γερμανία και την 1η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  ε) Τεχνικού Τσιαμασφύρη Δημήτριο του Αντωνίου (ΑΜ:76624), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1975 στον Βόλο και την 22α Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  στ) Τεχνικού Συγγελούδη Αθανάσιο του Σαράντη (ΑΜ:76668), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1976 στο Διδυμότειχο και την 30η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  ζ) Τεχνικού Κουγιουμτζόγλου Ευάγγελο του Αντωνίου (ΑΜ:78745), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα και την 11η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  η) Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πετράκη Νεκτάριο του Ηλία (ΑΜ:79576),
  ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1973 στην Πάτρα και την 21η Αυγούστου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  -3-
  ./.
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
  παρόντος διατάγματος.
  Αθήνα, 07 Μαρτίου 2024
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ