13.3 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕκδόθηκε η ΠΝΠ για το ΕΚΑΒ. Μέχρι 31-12-2023 οι αποσπάσεις στελεχών ΕΔ...

Εκδόθηκε η ΠΝΠ για το ΕΚΑΒ. Μέχρι 31-12-2023 οι αποσπάσεις στελεχών ΕΔ και ΠΣ

Του Ηλία Προύφα

Εκδόθηκε πριν λίγο η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τα μεικτά πληρώματα Πυροσβεστικής, Ενόπλων Δυνάμεων για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ.

Το νομοθέτημα ήταν άμεσο και έρχεται λίγες ώρες μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο και επισκέφθηκε χθες για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το παρακάτω ΦΕΚ, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πυροσβεστικής, θα ενισχύσουν δομές υγείας σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Οι αποσπάσεις θα ισχύσουν μέχρι 31-12-2023

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων
Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών
Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών
της χώρας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 21,
  την παρ. 1 του άρθρου 44 και την παρ. 4 του άρθρου 101
  του Συντάγματος.
 2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα
  ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης
  Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και
  ορεινών περιοχών της χώρας με διάθεση προσωπικού
  του Πυροσβεστικού Σώματος ή των Ενόπλων Δυνάμεων
  ή με απόσπαση προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης.
 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
  αποφασίζουμε:
  Άρθρο πρώτο
 4. Στις δομές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
  (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων
  Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της
  χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, και των ορεινών δήμων του άρθρου 2β του
  ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντίστοιχα, στις οποίες δεν
 5. χει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των
 6. ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται,
 7. μέχρι την 31η.12.2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων
 8. Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την
 9. εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα
 10. των ως άνω δομών. Το ανωτέρω προσωπικό διατίθεται
 11. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν αιτήματος
 12. των δομών και απόφασης του αρμοδίου οργάνου του
 13. φορέα προέλευσης και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες
 14. δεν το απαγορεύουν.
 15. Ελλείψει προσωπικού της παρ. 1 ή σε περίπτωση
  που το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί, είναι δυνατή η
  απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  (Ο.Τ.Α.). Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων
  για τον διορισμό οργάνων των Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση
  των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου
  Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν
  υπερβαίνει την 31η.12.2023. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από
  την υπηρεσία προέλευσης.
 16. Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό των
  παρ. 1 και 2 απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις
  παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών
  διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας
  του Ε.Κ.Α.Β., με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των
  Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία
  υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.
 17. Η περ. ΚΑ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74),
  περί της εκτέλεσης πρόσθετης υπηρεσίας του
 18. στικού προσωπικού, εφαρμόζεται και για την εκτέλεση
 19. υπηρεσίας του παρόντος από το προσωπικό του Π.Σ.
 20. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η παρ. 3 του άρθρου 7
 21. του π.δ. 200/1993 (Α’ 75), περί των οδοιπορικών εξόδων
 22. εκτέλεσης υπηρεσίας του προσωπικού των Ενόπλων
 23. Δυνάμεων που εκτελεί περιπολίες σε δασικές περιοχές,
 24. εφαρμόζεται και για την εκτέλεση υπηρεσίας του παρόντος από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, στο διατιθέμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
 25. καταβάλλεται, κατ’ εξαίρεση, και η ειδική αποζημίωση
 26. εργασίας σε νυχτερινές ώρες σύμφωνα με την υποπερ. β
 27. της περ. Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017. Η ως άνω
 28. δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων
 29. προέλευσης του προσωπικού, οι οποίοι ενισχύονται για
 30. τον σκοπό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό και
 31. καταβάλλεται κατόπιν βεβαίωσης που εκδίδεται από το
 32. Ε.Κ.Α.Β. ή το Κέντρο Υγείας ή το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
 33. Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του Ε.Κ.Α.Β. και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και οι οικείοι
  Ο.Τ.Α. μεριμνούν για την εξασφάλιση καταλύματος για το
  διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό και βαρύνονται,
  αντιστοίχως, με κάθε σχετική δαπάνη. Η σχετική δαπάνη
  δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που τίθενται από
  τις κείμενες διατάξεις και έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ
  ανά διανυκτέρευση με απόδοση λογαριασμού.

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ –
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ