13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΝέες προαγωγές Αξιωματικών ΣΞ - Όλα τα ονόματα

Νέες προαγωγές Αξιωματικών ΣΞ – Όλα τα ονόματα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)
Τηλεφ. 210-6552151
ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/Β1/2α Φ.400/297/687558

Σ.8340
Αρ. Εγκυκλίου: 166
Αθήνα, 24 Οκτ 23

ΘΕΜΑ: Προσωπικό Διοικητικά
ΣΧΕΤ.: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (Α ́
112)

 1. Σας γνωρίζουμε ότι κοινοποιείται το από 18-10-2023 π.δ. «Προαγωγές
  και αποστρατεία Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»,
  που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2784/20-10-2023 ΦΕΚ, τεύχος Γ ́ και βεβαιώθηκε
  για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ.
  1278356/19-10-2023 εγγραφή του ΓΕΣ/ΔΟΙ.
 2. Η αποστρατευόμενη αξιωματικός της παραγράφου 3 του παραπάνω π.δ.
  να διαγραφεί σύμφωνα με το 1400/1973 ν.δ. «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών
  Ενόπλων Δυνάμεων» άρθρο 36 παρ. 1, με ημερομηνία διαγραφής την 30 Νοε 23.
 3. Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/Β1/2α και ΓΕΣ/Β1/7 αποδεικτικά κοινοποίησης
  της παρούσας εγκυκλίου στην Αξκό της παραγράφου 3 του π.δ. καθώς και
  δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαμονής τους (πόλη, οδός, αριθμός, αριθμός
  τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αστυνομικό Τμήμα και
  ταχυδρομικός κώδικας του Αστυνομικού Τμήματος). Όμοιες δηλώσεις να
  υποβληθούν ως εξής:

α. Στο ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ).
β. Στην ΕΜΜ/Διοίκηση Επιστράτευσης του τόπου οριστικής διαμονής.
γ. Στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

-2-

./.

 1. Στην αποστρατευόμενη να κοινοποιηθεί το π.δ. αποστρατείας της και να
  χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της οριστικής διαμονής της, κατόπιν αναφοράς της
  ενδιαφερομένης και με έγκριση του 1ου ΕΓ του αρμόδιου Σχηματισμού.
 2. Οι τηρούντες τα ατομικά έγγραφα της αποστρατευόμενης αξιωματικού
  (Ατομικό φάκελο, Βιβλιάριο Μητρώου, Ατομικό Δελτίο Υγείας, Δελτίο Στρατιωτικής
  Ταυτότητας και Μεταλλική Ταυτότητα) να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α. Δνση Όπλου – Σώματος:
(1) Έλεγχος της πληρότητας του Ατομικού Φακέλου και
καταχώριση της τελευταίας μεταβολής της αποστρατείας του αξιωματικού πλήρως
αιτιολογημένης.

(2) Τήρηση του Ατομικού Φακέλου επί εξάμηνο, για τη
χρησιμοποίησή του σε τυχόν εκκρεμότητες (προσφυγές, παράπονα κλπ) και μετά
διαβίβαση αυτού στο ΓΕΣ/Β10.

β. Σχηματισμός – Υπηρεσία από την οποία αποστρατεύεται:
(1) Ενημέρωση και κλείσιμο του Βιβλιαρίου Μητρώου και του
Δελτίου Υγείας. Παραλαβή του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας (ΔΣΤ) και της
μεταλλικής τοιαύτης. Σε περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ να υποβάλλεται μαζί με την
υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να
εμφανίζεται η ημερομηνία δήλωσης της απώλειας.

(2) Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω το δυνατόν

συντομότερο απ’ ευθείας στο ΓΕΣ/Β10.

(3) Παραλαβή των Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης και

διαβίβαση αυτών στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.

(4) Τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στον Εθνικό
Κανονισμό Ασφαλείας (ΕΚΑ/2018/ΓΕΕΘΑ/Ε3), που αφορά την υπογραφή της
Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπιστευτικότητας για ανάκληση της εξουσιοδότησης
ασφαλείας χειρισμού Εθνικών Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και Υλικών (ΕΔΠΥ)
από τους αποστρατευόμενους Αξιωματικούς.

 1. Παρακαλούμε για σας ενέργειές σας.
 2. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Μαστραντωνάκης, Επιτελής
  του ΓΕΣ/Β1/2α, τηλ. ΕΨΑΔ: 800-2151, τηλ. ΟΤΕ: 210-6552151.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Μαστραντωνάκης

Επιτελής ΓΕΣ/Β1/2α

Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
Διευθυντής

./.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Προαγωγές και αποστρατεία Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς

Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του ν. 2439/1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών

των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α ́ 219),

β) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α ́ 167).

 1. Το π.δ. 79/2023 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
  και Υφυπουργών» (Α ́ 131).
 2. Το από 21.01.2023 π.δ. «Κύρωση πινάκων εκτάκτων κρίσεων και
  προαγωγές Συνταγματαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς» (Γ ́ 124).
 3. To από 27.08.2023 π.δ. «Κύρωση πινάκων ρίσεων Ανωτωτέρων
  Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (Γ ́ 2235).
 4. Το από 05.10.2023 π.δ. «Κύρωση πινάκων, προαγωγές και
  αποστρατείες Κατωτέρων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων
  Στρατού Ξηράς» (Γ ́ 2668).

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

 1. Προάγουμε, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 4 και την περ. α της παρ. 5
  του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, στον βαθμό του
  Ταξίαρχου τον Συνταγματάρχη Μηχανικού Σταντίδη Δημήτριο του Ελευθερίου
  (ΑΜ:49053), ο οποίος κρίθηκε κατά τις έκτακτες κρίσεις του έτους 2023 για δεύτερη
  φορά ως διατηρητέος στον αυτό βαθμό και δεν επιθυμεί να τεθεί εκτός οργανικών
  θέσεων, της προαγωγής του λογιζομένης από 21.01.2023, ημερομηνία κατά την
  οποία κυρώθηκε ο πίνακας της κρίσης του με το από 21.01.2023 π.δ. (Γ ́ 124,
  ΕΔΥΕΘΑ 8/2023).

-4-

./.

 1. Προάγουμε, σύμφωνα με την υποπερ. 1 της περ. γ της παρ. 4 και την
  περ. β της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν.
  3883/2010:

α. Σε Συνταγματάρχες τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων
και Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους,
συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία
τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27.08.2023, ημερομηνία κατά την
οποία κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών –
Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2023-2024 με το από 27.08.2023 π.δ.
(Γ ́ 2235, ΕΔΥΕΘΑ 125/2023):

(1) Πεζικού Βασιλόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου ΑΜ:56961
(2) Πεζικού Βεργόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:56975
(3) Πεζικού Ιστίκογλου Νικόλαο του Σπυρίδωνα ΑΜ:56984
(4) Πεζικού Αρβανίτη Κωνσταντίνο του Νικολάου ΑΜ:56986
(5) Διαβιβάσεων Καραούλα Γεράσιμο του Βησσαρίωνα ΑΜ:56989
(6) Πυροβολικού Σταφυλίδη Αρκάδιο του Γεωργίου ΑΜ:56996
(7) Πεζικού Χαραλαμπόπουλο Ελευθέριο του Ιωάννη ΑΜ:56999
(8) Μηχανικού Κουτσιαρή Αριστείδη του Μενελάου ΑΜ:57002
(9) Πεζικού Θεοχαρίδη Θεόφιλο του Χρήστου ΑΜ:57005
(10) Πεζικού Κηπηρτίδη Ιερόθεο του Αποστόλου ΑΜ:57008
(11) Πεζικού Λαγονίκα Θεόδωρο του Χρήστου ΑΜ:57023
(12) Διαβιβάσεων Λόκα Δημήτριο του Βάϊου ΑΜ:57029
(13) Πεζικού Κουτσοδήμου Φώτιο του Αριστοτέλη ΑΜ:57033
(14) Πεζικού Γεωργούλα Λουκά του Γεωργίου ΑΜ:57034
(15) Πεζικού Μακρίδη Γεώργιο του Ελευθερίου ΑΜ:57042
(16) Πεζικού Γρίβα Κωνσταντίνο του Βασιλείου ΑΜ:57044
(17) Πυροβολικού Χαρίση Αθανάσιο του Νικολάου ΑΜ:57047
(18) Πεζικού Νιάκα Βασίλειο του Δημητρίου ΑΜ:57050
(19) Πεζικού Θεοδώρου Γεώργιο του Σπυρίδωνα ΑΜ:57051
(20) Πεζικού Αναστασίου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:57052
(21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταυρέκα Ιωάννη του Ηλία

ΑΜ:57058

(22) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Δεριζιώτη Ιωάννη του

Χρήστου ΑΜ:57069

(23) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κελεσίδη Χρηστοφύλλη του

Άγγελου ΑΜ:57083

(24) Πυροβολικού Γαλαχουσίδη Νικόλαο του Χαράλαμπου

ΑΜ:57102

(25) Πεζικού Τραχανά Εμμανουήλ του Δημητρίου ΑΜ:57103
(26) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καντζούρα Δημήτριο του Βασιλείου

ΑΜ:57105

(27) Πεζικού Αργυριάδη Χαράλαμπο του Νικολάου ΑΜ:57110
(28) Αεροπορίας Στρατού Μπαντή Αλκιβιάδη του Βασιλείου

ΑΜ:57115

(29) Διαβιβάσεων Κολέτσιο Δημήτριο του Αθανασίου ΑΜ:57747
(30) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Ιωάννη του

Χαράλαμπου ΑΜ:57287

(31) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Κουτσούλα Νικόλαο

του Θεοδώρου ΑΜ:57288

-5-

./.

(32) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Τατσίδη Παναγιώτη

του Βασιλείου ΑΜ:57292

(33) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαράκη Νικόλαο

του Δημητρίου ΑΜ:57294

(34) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαϊνά Μιχαήλ του

Βασιλείου ΑΜ:57305

(35) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Μουτρίκα Ιωάννη του Αγησιλάου

ΑΜ:57306

(36) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Κουτσίδη Θεόδωρο του Μιχαήλ

ΑΜ:57315

(37) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Καραγιώργο Παναγιώτη του

Γεωργίου ΑΜ:57318

(38) Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Γούναρη Γεώργιο του Αλέξιου

ΑΜ:57333

(39) Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Κούκο Κωνσταντίνο του Γεωργίου

ΑΜ:57334

(40) Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Χάιδα

Βασίλειο του Κωνσταντίνου ΑΜ:57371

(41) Φροντιστών Διαβιβάσεων Μάγκλαρη Παναγιώτη του Γεωργίου

ΑΜ:57240

(42) Φροντιστών Πεζικού Ζαρκάδα Ανδρέα του Αθανασίου

ΑΜ:57241

(43) Φροντιστών Πεζικού Αποστολόπουλο Κωνσταντίνο του

Αποστόλου ΑΜ:57246

(44) Φροντιστών Μηχανικού Μερεντίτη Γεώργιο του Νικολάου

ΑΜ:57251

(45) Φροντιστών Πυροβολικού Κόρκακα Χρήστο του Αναστασίου

ΑΜ:57257

(46) Φροντιστών Μηχανικού Γκαγκά Αριστείδη του Δημητρίου

ΑΜ:57266

(47) Τεχνικού Σολωμό Κωνσταντίνο του Νικολάου ΑΜ:57126
(48) Τεχνικού Κωστή Σωτήριο του Ιωάννη ΑΜ:57134
(49) Τεχνικού Μπλέτσα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:57154
(50) Τεχνικού Καλαπανίδα Ευθύμιο του Βασιλείου ΑΜ:57158
(51) Τεχνικού Βουλιώτη Ηλία του Αντωνίου ΑΜ:57160
(52) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Μαχαιρίδη Γεώργιο του

Ιωάννη ΑΜ:57171

(53) Υλικού Πολέμου Κούρτη Αθανάσιο του Χαράλαμπου

ΑΜ:57175

(54) Υλικού Πολέμου Σωτηριάδη Σοφοκλή του Σωτηρίου ΑΜ:57178
(55) Υλικού Πολέμου Φυσέκη Αθανάσιο του Θεοφάνη ΑΜ:57180
(56) Υλικού Πολέμου Μάκκα Θεοφάνη του Δημητρίου ΑΜ:57181
(57) Υλικού Πολέμου Κίσσα Κωνσταντίνο του Θωμά ΑΜ:57183
(58) Υλικού Πολέμου Καρακικέ Παναγιώτη του Κωνσταντίνου

ΑΜ:57184

(59) Υλικού Πολέμου Καραγεωργόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου

ΑΜ:57186

(60) Υλικού Πολέμου –Πυροτεχνουργών Τάτση Ευάγγελο του

Λάμπρου ΑΜ:57188

(61) Υλικού Πολέμου –Πυροτεχνουργών Ιωσηφίδη Κωνσταντίνο

του Αναστασίου ΑΜ:57190

-6-

./.

(62) Υγειονομικού Διοικητικών Κατράκη Νεκτάριο του Παναγιώτη

ΑΜ:57195

(63) Διαχειριστών Υγειονομικού Μαγκούτη Παναγιώτη του

Νικολάου ΑΜ:57199

(64) Διαχειριστών Υγειονομικού Φιλιππίδη Ιωάννη-Δημήτριο του

Εμμανουήλ ΑΜ:57200

(65) Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Τόλιο Δημήτριο του Γεωργίου

ΑΜ:57203

(66) Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Σαλαμπά Παναγιώτη του Γεωργίου

ΑΜ:57204

(67) Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Λουλουδά Μαρίνο του Χρήστου

ΑΜ:57212

(68) Στρατιωτικών Γραμματέων Σχισμένο Γεώργιο του Θεοδώρου

ΑΜ:57228

(69) Στρατιωτικών Γραμματέων Γαβριηλίδη Ευάγγελο του Χρήστου

ΑΜ:57231

(70) Ταχυδρομικού Παντελίδη Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:57235
(71) Ταχυδρομικού Κοντό Θεόδωρο του Χρήστου ΑΜ:57236
β. Σε Αντισυνταγματάρχες τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και
Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, συμπληρώνουν
35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της
προαγωγής τους λογιζομένης από 27.08.2023, ημερομηνία κατά την οποία
κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών –
Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2023-2024 με το από 27.08.2023 π.δ.
(Γ ́ 2235, ΕΔΥΕΘΑ 125/2023):

(1) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μπαρμπούδη Θεόδωρο

του Βασιλείου ΑΜ:56997

(2) Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Πατακιά

Χρήστο του Αλεξάνδρου ΑΜ:57332

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Βουρνάζο-
Πατέστο Στυλιανό του Αχιλλέα ΑΜ:57164

(4) Πεζικού Αριστείδου Ουρανία του Σωτηρίου ΑΜ:58065
(5) Πυροβολικού Χριστοπούλου Θεοδώρα του Χρήστου

ΑΜ:58103

(6) Τεχνικού Πανταζοπούλου Αντωνία του Διονυσίου ΑΜ:58112
(7) Υγειονομικού Λεονταρίτη Παναγιώτα του Βασιλείου ΑΜ:58173
(8) Υγειονομικού Μανασσή Ευαγγελία του Γεωργίου ΑΜ:58177
(9) Μουσικού Πράπα Δημήτριο του Παναγιώτη ΑΜ:56434
(10) Μουσικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ζερδαλή Νικόλαο του

Γεωργίου ΑΜ:56441.

γ. Σε Αντισυνταγματάρχες τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και
Σωμάτων, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από
27.08.2023, ημερομηνία κατά την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων
κρίσεων Αντισυνταγματαρχών – Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2023-
2024 με το από 27.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2235, ΕΔΥΕΘΑ 125/2023):

(1) Πεζικού Μπεθυμούτη Γεώργιο του Ιωάννη ΑΜ:57081

(2) Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζιβανίδη Σάββα του

Γεωργίου ΑΜ:57262

(3) Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηπαπαδόπουλο

Αναστάσιο του Ιωάννη ΑΜ:57901.

 1. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με την υποπερ. 2 της
  περ. β της παρ. 4 του άρθρου 18 και την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
  2439/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, την Ταγματάρχη
  Πεζικού Ρεϊτσίδου Ευαγγελία του Πασχάλη (ΑΜ:60118), που γεννήθηκε το 1969
  στην Ορεστιάδα Έβρου, η οποία κρίθηκε στον βαθμό της Λοχαγού, κατά τις τακτικές
  κρίσεις του έτους 2021-2022, ως διατηρητέα στον αυτό βαθμό για τρίτη φορά και
  δεν επιθυμεί να τεθεί εκτός οργανικών θέσεων.
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
  παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ