13.3 C
Athens
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΚύρωση πίνακα έκτακτης κρίσης Ανθυπασπιστή και αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών

Κύρωση πίνακα έκτακτης κρίσης Ανθυπασπιστή και αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/7α Φ.400/15/634049

ΓΕΣ/B1/3α-1δ Σ.2037

Αριθμός Εγκυκλίου: 56
Αθήνα, 05 Μαρ 24

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ. : Φ.040/6/1143585/Σ.1890/14 Ιουν 22/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4

 1. Σας κοινοποιούμε το από 19.02.2024 π.δ. «Κύρωση πίνακα έκτακτης
  κρίσης Ανθυπασπιστή και αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας
  Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 672/29 Φεβ
  24 ΦΕΚ (τ Γ ́) και για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό
  εξόδων οικονομικού έτους 2024 με την υπ’ αριθμ. 1454778/21 Φεβ 24 βεβαίωση
  του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
 2. Οι Μονάδες που υπηρετούν οι αποστρατευόμενοι:
  α. Να τους χορηγήσουν ΦΠ ή ΦΜ για τον τόπο οριστικής τους

διαμονής και να τους διαγράψουν την 31 Μαρ 24.

β. Να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/Β1/3α και 7α (Με ΠΥΡΣΕΙΑ, όχι έντυπα)
αποδεικτικό κοινοποίησης και υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο οριστικής τους
διαμονής, στην οποία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: πόλη, οδός,
Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αστυνομικό Τμήμα, και
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Τα υπόψη παραστατικά να υποβληθούν
και:

(1) Στα ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΙΤ – ΔΠΒ – ΔΔΒ-ΕΠ:
(2) Στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (Μόνο υπεύθυνη

δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).

ΑΔΑ:

-2-

(3) Στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές ή Μονάδες

Επιστρατεύσεως (Μόνο υπεύθυνη δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).

 1. Τα ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΙΤ – ΔΠΒ – ΔΔΒ-ΕΠ:
  α. Να ελέγξουν την πληρότητα των ατομικών φακέλων και να

καταχωρίσουν τη μεταβολή της αποστρατείας.

β. Να τηρήσουν τα ατομικά έγγραφα επί 6μηνο και μετά να

διαβιβάσουν αυτά στο ΓΕΣ/ΥΣΑ.

 1. Ο Σχηματισμός, το Συγκρότημα ή η Μονάδα από την οποία
  αποστρατεύονται:

α. Να ενημερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίμου ή
Εθελοντή Υπξκού (Υπόδ «Α»/1ο ΕΓ/61/1983) και το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Υπόδ
«Γ»/1ο ΕΓ/63/1983). Να παραλάβουν το Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και τη
Μεταλλική Ταυτότητα, τα οποία να παραμείνουν εντός του Βιβλιαρίου Μητρώου.
Σε περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ, να υποβάλλεται μαζί με την υπεύθυνη δήλωση
και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να εμφανίζεται η ημερομηνία
δήλωσης της απώλειας.

β. Να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα παραπάνω, το

συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στην οικεία Δνση Ο – Σ του ΓΕΣ.

γ. Να παραλάβουν τα Βιβλιάρια Υγειονομικής Περίθαλψης των
αποστρατευόμενων και των προστατευόμενων μελών τους, καθώς και την
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), εφόσον υπάρχει, και να τα
αποστείλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.

 1. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του σχετικού, τα έντυπα
  βιβλιάρια ΒΙΜΑΥ τηρούνται από τους δικαιούχους και δεν απαιτείται η επιστροφή
  τους στο ΓΕΣ/ΔΥΠ, μετά την αποστρατεία τους.
 2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 3. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς, Β. Επιτελή
  ΓΕΣ/Β1/3α, τηλ. ΕΨΑΔ: 800-5662, τηλ. ΟΤΕ: 210-6555662.

Σχης (ΠΖ) Ζαχαρίας Παπαδάκης
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής

Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς
Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α

./.

Κύρωση πίνακα έκτακτης κρίσης Ανθυπασπιστή και αποστρατεία
Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς

H Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του ν.δ. 4105/1960 «Περί Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών και
  Ανθυπασπιστών του Στρατού Ξηράς» (Α ́ 151),
  β) του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των
  Ενόπλων Δυνάμεων» (Α ́ 114),
  γ) του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των
  Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»
  (Α ́ 160),
  δ) του π.δ. 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς θητείας» (Α ́ 9).
 2. Την 97191/08.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
  Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
  Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β ́ 5379).
 3. Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:
  α) Φ.414/7/684226/Σ.7911/03.10.2023/ΓΕΣ/Β1/3,
  β) Φ.414/9/698642/Σ.9939/20.12.2023/ΓΕΣ/Β1/3.
 4. Τον πίνακα του 35/2023 πρακτικού του Συμβουλίου Προαγωγών
  Αξιωματικών Στρατού «3».

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

-2-
Αποφασίζουμε

 1. Κυρώνουμε τον πίνακα έκτακτης κρίσης, που συντάχθηκε από το
  Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού «3» (ΣΠΑΣ 3), σύμφωνα με το
  άρθρο 30 παρ. 3 του ν.δ. 445/1974, ως εξής:
  ΕΤΟΥΣ 2023

Προακτέου Ανθυπασπιστή Πεζικού στον ανώτερο σε αποστρατεία

βαθμό Σαρούκου Γρηγόριου του Νικολάου (ΑΜ:73130).

 1. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή του, με τον βαθμό του
  Ανθυπολοχαγού σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του ν.δ.
  445/1974 σε συνδυασμό με τα άρθρα 47 και 52 του ν.δ. 4105/1960, και
  εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ.
  1400/1973, τον Ανθυπασπιστή Πεζικού Σαρούκο Γρηγόριο του Νικολάου
  (ΑΜ:73130), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1986 στην Κάλυμνο και την 3η Ιουλίου
  2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
 2. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν,
  σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με τα άρθρα 47 και 52
  του ν.δ. 4105/1960 και 11 παρ. 3 περ. α του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα
  στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι
  Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:
  α) Πεζικού Καραγκιόζογλου Λαμπρινή του Γεωργίου (ΑΜ:72884), η οποία
  γεννήθηκε το έτος 1973 στην Ορεστιάδα και την 21η Ιουλίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  β) Πεζικού Παπά Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:73888), ο οποίος γεννήθηκε
  το έτος 1975 στη Θεσσαλονίκη και την 11η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  γ) Τεθωρακισμένων Καράνταη Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ:74355), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1978 στην Καβάλα και την 1η Σεπτεμβρίου 2023
  υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  δ) Πεζικού Κατσιούλα Απόστολο του Παναγιώτη (ΑΜ:75844), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1977 στον Πειραιά και τη 2α Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  ε) Τεθωρακισμένων Καποτά Νικόλαο του Αθανασίου (ΑΜ:75941), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1978 στον Βόλο και την 22α Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  στ) Τεθωρακισμένων Γεωργατζή Χρήστο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:76157), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1978 στον Βόλο και την 3η Ιουλίου 2023 υπέβαλε

-3-

αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
ζ) Τεθωρακισμένων Νικολάκη Γεώργιο του Ρωσσέτου (ΑΜ:77971), ο
οποίος γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα και τη 12η Ιουλίου 2023 υπέβαλε
αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
η) Πυροβολικού Κορομπύλη Νικόλαο του Ιωάννη (ΑΜ:78147), ο οποίος
γεννήθηκε το έτος 1976 στο Αγρίνιο και την 26η Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλε
αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
θ) Διαβιβάσεων Αρματά Λάμπρο του Νικηφόρου (ΑΜ:78629), ο οποίος
γεννήθηκε το έτος 1975 στην Αθήνα και την 3η Αυγούστου 2023 υπέβαλε αίτηση
εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
ι) Διαβιβάσεων Αδρακτά Γεώργιο του Θεοδώρου (ΑΜ:78633), ο οποίος
γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα και την 4η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2024
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ