13.3 C
Athens
Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΘεσμοθέτηση εργασιακού στρες και επαγγελματικών συνδρόμων

Θεσμοθέτηση εργασιακού στρες και επαγγελματικών συνδρόμων

Μετά την πρόσφατη συνάντηση του προέδρου της ΠΟΕΣ με τον Υφυπουργό Εργασίας για θέματα εργασίας κατοπιν εμπράκτου ενδιαφέροντος του τελευταίου, προκειμενου να συζητηθούν τα θέματα των επαγγελματικών ασθενειών και της Υγείας και Ασφάλειας στις ΕΔ, η ΠΟΕΣ επανέρχεται θέτοντας στο τραπέζι το θέμα της οριστικής θεσμοθέτησης των επαγγελματικών ασθενειών και συνδρόμων που οφείλονται σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (όπως το εργασιακό άγχος, η ηθική παρενόχληση και εκφοβισμός, το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης κλπ και καλεί την Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να γράψει ιστορία. Πλέον είναι σαφές ότι, μετά την κύρωση σχετικής Σύμβασης με το ν.4808/2021, οι συνθήκες έχουν ωριμάσει προκειμενου να επιλυθεί οριστικά η εν λόγω εκκρεμότητα και η Ελλάδα να κάνει ένα πολύ αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός, στην κατεύθυνση της προστασίας της Υγείας των εργαζομένων.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

ΘΕΜΑ:   Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Επαγγελματικές ασθένειες και σύνδρομα)

ΣΧΕΤ.:   α.  ΠΔ 41/2012 [ΦΕΚ Α΄ 91, «Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/25.9.2003).»]

         β.  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

         γ.  Ν. 4808/2021 [ΦΕΚ Α΄ 101, «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.»]

         δ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1376/2022 έγγραφό μας

         ε.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1461/2022 έγγραφό μας

         στ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 651/2023 έγγραφό μας

         ζ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 668/2023 έγγραφό μας

              Κύριε Υπουργέ.

Το προηγούμενο διάστημα η Ομοσπονδίας μας είχε μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρο επίσημη συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό για θέματα εργασίας, κ. Σπανάκη, κατόπιν δικής του προσκλήσεως, προκειμένου να συζητηθούν διά ζώσης τα ιδιαίτερα σοβαρά θέματα που, τεκμηριωμένα πάντοτε, θέτει η Ομοσπονδία μας στο πλαίσιο της προστασίας της Υγείας των εργαζομένων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στις ΕΔ λόγω δυσχερειών στην εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου και ιδίως η αναγκαιότητα για την επίσημη αναγνώριση του εργασιακού άγχους (στρες) και των επαγγελματικών συνδρόμων ως επαγγελματικές ασθένειες, ενδεχόμενο που διαπιστώσαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι βρήκε έναν σοβαρό συνομιλητή στο πρόσωπο του κ. Υφυπουργού.

Υπενθυμίζουμε ότι, ο (γ) σχετικός νόμος με το άρθρο 1 (Μέρος Ι) κύρωσε τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Εν λόγω Σύμβαση με τα άρθρα 1, 5, 9 (με έμφαση στην περίπτωση β), αναγνωρίζει τη δυσμενή επίδραση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην υγεία των εργαζομένων, ακόμα και δυνητικά.

Με τα άρθρα 4 και 7 (με έμφαση στην περίπτωση θ) του ιδίου νόμου (Μέρος ΙΙ), προσδιορίζεται και ενισχύεται έτι περαιτέρω η έκταση και η σπουδαιότητα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που προκαλούνται από τι βία και την παρενόχληση στην εργασία, συμπεριφορές που πλέον απαγορεύονται ρητώς. Προς τούτη την κατεύθυνση, τα άρθρα 8 έως 10 ενισχύουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς προστασίας της υγείας των εργαζομένων, προσδιορίζοντας (και αυστηροποιώντας) το πλαίσιο λειτουργίας των εργοδοτών.

Ως είναι απολύτως λογικό, διά της κύρωσης της προαναφερθείσας Σύμβασης, ο νόμος καθόρισε το γενικό πλαίσιο. Αυτό που εκκρεμεί να γίνει έκτοτε είναι η επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου ασθενειών [σχετικό (α)], ώστε να θεσμοθετηθούν οριστικά οι επαγγελματικές ασθένειες και τα συναφή σύνδρομα που οφείλονται σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες [όπως το εργασιακό άγχος (στρες), το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out), η ηθική παρενόχληση και εκφοβισμός (mobbing) κλπ].

             Κύριε Υπουργέ.

Η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει κατά το παρελθόν με πλήθος εγγράφων  τα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν λόγω της επιδείνωσης των εργασιακών συνθηκών στις ΕΔ [ενδεικτικά, ως σχετικά (δ) έως (ζ)]. Διόλου τυχαία έχουμε χαρακτηρίσει το εργασιακό άγχος «σιωπηρό δολοφόνο» που ξεκληρίζει τις ΕΔ. Εντούτοις, όντες και οι ίδιοι μέλη της Κοινωνίας, γνωρίζουμε καλά ότι τα ίδια προβλήματα ταλαιπωρούν τεράστιο αριθμό εργαζομένων σε κάθε επαγγελματικό πεδίο. Συνεπώς η διεύρυνση του καταλόγου των επαγγελματικών ασθενειών σε συμμόρφωση με το νόμο που η ίδια κυβέρνηση έχει ψηφίσει, ενέργεια που δίχως αμφιβολία θα γράψει Ιστορία, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να δημιουργήσετε κατάλληλη ομάδα εργασίας αποτελούμενη από αρμόδιους φορείς, στους οποίους φρονούμε ότι θα συμμετάσχει και η Ομοσπονδία μας διά της Προέδρου της, αφού εξάλλου είναι πιστοποιημένος Τεχνικός Ασφαλείας και δύναται να συνδράμει στις εργασίας διεύρυνσης του εθνικού καταλόγου επαγγελματικών ασθενειών του ΠΔ 41/2012 (Α΄ 91).

Συναφώς των ανωτέρω και προς υποβοήθηση του έργου σας, υπενθυμίζουμε την πρότασή μας για προσθήκη περιπτώσεως 6 «Ασθένειες που προκαλούνται από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες» και η οποία μεταξύ άλλων να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το εργασιακό στρες και τα επαγγελματικά σύνδρομα [όπως η ηθική παρενόχληση και εκφοβισμός (mobbing) και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out)], ως έχουμε κατ’ επανάληψη τεκμηριώσει και προτείνει.

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.