13.3 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΕΣ: Τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΠΟΕΣ: Τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με αφορμή πρόσφατη απάντηση του ΥΕΘΑ σε σχετικό ερώτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου, η ΠΟΕΣ επαναφέρει το ερώτημα της τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω των Μετοχικών Ταμείων προς το ΥΠΕΘΑ και θέτει πολύ σοβαρά ερωτήματα. Τα θέματα που σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να αφήνουν σκιές και ως εκ τούτου ζητούνται σαφείς απαντήσεις, παράλληλα με τη δημοσιοποίηση δύο εγγράφων που φέρονται να έχουν σχέση με το ζήτημα.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

ΘΕΜΑ:   Τήρηση και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΣΧΕΤ. :   α.   Ν. 2472/97 (Α΄ 50, «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»)

    β.   ΠΔ 73/2006 (Α΄ 76, «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»)

              γ.   Κανονισμός ΕΕ 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»

              δ.   Ν. 4624/19 (Α΄ 137, «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων  έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»)

              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 526/2024 έγγραφό μας

              στ.  Φ. 900α/4269/19375/24-5-2024/ΥΕΘΑ

              Κύριε Υπουργέ.

      Σε πρόσφατη απάντησή σας στο πλαίσιο ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορούσε γενικευμένες διαμαρτυρίες αναφορικά με φερόμενη προσπάθεια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ, αναφέρατε και κάτι που μας προκάλεσε εύλογες ανησυχίες.

      Αναφερόμαστε στη φράση σας, επειδή «βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, τους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, στην κατεύθυνση διασφάλισης της βιωσιμότητας και ανταποδοτικότητάς τους […] αναλήφθηκαν ενέργειες για τη συλλογή των αναγκαίων συγκεντρωτικών και στατιστικών δεδομένων, τα οποία αφενός δεν συνδέονται με τα στοιχεία ταυτοποίησης μετόχων ή μερισματούχων και αφετέρου είναι εκ του νόμου απαραίτητα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των παραπάνω φορέων».

      Από την απάντησή σας καθίσταται σαφές ότι, ενώ επιβεβαιώνετε «κάποιου είδους» τήρηση και επεξεργασία «κάποιου είδους» στοιχείων ή δεδομένων, αποφεύγετε να διευκρινίσετε το είδος και την έκτασή τους. Ένα τρίτο σημείο που οφείλει να διευκρινισθεί είναι ο συσχετισμός ανάμεσα την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών με την αναγκαιότητα πρόσβασης σε «κάποιου είδους» δεδομένα που τηρούν τα Μετοχικά ταμεία των ΕΔ από κάποιον τρίτο και ο οποίος (συσχετισμός) επίσης οφείλει να διευκρινισθεί, μιας και προκαλεί απορίες το είδος της πρόσβασης που μπορεί να έχουν απαιτήσει συμπεριλαμβανομένου του αρχικού, προφανώς τεκμηριωμένου, αιτήματος.

      Κατόπιν τούτων, επειδή η (στ) σχετική απάντησή σας δεν έριξε το απαιτούμενο φως, θεωρούμε ότι υφίσταται η υποχρέωση να δημοσιευθούν τα δύο κάτωθι σχετιζόμενα έγγραφα, διότι έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι σχετίζονται με τα ανωτέρω ερωτήματα:

  • Φ.950/26006/Σ.3970/27-Φεβ-24/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
  • Φ.800/15688Σ.2342/6-Φεβ-24/ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ

      Είναι προφανές ότι «κάτι» ζητήθηκε από «κάποιον» και αντίστοιχα «κάτι» χορηγήθηκε. Εντούτοις, το υφιστάμενο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπουν τη δημιουργία σκιών, ακόμα κι όταν ουδέν μεμπτόν έχει συμβεί. Επειδή, λοιπόν, η διαφάνεια οφείλει να προασπίζεται, για τους λόγους αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πληροφορηθούμε:

              α.   Τι είδους στοιχεία ζητήθηκαν, από ποιον και για ποιον λόγο.

              β.   Εάν τα Μετοχικά Ταμεία ανταποκρίθηκαν στο φερόμενο αίτημα και πως.

              γ.   Εάν από τους εμπλεκόμενους φορείς (εν προκειμένω Μετοχικά Ταμεία κατ’ αρχάς) τηρούνται οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί και διαδικασίες σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το νόμο.

              δ.   Εάν τα υποκείμενα της επεξεργασίας έλαβαν γνώση για το φερόμενο αίτημα και εάν χορήγησαν ρητή συγκατάθεση στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων υπέρ τρίτων.

      Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακαλείται όπως διερευνήσει κατά κρίση της περαιτέρω το ζήτημα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.