13.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΜεταθέσεις: Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις για Δένδια από οικογένειες που θεωρούν ότι...

Μεταθέσεις: Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις για Δένδια από οικογένειες που θεωρούν ότι σήκωναν το βάρος των μεταθέσεων στα σύνορα

Του Ηλία Προύφα

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από σήμερα και μέχρι τις 13 Μαίου, έχει τεθεί σε διαβούλευση και ήδη ξεκίνησε ο σχολιασμός των άρθρων από στελέχη και των τριών κλάδων.

Η συντριπτική πλειοψηφία επικεντρώνεται στα όσα προβλέπονται για τις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις και την παραμονή έως 6 έτη, στον τόπο προτίμησης συμφερόντων τους, στους ανήκοντες σε ειδικές κατηγορίες.

”Μια χρονίζουσα κοινωνική αδικία εις βάρος των εν ενεργεία ανύπαντρων Και έως 2 τέκνων στρατιωτικών οικογενειών, με την πρόβλεψη του άρθρου 69, αποκαθίσταται….βέβαια το μέγιστο αμεταθητο των τριτέκνων, θα μπορούσε να γίνει και 5 έτη.. εύγε κύριε υπουργέ”,

”Μια αδικία πολλών ετών που υπήρχε, εις βαρών πολλών συναδέλφων και των οικογενειών τους θα αποκατασταθεί”.
Μπραβο σας κ. Υπουργέ.

”Φτάνει πια με τις διακρίσεις εις βάρος των στελεχών που δεν υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες. Ως πότε τα προαναφερθέντα στελέχη θα «λούζονται» τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις επιχειρησιακές ετοιμότητες;”

Τα παραπάνω είναι ορισμένα δημόσια σχόλια από στελέχη που είτε επέλεξαν να είναι άγαμα, είτε για τους δικούς τους λόγους δεν έχουν παιδιά, είτε έκαναν ένα ή δύο και δεν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες.

Τα στελέχη αυτά αποτελούν τη συντριπτική πλειοψήφια και όπως μας μεταφέρουν και στο kranosgr.com, θεωρούν ότι τόσα χρόνια σήκωναν το βάρος των μεταθέσεων και των υπηρεσιών.

Πλέον αυτό φαίνεται πως αλλάζει και ενώ οι ίδιοι έχουν δικαίωμα παραμονής 3 χρόνια στη φρουρά προτίμησης, οι ειδικές κατηγορίες θα δικαιούνται το διπλάσιο, δηλαδή έως 6.

Βέβαια υπάρχει και η πλευρά των ειδικών κατηγοριών η οποία έχει τις ενστάσεις της και θα παραθέσει τα δικά της επιχειρήματα, γι’ αυτό και επιχειρείται να βρεθεί μια δίκαιη για όλους λύση.

Δείτε τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου:

Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις

  1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:

α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:

(1) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:

(α) Την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.

(β) Την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

(γ) Την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε στελέχους.

(δ) Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου και την αρχαιότητα.

(ε) Την απόκτηση, όπου απαιτείται, εμπειρίας και γνώσεων.

(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:

(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων καθώς και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους αν δεν παρέλθουν έξι (6) τουλάχιστον έτη, εκτός αν δηλώσουν οι ίδιοι επιθυμία μετάθεσης ή αν εκλείψουν οι σχετικοί οικογενειακοί λόγοι. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανώτατη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

(β) Λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του.

(γ) Αιτήματα συνυπηρέτησης (με συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

(δ) Τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 6.

(ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων.

(στ) Τη διάθεση στέγης.

(3) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που συνυπολογιζόμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:

(α) Απόσταση από τη μεθόριο.

(β) Πληθυσμός της περιοχής.

(γ) Απόσταση από έδρα Δήμου.

(δ) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.

(ε) Μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.

(στ) Κλιματολογικές συνθήκες.

β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και τον χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(1) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.

(2) Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, στην οποία πρέπει να γίνεται. ειδική μνεία για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου.

(3) Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για κακούργημα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα.

(4) Όταν καταργείται ή μετεγκαθίσταται στρατόπεδο, καθώς και όταν καταργείται μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ.

(5) Για σοβαρό συμβάν, που αφορά το ίδιο το στέλεχος ή μέλος της οικογένειάς του.

(6) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους των ΕΔ από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από γνωμοδότηση της Ανώτατης κατά κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής.

(7) Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.

(8) Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.

  1. Οι παρακάτω κατηγορίες στελεχών υπηρετούν, μετά από αναφορά τους, για έξι (6) τουλάχιστον έτη στον τόπο προτίμησής τους και εν συνεχεία μετατίθενται σε φρουρές όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές υγείας, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας:

α. Στελέχη που έχουν ενταχθεί στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση.

β. Στελέχη που έχουν σύζυγο με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.

γ. Στελέχη που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.

δ. Στελέχη που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή.

ε. Στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, και για τον σακχαρώδη διαβήτη πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον. Για τις περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ γνωματεύει η Ανώτατη κατά Κλάδο Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων ή το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

  1. Η παρ. 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων του άρθρου 8 αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.
  2. Για τις τακτικές μεταθέσεις ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψιν αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια των στοιχείων (α) και (β) της υποπερ. (1) της περ. α’ της παρ. 1.
  3. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ εντός της ίδιας φρουράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στις υποπερ. (2) και (3) της περ. α΄ της παρ. 1.
  4. Στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσής του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής ΄Άμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
  5. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 εφαρμόζονται και για το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο, με βάση τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 8 υπερβαίνει το όριο συνολικής διάρκειας παραμονής του στην Κύπρο.
  6. Αξιωματικοί που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης-ειδικής υπηρεσίας, είναι δυνατόν να μετατίθενται και πριν να συμπληρωθεί πλήρως ο τελευταίος μήνας υπηρεσίας στις θέσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, ο μήνας αυτός θεωρείται συμπληρωμένος όσον αφορά στον προβλεπόμενο από το άρθρο 28 χρόνο διοίκησης-ειδικής υπηρεσίας.».