13.3 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοικήσεως»

ΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοικήσεως»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

./.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ-
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)

Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/3α Φ.400/43/649892

Σ.4949
Αριθμός Εγκυκλίου: 103
Αθήνα, 28 Μαΐ 24

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά

 1. Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ. 070/2/649811/Σ.4946/23 Μαΐ 24/
  ΓΕΣ/Β1/3, Απόφαση του Διευθυντή Β ́ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
  Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοικήσεως», η οποία αφορά στις
  θέσεις Υπασπιστών Διοικήσεως των Δκτών 1

ης Στρατιάς/EU-OHQ και ΑΣΔΕΝ.

 1. Οι θέσεις που προκηρύσσονται και τα προσόντα των υποψηφίων τα
  οποία θα αξιολογηθούν προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής,
  έχουν όπως στις παραγράφους 1 έως 5 της απόφασης.
 2. Η υποβολή των αιτήσεων, οι οποίες για λόγους ταχύτητας να
  διαβιβαστούν αρχικά με «ΠΥΡΣΕΙΑ» και στη συνέχεια με το Στρατιωτικό
  Ταχυδρομείο, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω χρονικό διάγραμμα:
  α. Από τους ενδιαφερόμενους στις Μονάδες, μέχρι 05 Ιουν 24.
  β. Από τις Μονάδες προς τις Δνσεις Ο – Σ/ΓΕΣ, μέχρι 10 Ιουν 24.
  γ. Από τις Δνσεις Ο – Σ/ΓΕΣ προς το ΓΕΣ/Β1, μέχρι 14 Ιουν 24.
 3. Της παρούσας να λάβει γνώση, ενυπόγραφα με μέριμνα των Δκσεων –
  Δνσεων, όλο το στρατιωτικό προσωπικό βαθμού από Ανθυπασπιστή μέχρι και
  Αρχιλοχία.
 4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

-2-

 1. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς, Επιτελής ΓΕΣ/Β1/3α,
  τηλ. ΕΨΑΔ: 800-5662, τηλ. ΟΤΕ: 210-6555662.

Ταξίαρχος Ιωάννης Παρασκευόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής

Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/3α

./.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Φ.070/2/649811
Σ. 4946
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοικήσεως»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ́ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την Φ.004.2/88/42513/Σ.365/23 Οκτ 14/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΡ/1α, απόφαση
  του κ. ΥΕΘΑ.
 2. Την Φ.000/45/41143/Σ.142/29 Οκτ 14/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Δ1/ΤΜΗΜΑ
  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, Απόφαση του κ. ΥΕΘΑ.
 3. Την Φ.070/1/643744/Σ.1011/06 Φεβ 23 δγή ΓΕΣ/Β1/3, προκηρύσσουμε:

Άρθρο μόνο

 1. Την κάλυψη 2 θέσεων «Υπασπιστή Διοικήσεως» στα Επιτελικά Γραφεία
  των Διοικητών 1ης Στρατιάς/EU-OHQ και ΑΣΔΕΝ, από Στελέχη βαθμού
  Ανθυπασπιστή – Αρχιλοχία οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος.
 2. Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν,
  αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.
 3. Ο αριθμός των θέσεων και η κατανομή τους, καθορίζεται όπως παρακάτω:
  α. Υπασπιστής Διοικήσεως 1ης Στρατιάς/EU-OHQ: 1 θέση.
  β. Υπασπιστής Διοικήσεως ΑΣΔΕΝ: 1 θέση.
 4. Δικαίωμα υποβολής έχουν οι Ανθυπασπιστές – Αρχιλοχίες (ΟΟΣ), που
  έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 8 έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία
  ονομασίας τους, εκ των οποίων τα 5 έτη να έχουν υπηρετήσει σε επιχειρησιακές
  Μονάδες.
 5. Κατά τη εξέταση των αιτήσεων θα αξιολογηθούν τα κριτήρια, όπως
  παρακάτω:

α. Να έχουν επιτύχει επίδοση, στα υποχρεωτικά Σχολεία της ειδικότητας
και του βαθμού, «Λίαν Καλώς» και άνω.
β. Να έχουν αξιολογηθεί στη γενική ικανότητα στον κατεχόμενο βαθμό
την τελευταία πενταετία με Εξαίρετος «10».
γ. Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή την τελευταία πενταετία.
δ. Να έχουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Πολύ Καλή
«C1/Γ1».
ε. Να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), εντός των προβλεπόμενων
ορίων.
στ. Να μην εκκρεμεί εναντίον τους ποινική δίωξη και να μην έχουν
καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα ή κακούργημα.
ζ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους παραπομπή σε Πειθαρχικό
Συμβούλιο.
η. Εάν πρόκειται για Ανθστές, να μην προάγονται τα έτη 2024 και 2025.
θ. Να έχουν έγγραφη πρόταση από τους Διοικητές των Σχηματισμών
που υπάγονται, στην οποία να αποτυπώνονται το ήθος, ο επαγγελματισμός και η
γενική συμπεριφορά του Στελέχους.

 1. Θα απορριφθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίοι:
  α. Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση
  (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή
  δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
  συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
  και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αδικήματα των
  άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139,
  140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
  β. Συμπληρώνουν τα τυπικά προσόντα και θα κριθούν για προαγωγή στο
  βαθμό του Ανθυπολοχαγού τα έτη 2024 και 2025.
 2. Ενέργειες – Υποχρεώσεις Υποψηφίων
  α. Οι επιθυμούντες, να υποβάλουν στη Μονάδα ή Υπηρεσία που
  υπηρετούν, τα παρακάτω:

(1) Αίτηση τοποθέτησης σε θέση «Υπασπιστή Διοικήσεως»,

σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α».

(2) Αντίγραφα κατεχόμενων πτυχίων ξένων γλωσσών.
(3) Βεβαίωση ύψους – βάρους από στρατιωτικό νοσοκομείο.

(4) Αντίγραφα τυχόν κατεχόμενων πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά να συνοδεύονται και
από την επίσημη μετάφρασή τους καθώς και την αναγνωρισμένη, από την αρμόδια
κρατική αρχή, ισοτιμία τους με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
β. Τα παραπάνω να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους προς τις
Μονάδες – Υπηρεσίες μέχρι 05 Ιουν 24.

 1. Ενέργειες Μονάδων – Υπηρεσιών
  Οι Μονάδες – Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι, να
  υποβάλουν άμεσα (μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ) και όχι αργότερα από 10 Ιουν 24, απευθείας
  στις αρμόδιες Δνσεις Ο – Σ του ΓΕΣ:
  α. Αίτηση των επιθυμούντων με τα συνημμένα δικαιολογητικά της παρ.
  7α της παρούσας.
  β. Πρόταση του Δκτή προϊστάμενου Σχηματισμού, σύμφωνα με το
  Υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β».
 2. Ενέργειες Δνσεων Ο – Σ
  Οι Δνσεις Ο – Σ του ΓΕΣ, αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν τα
  προαναφερόμενα δικαιολογητικά, να διαβιβάσουν μέχρι 14 Ιουν 24, στο ΓΕΣ/Β1/3,
  συγκεντρωτικά όλες τις αιτήσεις, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 6 της
  παρούσας, επισυνάπτοντας για το κάθε ενδιαφερόμενο Στέλεχος τα Δελτία
  Επίδοσης από τα υποχρεωτικά Σχολεία της ειδικότητας και του βαθμού του.
 3. Η επιλογή των «Υπασπιστών Διοικήσεως» θα πραγματοποιηθεί από το
  Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ), σε τακτική συνεδρίασή του, μετά από
  εισήγηση του ΓΕΣ/Β1.
 4. Οι τοποθετήσεις των «Υπασπιστών Διοικήσεως» θα πραγματοποιηθούν με
  μέριμνα του ΓΕΣ/Β2.
 5. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην εν λόγω
  προκήρυξη και για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια της επιλογής,
  διευκρινίζονται τα παρακάτω:
  α. Οι ενδιαφερόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταβάλουν
  κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τηρηθούν επακριβώς οι προθεσμίες που
  καθορίζονται στην παρούσα.

β. Τα υποχρεωτικά Σχολεία φοίτησης που καθορίζονται στην
υποπαράγραφο 5α της παρούσας, δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένη χρονική
περίοδο (π.χ. τελευταία 10ετία), αλλά περιλαμβάνουν το σύνολο των υποχρεωτικών
Σχολείων που απαιτείται να φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος, αναλόγως της ειδικότητας
και του βαθμού του.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2024
Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης

Ακριβές Αντίγραφο ΔΒ’Κ/ΓΕΣ

Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/3α