13.3 C
Athens
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΟ ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος για την παραμονή ΕΠΟΠ πέραν του 50ου έτους

Ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος για την παραμονή ΕΠΟΠ πέραν του 50ου έτους

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κυρία Αναστασία-Αικατερίνη Αλεξοπούλου με θέμα «Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προβλήματα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς το ζήτημα παραμονής των ΕΠΟΠ πέραν του 50ου έτους της ηλικίας τους, στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), με σκοπό τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας έχει ήδη απασχολήσει την πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία και το όλο ζήτημα ευρίσκεται στο στάδιο της επιτελικής μελέτης.

Σε κάθε περίπτωση, οι ΕΠΟΠ συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία στελεχών με κριτήριο το ηλικιακό εύρος μεταξύ των καταταγέντων ανά διαταγή πρόσκλησής τους, από 18 έως 28 ετών. Το εν λόγω ηλικιακό εύρος δεν εντοπίζεται σε άλλη κατηγορία στελεχών, για τις οποίες η ηλικιακή διασπορά είναι πολύ μικρότερη, μάλιστα δεν υπερβαίνει την πενταετία, είτε για στελέχη προερχόμενα από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ είτε για στελέχη εκ διαγωνισμών.

Ειδικότερα, τα θέματα που άπτονται της βαθμολογικής εξέλιξής τους ρυθμίζονται πρωτίστως στο ν.2936/01 (Α΄166). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, οι ΕΠΟΠ:

• Αναλαμβάνουν 7ετή υποχρέωση παραμονής στις ΕΔ, εκτός εάν έχει γίνει δεκτή νωρίτερα τυχόν υποβληθείσα αίτηση παραίτησης (άρθρο 5 παρ. 1).

• Μονιμοποιούνται κατόπιν αιτήσεως, με το φέροντα βαθμό, μετά τη συμπλήρωση 7ετούς υπηρεσίας, εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις και κριθούν βάσει των ατομικών φακέλων τους κατάλληλοι για μονιμοποίηση (άρθρο 5 παρ. 1).

• Εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων και μπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο επ’ ανδραγαθία (άρθρο 8 παρ. 1).

Ο σκοπός σύστασης του θεσμού των ΕΠΟΠ., όπως απορρέει από το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τους διέπει, είναι η κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών στελέχωσης των Μονάδων των Κλάδων των ΕΔ με χαμηλόβαθμο και ηλικιακά αξιόμαχο προσωπικό. Οι προαναφερόμενες ανάγκες αποτέλεσαν και τον βασικό άξονα για τη χάραξη του σταδιοδρομικού τους ορίζοντα, ο οποίος και ανταποκρίνεται απολύτως σε αυτές.

Αναφορικά με το ζήτημα της ενδεχόμενης αποστρατείας, του εν λόγω προσωπικού, πριν την συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, δεν υφίσταται στην συνταξιοδοτική νομοθεσία σχετική πρόβλεψη για καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο του χρόνου για την συμπλήρωση του υπόψη ορίου συντάξιμης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα για την ακολουθούμενη συνταξιοδοτική πολιτική, και επομένως και στο υπόψη ζήτημα, ανήκει στα συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ.).

Τέλος, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωρίζει και εξετάζει, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνάς του για το προσωπικό, όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τους ΕΠΟΠ, εξετάζοντας κάθε θέμα ξεχωριστά, κατόπιν στοιχειοθετημένων προτάσεων των Γενικών Επιτελείων, και το συγκεκριμένο, υπό την προϋπόθεση διατήρησης του υπάρχοντος του καταληκτικού τους βαθμού, ήτοι του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση του τελικού σταδιοδρομικού τους ορίζοντα που θα υπηρετήσει κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο τους αρχικούς σκοπούς πρόσληψής τους.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το σχετικό έγγραφο: