13.3 C
Athens
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Π.Ο.Ε.Σ. - Κρίσεις αξκών εξ ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1990

Π.Ο.Ε.Σ. – Κρίσεις αξκών εξ ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1990

ΘΕΜΑ : Κρίσεις Αξκών εξ ΑΣΣΥ Καταταγέντων το Έτος 1990

α. Ν.2439/1996 (ΦΕΚ Α΄ 219, Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»)

β.Ν.4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134, «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»)

γ. Ν.4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165, «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις»)

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 473/05.11.2019 έγγραφό μας

1. Ενόψει των επερχόμενων ετησίων τακτικών κρίσεων έτους 2020 – 2021, διαπιστώνουμε ότι στους πίνακες κρίσεων δεν συμπεριλαμβάνονται οι αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, καταταγέντες το έτος 1990.

2. Επανερχόμενοι στο (δ) σχετικό έγγραφό μας, θεωρούμε ότι το ισχύον νομοθετικό πλέγμα που διέπει τους ως άνω συναδέλφους μας, μετά από μια σειρά αλλεπάλληλων τροποποιήσεων του, αντί να εκπληρώσει τη βούληση του νομοθέτη, δημιούργησε έτι περαιτέρω προβλήματα στην ιεραρχική εξέλιξή τους, μέσω δυσκολίας ερμηνείας του, καθόσον τα αρμόδια γραφεία των Γενικών Επιτελείων εμμένουν στην άποψη ότι για την κρίση τους, ελλείπει ρητή πρόβλεψη το χρόνου προσμέτρησης και υπολογισμού της προϋπηρεσίας τους.  

3. Το άρθρο 37 του (γ) σχετικού τροποποίησε, κατά βούληση του νομοθέτη, την επέκταση του χρονικού προσδιορισμού ολοκλήρωσης της 25ετούς πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας (τυπική προϋπόθεση προαγωγής), σε μεγαλύτερο πλήθος στρατιωτικών, δηλαδή συμπεριέλαβε και τους αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, με έτος κατάταξης το 1990, διατηρώντας το εύρος που απαιτείται από τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 18 αυτού [(γ) σχετικού], δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται: «Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους».

4. Επικουρικώς των ανωτέρω αρκεί να ανατρέξουμε και στην αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την οποία διευκρινίζεται ότι με τη ρύθμιση σκοπείται η αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, καθόσον διασφαλίζεται με αυτή ότι οι ανωτέρω Αξιωματικοί θα καταλαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους εντός του καθορισμένου χρόνου της σταδιοδρομίας τους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις λοιπές κατηγορίες Αξιωματικών, παραπέμποντας στην προηγούμενη τροπολογία και επεκτείνει τις όποιες ευεργετικές διατάξεις της και στην εν λόγω κατηγορία Αξιωματικών οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015, γεγονός το οποίο το κάνει «νομικά σαφές» στη σχετική αιτιολογική έκθεση του (γ) σχετικού, κάνοντας λόγο για πλήρη εξίσωση με τις λοιπές κατηγορίες αξιωματικών.

5. Δυστυχώς, τα αρμόδια γραφεία των Γενικών Επιτελείων ανατρέχουν για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης του άρθρου 37 του (γ) σχετικού στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 5 του (α) ομοίου, όπου αναφέρεται: «…ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας των παραγράφων 1 και 8 του παρόντος άρθρου θεωρείται και υπολογίζεται ο χρόνος Μόνιμου Υπαξιωματικού και Ανθυπασπιστή πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από της ονομασίας τους» και κρατώντας αυτή δεν προχωρούν στις κρίσεις για προαγωγή των συναδέλφων μας αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, καταταγέντων το έτος 1990.

6. Με την ως άνω όμως διαφορετική ερμηνεία, την οποία τα αρμόδια γραφεία την αποδίδουν, όπως προείπαμε, σε έλλειψη νομοθετικής πρόβλεψης, δημιουργούνται και άλλης φύσεως προβλήματα στα εμπλεκόμενα στελέχη, καθόσον τούτα ενδεχομένως να μετατεθούν με τον κατέχοντα βαθμό (Λοχαγού) και όχι με τον υπό προαγωγή βαθμό (Ταγματάρχη), δημιουργώντας έτι περαιτέρω προβλήματα εξέλιξης (ιδέτε χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας κλπ) αλλά και μιας νέας μετάθεσής τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού οι θέσεις που θα καταλάβουν ως Λοχαγοί δεν θα προβλέπουν βαθμό Ταγματάρχη.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι:

– μπορούν κάλλιστα οι αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ έτους κατάταξης 1990 να εγγραφούν, έστω και εκ των υστέρων στους πίνακες και στις αντίστοιχες εγκυκλίους που σύντομα θα εισαχθούν στα αρμόδια συμβούλια κρίσεων για προαγωγή, χωρίς καμία περαιτέρω νομοθετική παρέμβαση.

– εάν, ωστόσο, κρίνεται επιβεβλημένη, κατά την άποψη των Γενικών Επιτελείων η νομοθετική παρέμβαση, παρακαλούμε όπως καταθέσετε άμεσα τροπολογία, προκειμένου τα συμβούλια κρίσεων να προλάβουν τυχόν μεταθέσεις στελεχών, σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή έστω και Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με το εξής περιεχόμενο: «Στο τέλος του άρθρου 37 του ν.4494/2017 (Α΄ 165) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους».

ΠΟΕΣ 738/2020 ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤ… by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία738-2020 ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ ΑΣΣΥ 1990.pdf