13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠίνακες κρίσεων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων

Πίνακες κρίσεων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β1
Πίνακα Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Τηλ. (εσωτ.): 210 657-5166, 5119
ΚΟΙΝ. : Φ.412.1/2/256994
Σ. 8674
Αριθμός Εγκυκλίου: 59
Αθήνα, 31 Οκτ 23
ΘΕΜΑ : Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ.
2024-2025 (Ν.3883/2010)
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 657/1970 «Περί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων
Δυνάμεων» (Α΄182)
β.
γ.
δ.
ε.
Ν. 1848/1989 «Προέλευση των μονίμων αξιωματικών του
οικονομικού και του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄112)
ΝΔ 90/1973 «Περί του Θρησκευτικού Σώματος των Ενόπλων
Δυνάμεων»
ΠΔ 99/2001 «Ατομικά έγγραφα μονίμων αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων και καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας
σχετικής με τα θέματα αυτά» (Α΄95)
Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

 1. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 1 του (ε) σχετικού
  κοινοποιούνται προσωρινοί πίνακες Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, όπως
  Παραρτήματα «Α» έως «Ζ», οι οποίοι πρόκειται να κριθούν στις τακτικές ετήσιες
  κρίσεις 2024-2025.
 2. Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες θα οριστικοποιηθούν ύστερα από την
  εξέταση και λήψη απόφασης επί των ενδικοφανών προσφυγών που τυχόν θα
  ασκηθούν από τους ενδιαφερόμενους Αξιωματικούς, σύμφωνα με την παράγραφο
  2 του άρθρου 21 του (ε) ομοίου.
 3. Η κρίση των εν λόγω Αξιωματικών θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο
  Συμβούλιο Κρίσεων, βάσει των ατομικών τους εγγράφων, που συμπληρώνονται με
  μέριμνα των αρμοδίων Διευθύνσεων Κοινών Σωμάτων, τις εκθέσεις αξιολόγησης
  και τα λοιπά στοιχεία.
 4. Τονίζεται ότι από τους καθορισθέντες για κρίση δεν θα κριθούν όσοι
  δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για κάθε βαθμό χρόνο παραμονής, καθώς
  και τα καθοριζόμενα για κάθε περίπτωση τυπικά προσόντα.
  …/…
 • 2 –
 1. Οι οικείες Δνσεις των Κοινών Σωμάτων, παρακαλούνται όπως
  υποβάλλουν καταστάσεις μέχρι 15 Ιαν 2024 για τους Αξιωματικούς που
  περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο, εφόσον:
  α. Δεν συμπληρώνουν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως των κρίσεων
  τον απαιτούμενο για το βαθμό τους χρόνο ειδικής υπηρεσίας μετά της γνώμης, εάν
  η μη συμπλήρωση οφείλεται σε υπαιτιότητα δική τους ή της Υπηρεσίας, ως επίσης,
  όσους δεν φοίτησαν στο προβλεπόμενο για το βαθμό τους Σχολείο και εάν η μη
  φοίτηση οφείλεται σε υπαιτιότητα δική τους ή της Υπηρεσίας (άρθρο 24 παρ. 5
  ν.3883/10). Δέον όπως επισημανθεί ότι το αρμόδιο Συμβούλιο θα αποφανθεί μετά
  από τη σχετική πρόταση της οικείας Διεύθυνσης, εάν η μη έγκαιρη συμπλήρωση
  των τυπικών προσόντων οφείλεται σε ανυπέρβλητο κώλυμα, υπηρεσιακή ανάγκη ή
  οφείλεται σε υπαιτιότητα των κρινόμενων Αξκών.
  β. Διετέλεσαν στον κατεχόμενο βαθμό στις προβλεπόμενες από το
  άρθρο 27 παρ. 9, 10 και 11 ν.3883/10 καταστάσεις (νοσηλεία, αναρρωτική άδεια,
  εκπαιδευτική άδεια, αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση,
  διαθεσιμότητα, προσωρινή κράτηση ή υποδικία, λιποταξία ή παράνομη απουσία,
  ποινή στερητική της ελευθερίας κ.λ.π), την ακριβή χρονική περίοδο που διετέλεσαν
  στην κατάσταση αυτή, με γνώμη περί συμπληρώσεως ή μη του απαιτούμενου για
  κρίση και προαγωγή χρόνου παραμονής. Ειδικά για την περίπτωση νοσηλειών και
  αναρρωτικών αδειών, δέον όπως αναφέρεται, εάν προκύπτει από το πόρισμα της
  διαταχθείσας ΕΔΕ, ότι η ασθένεια παρουσιάσθηκε σε διατεταγμένη υπηρεσία.
  γ. Δεν μπορούν να κριθούν ή να προαχθούν διότι εμπίπτουν στις
  προβλεπόμενες από το άρθρο 24 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν.3883/2010 καταστάσεις
  (διαθεσιμότητα, προσωρινή κράτηση, αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία,
  καταδίκη, αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση, παραπομπή σε
  Πειθαρχικά Συμβούλια κ.λ.π).
  δ. Έχουν λάβει άνευ αποδοχών σε οποιοδήποτε βαθμό, καθώς ο
  χρόνος αυτών δε λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και χρόνος
  παραμονής στο βαθμό.
  ε. Έχουν κριθεί στον κατεχόμενο βαθμό τουλάχιστον μια φορά
  διατηρητέοι στον αυτό βαθμό (άρθρο 31 και 34 του ν. 3883/10).
  στ. Έχουν αναγνωρίσει χρόνο που λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη
  υπηρεσία, έχουν συμπληρώσει 35ετία ή διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς
  τους ή έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων.
  ζ. Υφίστανται τυχόν λάθη στα στοιχεία τους, προκειμένου αυτά να
  διορθωθούν.
 2. Για την έγκαιρη προετοιμασία των κρίσεων, οι εκθέσεις αξιολόγησης,
  που θα συνταχθούν την 31-12-23 να υποβληθούν αμέσως μετά την σύνταξή τους
  και να περιέλθουν στους τηρούντες τους ατομικούς φακέλους των Αξκών. Σύμφωνα
  με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6 α του (δ) σχετικού, η διαδικασία προσφυγής
  του αξιολογούμενου και της οριστικής αξιολόγησης πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι
  την 20η Φεβ 2024 για να είναι δυνατή η κρίση του αξιωματικού στις τακτικές κρίσεις.
 3. Τα ατομικά έγγραφα με περιληπτικά σημειώματα για τον κάθε κρινόμενο
  να περιέλθουν στην Γραμματεία ΣΠAΚΣ (μέσω ΓΕΕΘΑ/Β1) σε έντυπη και
  ηλεκτρονική μορφή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2024.
  …/…
 • 3 –
 1. Οι Μονάδες-Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν Αξκοί που
  περιλαμβάνονται στα συνημμένα Παραρτήματα της παρούσης, παρακαλούνται, σε
  εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του (ε) σχετικού, να κοινοποιήσουν
  ενυπόγραφα σε όλα τα στελέχη τους Προσωρινούς Πίνακες τακτικών κρίσεων 2024-
 2. Τα αποδεικτικά κοινοποίησης να τηρούνται μαζί με τα ατομικά έγγραφα των
  κρινόμενων Αξιωματικών.
 3. Χειριστής θέματος: ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος,
  Επλής ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ, τηλ. 210 657-5017.
  Αρχιπλοίαρχος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος ΠΝ
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  «Α» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών Κοινού Νομικού Σώματος (παρ.2α και 2β
  του άρθρου 20 ν.3883/10)
  «Β» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών
  (παρ.2α και 2β του άρθρου 20 ν.3883/10)
  «Γ» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικού Κοινού Σώματος Στρατιωτικών
  Δικαστικών Γραμματέων (παρ.2α, 2β και 2γ του άρθρου 20 ν.3883/10)
  «Δ» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων
  (παρ.2α και 2β του άρθρου 20 ν.3883/10)
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  Αποδέκτες για Ενέργεια
  ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β1-Β4-Β6-Β7
  ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ
  Αποδέκτες για Πληροφορία
  ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ-ΓΓ ΥΠΕΘΑ
  ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ
  Αποδέκτες Πινάκων «Ζ», «Η» και «Θ»
  ΓΕΣ/Β1(ΔΙΠΡΟ)
  ΓΕΝ/Β3
  ΓΕΑ/Β1
  …/…
 • 4 –
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  Αθήνα, 31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
  59/23 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞIΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
  (παρ.2β του άρθρου 20 ν.3883/10)
 1. Τζανής- Τζανόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 444
 2. Κοντραφούρης Γεώργιος του Χαράλαμπου ΑΜ: ΚΣ 457
 3. Γαλανόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνος ΑΜ: ΚΣ 461
 4. Τσιριπίδης Χαράλαμπος του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 463
 5. Δρακάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 455
 6. Ζέλιος Παντολέων του Αντωνίου ΑΜ: ΚΣ 498
 7. Ούγκρης Θεόδωρος του Χρήστου ΑΜ: ΚΣ 499
 8. Μιχαλόπουλος Ευάγγελος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 500
 9. Τσιναφορνιώτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 501
 10. Πυθαρούλης Εμμανουήλ του Χριστόφορου ΑΜ: ΚΣ 504
 11. Αθανασίου Ευαγγελία του Ανδρέα ΑΜ: ΚΣ 507
 12. Ξεσφιγγούλης Ηλίας του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 510
 13. Σκανδάλης Ιωάννης του Ελευθερίου ΑΜ: ΚΣ 511
 14. Σουφλερός Γεώργιος του Θρασύβουλου ΑΜ: ΚΣ 512
 15. Κανέλλης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 513
 16. Κουμπογιάννης Γεώργιος του Βάιου ΑΜ: ΚΣ 514
 17. Καραγιαννίδης Ιωακείμ του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 516
 18. Γκάλιου Ανθή του Αθανασίου ΑΜ: ΚΣ 517
 19. Τζάνερος Χρήστος του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 519
 20. Ηλιάδου Όλγα του Μιχαήλ ΑΜ: ΚΣ 520
 21. Μαρτίνου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 521
 22. Αγγελόπουλος Χρήστος του Θεοδώρου ΑΜ: ΚΣ 550
 23. Σκαμνέλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 551
 24. Δακτυλούδης Παναγιώτης του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 552
 25. Δρόσου Αικατερίνη του Αναστασίου ΑΜ: ΚΣ 553
 26. Τσακιρίδης Αναστάσιος του Απόστολου ΑΜ: ΚΣ 554
 27. Κοντραφούρης Ευάγγελος του Χαράλαμπου ΑΜ: ΚΣ 556
 28. Φράσκος Ευάγγελος του Εμμανουήλ ΑΜ: ΚΣ 557
 29. Τρίπλης Ηλίας του Νικολάου ΑΜ: ΚΣ 558
 30. Αβραμίδης Γρηγόριος του Βασιλείου ΑΜ: ΚΣ 559
 31. Πλίτσης Ζήσης του Μιχαήλ-Θεόδωρου ΑΜ: ΚΣ 560
 32. Καρεσιώτης Βασίλειος του Νικολάου ΑΜ: ΚΣ 561
 33. Στρατάκη Παρασκευή του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 565
 34. Παχούμης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 562
 35. Μπασδέκη Κωνσταντία του Σόλωνα ΑΜ: ΚΣ 566
 36. Παπαχρήστου Νικόλαος του Ηρακλή ΑΜ: ΚΣ 563
 37. Σκότης Θωμάς του Λάμπρου ΑΜ: ΚΣ 567
 38. Δέλλιος Γεώργιος του Θεόδωρου ΑΜ: ΚΣ 568
 39. Τσελεπίδου Μαρία του Σπυρίδωνος ΑΜ: ΚΣ 569
  …/…
 • 5 –
 1. Μπουλιακούδη Μαρία του Θεοχάρη ΑΜ: ΚΣ 570
 2. Πατσαρούχα Σοφία του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 593
 3. Αδαμίδου Αθανασία του Διομήδη ΑΜ: ΚΣ 594
 4. Κουκούτσης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 571
 5. Σιοτρόπου Ευαγγελία του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 470
 6. (ΕΥ) Νικούλης Αχιλλέας του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 503
 7. Ασλανίδης Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 572
 8. Παππάς Στέφανος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 564
 9. Βασιλικής Βασίλειος του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 887
 10. Βασιλάκης Ματθαίος του Μιχαήλ ΑΜ: ΚΣ 595
 11. Δανιήλ Βασιλική του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 596
 12. Τσίκος Μάριος του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 598
 13. Αθανασόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη ΑΜ: ΚΣ 599
 14. Τσιμπαρίδης Δημήτριος του Αναστασίου ΑΜ: ΚΣ 600
 15. Σταματοπούλου Άννα του Βασιλείου ΑΜ: ΚΣ 601
 16. Αλλοίμονος Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 603
 17. Γαλαζούλας Αθανάσιος του Βασιλείου ΑΜ: ΚΣ 604
 18. Τσιμπίδας Αθανάσιος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 605
 19. Τζιούτζιος Δημήτριος του Αρμάνδου ΑΜ: ΚΣ 606
 20. Φιλιππόπουλος Ανδρέας του Σπυρίδωνος ΑΜ: ΚΣ 607
 21. Δελκοτζάκης Φώτιος του Αθανασίου ΑΜ: ΚΣ 608
 22. Καλοδήμος Σωτήριος του Θωμά ΑΜ: ΚΣ 609
 23. Καρατζιάς Βασίλειος του Σταύρου ΑΜ: ΚΣ 610
 24. Μπιρμπίλης Κωνσταντίνος του Λάμπρου ΑΜ: ΚΣ 645
 25. Ρίζος Πέτρος του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 611
 26. Μπατάς Ευάγγελος του Κωσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 612
 27. Ηλιοπούλου Ειρήνη του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 647
 28. Κιόση Ευαγγελία του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 613
 29. Αμασιαλίδου Κυριακή του Μιχαήλ ΑΜ: ΚΣ 614
 30. Μηλιώνη Δήμητρα του Χαρίλαου ΑΜ: ΚΣ 615
 31. Δεληγιάννης Δημήτριος του Χρήστου ΑΜ: ΚΣ 617
 32. Ιωνάς Σπυρίδων του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 618
 33. Μαλτέζος Αναστάσιος του Ευάγγελου ΑΜ: ΚΣ 619
 34. Ρουστάνη Ιωάννα του Στέργιου ΑΜ: ΚΣ 621
 35. Παπαγιάννης Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 622
 36. Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Ηλία ΑΜ: ΚΣ 623
 37. Ζαφειράκος Γεώργιος του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 624
 38. (ΕΥ) Γερόπουλος Νικόλαος του Μιλτιάδη ΑΜ: ΚΣ 892
 39. Κοσμόπουλος Χριστόφορος του Κοσμά ΑΜ: ΚΣ 888
  ΑΝΤΙΣΥΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ
 40. Μποταΐτης Δημήτριος του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 641
 41. (ΕΥ) Μπουνέλας Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 642
 42. Τερλιλή Ηλιάνα- Παναγιώτα του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 643
 43. Κεσμετζή Αθανασία του Ανδρέα ΑΜ: ΚΣ 660
 44. Ψύλλα Ανθή του Θωμά ΑΜ: ΚΣ 651
 45. Λάζου Βασιλική του Αργυρίου ΑΜ: ΚΣ 666
 46. Φουρλίγκα Ζωΐτσα του Χαρισίου ΑΜ: ΚΣ 668
 47. Κουμπρίδου Σουλτάνα του Γραμμένου ΑΜ: ΚΣ 620
  …/…
 • 6 –
  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 1. Μπελεγρή Παναγιώτα του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 765
 2. Ευθυμιάδης Ελευθέριος του Ανέστη ΑΜ: ΚΣ 755
 3. Κωστάκης Ιωάννης του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 756
 4. Σφαλαγκιάρης Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 757
 5. Τσαμτσάκη Ευδοξία του Γρηγορίου ΑΜ: ΚΣ 759
 6. Γιοβανούλης Βασίλειος του Αλέξανδρου ΑΜ: ΚΣ 760
 7. Μπίζας Απόστολος του Αλέξανδρου ΑΜ: ΚΣ 762
 8. Σταμπέλος Ιωάννης του Αντωνίου ΑΜ: ΚΣ 763
 9. (ΕΥ) Γιαννούλη Αικατερίνη του Θωμά ΑΜ: ΚΣ 764
 10. Καραζούπη Βασιλική του Χαράλαμπου ΑΜ: ΚΣ 766
 11. (ΕΥ) Χατζηνικολάου Ιωάννης του Λεωνίδα ΑΜ: ΚΣ 769
 12. Ρουκάς Ανδρέας του Μιχαήλ ΑΜ: ΚΣ 770
 13. Κρεβούρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 771
 14. Μπίσιας Βασίλειος του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 772
 15. Μόκα Δήμητρα του Χρήστου ΑΜ: ΚΣ 773
 16. Τσακίρης Στέργιος του Σταύρου ΑΜ: ΚΣ 774
 17. Καραμουχτάρη Μαρία του Ελευθέριου ΑΜ: ΚΣ 775
 18. Μαλάμη Αικατερίνη του Αθανασίου ΑΜ: ΚΣ 776
 19. Μπονές Βασίλειος του Αργυρίου ΑΜ: ΚΣ 779
 20. Καρυπίδης Θεόφιλος του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 780
 21. Λύτρα Αναστασία του Αριστείδη ΑΜ: ΚΣ 781
 22. Μπανάβας Ιωάννης του
  ΔημητρίουΙωακείμ ΑΜ: ΚΣ 782
 23. Μιχαλοπούλου Ξανθίππη του Παναγιώτη ΑΜ: ΚΣ 784
 24. Γκουντζής Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 785
  ΛΟΧΑΓΟΙ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 25. Κατσαμάγκα Χρυσούλα του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 871
 26. Βενάκη Αγγελική του Αντωνίου ΑΜ: ΚΣ 860
 27. Γεωργόπουλος Ιωάννης του Νικολάου ΑΜ: ΚΣ 866
 28. Κυρατσούς Ρούσης του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 867
 29. Καμπύλη Μυρσίνη του Εμμανουήλ ΑΜ: ΚΣ 868
 30. Κρικώνη Ελένη του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 870
 31. Τσέτσου Αγαθή του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 872
 32. Ελαφρού Γεωργία του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 873
  ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 33. Ναλμπάντης Ιωάννης του Θωμά ΑΜ: ΚΣ 963
 34. Μαρτσάκη Ιωάννα του Εμμανουήλ ΑΜ: ΚΣ 964
 35. Ρέντζιος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 965
 36. Φούσκαρη Αγγελική του Ηλία ΑΜ: ΚΣ 966
 37. Κασάπη Παρθένα του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 967
  …/…
 • 7 –
 1. Κατσιμήτρου Ελένη του Χρήστου ΑΜ: ΚΣ 968
 2. Ιωάννου Χαράλαμπος του Ηλία ΑΜ: ΚΣ 969
 3. Γραμμενούδης Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ: ΚΣ 970
 4. Ρηγοπούλου Ακριβή του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 971
 5. Βράκα Αγγελική του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 972
 6. Σαράντη Μαλαματή του Αντωνίου ΑΜ: ΚΣ 973
 7. Σαμαράς Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 974
 8. Μεσσολογγίτου Κυριακή του Πέτρου ΑΜ: ΚΣ 975
 9. Παπαγγέλου Άννα του Άγγελου ΑΜ: ΚΣ 976
 10. Παναγιωτάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ ΑΜ: ΚΣ 977
 11. Ανωγιάτη Μαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 978
 12. Βογιατζή Μαρία του Αναστάσιου ΑΜ: ΚΣ 979
  ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 13. Αλοκρίου Αναστασία του Γρηγόριου ΑΜ: ΚΣ 1082
 14. Μπαμπάνη Παναγιώτα του Αργύριου ΑΜ: ΚΣ 1088
 15. Παναγιώτου Φωτεινή του Αναστάσιου ΑΜ: ΚΣ 1089
 16. Μπάντη Ειρήνη του Αντώνιου ΑΜ: ΚΣ 1090
 17. Κωνσταντάκης Γεώργιος του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 1091
 18. Σφακιανάκη Ελένη του Εμμανουήλ ΑΜ: ΚΣ 1092
 19. Μουτάφη Χριστίνα του Βασιλείου ΑΜ: ΚΣ 1093
 20. Κανακοπούλου Αικατερίνη του Νικολάου ΑΜ: ΚΣ 1094
  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Νικόλαος Παπαχρήστου
  Ακριβές Αντίγραφο Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης
  …/…
 • 8 –
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  Αθήνα, 31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
  59/23 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
  (παρ.2β του άρθρου 20 ν.3883/10)
 1. Δόντσιος Παρθένιος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 1051
 2. Κοτσίνης Ραφαήλ του Ελευθερίου ΑΜ: 50303
 3. (ΕΥ) Διβάρης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου ΑΜ: 50317
 4. Παπαζίδης Ματθαίος του Γεωργίου ΑΜ: 50640
 5. Βαρουτάς Αθανάσιος του Θεοδώρου ΑΜ: 50747
 6. Προδρομίδης Βασίλειος του Θεοδώρου ΑΜ: 50774
 7. Παληβογιάννης Παναγιώτης του Ιωάννη ΑΜ: 51135
 8. Τσεκούρας Χαράλαμπος του Δημητρίου ΑΜ: 51299
 9. Τσαγκαλίδης Παναγιώτης του Χρήστου ΑΜ: 51320
 10. Καλαρούτης Βασίλειος του Ιωάννη ΑΜ: 51745
 11. Σπανός Χριστόδουλος του Στυλιανού ΑΜ: 51880
 12. Γεωργιάδης Μιχαήλ του Ιορδάνη ΑΜ: ΚΣ 1053
 13. Χωριανοπούλου Ευαγγελία του Δημητρίου ΑΜ: 52603
  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 14. Μάστορας Δημήτριος του Αποστόλου ΑΜ: 53698
 15. Τσιμπίδας Μάριος του Γεωργίου ΑΜ: 53750
 16. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ: 53834
 17. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος του Δημητρίου ΑΜ: 53835
 18. Φουντουκίδης Θεόδωρος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 1054
  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 19. Καλαμποκίνης Νικόλαος του Ζήση ΑΜ: ΚΣ 1064
 20. Κόνας Ιωάννης του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 1062
 21. Μπόζη Δήμητρα του Παναγιώτη ΑΜ: ΚΣ 1063
  …/…
 • 9 –
  ΛΟΧΑΓΟΣ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 1. Καπνάς Χαράλαμπος του Στέφανου ΑΜ: ΚΣ 1100
  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Νικόλαος Παπαχρήστου
  Ακριβές Αντίγραφο Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης
  …/…
 • 10 –
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  Αθήνα, 31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
  59/23 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
  (παρ.2β και 2γ του άρθρου 20 ν.3883/10)
 1. Ουζγουρίδου Θεοδώρα του Ναπολέοντος ΑΜ: ΚΣ 464
 2. Ντουχανιάρη Σταυρούλα του Θωμά ΑΜ: ΚΣ 465
 3. Κόκκινου Ευπραξία του Νικολάου ΑΜ: ΚΣ 488
 4. Ζαπουνίδου Μαρίνα του Χρήστου ΑΜ: ΚΣ 491
 5. Πεχλίδη Ελένη του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 492
 6. Παπαβασιλείου Χρυσούλα του Αθανασίου ΑΜ: ΚΣ 575
 7. (ΕΥ) Παληού Χαρίκλεια του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 576
 8. Βασιλειάδου Μαρία του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 579
 9. Λαζαρίνη Φωτεινή του Γρηγορίου ΑΜ: ΚΣ 581
 10. Πηγαδιώτη Δώρα του Λεωνίδα ΑΜ: ΚΣ 584
 11. Καψιμάλη Μαργαρίτα του Κυριάκου ΑΜ: ΚΣ 585
 12. Κανελλοπούλου Αναστασία του Βασιλείου ΑΜ: ΚΣ 586
 13. Αθανάτου Ανθή του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 587
 14. Φιλιπποπούλου Ευγενία του Γρηγορίου ΑΜ: ΚΣ 573
  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 15. Τσελιπιώτη Θεοπούλα του Χρήστου ΑΜ: ΚΣ 719
  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Νικόλαος Παπαχρήστου
  Ακριβές Αντίγραφο Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης
  …/…
 • 11 –
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  Αθήνα, 31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
  59/23 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΙΕΡΕΩΝ
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
  (παρ. 2β του άρθρου 20 ν.3883/10)
 1. Τσιρανίδης Ιωάννης του Θεολόγου ΑΜ: ΚΣ 543
 2. Τζιαχρής Δημήτριος του Παναγιώτη ΑΜ: ΚΣ 544
 3. Μαρκάκης Νεκτάριος του Ματθαίου ΑΜ: ΚΣ 548
 4. Πατεράκης Μαρίνος του Εμμανουήλ ΑΜ: ΚΣ 670
 5. Γκούσκος Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΑΜ: ΚΣ 671
 6. Ιστρατόγλου Κυριάκος (Αλέξιος) του Στεφάνου ΑΜ: ΚΣ 695
 7. Μιχαλόπουλος Δημήτριος του Ηλία ΑΜ: ΚΣ 696
 8. Καρακατσανίδης Παύλος του Στέλιου ΑΜ: ΚΣ 590
 9. Πλυταριάς Παναγιώτης του Θεοδώρου ΑΜ: ΚΣ 591
 10. Μπόλης Γρηγόριος του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 729
  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 11. Παλαβούζης Χρήστος του Μόσχου ΑΜ: ΚΣ 731
 12. Κρητίδης Ηλίας του Θεόφιλου ΑΜ: ΚΣ 806
 13. Μαραυγάκης Βασίλειος του Ευάγγελου ΑΜ: ΚΣ 807
 14. Σκάρκος Χρήστος του Νικολάου ΑΜ: ΚΣ 808
  (Πρόδρομος)
 15. Σαμαράς Γεώργιος του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 809
  (Θεολόγος)
 16. Πολυδούλης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ 810
 17. Λιάπης Ευάγγελος του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 812
  ΛΟΧΑΓΟΙ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 18. Καλτσουκαλάς Σεραφείμ του Παναγιώτη ΑΜ: ΚΣ 1022
 19. Μπαντουβεράκης Κυριάκος του Γρηγορίου ΑΜ: ΚΣ 1023
 20. Μάντζιος Γεώργιος του Αλέξανδρου ΑΜ: ΚΣ 1025
  …/…
 • 12 –
  ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ
  (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)
 1. Κούκος Ιωάννης του Βασιλείου ΑΜ: ΚΣ 1050
  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Νικόλαος Παπαχρήστου
  Ακριβές Αντίγραφο Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β1
Πίνακα Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Τηλ. (εσωτ.): 210 657-5119, 5166
ΚΟΙΝ. : Φ.412.1/1/256993
Σ. 8673
Αριθμός Εγκυκλίου: 58
Αθήνα, 31 Οκτ 23
ΘΕΜΑ : Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ.
2024-2025 (Ν.2439/1996)
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ. 657/1970 «Περί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων
Δυνάμεων» (Α΄182)
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
ΝΔ. 90/1973 «Περί του Θρησκευτικού Σώματος των Ενόπλων
Δυνάμεων» (Α΄168)
Ν. 1848/1989 «Προέλευση των μονίμων αξιωματικών του
οικονομικού και του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄112)
Ν. 2439/1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄219), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΠΔ. 99/2001 «Ατομικά έγγραφα μονίμων αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων και καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας
σχετικής με τα θέματα αυτά» (Α΄95)
Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
Ν. 4494/2017 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών
και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων,
σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες
διατάξεις» (Α΄165), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 1. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 4 του (δ) σχετικού
  κοινοποιούνται ονομαστικοί πίνακες Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων όπως
  Παραρτήματα «Α» έως «Δ», οι οποίοι πρόκειται να κριθούν στις τακτικές ετήσιες
  κρίσεις 2024-2025.
 2. Η κρίση των εν λόγω Αξιωματικών θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια
  Συμβούλια Κρίσεων (ΣΑΓΕ-ΣΠΚΣ), βάσει των ατομικών τους εγγράφων, που
  συμπληρώνονται με μέριμνα των αρμοδίων Διευθύνσεων Κοινών Σωμάτων, τις
  εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία.
  ..//..
 • 2 –
 1. Τονίζεται ότι από τους καθορισθέντες για κρίση δεν θα κριθούν όσοι
  δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για κάθε βαθμό χρόνο παραμονής, καθώς
  και τα καθοριζόμενα για κάθε περίπτωση τυπικά προσόντα.
 2. Οι οικείες Δνσεις των Κοινών Σωμάτων παρακαλούνται όπως
  υποβάλλουν καταστάσεις μέχρι 15 Ιαν 2024 για τους Αξιωματικούς που
  περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο, εφόσον:
  α. Διετέλεσαν στον κατεχόμενο βαθμό στις προβλεπόμενες από το
  άρθρο 5 παρ. 14, 15, 16, 17 και 18 του ν.2439/96 καταστάσεις (νοσηλεία,
  αναρρωτική άδεια, εκπαιδευτική άδεια, αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή
  απόλυση, διαθεσιμότητα, προσωρινή κράτηση ή υποδικία, λιποταξία ή παράνομη
  απουσία, ποινή στερητική της ελευθερίας κ.λ.π), την ακριβή χρονική περίοδο που
  διετέλεσαν στην κατάσταση αυτή, με γνώμη περί συμπληρώσεως ή μη του
  απαιτούμενου για κρίση και προαγωγή χρόνου παραμονής (άρθρο 5 παρ.1 του Ν.
  2439/96). Ειδικά για την περίπτωση νοσηλειών και αναρρωτικών αδειών, δέον
  όπως αναφέρεται αν προκύπτει, από το πόρισμα της διαταχθείσας ΕΔΕ, ότι η
  ασθένεια παρουσιάσθηκε σε διατεταγμένη υπηρεσία.
  β. Δεν μπορούν να κριθούν ή να προαχθούν διότι εμπίπτουν στις
  προβλεπόμενες από το άρθρο 11 παρ. 4, 5 και 6 του ν.2439/96 καταστάσεις
  (διαθεσιμότητα, προσωρινή κράτηση, αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία,
  καταδίκη, αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση, παραπομπή σε
  Πειθαρχικά Συμβούλια κ.λ.π).
  γ. Έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών σε οποιοδήποτε βαθμό, καθώς ο
  χρόνος αυτών δε λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και χρόνος
  παραμονής στο βαθμό.
  δ. Έχουν κριθεί στον κατεχόμενο βαθμό μια ή δύο φορές διατηρητέοι
  στον αυτό βαθμό (άρθρο 18 παρ. 4 του ν.2439/96).
  ε. Έχουν αναγνωρίσει χρόνο που λογίζεται ως χρόνος πραγματικής
  συντάξιμης υπηρεσίας, έχουν συμπληρώσει 35ετία ή καταλαμβάνονται από το όριο
  ηλικίας του βαθμού τους ή διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς τους ή έχουν
  τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων.
  στ. Υφίστανται τυχόν λάθη στα στοιχεία τους, προκειμένου αυτά να
  διορθωθούν.
 3. Για την έγκαιρη προετοιμασία των κρίσεων, οι εκθέσεις αξιολόγησης,
  που θα συνταχθούν την 31-12-23 να υποβληθούν αμέσως μετά την σύνταξή τους
  και να περιέλθουν στους τηρούντες τους ατομικούς φακέλους των Αξκών. Σύμφωνα
  με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6 α του (ε) ομοίου, η διαδικασία προσφυγής του
  αξιολογούμενου και της οριστικής αξιολόγησης πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την
  20η Φεβ 2024 για να είναι δυνατή η κρίση του αξιωματικού στις τακτικές κρίσεις.
 4. Τα ατομικά έγγραφα με περιληπτικά σημειώματα για τον κάθε κρινόμενο
  ανώτατο Αξιωματικό να περιέλθουν στην Γραμματεία ΣΑΓΕ και στην Γραμματεία
  ΣΠΚΣ (μέσω ΓΕΕΘΑ/Β1) για τους λοιπούς κρινόμενους Αξιωματικούς σε έντυπη και
  ηλεκτρονική μορφή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2024.
  ..//..
 • 3 –
 1. Χειριστής θέματος: ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος,
  Επλής ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ, τηλ. 210 657-5017.
  Αρχιπλοίαρχος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος ΠΝ
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  «Α» Πίνακας Ανωτάτων Αξιωματικών Κοινού Νομικού Σώματος (παρ. 2δ και 4 του
  άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 91 ν.3883/2010)
  «Β» Πίνακας Ανωτάτων Αξιωματικών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών
  (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 91 ν.3883/2010)
  «Γ» Πίνακας Ανωτάτων Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών
  Γραμματέων (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 91 ν.3883/
  2010)
  «Δ» Πίνακας Ανωτάτων Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων
  (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 ν. 2439/96 και άρθρο 91 ν.3883/2010)
  «Ε» Πίνακας Ανωτέρων Αξιωματικών ΕΟΘ Κοινού Σώματος Στρατιωτικών
  Δικαστικών Γραμματέων (παρ. 2στ και 4 του άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο
  1 ν.4494/2017)
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  Αποδέκτες για Ενέργεια
  ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β1-Β4-Β6-Β7
  ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ
  Αποδέκτες για Πληροφορία
  ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ-ΓΓ ΥΠΕΘΑ
  ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ
  Αποδέκτες Πινάκων «Ζ», «Η» και «Θ»
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΓΕ
  ΓΕΣ/Β1(ΔΙΠΡΟ)
  ΓΕΝ/Β3
  ΓΕΑ/Β1
  ..//..
 • 4 –
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  Αθήνα, 31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
  58/23 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ
  ΠΙΝΑΚΑΣ
  ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞIΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (παρ. 2δ και 4 του
  άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 91 ν.3883/2010)
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
 1. Οικονομίδης Δημήτριος του Βασιλείου ΑΜ: 47178
  ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ
 2. Τζάφας Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ: ΚΣ 418
 3. Τάγκος Δημήτριος του Αλεξάνδρου ΑΜ: 47181
 4. Ντίλιος Μιχαήλ του Αχιλλέα ΑΜ: ΚΣ 438
  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Νικόλαος Παπαχρήστου
  Ακριβές Αντίγραφο Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης
  ..//..
 • 5 –
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  Αθήνα, 31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
  58/23 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ
  ΠΙΝΑΚΑΣ
  ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞIΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 91
  ν.3883/2010)
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
 1. Πριόβολος Αριστοτέλης του Χριστόφορου ΑΜ: 48571
  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Νικόλαος Παπαχρήστου
  Ακριβές Αντίγραφο Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης
  ..//..
 • 6 –
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  Αθήνα, Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
  58/23 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ
  ΠΙΝΑΚΑΣ
  ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 91
  ν.3883/2010)
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
 1. Βλαχογιάννης Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 473
  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
 2. Δημητρίου Ευάγγελος του Βασιλείου ΑΜ: ΚΣ 426
  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Νικόλαος Παπαχρήστου
  Ακριβές Αντίγραφο Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης
  ..//..
 • 7 –
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  Αθήνα, 31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
  58/23 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΙΕΡΕΩΝ (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 του ν.2439/96 και άρθρο 91
  ν.3883/2010)
  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
 1. Κουράκλης Αλέξανδρος-Μιχαήλ (Μελέτιος) του Παναγιώτη ΑΜ: ΚΣ 481
  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Νικόλαος Παπαχρήστου
  Ακριβές Αντίγραφο Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης
  ..//..
 • 8 –
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  Αθήνα, 31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ
  58/23 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ
  ΠΙΝΑΚΑΣ
  ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΟΘ) ΚΟΙΝΟΥ
  ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (παρ. 2στ και 4 του
  άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 110 ν.4494/2017)
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
 1. Σαχινίδης Αθανάσιος του Αλεξάνδρου ΑΜ: ΚΣ 471
 2. Γκαμπρανίδης Βασίλειος του Νικολάου ΑΜ: ΚΣ 582
  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Νικόλαος Παπαχρήστου
  Ακριβές Αντίγραφο Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕ
  ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Γεώργιος Αργυρόπουλος
  Επιτελής Τμ. Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης