13.3 C
Athens
Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΠροαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων - Σωμάτων ΣΞ

Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων – Σωμάτων ΣΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΚΩΝ)
Τηλεφ. 210-6553211
ΚΟΙΝ.: Φ.400/258/682527

Σ.7551
Αρ. Εγκυκλίου:137
Αθήνα, 26 Σεπ 23

ΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ.: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
(Α ́ 112)

 1. Σας κοινοποιούμε το από 13-09-2023 π.δ. «Προαγωγή και
  Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»,
  που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Γ ́ 2397/20-09-2023 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για
  την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ.
  1274163/15-09-23 εγγραφή του ΓΕΣ/ΔΟΙ.
 2. Οι αποστρατευόμενοι με το παραπάνω π.δ. Αξιωματικοί να διαγραφούν
  σύμφωνα με το 1400/1973 ν.δ. «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών Ενόπλων
  Δυνάμεων» άρθρο 36 παρ. 1, με ημερομηνία διαγραφής την 31 Οκτ
  23.
 3. Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/Β1/2α

και ΓΕΣ/Β1/7 αποδεικτικά κοινοποίησης
της παρούσας εγκυκλίου στους Αξιωματικούς της παραγράφου 2 καθώς και
δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαμονής τους (πόλη, οδός, αριθμός, αριθμός
τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αστυνομικό Τμήμα και
ταχυδρομικός κώδικας του Αστυνομικού Τμήματος). Όμοιες δηλώσεις να
υποβληθούν ως εξής:

-2-

./.
α. Στο ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ).
β. Στην ΕΜΜ/Διοίκηση Επιστράτευσης του τόπου οριστικής

διαμονής.

γ. Στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

 1. Στους αποστρατευόμενους να κοινοποιηθεί το π.δ. αποστρατείας τους
  και να χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της οριστικής διαμονής τους, κατόπιν αναφοράς
  των ενδιαφερομένων και με έγκριση του 1ου ΕΓ του αρμόδιου Σχηματισμού.
 2. Οι τηρούντες τα ατομικά έγγραφα των αποστρατευόμενων αξιωματικών
  (Ατομικό φάκελο, Βιβλιάριο Μητρώου, Ατομικό Δελτίο Υγείας, Δελτίο Στρατιωτικής
  Ταυτότητας και Μεταλλική Ταυτότητα) να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α. Δνση Όπλου – Σώματος
(1) Έλεγχος της πληρότητας του Ατομικού Φακέλου και
καταχώριση της τελευταίας μεταβολής της αποστρατείας του αξιωματικού πλήρως
αιτιολογημένης.

(2) Τήρηση του Ατομικού Φακέλου επί εξάμηνο, για τη
χρησιμοποίησή του σε τυχόν εκκρεμότητες (προσφυγές, παράπονα κλπ) και μετά
διαβίβαση αυτού στο ΓΕΣ/ΔΓΜΥ.

β. Σχηματισμός – Υπηρεσία από την οποία Αποστρατεύονται
(1) Ενημέρωση και κλείσιμο του Βιβλιαρίου Μητρώου και του
Δελτίου Υγείας. Παραλαβή του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας (ΔΣΤ) και της
μεταλλικής τοιαύτης. Σε περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ να υποβάλλεται μαζί με
την υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να
εμφανίζεται η ημερομηνία δήλωσης της απώλειας.

(2) Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω το δυνατόν

συντομότερο απ’ ευθείας στο ΓΕΣ/Β10.

(3) Παραλαβή των Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης και

διαβίβαση αυτών στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.

(4) Τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στον Εθνικό
Κανονισμό Ασφαλείας (ΕΚΑ/2018/ΓΕΕΘΑ/Ε3), που αφορά την υπογραφή της
Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπιστευτικότητας για ανάκληση της εξουσιοδότησης
ασφαλείας χειρισμού Εθνικών Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και Υλικών (ΕΔΠΥ)
από τους αποστρατευόμενους αξιωματικούς.

 1. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

-3-

./.

 1. Χειριστής θέματος: Λγός (ΠΖ) Βασίλειος Φέγγας, Επιτελής του
  ΓΕΣ/Β1/2α

, τηλ. ΕΨΑΔ:800-3211, τηλ. ΟΤΕ: 210-6553211.

Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Τχης (ΠZ-ΕΥ) Σωκράτης Στεφανιδάκης
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/2α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/ΔΠΖ-ΔΠΒ-ΔΜΧ-ΔΤΧ-ΔΥΓ-Β10
Γ ́ ΣΣ/Β1
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΕ (ΣΑ/ΕΕ)
424 ΓΣΝΕ/1ο ΕΓ
50 ΜΕ/1ο ΕΓ
ΣΕΥ/1ο ΕΓ
ΤΕΘ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ/1ο
Γρ.
592 Μ/Π ΤΠ (ΕΚΕ)/1ο
Γρ.

8 ΤΥΠ/1ο
Γρ.
ΟΛΚΕΣ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Β1/2α
ΓΕΣ/Β1/6,7- B2(ΔΙΜΜΟΠ)
ΓΕΣ/Δ3 (ΔΟΡ) – ΔΟΙ/1
ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ
ΓΕΣ/B10

Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς

Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των

Ενόπλων Δυνάμεων» (Α ́ 114),

β) Του ν. 2439/1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών

των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α ́ 219),

γ) Του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α ́ 167).

 1. Το π.δ. 79/2003 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α ́ 131).
 2. Τη Φ.414.14/26/670308/Σ.5513/11.07.2023/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1/2 Απόφαση
  του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 3. Τη Φ.414.14/28/673197/Σ.6059/26.07.2023/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1/2 Απόφαση
  του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 4. Τη Φ.414.14/29/673202/Σ.6060/26.07.2023/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1/2 Απόφαση
  του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

 1. Προάγουμε σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
  2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, σε Ταξίαρχο τον Συνταγματάρχη
  Υγειονομικού Ιατρών Ορφανάκο Ηλία του Παναγιώτη (ΑΜ:49503), του οποίου έγινε
  αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας και έχει τουλάχιστον μία (1) κρίση διατηρητέου
  στον βαθμό του.
 2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν,
  σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της
  εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους/τις παρακάτω
  Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας
  – παραίτησής τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Αντισυνταγματάρχη Πυροβολικού Μαρκάκη Χαράλαμπο του

Ευαγγέλου (ΑΜ:56136), που γεννήθηκε το έτος 1978 στο Ηράκλειο.

-2-

β. Αντισυνταγματάρχη Τεχνικού Γκουλιώνη Αποστολία του Ανδρέα

(ΑΜ:53860), που γεννήθηκε το έτος 1976 στη Θεσσαλονίκη.

γ. Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Κουτσοκώστα Ευαγγελία
του Ιωάννη (ΑΜ:57384), που γεννήθηκε το έτος 1976 στα Γιαννιτσά Πέλλας.
δ. Ταγματάρχη Υγειονομικού Κτηνιάτρων Κόλια Ελισσάβετ του
Αντωνίου (ΑΜ:60341), που γεννήθηκε το έτος 1982 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
ε. Ταγματάρχη Μηχανικού Γαυγιωτάκη Γεώργιο του Ιωάννη

(ΑΜ:58544), που γεννήθηκε το έτος 1973 στα Χανιά Κρήτης.

στ. Ταγματάρχη Διερμηνέων Καλόγηρο Αλέξανδρο – Στέργιο του

Παναγιώτη (ΑΜ:61600), που γεννήθηκε το έτος 1982 στα Ιωάννινα.

ζ. Ταγματάρχη Φροντιστών Πεζικού Βασιλούδη Γεώργιο του Δημητρίου

(ΑΜ:58761), που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Έδεσσα.

η. Ταγματάρχη Φροντιστών Πεζικού Παπαδάκο Δημήτριο του

Αριστοτέλη (ΑΜ:58768), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Καρδίτσα.

θ. Ταγματάρχη Τεχνικού Γκούβα Γεώργιο του Λάμπρου (ΑΜ:58610),

που γεννήθηκε το έτος 1972 στα Ιωάννινα.

ι. Ταγματάρχη Πεζικού Μητσάνη Μαρία του Ανδρέα (ΑΜ:60080), που

γεννήθηκε το έτος 1968 στην Αθήνα.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΔΕΝΔΙΑΣ