13.3 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΜΕΝΣ: Προστασία Οικογενειών Στρατιωτικών που Επιμελούνται Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

ΠΟΜΕΝΣ: Προστασία Οικογενειών Στρατιωτικών που Επιμελούνται Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., αναδεικνύει εκ νέου, κατόπιν των (β) και (δ) σχετικών επιστολών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), το θέμα που έχει ανακύψει από την (α) όμοια Υπουργική Απόφαση και ειδικότερα ως προς τον αυθαίρετο τρόπο με τον οποίο ορίζονται από αυτήν, τα ενήλικα άτομα τα οποία θα χαρακτηρίζονται ως  Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

2.   Συγκεκριμένα, προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώνουμε πως στην ανωτέρω ΥΑ, ως άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ορίζονται τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία. Σύμφωνα όμως:

α.  Με το Νόμο 4488/2017

«Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.»

β.  Με το άρθρο 2 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α ́/11.04.2012):

«ως άτομα με αναπηρία ορίζονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους»

 γ. Με την παρ. 6 του άρθρου 21 του αναθεωρημένου Συντάγματος της χώρας μέσω των οποίων προστατεύονται τα άτομα με αναπηρία της χώρας:

  «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας»

3.   Επιπρόσθετα δε των ανωτέρω η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα μας και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της Ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το (δ) σχετικό έγγραφο της προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Δένδια, επισημαίνει ότι:

«… ο όρος της «ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία» που υιοθέτησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α ́/11.04.2012) και το 2017 με το ν.4488/2017 θέσπισε τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της.»

4.   Από τις ανωτέρω διατάξεις και επισημάνσεις, είναι εμφανές ότι η ένταξη στον ορισμό ΑμεΑ της ΥΑ, συμπληρωματικά και της ανικανότητας εκτέλεσης βιοποριστικού επαγγέλματος ή εργασίας, ως σωρρευτικής απαραίτητης προϋπόθεσης προκειμένου να τύχουν των ευεργετημάτων της εν λόγω ΥΑ, αποτελεί αυθαίρετη προσθήκη που δεν συνάδει με την κείμενη νομοθεσία, και στερεί σειρά ευεργετικών διατάξεων των συναδέλφων μας που κατέχουν αυτό το δικαίωμα τόσο εν τοις πράγμασι όσο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άλλωστε με την έως πρόσφατα ισχύουσα αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, η οποία βρισκόταν σε αρμονία με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, αναγνωριζόταν ότι ΑμεΑ είναι τα άτομα που εν γένει «δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης», χωρίς να απαιτείται ως πρόσθετη προϋπόθεση, η πλήρης ανικανότητα προς εργασία. Η εργασία των ΑμεΑ άλλωστε αποτελεί τίτλο τιμής στον καθημερινό αγώνα που βιώνουν και σε καμία περίπτωση δεν τους στερεί την ένταξή τους στην κατηγορία ΑμεΑ.

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές

5.   Εκτιμώντας ότι η ανωτέρω αναγραφή επί την σχετική ΥΑ αποτελεί προϊόν εκ παραδρομής ενέργειας καλούμε την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να προβεί σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες ώστε να καταργηθεί από την προαναφερόμενη ρύθμιση η φράση «και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία», προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με το πνεύμα έκδοσής της που είναι η παροχή Ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που επιφορτίζονται με την επιμέλεια ΑμεΑ.

6.    Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)Γεώργιος ΚυριακάκηςΑνχης (ΕΜ)