<
13.3 C
Athens
Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, 2022
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σε συνταξιοδοτική ανασφάλεια οι Επαγγελματίες Οπλίτες

Σε συνταξιοδοτική ανασφάλεια οι Επαγγελματίες Οπλίτες

                ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄αριθ. 40/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Σερρών Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στρατόπεδο Ιλάρχου «Γ. Κλεισάρη», Τ.Κ.621 00» Τηλέφωνο Γραφείου: 2321095373, (Δευτέρα: 18:30 έως 20:30 ώρα) ΑΦΜ 997197405, Δ.Ο.Υ. Σερρών Ηλεκτρονική επικοινωνία-e-mail: [email protected]           ΠΡΟΣ   :  κ.κ. Βουλευτές                  ΑΔΦ Σερρών                 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών                   Αρ. Πρωτ. : 64       Σέρρες      :  01 Νοε 2020   ΚΟΙΝ.   : Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.                ΜΜΕ                          
ΘΕΜΑ  :  Σε ανασφάλεια συνταξιοδοτική οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)   ΣΧΕΤ.:    α.   Η με αρ. πρωτ. 75/17-10-2018 επιστολή της Ε.Σ.Π.Ε.Σ (ΟΣΟ)                β.   Η με αρ. πρωτ. 18/15-05-2019 επιστολή της Ε.Σ.Π.Ε.Σ (ΟΣΟ)  
 1. Το Σωματείο μας εμπεριέχοντας στη σύνθεση του εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ., πολυάριθμη μάλιστα κατηγορία σε Πανελλαδικό επίπεδο, ζητά την έγκαιρη και κατά περίπτωση παρέμβαση προσήκουσας θεραπείας κατά το παρακάτω σκεπτικό.
 • Κατά την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.2936/2001 «Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αρχιλοχίες μπορούν να προαχθούν σε ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις».
 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά το άρθρο 39§2 του Ν.445/74 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» προβλέπεται η αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας στα 50 για τους Υπαξιωματικούς και 54 για τους Ανθυπασπιστές.
 • Ενώ ο Ν.3865/2010 διαμόρφωσε νέα ηλικιακά δεδομένα αποστρατείας των στελεχών, δεν υπήρξε όμως παράλληλη νομοθέτηση μιας ομαλής εξέλιξης και σύμπνοιας της ηλικιακής και βαθμολογικής ακολουθίας της κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ. με ενδεχόμενη την πρόωρη αποστρατεία τους υπό παρωχημένων ή ελλιπών προσαρμοσμένων διατάξεων. Έτσι σημειολογικά, ενώ τα έτη αυξήθηκαν, ΕΠ.ΟΠ. προσκληθείς στο 28 έτος της ηλικίας του θα διανύσει περιοριστικά 22 περίπου πραγματικά έτη αντί 40 ετών της μεγαλύτερης μερίδας του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού, καθόσον στις εγκυκλίους προκήρυξης θέσεων δίδονταν η δυνατότητα συμμετοχής όσων έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και δεν είχαν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους.
 • Πέραν βέβαια των νομικών δεδομένων, η πρόωρη αποστρατεία επιδρά καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών μετακυλίωντας απρόσμενα βάρη στον οικογενειακό τους πυρήνα και αποδυνάμωση του κύριου υπηρεσιακού παραγωγικού ιστού, καθόσον τα στελέχη προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. θα αποστρατεύονται στην πλέον παραγωγικότερη επαγγελματική ηλικία τους, διαθέτοντας πλούσιες εμπειρίες και γνώσεις, και θα αποκόπτονται βιαίως από τη συνεισφορά στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.. Εν τέλει, νομοθετική ρύθμιση θα προσδώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξής τους, κατά τις προβλέψεις του Συντάγματος και θα θεμελιώσει το σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.
 • Επιπρόσθετα, λόγω ότι μεγάλος αριθμός στελεχών της κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ. πλησιάζει στα προαναφερόμενα ηλικιακά όρια, αυτό σηματοδοτεί ότι παρατεταμένη ανασφάλεια, ενεργεί ως ένας χρόνιος στρεσογόνος παράγοντας που τα αποτελέσματά του αυξάνονται με τη διάρκεια της έκθεσης, δημιουργώντας σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Ενδεχόμενη αποστρατεία, παρά τη θέλησή τους, σε περιορισμένα πραγματικά χρόνια υπηρέτησης, απομειώνουν την υγεία, την ευημερία και την ικανοποίηση από την εργασία.
 • Εν κατακλείδι, το Σωματείο, ενόψει και της προαναγγελθείσας εγκυκλίου πρόσληψης αριθμού ΕΠ.ΟΠ.,  ζητά για την εν λόγω κατηγορία, την άμεση νομοθετική παρέμβαση επίλυσης των ηλικιακών ορίων και την όμοια διοικητική εξέλιξη με αυτήν των ΕΜΘ, ώστε εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 40 ετών ή το 58Ο ηλικιακό έτος τους να τίθενται αμελλητί εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), μέχρι την κατά περίπτωση συμπλήρωσή τους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν αξιολογικής κρίσης, υπό υπηρεσιακά κριτήρια και πρότασης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων και εφόσον το επιθυμούν.
 • Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
 • Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.
 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
 1. Στα ΜΜΕ αποστέλλεται το έγγραφο για τις δικές τους ενέργειες.
 1. Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.
 1. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο- -Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Αθανάσιος Μακράκης Παναγιώτης Σαρακατσάνης                            6947293370 6977566243