13.3 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΑποστρατείες Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς

Αποστρατείες Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
./.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/7α Φ.400/48/654322
ΓΕΣ/B1/3α-1δ Σ.5663
Αριθμός Εγκυκλίου: 116
Αθήνα, 14 Ιουν 24
ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ. : Φ.040/6/1143585/Σ.1890/14.06.2022/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4

 1. Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ. 414.23/16/652721/Σ.5437/07 Ιουν
  24/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β1 (Προσωπικού) του
  Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Αποστρατείες Υπαξιωματικών» που δημοσιεύθηκε
  στο υπ’ αριθμ. 1735/13 Ιουν 24 ΦΕΚ (τ Γ΄) και για την οποία έχει προβλεφθεί
  πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2024 με την υπ’ αριθμ.
  1467504/07 Ιουν 24 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
 2. Οι Μονάδες που υπηρετούν οι αποστρατευόμενοι:
  α. Να τους χορηγήσουν ΦΠ ή ΦΜ για τον τόπο οριστικής τους διαμονής
  και να τους διαγράψουν την 31 Ιουλ 24.
  β. Να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/Β1/3α και 7α (Με ΠΥΡΣΕΙΑ, όχι έντυπα)
  αποδεικτικό κοινοποίησης και υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο οριστικής τους
  διαμονής, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: πόλη, διεύθυνση κατοικίας,
  Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αστυνομικό Τμήμα και Διεύθυνση
  Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Τα υπόψη παραστατικά να υποβληθούν και:
  (1) Στο ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΔΒ-ΕΠ – ΔΤΧ.
  (2) Στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (Μόνο υπεύθυνη
  δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
  -2-
  (3) Στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές ή Μονάδες
  Επιστρατεύσεως (Μόνο υπεύθυνη δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
 3. Τα ΓΕΣ/ ΔΠΖ – ΔΔΒ-ΕΠ – ΔΤΧ:
  α. Να ελέγξουν την πληρότητα των ατομικών φακέλων και να
  καταχωρίσουν τη μεταβολή της αποστρατείας.
  β. Να τηρήσουν τα ατομικά έγγραφα επί 6μηνο και μετά να διαβιβάσουν
  αυτά στο ΓΕΣ/ΥΣΑ.
 4. Ο Σχηματισμός, το Συγκρότημα ή η Μονάδα από την οποία
  αποστρατεύονται:
  α. Να ενημερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίμου ή
  Εθελοντή Υπξκού (Υπόδ «Α»/1ο ΕΓ/61/1983) και το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Υπόδ
  «Γ»/1ο ΕΓ/63/1983). Να παραλάβουν το Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και τη
  Μεταλλική Ταυτότητα, τα οποία να παραμείνουν εντός του Βιβλιαρίου Μητρώου. Σε
  περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ, να υποβάλλεται μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και
  βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να εμφανίζεται η ημερομηνία
  δήλωσης της απώλειας.
  β. Να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα παραπάνω, το
  συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στην οικεία Δνση Ο-Σ του ΓΕΣ.
  γ. Να παραλάβουν τα Βιβλιάρια Υγειονομικής Περίθαλψης των
  αποστρατευόμενων και των προστατευόμενων μελών τους, καθώς και την
  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), εφόσον υπάρχει, και να τα
  αποστείλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.
 5. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του σχετικού, τα έντυπα
  βιβλιάρια ΒΙΜΑΥ τηρούνται από τους δικαιούχους και δεν απαιτείται η επιστροφή
  τους στο ΓΕΣ/ΔΥΠ, μετά την αποστρατεία τους.
 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 7. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς, Επιτελής ΓΕΣ/Β1/3α,
  τηλ. ΕΨΑΔ: 800-5662, τηλ. ΟΤΕ: 210-6555662.
  Ταξίαρχος Ιωάννης Παρασκευόπουλος
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς
  Επιτελής ΓΕΣ/Β1/3α
  ./.
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
  ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
  ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
  Τηλέφ.: 210-6555662
  Φ. 414.23/16/652721
  Σ. 5437
  Α Π Ο Φ Α Σ Η
  «Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β1 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Έχοντας υπόψη:
 8. Τις διατάξεις:
  α. του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων
  Δυνάμεων»,
  β. του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών
  και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»,
  γ. του π.δ. 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας».
 9. Την ΠαΔ 0-5/2017/ΓΕΣ/Δ1/3β «Αρμοδιότητα Υπογραφής Εγγράφων».
 10. Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:
  α. Φ.414/5/651285/Σ.5208/03.06.2024/ΓΕΣ/Β1/3,
  β. Φ.414/6/651891/Σ.5293/05.06.2024/ΓΕΣ/Β1/3.
 11. Το 4/2024 Πρακτικό του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού
  Ξηράς (ΣΚΥΣΞ), αποφασίζουμε:
  Άρθρο μόνο
  Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους με τον βαθμό του
  Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 παρ. 4 και 40 του ν.δ.
  445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της
  εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Αρχιλοχίες:
  -2-
  ./.
  α. Πεζικού Καρακούση Αναστάσιο του Δήμου (ΑΜ:80097), ΑΜ:ΜΥ20567,
  ΣΑ:138/000224/14, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1993 στην Αλεξανδρούπολη και την
  8η Απριλίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του
  Στρατεύματος.
  β. Τεχνικού Τεκτονίδου Θεοδώρα του Δαμιανού (ΑΜ:80098), ΑΜ:ΜΥ20842,
  ΣΑΘΕΚ:230/000007/15, η οποία γεννήθηκε το έτος 1994 στην Θεσσαλονίκη και την
  1η Φεβρουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του
  Στρατεύματος.
  γ. Έρευνας Πληροφορικής Φούζα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη
  (ΑΜ:80099), ΑΜ:ΜΥ21043, ΣΑ:208/002148/16, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1995
  στην Αθήνα και την 23η Απριλίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό
  υπηρεσία του Στρατεύματος.
  δ. ΕΜΘ Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λαμπρόπουλο Παναγιώτη του
  Αναστασίου (ΑΜ:80100), ΑΜ:ΜΟ15070, ΣΑ:107/000336/00, ο οποίος γεννήθηκε το
  έτος 1979 στην Καλαμάτα και την 8η Μαρτίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από
  την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.
  ε. ΕΜΘ Πεζικού Μονάχο Αθανάσιο του Δημητρίου (ΑΜ:80101),
  ΑΜ:ΜΟ15111, ΣΑ:141/001051/98, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1977 στην Λιβαδειά
  και την 9η Φεβρουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία
  του Στρατεύματος.
  στ. ΕΜΘ Πεζικού Σιαφαρίκα Αντώνιο – Χρήστο του Δημητρίου (ΑΜ:80102),
  ΑΜ:ΜΟ15125, ΣΑ:146/001905/01, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1980 στον Βόλο και
  τη 12η Μαρτίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του
  Στρατεύματος.
  ζ. ΕΜΘ Φροντιστή Πεζικού Καραμπεσίνη Χρήστο του Ιωάννη (ΑΜ:80103),
  ΑΜ:ΜΟ15824, ΣΑ:107/002240/00, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αθήνα
  και τη 19η Ιανουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του
  Στρατεύματος.
  η. ΕΜΘ Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τόλο Ανδρέα του Βασιλείου
  (ΑΜ:80104), ΑΜ:ΜΟ15860, ΣΑ:145/001328/00, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1979
  στην Αθήνα και την 8η Φεβρουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό
  υπηρεσία του Στρατεύματος.
  -3-
  ./.
  Η παράγραφος 1 της παρούσας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  (τ.Γ΄).
  Αθήνα, 07 Ιουνίου 2024
  Ταξίαρχος Ιωάννης Παρασκευόπουλος
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς
  Επιτελής ΓΕΣ/Β1/3α