13.3 C
Athens
Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔΙΕΘΝΗΕ.Φ: Παραβάσεις σε ΚΨΜ, ληγμένοι πυροσβεστήρες και κενά σε δελτίο παρουσιών

Ε.Φ: Παραβάσεις σε ΚΨΜ, ληγμένοι πυροσβεστήρες και κενά σε δελτίο παρουσιών

Κύπρος: Ειδική έκθεση, για το Υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, στην οποία καταγράφονται μια σειρά από ευρήματα. Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν επιμέρους ευρήματα και αποκλίσεις που αφορούσαν, στην πλειονότητά τους, σε ελλείψεις και αδυναμίες στην εφαρμογή των θεσπισμένων διαδικασιών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επαναλαμβάνει τη σύστασή της για θέσπιση ενός αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει αφενός τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και υφιστάμενες διαδικασίες και αφετέρου την υλοποίηση και παρακολούθηση των συστάσεων της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Τα σημαντικότερα ευρήματα

♦ Σε αποθήκες πυρομαχικών Μονάδας δεν τηρούνταν οι κανόνες ασφάλειας που καθορίζονται στη σχετική Πάγια Διαταγή (ΠαΔ)του ΓΕΕΦ και αφορούν,τόσο στη στοίβαξη των πυρομαχικών εντός των αποθηκών, όσο και στη σήμανσή τους με τα κατάλληλα σήματα, υποδεικνύοντας τους διάφορους σχετικούς κινδύνους.

♦ Συγκεκριμένες παρτίδες χειροβομβίδων κρίθηκαν ως ακατάλληλες από το ΓΕΕΦ και απαιτείτο η επιστροφή τους στο ανεφοδιαστικό όργανο, ωστόσο Μονάδα της ΕΦ εξακολουθούσε να τηρεί στις εγκαταστάσεις της σημαντική ποσότητα των εν λόγω πυρομαχικών, η οποία τελικά απομακρύνθηκε μετά από 39 ημέρες.

♦ Πυροσβεστήρας που βρισκόταν σε πυροσβεστικό σημείο πλησίον αποθηκών πυρομαχικών Μονάδας, έφερε σήμανση με ημερομηνία λήξης το 2014, χωρίς να έχει συντηρηθεί από τότε.

♦ Πυροσβεστήρες που χρησιμοποιούνται για την πυρασφάλεια αποθηκών πυρομαχικών δύο Μονάδων, βρίσκονταν κλειδωμένοι εντός των αποθηκών, αντί να είναι έξω από αυτές και σε μία περίπτωση, οι πυροσβεστήρες δεν έφεραν ημερομηνία λήξης. Σε δύο άλλες αποθήκες (πυρομαχικών και τροφίμων) δεν υπήρχαν πυροσβεστικά σημεία.

♦ Διαχειριστές προβαίνουν σε διορθώσεις λαθών, τόσο στο γενικό μητρώο καρτελών (ΕΦ 402), όσο και στις καρτέλες αποθήκης (ΕΦ24), με τη χρήση διορθωτικού υγρού ή ακόμη χρησιμοποιώντας μπλε στυλό, μουντζουρώνοντας τα εν λόγω έντυπα. Η Ελεγκτική εντόπισε επίσης περιπτώσεις όπου στις εν λόγω καρτέλες καταχωρίζονται στοιχεία υλικών με μολύβι.

♦ Η Ελεγκτική εντόπισε αριθμητικά λάθη στις καρτέλες αποθήκης (ΕΦ24), τα οποία ωστόσο δεν εντοπίστηκαν από τους Διαχειριστές κατά την ετοιμασία των συγκριτικών καταστάσεων, γεγονός που καταδεικνύει πως αυτές δεν ετοιμάστηκαν με τη δέουσα προσοχή.

♦ Πέντε καπνογόνες χειροβομβίδες που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την καρτέλα αποθήκης (ΕΦ24) συγκεκριμένης Μονάδας, δεν εντοπίστηκαν στην αντίστοιχη καρτέλα αποθήκης της παραλαμβάνουσας Μονάδας.

♦ Σε Μονάδα δεν εντοπίστηκαν παρακολουθούμενα έντυπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν σημαντικός αριθμός δικαιολογητικών παραλαβής ή χορήγησης εφοδίων/υλικών (ΕΦ1).

♦ Από αιφνιδιαστικό έλεγχο στο κυλικείο των κεντρικών γραφείων του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, διαπιστώθηκε πληθώρα παραβάσεων της σχετικής Πάγιας Διαταγής (ΠαΔ), που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και λογιστικό σύστημα των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (ΚΨΜ), καθώς και των ορθών πρακτικών συνετής οικονομικής διαχείρισης.

♦ Σε έλεγχό σε συγκεκριμένη Μονάδα της ΕΦ διαπιστώθηκε ότι δεν τηρείτο Δελτίο Παρουσιών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ), για να υπογράφουν τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους από την εργασία. Από το σύνολο εννέα ωρομίσθιων που απασχολούνται στη Μονάδα, ήταν παρόντες κατά τον έλεγχό μας μόνο οι τρεις. Ο ένας απουσίαζε για προσωπικό λόγο, χωρίς να καταγράφεται η ώρα αναχώρησής του από την εργασία και για τους υπόλοιπους πέντε μας αναφέρθηκε ότι απουσίαζαν με άδεια ανάπαυσης μίας ημέρας. Σημειώνεται ότι, κατά την άφιξή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο στρατόπεδο υπήρξε συνολική καθυστέρηση μισής ώρας μέχρι να μας επιτραπεί ο έλεγχος, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά.

♦ Η ΠαΔ του ΓΕΕΦ, που αναφέρεται στον προσμετρούμενο χρόνο διοίκησης των αξιωματικών της ΕΦ που απαιτείται να συμπληρώσουν στον κατεχόμενο βαθμό τους, προκειμένου να δικαιούνται προαγωγή στον επόμενο βαθμό, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αριθμό θέσεων που δεν αφορούν σε στρατιωτικά τμήματα και υπηρεσίες του Στρατού και συνεπώς δεν καλύπτονται από αντίστοιχο Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ), γεγονός που δεν συνάδει με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

♦ Υπαξιωματικός της ΕΦ εγκρίθηκε για πλήρωση συγκεκριμένης θέσης εξωτερικού με σκοπό τη συνυπηρέτηση με τον σύζυγό της (αξιωματικός της ΕΦ), χωρίς το ΥΠΑΜ να καθορίσει οποιαδήποτε κριτήρια ή προσόντα που απαιτούνται για την εν λόγω τοποθέτηση και χωρίς να γνωστοποιήσει στο προσωπικό της ΕΦ, μέσω του Αρχηγού της Δύναμης, την πρόθεσή του για πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης, κατά παράβαση της αντίστοιχης νομοθετικής πρόνοιας. Το ΥΠΑΜ μας ανέφερε ότι η πλήρωση της πιο πάνω θέσης δεν επιφέρει επιπρόσθετο κόστος.

Για όλα τα πιο πάνω θέματα η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέβαλε συγκεκριμένες συστάσεις, οι οποίες, μαζί με τα αντίστοιχα σχόλια και απόψεις του ΥΠΑΜ, παρουσιάζονται στην Έκθεση.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

♦ Οι δαπάνες του Kεφαλαίου 11.03 «Εθνική Φρουρά», ύψους €166,18εκ. παρουσιάζονται στον Προϋπολογισμό (Π/Υ) ως ολική δαπάνη και το αντίστοιχο επεξηγηματικό μνημόνιο, το οποίο συνιστά ενδεικτική κατανομή της ανωτέρω συνολικής δαπάνης, δεν υποβάλλεται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Συνεπώς, η όποια ανακατανομή πιστώσεων κατά την υλοποίηση του Π/Υ, γίνεται χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση του Υπουργού Άμυνας και τη γραπτή ενημέρωση του Υπουργού Οικονομικών.

♦ Εκκρεμεί, από το 2019, η ολοκλήρωση της δημιουργίας Μητρώων Περιουσιακών Στοιχείων για τα νέα κτήρια του ΥΠΑΜ, κατά παράβαση των σχετικών προνοιών των Κανονισμών Αποθηκών.

♦ Παρόλο που το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) επισήμανε από το 2012 στο ΥΠΑΜ την ανάγκη συνομολόγησης σύμβασης με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ και το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) εξέδωσε σχετική Απόφαση από το 2017, δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη. Το ύψος των εν λόγω υπηρεσιών ανήλθε στα €3,12εκ. το 2022 και τα αποτελέσματα του ελέγχου μας κατέδειξαν ενδεχόμενη έμμεση κρατική ενίσχυση προς την ΑΤΗΚ.

♦ Στη βάση σχετικών ευρημάτων ελέγχου, η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε την άποψη ότι η καταβολή επιπρόσθετου ποσού στους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς (ΣΥΠ) κατά την αφυπηρέτησή τους, δεν είναι νόμιμη.

♦ Λανθασμένα καταβλήθηκε αυξημένο ειδικό μηνιαίο επίδομα σε ΣΥΠ που είχε προαχθεί πρόσφατα, καθότι το λογιστήριο του ΥΠΑΜ δεν έλαβε έγκαιρα υπόψη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί υπερπληρωμή και να ανακτηθεί μετέπειτα, με καθυστέρηση.

ΠΗΓΗ: https://reporter.com.cy