13.3 C
Athens
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΖητούν την παρέμβαση Δένδια - Χούπη...

Ζητούν την παρέμβαση Δένδια – Χούπη…

Του Ηλία Προύφα

Απο το 2021 έως και σήμερα, η χώρα μας εκπροσωπείται στη Σαουδική Αραβία με μια πυροβολαρχία Patriot, στα πλαίσια υλοποίησης της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air and Missile Defence Concept» (IAMD Concept).

Αποστολή της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας είναι η  ενίσχυση της αεράμυνας και της αντιπυραυλικής προστασίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας απο χώρες εχθρικές προς αυτήν, όπως η Υεμένη που κατά το παρελθόν έχει προβεί σε επιθέσεις με ΜΕΑ. Στόχοι αποτελούν εγκαταστάσεις και υποδομές ζωτικού ενδιαφέροντος που μπορούν να επηρεάσουν την Παγκόσμια Οικονομία (πχ πετρελαικες εγκαταστάσεις).

 Η απειλή αυτή είναι συνεχής και μάλιστα έχει αυξηθεί με τα πρόσφατα γεγονότα, που σαν αποτέλεσμα είχαν την αποστολή της φρεγάτας ΥΔΡΑ στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η δυσαρέσκεια του προσωπικού στελέχωσης της φρεγάτας ΥΔΡΑ, καθώς και οι αυξανόμενες αναφορές παραίτησης προσωπικού του ΠΝ οδήγησε την Κυβέρνηση στην αναθεώρηση καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης σε πληρώματα Πολεμικών πλοίων καθώς και προσωπικού των ΕΔ που εκτελούν Ειδικές Αποστολές, οι οποίες νοούνται αυτές με υψηλή επιχειρησιακή ευθύνη.

Η εν λόγω (με αριθμό Φ.841/06/282186/Σ. 362) απόφαση έχει έναρξη ισχύος απο την 01/01/24 και μέχρι αυτή τη στιγμή το προσωπικό της ΠΑ που συμμετέχει στην αποστολή της ΕΛΔΥΣΑ δεν εχει συμπεριληφθεί ακόμη στη σχετική ρύθμιση. Εκτός και αν ο Νομοθέτης αποφασίσει κατα το δοκούν για το ποια αποστολή θεωρείται ειδική ή εντάσσεται ”βολικά” σε καποια άλλη ρύθμιση. 

Εφόσον λοιπόν όσα φθάνουν στο kranosgr.com ισχύουν και το προσωπικό της ΣΑ εξαιρείται τότε δικαίως τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας ζητούν την παρέμβαση Δένδια – Χούπη…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ 1γ
Τηλ. 210 6594612
Φ.843/ΑΔ.13844
Σ.2477
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που
μεταβαίνει για στρατιωτική αποστολή («IAMD Concept») στη Σαουδική Αραβία (Β’ 5699)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 17 και την παρ. 7 του άρθρου 18 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ ́ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α ́ 94).
β. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α ́
143).
γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α ́ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133).
δ. Την υπ’ αρ. Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β ́
4805).
ε. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 492/2021 εισήγηση του
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις
διατάξεις της παρούσας προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό
προϋπολογισμό για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 και αναλύεται ως εξής: Για το
οικονομικό έτος 2021 οικονομική επιβάρυνση ύψους 590.480€ (επί του Αναλυτικού
Λογαριασμού Εξόδων (ΑΛΕ) «Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού» – Ε.Φ.
1011.204.00.000.00), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
εκτελούμενου προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΘ.Α. του εν λόγω έτους. Για το οικονομικό
έτος 2022 οικονομική επιβάρυνση ύψους 3.533.200€, η οποία θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις που θα εγγραφούν στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΘ.Α. για το έτος
αυτό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
που μεταβαίνει για στρατιωτική αποστολή («IAMD Concept») στη Σαουδική

Αραβία

Καθορίζουμε ότι το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει
στη Σαουδική Αραβία για συμμετοχή στη στρατιωτική αποστολή «IAMD Concept»
ετήσιας διάρκειας, προς ανάπτυξη και επιχειρησιακή, λειτουργική και διοικητική
υποστήριξη ελληνικών οπλικών συστημάτων σε ξένο έδαφος, λαμβάνει την ημερήσια
αποζημίωση εξωτερικού της παρ. 1 του άρθρου 17 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ ́ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 για ολόκληρο το διάστημα της συμμετοχής του εις
ολόκληρον, ανεξάρτητα των περιορισμών του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 και των
παρεχόμενων διευκολύνσεων από τη χώρα υποδοχής.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

111 by kranosgr on Scribd