13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΠροαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών ΣΞ

Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών ΣΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΚΩΝ)
Τηλεφ. 210-6553211
ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/Β1/2α Φ.400/173/662529
Σ.4206
Αρ. Εγκυκλίου: 82
Αθήνα, 29 Μαϊ 23
ΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ.: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
(Α΄ 112)

 1. Σας γνωρίζουμε ότι κοινοποιείται το από 23-05-2023 π.δ. «Προαγωγές
  και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»,
  που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Γ΄ 1429/25-05-2023 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την
  ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ.
  1261144/24-5-23 εγγραφή του ΓΕΣ/ΔΟΙ.
 2. Οι αποστρατευόμενοι με το παραπάνω π.δ. Αξιωματικοί να διαγραφούν
  σύμφωνα με το 1400/1973 ν.δ. «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών Ενόπλων
  Δυνάμεων» άρθρο 36 παρ. 1, με ημερομηνία διαγραφής την 30 Ιουνίου
  2023.
 3. Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/Β1/2α
  και ΓΕΣ/Β1/7 αποδεικτικά κοινοποίησης
  της παρούσας εγκυκλίου στους Αξιωματικούς της παραγράφου 2 καθώς και
  δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαμονής τους (πόλη, οδός, αριθμός, αριθμός
  τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αστυνομικό Τμήμα και
  ταχυδρομικός κώδικας του Αστυνομικού Τμήματος). Όμοιες δηλώσεις να
  υποβληθούν ως εξής:
  α. Στο ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ).
  β. Στην ΕΜΜ/Διοίκηση Επιστράτευσης του τόπου οριστικής
  διαμονής.
  -2-
  γ. Στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
 4. Στους αποστρατευόμενους να κοινοποιηθεί το π.δ. αποστρατείας τους
  και να χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της οριστικής διαμονής τους, κατόπιν αναφοράς
  των ενδιαφερομένων και με έγκριση του 1ου ΕΓ του αρμόδιου Σχηματισμού.
 5. Οι τηρούντες τα ατομικά έγγραφα των αποστρατευόμενων αξιωματικών
  [Ατομικό φάκελο, Βιβλιάριο Μητρώου, Ατομικό Δελτίο Υγείας, Δελτίο Στρατιωτικής
  Ταυτότητας και Μεταλλική Ταυτότητα] να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
  α. Δνση Όπλου – Σώματος
  (1) Έλεγχος της πληρότητας του Ατομικού Φακέλου και
  καταχώριση της τελευταίας μεταβολής της αποστρατείας του αξιωματικού πλήρως
  αιτιολογημένης.
  (2) Τήρηση του Ατομικού Φακέλου επί εξάμηνο, για τη
  χρησιμοποίησή του σε τυχόν εκκρεμότητες (προσφυγές, παράπονα κλπ) και μετά
  διαβίβαση αυτού στο ΓΕΣ/ΔΓΜΥ.
  β. Σχηματισμός – Υπηρεσία από την οποία αποστρατεύονται
  (1) Ενημέρωση και κλείσιμο του Βιβλιαρίου Μητρώου και του
  Δελτίου Υγείας. Παραλαβή του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας (ΔΣΤ) και της
  μεταλλικής τοιαύτης. Σε περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ να υποβάλλεται μαζί με την
  υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να
  εμφανίζεται η ημερομηνία δήλωσης της απώλειας.
  (2) Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω το δυνατόν
  συντομότερο απ’ ευθείας στο ΓΕΣ/ΔΓΜΥ.
  (3) Παραλαβή των Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης και
  διαβίβαση αυτών στο ΓΕΣ/ΔΥΓ
 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 7. Χειριστής θέματος: Μ. Αλχίας (ΠΖ) Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος,
  Β.Επιτελή του ΓΕΣ/Β1/2α
  , τηλ. ΕΨΑΔ:800-3211, τηλ. ΟΤΕ: 210-6553211.
  Ακριβές Αντίγραφο
  Μ. Αλχίας (ΠΖ) Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
  Βοηθός Επιτελή Β1/2α
  Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
  Διευθυντής
  ./.
  ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών
  Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς
  Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
 8. Τις διατάξεις:
  α) του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των
  Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 114),
  β) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των
  Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και
  συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167),
  γ) του ν. 4494/2017 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης
  στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση
  Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165).
 9. Τον συμπληρωματικό πίνακα του 208/Σ.22η
  /2022 πρακτικού του
  Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ο οποίος κυρώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής
  Άμυνας την 21.4.2023.
 10. Τη Φ.414.14/57/644179/Σ.9068/25.11.2022/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1/2 απόφαση
  του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 11. Τη Φ.414.14/09/646340/Σ.1356/20.02.2023/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1/2 απόφαση
  του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
  Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
  Αποφασίζουμε
 12. Προάγουμε:
  α. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 και την περ. β της παρ. 1 του
  άρθρου 32 του ν. 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου σε αποστρατεία τον
  Συνταγματάρχη Πεζικού Παπανικολάου Παύλο του Νικολάου (ΑΜ:50377), του
  οποίου έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας.
  β. Σύμφωνα με την περ. η της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017, σε
  Ταξίαρχο τον Συνταγματάρχη Τεχνικού Εκτός Οργανικών Θέσεων Τσίρο Σπήλιο του
  Νικολάου (ΑΜ:49217), ο οποίος κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2018-2019 κρίθηκε
  στον βαθμό του Συνταγματάρχη ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του»,
  τέθηκε εκτός οργανικών θέσεων και έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας του.
 13. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν
  σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της
  εφεδρείας, σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Ανώτερους
  Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας –
  παραίτησής τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:
  -4-
  α. Ταγματάρχη Πεζικού Βασιλείου Λάμπρο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:58475),
  που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Άρτα.
  β. Ταγματάρχη Πεζικού Σέκκα Χρήστο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:58516),
  που γεννήθηκε το έτος 1972 στα Ιωάννινα.
  γ. Ταγματάρχη Πεζικού Κοσσάρα Κωνσταντίνο του Χρήστου (ΑΜ:58587),
  που γεννήθηκε το έτος 1972 στα Ιωάννινα.
  δ. Ταγματάρχη Πεζικού Σούλιο Χρήστο του Νικολάου (ΑΜ:58595), που
  γεννήθηκε το έτος 1974 στα Τρίκαλα.
  ε. Ταγματάρχη Εφοδιασμού Μεταφορών Σακελλάρη Παναγιώτη του
  Νικολάου (ΑΜ:58661), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Καρδίτσα.
  στ. Ταγματάρχη Υλικού Πολέμου Μπαλατσούκα Κωνσταντίνο του
  Δημητρίου (ΑΜ:58677), που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.
  ζ. Ταγματάρχη Φροντιστών Πυροβολικού Πομώνη Ιωάννη του Διονυσίου
  (ΑΜ:58753), που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Αθήνα.
  η. Ταγματάρχη Υγειονομικού Παππά Αναστασία του Γεωργίου
  (ΑΜ:60286), που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου.
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
  παρόντος διατάγματος.
  Αθήνα, 23 Μαΐου 2023
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ