13.3 C
Athens
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΓονικές Άδειες: Τι απάντησε στη Βουλή ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος

Γονικές Άδειες: Τι απάντησε στη Βουλή ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, με θέμα «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος, απάντησε τα ακόλουθα:
Με το ν.4808/2021 (Α΄101) ενσωματώθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, του παραπάνω Νόμου, ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο γονέας που την λαμβάνει, δικαιούται καταβολής επιδόματος γονικής αδείας.
Τίθενται, επομένως, τρεις βασικές κατ’ ελάχιστο απαιτήσεις:
 Άδεια ανατροφής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.
 Λήψη αποδοχών από το δικαιούχο για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας. Ερμηνευτικά, συνάγεται ότι οι δύο (2) επόμενοι μήνες της εν λόγω άδειας ανατροφής είναι άνευ αποδοχών για τον γονέα.
 Η άδεια εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών.
Σε ό,τι αφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις, η άδεια ανατροφής τέκνου περιγράφεται στο άρθρο 19 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’2808), όπου καθορίζεται ότι η χορηγούμενη άδεια είναι τουλάχιστον εννέα (9) μηνών (με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για περιπτώσεις πολύδυμων κυήσεων, άγαμων, διαζευγμένων, χήρων γονέων κ.λπ), ενώ το σύνολο της χορηγούμενης άδειας είναι μετ’ αποδοχών.
Ως προς το χρονικό σημείο εξάντλησης της άδειας, η ελάχιστη απαίτηση της Οδηγίας, δηλαδή τα 8 έτη του τέκνου, ικανοποιείται από τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το οποίο στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους χορηγείται γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών διάρκειας έως και δύο (2) ετών για το πρώτο τέκνο και ένα (1) έτος για κάθε επιπλέον τέκνο.
Η συγκεκριμένη διάταξη, λόγω και της απευθείας υποχρεωτικής εφαρμογής του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 (Α΄101) στις Ένοπλες Δυνάμεις, δυνάμει του άρθρου 25 του ιδίου νόμου, έχει ως χρονικό σημείο εξάντλησης τα οκτώ (8) έτη του τέκνου, και όχι τα έξι (6) έτη.
Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα συμπεριληφθούν σε μελλοντική τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η οποία θα έχει την έννοια της επικαιροποίησης της κωδικοποιημένης νομοθεσίας, που διέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις, με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συναφώς, η άσκηση του σχετικού δικαιώματος δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης, καθώς αυτό καθίσταται ενεργό λόγω της απευθείας, εκ του νόμου, υποχρεωτικής εφαρμογής στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Επομένως, έχουμε την εκτίμηση ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την άδεια ανατροφής στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων όχι μόνο πληροί τις ελάχιστες εγγυήσεις, που τίθενται με το ν.4808/2021 (Α΄101), αλλά και κατά περίπτωση τυγχάνει ευνοϊκότερο στο σύνολό του.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις των ισχυόντων στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει εν γένει τις Ένοπλες Δυνάμεις, λαμβάνουν χώρα μετά από διακλαδική επεξεργασία απόψεων, των Γενικών Επιτελείων, ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό αλλά και την αναβάθμιση των παροχών στο στρατιωτικό προσωπικό.
Μάλιστα, εν προκειμένω, η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα έναρξης ισχύος στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων ευνοϊκότερων διατάξεων τυγχάνουν απευθείας εφαρμογής στο στρατιωτικό προσωπικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑ.ΣΟ.Κ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Βασίλης Κεγκέρογλου-Βουλευτής Ν.Ηρακλείου
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο
Θέμα: «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»
Κύριε Υπουργέ,
Στον πρόσφατο ν.4808/2021 (ΦΕΚ Ά 101/19-6-2021) που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την Προστασία της Εργασίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28, προβλέπεται ότι «Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.»
 • Στο άρθρο 25 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους φροντιστές, …»
  Δεδομένου ότι, αν και στην απάντησή σας επί της υπ’ αριθμ. 3757/8-3-22 ερώτησής μας, όσον αφορά στη χορήγηση της προβλεπόμενης από το ν.4808/21 άδειας πατρότητας στα στελέχη των ΕΔ, αναφερθήκατε ότι το προσωπικό των ΕΔ δύναται να αιτηθεί την 14ήμερη άδεια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 26 και 27 του παραπάνω νόμου, ακολουθώντας την αναλογική εφαρμογή των διευκρινιστικών οδηγιών του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ των Κλάδων επί του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ4753/6-9-16 ΥΑ σχετικά με το όργανο χορήγησης της άδειας, τη διαδικασία χορήγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ, εντούτοις, υποχρεούστε να προβείτε στη σχετική επικαιροποίηση της ΥΑ και στην έκδοση σχετικών διευκρινιστικών οδηγιών του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ, προκειμένου να ενημερωθεί αρμοδίως το δικαιούμενο προσωπικό των ΕΔ επί της γονικής άδειας.
  Δεδομένου ότι, οι διατάξεις αυτές αδίκως δεν εφαρμόζονται εδώ και έντεκα μήνες από την ψήφιση του ν.4808/21, αφού δεν έχετε προβεί σε σχετικές ενέργειές σας στην επικαιροποίηση της σχετικής ΥΑ και της έκδοσης των απαραίτητων διευκρινιστικών οδηγιών του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ, με αποτέλεσμα το δικαιούμενο προσωπικό να μην έχει ενημερωθεί αρμοδίως και έτσι να στερείται των δικαιωμάτων του.
  Δεδομένου ότι, στην ομιλία σας στη βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του Δ’ Μέρους του Σ/Ν του Υπ. Εσωτερικών, αναφερθήκατε ότι προβήκατε στην επιτάχυνση των διαδικασιών και τη θέσπιση της μεταβατικότητας των σχετικών διατάξεων ώστε «να τύχουν εφαρμογής και γι’ αυτούς που κρίθηκαν μόλις τώρα, άλλως θα έπρεπε να τύχουν εφαρμογής στις κρίσεις που θα λάβουν χώρα το επόμενο έτος και θα χάναμε την ευκαιρία ενός έτους να διευθετήσουμε αυτά για τα στελέχη που θα κριθούν άξια».
  Δεδομένου ότι, οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4808/2021 έχουν απευθείας υποχρεωτική εφαρμογή και στο υπαγόμενο στρατιωτικό προσωπικό, δυνάμει του άρθρου 25 του ως άνω νόμου.
  Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 1. Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε προβεί στην επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/6-9-16 ΥΑ και δεν έχετε μεριμνήσει για την έκδοση των απαραίτητων σχετικών διευκρινιστικών οδηγιών του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ; 2. Δεν κρίνεται σημαντική την επίσπευση των ενεργειών σας προς επικαιροποίηση της ΥΑ, κατ’ αντιστοιχία της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της μεταβατικότητας των διατάξεων που φέρατε μέσω του Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών; 3. Εν τέλει, σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αρθεί η αδικία και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4808/2021 (Α΄101) για το ζήτημα της γονικής άδειας;
  Ο ερωτών Βουλευτής
  Βασίλης Κεγκέρογλου