13.3 C
Athens
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠ.Ο.Ε.Σ. προς Μετοχικά Ταμεία - Διασφαλίστε τα συμφέροντα των στρατιωτικών που εξυπηρετείτε

Π.Ο.Ε.Σ. προς Μετοχικά Ταμεία – Διασφαλίστε τα συμφέροντα των στρατιωτικών που εξυπηρετείτε

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), μετά την
πρωτοφανή χιονοκαταιγίδα που έπληξε τη Χώρα και τα τεράστια προβλήματα
που δημιουργήθηκαν, τόσο κατά τη διάρκεια του φαινομένου, όσο και μετά
από αυτό, μέχρι και σήμερα, συνεχίζει να παρεμβαίνει, ως θεσμική
εκπρόσωπος και συνδικαλιστικό όργανο των εν ενεργεία στρατιωτικών και να
“πιέζει¨προς πάσα κατεύθυνση για τη διασφάλιση των συμφερόντων των
Ελλήνων στρατιωτικών.

Με νέο έγγραφό της επανέρχεται στη χρησιμοποίηση προσωπικού και μέσων
των Ενόπλων Δυνάμεων προς εξυπηρέτηση της ιδιωτικής ανώνυμης εταιρίας
“ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, προς τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ αυτή τη φορά και ζητά
την ανάληψη ουσιαστικών ενεργειών από Ταμεία αυτά , αλλά και τις Ενώσεις
Αποστράτων Αξιωματικών (για τους μερισματούχους – εν αποστρατεία
στρατιωτικούς) προκειμένου να ελέγξουν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο
Παναγιωτόπουλο στο κατά πόσο θα τιμολογήσει (και να πιέσουν προς αυτή
την κατεύθυνση) τις ως άνω υπηρεσίες που παρείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις
της Χώρας (προσωπικό και μέσα) σε εργασίες που όφειλε να ενεργήσει η
ίδια παραπάνω ιδιωτική ανώνυμη εταιρία, αλλά δεν το έπραξε.

Η Π.Ο.Ε.Σ. ζητά από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά το
ποσοστό που τους αναλογεί, να ασκήσουν όλα τα νομικά όπλα που τους
παρέχει η νομοθεσία ώστε να απαιτήσουν αφ΄ ενός την τιμολόγηση και αφ΄
ετέρου την επιστροφή του 4% από την τιμολόγηση στα Ταμεία αυτά,
προαναγγέλλοντας ότι εάν δεν το κάνουν θα αναγκαστεί η ίδια η Π.Ο.Ε.Σ.
να προβεί σε νομικές ενέργειες, προς οποιονδήποτε που θα καταστεί
υπαίτιος για διαφυγόντα κέρδη.

Διαβάστε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ : Αποζημίωση Προσωπικού και Μέσων που Απασχολήθηκε στην Αττική Οδό

α. Υπ΄ αριθμ. Φ.800/373010/Σ.439/2018 ΥΑ Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄
535, «Κοστολόγηση/τιμολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών και οικονομική
τακτοποίηση δοσοληψιών Ενόπλων Δυνάμεων»)
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 127/27.1.2022 έγγραφό μας

Αξιότιμε κε Δντά.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της (α) σχετικής
προβλέπεται τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, προσαυξανόμενες κατά πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής
τιμής για υπηρεσίες (μέσα και προσωπικό) που παρέχονται προς όφελος
φυσικών προσώπων, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αυτής ως άνω (α)
σχετικής απόφασης προβλέπεται ότι στα ποσά των τιμολογίων, που
εκδίδονται κατά τα καθοριζόμενα στα άρθρα 1 και 2, σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής, συνυπολογίζεται κράτηση τέσσερα τοις εκατό (4%)
υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, ή
του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, κατά περίπτωση, η οποία αποδίδεται στη
συνέχεια κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Με το (β) σχετικό, το οποία σας αποστέλλουμε συνημμένως για ενημέρωσή
σας, ζητήσαμε από τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ενεργοποιήσει τις ως
άνω διατάξεις, να τιμολογήσει και εν συνεχεία να ζητήσει να καταβληθούν
από την ιδιωτική ανώνυμη εταιρία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» τα οφειλόμενα ποσά
που αναλογούν αφ΄ ενός στην εργασία (σε εργατοώρες) που παρείχε
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και αφ΄ ετέρου στη χρησιμοποίηση των
όποιων μέσων διατέθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις στην Αττική Οδό, που
διαχειρίζεται η αυτή ιδιωτική εταιρία, κατά την πρόσφατη χιονοκαταιγίδα
που έπληξε τη Χώρα.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε, υπό την ιδιότητά μας ως θεσμικής
εκπροσώπου των εν ενεργεία Ελλήνων στρατιωτικών, στο πλαίσιο διασφάλισης
των συμφερόντων των μετοχομερισματούχων που εξυπηρετείτε, να εξαντλήσετε
όλες τις δυνατότητες που σας δίδει η νομοθεσία προκειμένου να ελέγξετε
εάν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβεί σε τιμολόγηση των παρεχομένων
υπηρεσιών του στην ως άνω ιδιωτική εταιρία ώστε εν συνεχεία να σας
αποδώσει το τέσσερα τοις εκατό (4%) που σας αναλογεί και σε περίπτωση
που δεν το πράξει να προβείτε σε κάθε νομική ενέργεια/καταγγελία για τα
διαφυγόντα από την αυτή κράτηση κέρδη, ως διαφυγόντα κέρδη των μελών μας
μετόχων σας.

Οποιαδήποτε αδράνεια εκ μέρους σας θα μας στενοχωρήσει ιδιαίτερα και θα
μας αναγκάσει να εξετάσουμε κάθε δυνατό νομικό μέσο σε βάρος
οποιουδήποτε υπαιτίου δύναται να αποστερήσει οφέλη από και να βλάψει τα
συμφέροντα των μελών μας μετόχων σας.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία,
παρακαλούμε για τις δέουσες ενέργειές σας, ενημερώνοντάς μας σχετικώς.

Οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών, προς τις οποίες κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την ανάληψη τυχόν
συναφών ενεργειών τους προς εξασφάλιση των μελών τους μερισματούχων των
οικείων Μετοχικών Ταμείων.


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική
Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση
του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Χρήστος
Μαρινέλης, τηλ.: 6944857472

Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ)
Ιωάννης Κατσανεβάκης, τηλ.: 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ.
2168004777

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr

e-mail: [email protected].