13.3 C
Athens
Δευτέρα, 21 Ιουνίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετατάξεις Μονίμων (πρώην ΕΜΘ) εξ’ ΕΠΥ & ΕΠΟΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετατάξεις Μονίμων (πρώην ΕΜΘ) εξ’ ΕΠΥ & ΕΠΟΠ

Κύριε Υπουργέ,

          1.      Το άρθρο 2 του ν. 3883/2010, αναφέρεται στην προέλευση του Σώματος των Αξιωματικών των ΕΔ, οι οποίοι αποτελούνται από:

                   α.      Απόφοιτους ΑΣΕΙ.

                   β.      Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου:

                            (1)     Προερχόμενους από Ανθυπασπιστές αποφοίτους ΑΣΣΥ.

                            (2)     Μόνιμους εξ Εφέδρων.

                            (3)     Έφεδρους εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή και οι αντίστοιχοι μονιμοποιούμενοι.

                            (4)     Κατατασσόμενους με διαγωνισμό.

                            (5)     Προερχόμενους από Μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄/ 10.6.1974) και του ν.705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄/26.9.1977).

          2.      Με την παράγ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4407/2016, στην περίπτωση β´ του άρθρου 2 του ν. 3883/2010, προστέθηκαν υποπεριπτώσεις 6 και 7, ως εξής:

                            «(6) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους Υπαξιωματικούς, που μετατάσσονται στο Σώμα, ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ.

                            (7) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές που έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9.».

          3.      Με την παράγ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4407/2016, η παράγ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3883/2010, αντικαταστάθηκε ως εξής:

                   «2. ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12.».

          4.      Με την παράγ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4609/2019, στο άρθρο 69 του ν. 3883/2010, προστέθηκε παράγραφος 4 ως εξής:

                   «4. Για τους ανωτέρω μονιμοποιούμενους εθελοντές μακράς θητείας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του ν.δ. 445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους.».

          Τα ανωτέρω, αποτελούν νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με την οποία, για να γίνει κάποιος Μονιμοποιούμενος ΕΜΘ με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αξιωματικός, πρωτίστως, απαιτείται η μετάταξή του στο Σώμα των Υπαξιωματικών.

          Το ερώτημα που τίθεται είναι εύλογο. Γιατί, ενώ κάποιος είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανήκει ήδη στους Μόνιμους Υπαξιωματικούς, καθώς οι ΕΜΘ και οι ΕΠΟΠ έχουν ήδη Μονιμοποιηθεί, με αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα, χρειάζεται να μεταταγεί στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών;;!! Παράξενο και παράδοξο, θα λέγαμε…!!!

          Ας πάμε όμως τώρα και λίγο εκτός στρατεύματος. Ας ακολουθήσουμε το Ελληνικό Δημόσιο, όπου κι αυτό κινείται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε συγκεκριμένη νομοθεσία, καθότι αυτή, λίγο έως πολύ, είναι γνωστή σε όλους. Δηλαδή, όταν κάποιος προσλαμβάνεται σε κάποια υπηρεσία του Δημοσίου, ως υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο καταθέτει μετά την πρόσληψή του, αυτόματα θεωρείται Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και, πληρώνεται αναλόγως αλλά και ακολουθεί την εξέλιξη που προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου.

          Πίσω στα δικά μας ξανά, τα του στρατεύματος. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Αρχιλοχίας με είκοσι τρία (23) χρόνια υπηρεσίας, μετατάσσεται σε Αρχιλοχία του Σώματος Μονίμων Υπαξιωματικών (εδώ γελάμε), ο οποίος για να γίνει Ανθυπασπιστής πρέπει να παραμείνει στο βαθμό που φέρει άλλα τέσσερα (4) χρόνια. Σύνολο είκοσι επτά (27) έτη υπηρεσίας. Ο αντίστοιχος Αρχιλοχίας των 23 χρόνων υπηρεσίας, ο οποίος παραμένει στην προέλευση των ΕΠΥ και δεν μετατάσσεται, προάγεται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας, ήτοι σε δύο (2) χρόνια!!! Δηλαδή, ο πτυχιούχος ΕΠΥ-ΕΜΘ γίνεται Ανθυπασπιστής στα 27 έτη υπηρεσίας, ενώ ο μη πτυχιούχος στα 25 έτη. Σημειώνεται ότι, ο Υπαξιωματικός προέλευσης ΕΠΥ προάγεται στο βαθμό του Αρχιλοχία στα 18 έτη υπηρεσίας. Έτσι, ο πτυχιούχος ΕΜΘ χρειάζεται εννέα (9) έτη για να μεταβεί στον επόμενο βαθμό, ενώ ο μη πτυχιούχος χρειάζεται επτά (7)..!! Έτσι, ο πτυχιούχος περιέρχεται σε δυσμενέστερη θέση, τόσο βαθμολογικά όσο και οικονομικά σε σχέση με το μη πτυχιούχο. Αυτό κι αν είναι επιτυχία..!!!!! Μόνο στη νομοθεσία των Ελληνικών ΕΔ μπορεί να συμβαίνουν αυτά, ίσως και στη Ζιμπάμπουε.

          Αντί λοιπόν ο νομοθέτης να εξορθολογήσει μια προβληματική κατάσταση και να τη λύσει ολοκληρωτικά κι αμετάκλητα, την κάνει χειρότερη. Ενδεχομένως από αβλεψία, ίσως πάλι κι όχι. Προβάλλει τους πτυχιούχους και μετατασσόμενους ΕΠΥ-ΕΜΘ σε δυσμενέστερη θέση, σε σχέση με τους μη πτυχιούχους..!!! Γιατί άραγε;;;

          Λαμβάνοντας υπόψιν ότι, ο νεότερος ΕΜΘ αυτή τη στιγμή έχει είκοσι (20) χρόνια υπηρεσίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η παράγ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3883/2010 θα καταστεί ανενεργή γι’ αυτούς. Επίσης, οι Ανθυπασπιστές και Αξιωματικοί πλέον, προέλευσης ΕΠΥ, δεν έχουν δικαίωμα μετάταξης, επομένως δεν θα εξελιχθούν ποτέ, ακόμα κι αν έχουν πτυχίο..!!

          Για πολλούς πτυχιούχους Μονιμοποιούμενους ΕΜΘ τα προαναφερόμενα αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα, ενώ διαφαίνεται ότι η υπηρεσία δεν αξιοποιεί την «εκ των έσω» επιστημονική γνώση του προσωπικού της. Προσλαμβάνει όμως πτυχιούχους πολίτες με διαγωνισμό, δίνοντάς τους κατ’ ευθείαν το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων!!!!!! Ωραία θέματα, τριτοκοσμικά θα λέγαμε.

          Η πρότασή μας για τα ανωτέρω, σε επικείμενο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ, είναι η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3883/2010, ως εξής:

          «2. Υπαξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι, προέλευσης ΕΠΥ (Μονιμοποιημένοι ΕΜΘ του άρθρου 69), καθώς και οι Μονιμοποιημένοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών, με ειδικότητα Αξιωματικού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12.».

          Εφόσον γίνει αποδεκτή η παραπάνω ρεαλιστική πρόταση, αποκαθίσταται πλήρως μια χρόνια αδικία, η οποία αφορά και τις δύο (2) προελεύσεις, των ΕΠΥ & ΕΠΟΠ.

                                                                                                                           Με τιμή

                                                                                                               Άρης Κασιδόπουλος

                                                                                                        Στρατιωτικός Συνδικαλιστής