13.3 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕυεργετικά μέτρα - διευκολύνσεις στρατιωτικών. Αυτά προτείνουν στελέχη της Ξάνθης

Ευεργετικά μέτρα – διευκολύνσεις στρατιωτικών. Αυτά προτείνουν στελέχη της Ξάνθης

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.

                        Στρατιωτικοί Συντάκτες

ΘΕΜΑ:           Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού (Ευεργετικά Μέτρα και Διοικητικές Διευκολύνσεις)

ΣΧΕΤ.  :           α.         Φ.400/32/82424/Σ.343/27.05.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1139 «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)          β. Φ.454/11/229946/Σ.3662/10.05.2023 (ΦΕΚ Β΄ 3267 «Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

            Αγαπητές συναδέλφισσες.

            Αγαπητοί συνάδελφοι.

            Το (β) σχετικό, που αφορά σε ευεργετικά μέτρα και διευκολύνσεις για το προσωπικό των ΕΔ, εμπεριέχον τροποποιήσεις, καταργεί το (α) όμοιο.

            Οι παραπάνω τροποποίησεις του νομικού πλαισίου που περιλαμβάνει ευεργετικές διατάξεις υπέρ της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, επέφερε αριθμό αλλαγών, πολλές εκ των οποίων, κατά την άποψή μας, κινούνται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση και χρήζουν περαιτέρω τροποποίησης, όπως στο Παράρτημα «Α».

            Στο πλαίσιο της επεξεργασίας και προώθησης της καλύτερης δυνατής πρότασης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου/νέας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, παρακαλούμε για την αποστολή των προτάσεων και απόψεών σας, είτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: [email protected], είτε στη φόρμα επικοινωνίας του espeex.blogspot.com

            Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, στο πλαίσιο της συνδρομής τους για την ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
   
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
   
Βάιος Τσαπρούνης Γεώργιος Λύρατζης
Υπολοχαγός (ΥΠ-Π) Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)
τηλ. 6947401286 τηλ. 6932572880

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας με τις Προτεινόμενες Τροποποιήσεις της Φ.454/11/229946/Σ.3662/10.05.2023  

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.)   Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 34/25-10-2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Δνση Γραφείων: Στρδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», τηλ.: 2541035830 Διεύθ. επ.: Αίμου 32, ΤΚ 67131, Ξάνθη, τηλ.:6947401286 web sites: www.poes.gr , www.espeex.blogspot.com ,  e-mail: [email protected]
  

Ξάνθη, 25 Μαΐ 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.: 404

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Φ.454/11/229946/Σ.3662/10.05.2023 

Α/ΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1Στο άρθρο 1 (ορισμός του όρου Στρατιωτικοί) αποκλείονται οι μη μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) και οι Οπλίτες Βραχείας Κατάταξης (Ο.Β.Α.) Τροποποίηση παραγράφου 1α , όπως παρακάτω:   «Στρατιωτικοί είναι οι εν ενεργεία αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή), Ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές, και μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης).
2Τροποποιήθηκε ο ορισμός των ΑμεΑ, σε βάρος τους.Στο άρθρο 1 (πρ. 1β και 1γ), ο ορισμός των ΑμεΑ δεν συνάδει με τον ορισμό που αποδόθηκε από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, με αποτέλεσμα να θέτει μια νέα προϋπόθεση, την ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία. Τροποποίηση παραγράφων 1β και 1γ, όπως παρακάτω:   «α) Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία και τα ανήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο (τύπου 1). γ) H αναπηρία και η ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία, πιστοποιούνται πιστοποιείται από το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από την Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Υγειονομική Επιτροπή.»
3Καταργήθηκε το άρθρο 4Επαναφορά του άρθρου 4, ως άρθρο 3, με αντίστοιχη αναρίθμηση των επόμενων άρθρων, όπως παρακάτω: «Άρθρο 3. Μέριμνα υπέρ οικογενειών στρατιωτικού προσωπικού Σε περίπτωση που εν ενεργεία στρατιωτικοί των ΕΔ, αποβιώσουν ή καταστούν ανάπηροι, ορίζεται, με μέριμνα του Διοικητή ή Διευθυντή της Υπηρεσίας τους, ένας Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός ως υπεύθυνος για την άμεση συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προς διευκόλυνση των οικείων τους σε διαδικαστικά θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως.»
4Δεν έχει προβλεφθεί η συμμετοχή αιρετού εκπροσώπου συνδικαλιστικού σωματείου του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 στην Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων. Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 5, (αφού αυτό αριθμηθεί ως 6) όπως παρακάτω:   «1.Η Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων αποτελείται από: α) Τον Διευθυντή του Κλάδου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ, ως Πρόεδρο, του οποίου η ψήφος λογίζεται διπλή. β) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΓΕΕΘΑ, ως μέλος. γ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, ως μέλος. δ) Αιρετό μέλος της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης του μεγαλύτερου βαθμού του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982.
5Η μοριοδότηση της στέγασης του στρατιωτικού προσωπικού σε οικήματα των ΕΔ, δεν προβλέπει σαφή οικονομικά κριτήρια, ούτε υπολογίζει τον αριθμό των μεταθέσεων/τοποθετήσεων. Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 6 (αφού αυτό αριθμηθεί ως 7), όπως παρακάτω:   «2.Η στέγαση των στρατιωτικών διενεργείται με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται βάσει μοριοδότησης, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: α) Μόρια κατεχόμενου βαθμού: αα) Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι: Εξήντα (60). αβ) Υποστράτηγος και αντίστοιχοι: Πενήντα (50). αγ) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι: Σαράντα πέντε (45). αδ) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Σαράντα (40). αε) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Τριάντα πέντε (35). αστ) Ταγματάρχης και αντίστοιχοι: Τριάντα (30). αζ) Λοχαγός και αντίστοιχοι: Είκοσι πέντε (25). αη) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι: Είκοσι (20). αθ) Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι: Δεκαπέντε (15). αι) Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι: Δέκα (10). αια) Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι: Εννέα (9). αιβ) Επιλοχίας και αντίστοιχοι: Οκτώ (8). αιγ) Λοχίας και αντίστοιχοι: Επτά (7). αιδ) Δεκανέας και αντίστοιχοι: Έξι (6). β) Μόρια οικονομικής κατάστασης με βάση το συνολικό ετήσιο οικογενειακό (ή ατομικό για άγαμες/ους) εισόδημα, υπολογιζόμενα επί του 35ου μισθολογικού κλιμακίου της Α΄ κατηγορίας βασικού μισθού, όπως αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 125 του ν.4472/2017 (Α΄ 74).: βα) Έως και το 100% αυτού: Εξήντα (60). ββ) Από το 100% έως και το 108,3% αυτού: Πενήντα πέντε (55). βγ) Από το 108,3% έως και το 112,5% αυτού: Πενήντα (50). βδ) Από το 112,5% έως και το 116,9% αυτού: Σαράντα πέντε (45). βε) Από το 116,9% έως και το 121,2% αυτού: Σαράντα (40). βστ) Από το 121,2% έως και το 125,5% αυτού: Τριάντα πέντε (35). βζ) Από το 125,5% έως και το 130% αυτού: Τριάντα (30). βε) Από το 130% έως και το 138,5% αυτού: Είκοσι πέντε (25). βστ) Από το 138,5% έως και το 140% αυτού: Είκοσι (20). βζ) Από το 140% έως και το 150% αυτού: Δέκα (10). βη) Μεγαλύτερο του 150% αυτού: Μηδέν (0). γ) Μόρια οικογενειακής κατάστασης: βγα) Έγγαμοι ή συμβιούντες του ν. 4356/2015: Πέντε (5). βγβ) Για κάθε τέκνο: Δεκαπέντε (15). βγγ) Για κάθε τέκνο που σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή που κατοικεί η οικογένειά του και δεν υπάρχει στην πόλη αυτή ιδιόκτητο οίκημα: Πέντε (5). γδ) Για κάθε μήνα αναμονής στέγασης: Δύο (2) μόρια. ε) Για κάθε μετάθεση/τοποθέτηση: εα) Εκτός τόπου προτίμησης ή συμφερόντων: Είκοσι πέντε (25) μόρια. εβ) Εντός τόπου προτίμησης ή συμφερόντων: Δέκα (10) μόρια.   δστ) Για κάθε μήνα στέγασης αφαιρούνται τρία (3) μόρια. εζ) Για κάθε μήνα υπηρεσίας στο εξωτερικό αφαιρούνται δύο (2) μόρια.
  Το δικαίωμα του παραθερισμού για τα στελέχη των ΕΔ στα αντίστοιχα κέντρα παραθερισμού των Κλάδων των ΕΔ, δεν περιλαμβάνει μοριοδότηση με εισοδηματικά κριτήρια. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7, όπως παρακάτω: «2.Ο παραθερισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται βάσει μοριοδότησης, ως εξής:   α) Εν ενεργεία στρατιωτικοί: αα) Μόρια κατεχόμενου βαθμού: i)Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι: Εκατόν τριάντα (130). ii)Υποστράτηγος και αντίστοιχοι: Εκατόν είκοσι (120). iii)Ταξίαρχος και αντίστοιχοι: Εκατόν δέκα (110). iv)Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Εκατό (100). v)Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Ενενήντα (90). vi)Ταγματάρχης και αντίστοιχοι: Ογδόντα πέντε (85).   vii)Λοχαγός και αντίστοιχοι: Ογδόντα (80). viii)Υπολοχαγός και αντίστοιχοι: Εβδομήντα πέντε (75). ix)Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι: Εβδομήντα (70). x)Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι: Εξήντα πέντε (65). xi)Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι: Εξήντα (60). xii)Επιλοχίας και αντίστοιχοι: Πενήντα πέντε (55). xiii)Λοχίας και αντίστοιχοι: Πενήντα (50). xiv)Δεκανέας και αντίστοιχοι: Σαράντα πέντε (45). αβ) Μόρια οικονομικής κατάστασης, με βάση το συνολικό ετήσιο οικογενειακό (ή ατομικό για άγαμες/ους) εισόδημα, υπολογιζόμενα επί του 35ου μισθολογικού κλιμακίου της Α΄ κατηγορίας βασικού μισθού, όπως αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 125 του ν.4472/2017 (Α΄ 74).: βα) Έως και το 100% αυτού: Εξήντα (60). ββ) Από το 100% έως και το 108,3% αυτού: Εκατό τριάντα (130). βγ) Από το 108,3% έως και το 112,5% αυτού: Εκατό είκοσι (120). βδ) Από το 112,5% έως και το 116,9% αυτού: Εκατό δέκα (110). βε) Από το 116,9% έως και το 121,2% αυτού: Εκατό (100). βστ) Από το 121,2% έως και το 125,5% αυτού: Ενενήντα (90). βζ) Από το 125,5% έως και το 130% αυτού: Ογδόντα πέντε (85) βε) Από το 130% έως και το 138,5% αυτού: Εβδομήντα (70). βστ) Από το 138,5% έως και το 140% αυτού: Εξήντα πέντε (65). βζ) Από το 140% έως και το 150% αυτού: Πενήντα (50). βη) Μεγαλύτερο του 150% αυτού: Μηδέν (0).   αβγ)Μόρια οικογενειακής κατάστασης, λόγων υγείας και παραθερισμού κατά τα παρελθόντα έτη στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό:…»   Ακολουθεί αναρίθμηση των υποπαραγράφων.
6Δεν προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ενοικίου. Προσθήκη παραγράφου 9 στο τέλος του άρθρου 6 (αφού αυτό αριθμηθεί ως 7),όπως παρακάτω:   «9. Στους στρατιωτικούς που αιτήθηκαν τη στέγασή τους σε στρατιωτικά οικήματα, αλλά δεν ικανοποιήθηκαν, χορηγείται μηνιαίως επίδομα: α) ενοικίου, ύψους 17,3% επί του 35ου μισθολογικού κλιμακίου της Α΄ κατηγορίας βασικού μισθού, όπως αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 125 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), προσαυξανόμενο κατά 2,7% για κάθε μέλος της οικογένειάς του που συστεγάζεται, εφόσον αποδεδειγμένα ενοικιάζουν την οικία που διαμένουν.»
7Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης απαλλαγών. Τροποποίηση του άρθρου 8 (αφού αναριθμηθεί εκ νέου ως 9), όπως παρακάτω:   «Άρθρο 89   Απαλλαγή από την εργασία μετά από την εκτέλεση εικοσιτετράωρης υπηρεσίας διανυκτέρευσης   1.Οι στρατιωτικοί που εκτελούν εικοσιτετράωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης καθημερινή, Κυριακή ή επίσημη αργία που ακολουθείται από εργάσιμη ημέρα, δικαιούνται απαλλαγής απαλλαγές από την εργασία τους, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, όπως παρακάτω: α) την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα τις επόμενες δύο (2) εργάσιμες ημέρες, για εκτέλεση υπηρεσίας καθημερινή, πλην επίσημων αργιών, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. β) τις επόμενες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, για εκτέλεση υπηρεσίας Σάββατου, Κυριακής ή καθημερινής με επίσημη αργία.   2.Οι στρατιωτικοί που εκτελούν εικοσιτετράωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης Παρασκευή, Σάββατο ή επίσημη αργία που δεν ακολουθείται από εργάσιμη ημέρα, δικαιούνται απαλλαγής από την εργασία τους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.   32.Οι στρατιωτικοί που εκτελούν εβδομαδιαία υπηρεσία που απαιτεί διανυκτερεύσεις ή υπηρεσία που καλύπτει δύο (2) ή περισσότερα συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, δικαιούνται ισάριθμων απαλλαγών απαλλαγών στο διπλάσιο από την εργασία τους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ενός (1) μήνα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Εφόσον κατά την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών παρεμβλήθηκε Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία, οι απαλλαγές προσαυξάνονται κατά μία ημέρα για κάθε Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία κατά την οποία εκτελέστηκε η υπηρεσία.   3. Στους στρατιωτικούς, που για οποιονδήποτε λόγο εργάζονται πέραν του ωραρίου, όπως αυτό ισχύει με την Φ.400/165047/Σ.4722/17.10.2011/ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2340), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών/βαρδιών που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, δικαιούνται απαλλαγή από την εργασία τους, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, όπως παρακάτω: α) Την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, για υπερωριακή απασχόληση καθημερινής, πλην επίσημων αργιών. β) Τις επόμενες δύο (2) εργάσιμες ημέρες, για υπερωριακή απασχόληση Σάββατου, Κυριακής ή καθημερινής με επίσημη αργία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
   
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
   
   
Βάιος Τσαπρούνης Γεώργιος Λύρατζης
Υπολοχαγός (ΥΠ-Π) Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)
τηλ. 6947401286 τηλ. 6932572880