13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΠοιες αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ Αντ. Οικονόμου

Ποιες αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ Αντ. Οικονόμου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
  Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) σε συνδυασμό με το άρθρο 90
  του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98),
  β) του άρθρου 5 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
  Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
  γ) της υπό στοιχεία Φ. 470/43/48375/Σ.12570/29.07.2019
  κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
  Εθνικής Άμυνας «Διορισμός του Αντώνιου Οικονόμου ως
  μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής
  Άμυνας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 517) και
 2. δ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
  αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
  προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  Άρθρο 1
 4. Μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) η συνεπικουρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εντολής του, σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας,
  καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
  της πολιτικής για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό
  αυτής,
  β) η συνεπικουρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
  κατόπιν εντολής του, σε θέματα που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων
  (ΓΔΑΕΕ),
  γ) διορισμοί – προσλήψεις πολιτικού προσωπικού
  εκτός ειδικού επιστημονικού προσωπικού, διδακτικού
  εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού και των Ανώτατων Στρατιωτικών
  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των λοιπών στρατιωτικών
  σχολών, κέντρων εκπαίδευσης και σχολείων εφαρμογής που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων
  Δυνάμεων,
  δ) διορισμός σε μόνιμες θέσεις (μονιμοποίηση) ΣΕΙΔ
  πολιτικού προσωπικού,
  ε) προσλήψεις επικουρικού προσωπικού,
  στ) μονιμοποιήσεις δόκιμων υπαλλήλων,
  ζ) έκδοση προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων ευθύνης και έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων
  οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
  η) τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις πολιτικού προσωπικού εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση,
  θ) πράξεις ένταξης ή κατάταξης πολιτικού προσωπικού
  σε βαθμούς ή κλάδους,
  ι) προαγωγές μονίμων υπαλλήλων,
  ια) μετατάξεις πολιτικού προσωπικού εξαιρουμένων των
  περιπτώσεων, που απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση,
  ιβ) ανάκληση πράξεως διορισμού,
 5. ιγ) απόλυση μόνιμου πολιτικού προσωπικού για σωματική ή πνευματική ανικανότητα και αναδιορισμός αυτού,
 6. ιδ) απόλυση ΣΕΙΔ προσωπικού για σωματική ή πνευματική ανικανότητα,
 7. ιε) απόλυση μονίμων υπαλλήλων και ΣΕΙΔ προσωπικού
 8. λόγω κατάργησης της θέσης,
 9. ιστ) έκπτωση μονίμων υπαλλήλων, λόγω ποινικής καταδίκης και επαναφορά τους στην Υπηρεσία. Έκπτωση μονίμων πολιτικών υπαλλήλων λόγω απώλειας ιθαγένειας,
 10. ιζ) απόλυση ΣΕΙΔ προσωπικού για υπηρεσιακή ανεπάρκεια,
 11. ιη) καταγγελία σύμβασης και έκπτωση ΣΕΙΔ υπαλλήλων,
 12. ιθ) αυτοδίκαιη και δυνητική θέση μονίμων υπαλλήλων
 13. σε αργία,
 14. κ) θέση μονίμων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, λόγω
 15. ασθένειας ή λόγω κατάργησης θέσης,
 16. κα) έκδοση προκήρυξης για την κάλυψη θέσης πολιτικού προσωπικού στο εξωτερικό. Συγκρότηση επιτροπής,
 17. ορισμός καθηγητών. Έκδοση αποφάσεων επαναπατρισμού του πολιτικού προσωπικού,
 18. κβ) έγκριση κίνησης πολιτικού προσωπικού στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας,
 19. κγ) απονομή ηθικών αμοιβών στο πολιτικό προσωπικό,
 20. κδ) χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών στο πολιτικό
 21. προσωπικό για το εξωτερικό, για σοβαρούς ιδιωτικούς
 22. λόγους, για οικογενειακούς λόγους και αποδοχή θέσης
 23. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό στον
 24. οποίο μετέχει η Ελλάδα,
 25. κε) χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο
 26. πολιτικό προσωπικό,
 27. κστ) χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας, με αμοιβή στο πολιτικό προσωπικό,
 28. κζ) προκήρυξη ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών
 29. εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων και ΣΕΙΔ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια,
 30. κη) συγκρότηση και ορισμός μελών συλλογικών
 31. οργάνων και επιτροπών σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων διοίκησης και τη διαδικασία κινητικότητας,
 32. πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Πειθαρχικών
 33. Συμβουλίων πολιτικού προσωπικού και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης,
 34. κθ) εισαγωγή θεμάτων πολιτικού προσωπικού στο
 35. Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης,
 36. λ) υποβολή ερωτημάτων στα αρμόδια υπουργεία για
 37. θέματα πολιτικού προσωπικού,
 38. λα) απαντήσεις σε συλλόγους και σωματεία για θέματα
 39. πολιτικού προσωπικού,
 40. λβ) ανάθεση εργασιών συναφών με την ειδικότητα
 41. ή τα καθήκοντα του υπαλλήλου για τις οποίες έχει την
 42. απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, για περιπτώσεις εξαιρετικής
 43. υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με
 44. άλλον τρόπο,
 45. λγ) υποβολή σχετικού αιτήματος ή εισήγησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, όπου αυτό απαιτείται,
 46. λδ) οργάνωση και στελέχωση με πολιτικό προσωπικό
 47. των υπηρεσιών που προΐσταται,
 48. λε) λοιπές ενέργειες – αποφάσεις, οι οποίες απορρέουν
 49. από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που
 50. ρίζει τις πάσης φύσεως διοικητικές μεταρρυθμίσεις που
 51. αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση.
 52. Οι αρμοδιότητες των περ. γ) έως και λε) της προηγούμενης παραγράφου αφορούν στο πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στα Γενικά Επιτελεία ΓΕΕΘΑ,
  ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), τη Γενική Διεύθυνση
  Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και
  τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και
  Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) με οποιαδήποτε σχέση
  εργασίας.
  Άρθρο 2
  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
  υπό στοιχεία Φ.010/2/54609/Σ.14394/30.08.2019 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση
  αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό
  Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β’ 3351).
  Άρθρο 3
  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2023
  Ο Υπουργός
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ