13.3 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΜΕΝΣ: Αποκατάσταση Αξκων Ειδικών καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ. Δώστε λύση στο χρόνιο αυτό...

ΠΟΜΕΝΣ: Αποκατάσταση Αξκων Ειδικών καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ. Δώστε λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επιθυμεί να αναδείξει προς επίλυση το θέμα της αποκατάστασης της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) προκειμένου να αρθεί αυτή η αδικία  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους υγείας, είναι η μοναδική κατηγορία προσωπικού που έχει υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις και μεταχείριση με βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση, αφού δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα.

2. Όλοι οι μόνιμοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί κρίνονται για τη σωματική τους ικανότητα σύμφωνα με τα ίδια υγειονομικά κριτήρια από το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17) και μεταφέρονται στις Ειδικές Καταστάσεις του ΝΔ 1400/1973 (ΦΕΚ Α΄ 114) χωρίς να έχουν υπαιτιότητα, εφόσον παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως κρινόμενοι για τη σωματική τους ικανότητα από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου.

3. Με τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 14 και  των άρθρων 1 και 2 της παρ. 14α του Ν.Δ.1400/1973 οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου και οι Ελαφράς Υπηρεσίας δεν καταλαμβάνουν οργανικάς θέσεις, τοποθετούνται κατά τας περί τοποθετήσεων των Αξιωματικών διατάξεις, αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων αυτών, αλλά είναι ανίκανοι διά πάσαν άλλην υπηρεσίαν πλην της τοιαύτης γραφείου και δεν δύνανται ν` ασκήσουν διοίκησιν επιχειρησιακής Μονάδος, Συγκροτήματος ή Σχηματισμού, ούτε διεύθυνσιν επιτελείου.

4. Οι αποστρατευτικοί βαθμοί των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων είναι:

  α. Απόφοιτοι ΑΣΕΙ με φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή 4-6 έτη, Υποστρατήγου οι Υπηρεσίας Γραφείου και Ταξιάρχου οι Ελαφράς Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και οι της ενεργού υπηρεσίας, από το βαθμό του Συνταγματάρχη κρίνονται για προαγωγή και:

    (1) Ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών που δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας είναι ο βαθμός του Συνταγματάρχη,  σύμφωνα με την περίπτωση α΄ (3) (α) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010.

    (2) Δεν προάγονται σε Ανώτατο Αξιωματικό εάν δεν ασκήσουν διοίκηση σε όλα τα επίπεδα και εάν δεν διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για τον βαθμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3883/2010.

  β. Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 της Πολεμικής Αεροπορίας χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, του Σμηνάρχου (Συνταγματάρχη) σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4407/2016, ήτοι ίδιο βαθμό με τους αντιστοίχους τους της ενεργού υπηρεσίας.

  γ. Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του Ν.445/1974 και Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, του Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιο βαθμό με τους αντιστοίχους τους της ενεργού υπηρεσίας.

  δ. Απόφοιτοι ΑΣΣΥ με φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή 2-3 έτη, Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ήτοι υπολείπονται 2-3 βαθμούς με τους αντιστοίχους τους της ενεργού υπηρεσίας οι οποίοι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη.

  ε. Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) του Ν.1848/1989 και του Ν.1513/1985  χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, του Λοχαγού, ήτοι ίδιο βαθμό με τους αντιστοίχους τους της ενεργού υπηρεσίας.

  στ.   Οι προερχόμενοι από τους  Μονίμους εξ Εφέδρων, τους Εφέδρους εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, τους Κατατασσόμενους με διαγωνισμό και τους Ανθυπασπιστές μεταταγέντες στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατέχοντες πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τον ίδιο αποστρατευτικό βαθμό με τους αντιστοίχους τους στην ενεργό υπηρεσία.

5. Είναι πολύ θετικό ότι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική και μισθολογικής τους εξέλιξη τα αντίστοιχα Στελέχη των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Επίσης στους Αστυνομικούς, στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε Υπηρεσία Γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3554/2007 (Α΄80/16-04-2007).

6. Αφού καθηλώνονται βαθμολογικά οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων απόφοιτοι ΑΣΣΥ τίθενται κατώτεροι ιεραρχικά κατά βαθμό, έναντι κατωτέρων τους που προάγονται και έτσι αλλάζει η ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης όσοι κρίθηκαν για μεταφορά στην Ειδική Κατάσταση ενώ διάνυαν το βαθμό του Ταγματάρχη δεν προάγονται, όπως δεν προάγονται και οι Λοχαγοί που ανήκουν στην κατηγορία της Ελαφράς Υπηρεσίας,  παρότι ρητά δεν προβλέπεται τέτοια νομοθετική διάταξη.

7. Επιπλέον έχουν επιπρόσθετα προβλήματα στις μισθολογικές τους αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών σε χαμηλά επίπεδα, επειδή τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του βαθμού τους. Έτσι αφού λαμβάνουν μικρότερο βαθμό λαμβάνουν και λιγότερο μισθό, έναντι ομοίων κατηγοριών στρατιωτικών και αργότερα όταν αποστρατευθούν λαμβάνουν λιγότερες συντάξιμες αποδοχές, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους.

8. Συναφώς με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται όλοι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ να έχουν τον καταληκτικό βαθμό που ορίζεται για τους αντιστοίχους τους στην ενεργό υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μικρός αριθμός Αξιωματικών ο οποίος έχει υποστεί σωματική βλάβη και η Πολιτεία οφείλει να είναι μεγαλόθυμη και συμπαραστάτης αποφεύγοντας τις όποιες διακρίσεις για λόγους υγείας.

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

9. Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά από όλα τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και από τους Εισηγητές του Νομοσχεδίου η ανάγκη επίλυσης της συγκεκριμένης αδικίας  μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας LINK1,  LINK2 (16΄:14΄΄).

10. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ είναι η θεσμική εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ρύθμιση τέτοιου είδους διακρίσεων προάγει το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι αδιαμφισβήτητα μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την εκπλήρωση της αποστολής τους και όταν χωρίς υπαιτιότητά τους παρουσιάσουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως, η Υπηρεσία δεν θα τους ξεχάσει ούτε στην ειρήνη ούτε (ου μη γένοιτο) στον πόλεμο. Συναφώς προτείνουμε τα εξής:

      α. Οι υποπαράγραφοι β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219/06-09-1996) καταργούνται:

«Άρθρο 3 – Βαθμοί και εξέλιξη αξιωματικών

 10. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Ειδικών καταστάσεων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι:

 α. Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου

 Οι αξιωματικοί:

 (1) Υπηρεσίας Γραφείου.

 (2) Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους.

 β. Υποπλοιάρχου

 Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου Πληρωμάτων Στόλου.

 γ. Ανθυποπλοιάρχου

 Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς Πληρωμάτων Στόλου».

      β. Οι υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167/24-09-2010) τροποποιούνται ως εξής:

«Άρθρο 23 – Καταληκτικοί βαθμοί

Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:

ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:

(4) Συνταγματάρχης Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.

(5) Συνταγματάρχης Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ».

      γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167/24-09-2010) τροποποιείται ως εξής: 

 «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020».

11. Εισηγητές θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Νικόλαος Μητσάκος τηλ. 6974483724 Γραμματέας και Υπλγός (ΠΒ-ΕΥ) Κωνσταντίνος Μαστρογιαννόπουλος τηλ. 6947509268 Τομεάρχης.

12. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Υπλγός (ΔΒ) Ισίδωρος Βοτσής τηλ. 6937481104.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)Γεώργιος ΚυριακάκηςΑνχης (ΕΜ)