13.3 C
Athens
Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟΠροκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού

Προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού

Προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)
προέλευσης Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
Ναυτικού (ΣΜΥΝ) για κάλυψη από Εθελοντές
Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), κατόπιν μετάταξης, έτους 2023.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
  ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των
  στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης
  των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167).
 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
  Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
  του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
 3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).
 4. Την υπ’ αρ. 74 απόφαση της 24ης/3.7.2023 συνεδρίασης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
 5. Την υπ’ αρ. 97191/8.9.2023 κοινή απόφαση του
  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
  Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (B΄ 5379).
 6. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
  261/2023 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά
  το παρόν στάδιο (προκήρυξη θέσεων) δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  Στο επόμενο στάδιο (μετάταξη), θα επέλθει εξοικονόμηση για τον Π/Υ ΓΕΝ (ΕΦ: 1011.203.0000000) συνολικού ποσού 2.203,14 €, για καθένα από τα επόμενα έτη
  (2024-2025) του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
  Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025. Για
  τα έτη 2026-2027, εκτός του ισχύοντος ΜΠΔΣ, προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Π/Υ ΓΕΝ (ΕΦ:
 7. 1011.203.0000000) συνολικού ποσού 3.426,84 €, που
 8. εκτιμάται ότι, δύναται να καλυφθεί από τις πιστώσεις
 9. που θα εγγράφονται στον Π/Υ ΓΕΝ τα αντίστοιχα έτη,
 10. αποφασίζουμε:
 11. Άρθρο 1
 12. Προκήρυξη θέσεων
 13. Προκηρύσσονται, για το έτος 2023, τρεις (3) θέσεις
  Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ,
  που θα καλυφθούν από ΕΜΘ ή ΕΠΟΠ του ΠΝ, κατόχους
  τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη
  στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ.
 14. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ειδικότητες / εξειδικεύσεις και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών των μετατασσομένων, καθορίζονται στο Παράρτημα «Α», το
  οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  Άρθρο 2
  Προϋποθέσεις συμμετοχής
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν ΕΜΘ
  που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη
  πραγματικής υπηρεσίας και ΕΠΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠΟΠ, και κατέχουν
  πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
  Άρθρο 3
  Διαδικασία
 15. Όσοι επιθυμούν μετάταξη απαιτείται να υποβάλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 προς τη Μονάδα
  ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, σύμφωνα
  με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου, καθώς και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 16. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται, επιπλέον, να επισυναφθούν:
  α. Πιστοποιητικό από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
 17. Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου
 18. σπουδών ή πράξη αναγνώρισης από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) (για τίτλο σπουδών τεχνολογικού τομέα), περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου με τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στην
 19. ημεδαπή.
 20. β. Επικύρωση για τη γνησιότητα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από αρμόδια αρχή με την
 21. επισημείωση «APOSTILLE».
 22. γ. Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους
 23. στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές (metafraseis.services.gov.gr ή
 24. μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr).
 25. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις Μονάδες ή Υπηρεσίες, απευθείας στο ΓΕΝ/Β3, το αργότερο έως την 10η Ιανουαρίου 2024, για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της εν
  λόγω Διεύθυνσης. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη Γραμματεία του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.
 26. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις των παρ. 1
  και 2 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010, καθώς και η υπό στοιχεία Φ.415/1/236710/Σ.5385/27.8.2020 απόφαση
  του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων
  Υπαξιωματικών αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Εθελοντών Μακράς Θητείας
  (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης»
  (Β΄ 3854).
 27. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια για την πλήρωση των θέσεων, πρέπει να συντρέχουν κατά την
  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 28. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3883/2010 και καταρτίζει πίνακες
  μετατασσομένων και μη μετατασσομένων.
 29. Κατά της απόφασης της παρ. 6 είναι δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 13
  του ν. 3883/2010.
 30. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής της παρ. 7 ή την απάντηση επί αυτής, οι
  πίνακες μετατασσομένων συντάσσονται σε δύο (2) αντίτυπα και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η
  μετάταξη όσων επιλέγονται, ο καθορισμός της ειδικότητας που τους απονέμεται, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του
  Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
  Άρθρο 4
  Έναρξη ισχύος
  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/20.10.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2433

  Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2023
  Ο Υφυπουργός
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ