13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΑποστρατείες Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς

Αποστρατείες Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
./.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/7α Φ.400/100/694814
ΓΕΣ/B1/3α-1δ Σ.9459
Αριθμός Εγκυκλίου: 212
Αθήνα, 01 Δεκ 23
ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ. : Φ.040/6/1143585/Σ.1890/14.06.2022/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4

 1. Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ. 414.23/65/692562/Σ.9087/20 Νοε
  23/ ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β1 (Προσωπικού) του
  Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Αποστρατείες Υπαξιωματικών» που δημοσιεύθηκε
  στο υπ’ αριθμ. 3119/30 Νοε 23 ΦΕΚ (τ Γ΄) και για την οποία έχει προβλεφθεί
  πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2023 με την υπ’ αριθμ.
  1282444/20 Νοε 23 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
 2. Οι Μονάδες που υπηρετούν οι αποστρατευόμενοι:
  α. Να τους χορηγήσουν ΦΠ ή ΦΜ για τον τόπο οριστικής τους διαμονής
  και να τους διαγράψουν την 31 Δεκ 23.
  β. Να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/Β1/3α και 7α (Με ΠΥΡΣΕΙΑ, όχι έντυπα)
  αποδεικτικό κοινοποίησης και υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο οριστικής τους
  διαμονής, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: πόλη, διεύθυνση κατοικίας,
  Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αστυνομικό Τμήμα και Διεύθυνση
  Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Τα υπόψη παραστατικά να υποβληθούν και:
  (1) Στο ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΜΧ – ΔΔΒ-ΕΠ – ΔΥΠ.
  (2) Στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (Μόνο υπεύθυνη
  δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
  (3) Στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές ή Μονάδες
  Επιστρατεύσεως (Μόνο υπεύθυνη δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
 3. Τα ΓΕΣ/ ΔΠΖ – ΔΜΧ – ΔΔΒ-ΕΠ – ΔΥΠ:
  α. Να ελέγξουν την πληρότητα των ατομικών φακέλων και να
  καταχωρίσουν τη μεταβολή της αποστρατείας.
  β. Να τηρήσουν τα ατομικά έγγραφα επί 6μηνο και μετά να διαβιβάσουν
  αυτά στο ΓΕΣ/ΥΣΑ.
 4. Ο Σχηματισμός, το Συγκρότημα ή η Μονάδα από την οποία
  αποστρατεύονται:
  α. Να ενημερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίμου ή
  Εθελοντή Υπξκού (Υπόδ «Α»/1ο ΕΓ/61/1983) και το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Υπόδ
  «Γ»/1ο ΕΓ/63/1983). Να παραλάβουν το Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και τη
  Μεταλλική Ταυτότητα, τα οποία να παραμείνουν εντός του Βιβλιαρίου Μητρώου. Σε
  περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ, να υποβάλλεται μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και
  βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να εμφανίζεται η ημερομηνία
  δήλωσης της απώλειας.
  β. Να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα παραπάνω, το
  συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στην οικεία Δνση Ο-Σ του ΓΕΣ.
  γ. Να παραλάβουν τα Βιβλιάρια Υγειονομικής Περίθαλψης των
  αποστρατευόμενων και των προστατευόμενων μελών τους, καθώς και την
  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), εφόσον υπάρχει, και να τα
  αποστείλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.
 5. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του σχετικού, τα έντυπα
  βιβλιάρια ΒΙΜΑΥ τηρούνται από τους δικαιούχους και δεν απαιτείται η επιστροφή
  τους στο ΓΕΣ/ΔΥΠ, μετά την αποστρατεία τους.
 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 7. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς, Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α,
  τηλ. ΕΨΑΔ: 800-5662, τηλ. ΟΤΕ: 210-6555662.
  Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α
  ./.
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
  ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
  ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
  Τηλέφ.: 210-6555662
  Φ. 414.23/65/692562
  Σ. 9087
  Α Π Ο Φ Α Σ Η
  «Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β1 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Έχοντας υπόψη:
 8. Τις διατάξεις:
  α. του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων
  Δυνάμεων»,
  β. του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών
  και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»,
  γ. του π.δ. 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας».
 9. Την ΠαΔ 0-5/2017/ΓΕΣ/Δ1/3β «Αρμοδιότητα Υπογραφής Εγγράφων».
 10. Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:
  α. Φ.414/7/684226/Σ.7911/03 Οκτ 23/ΓΕΣ/Β1/3,
  β. Φ.414/8/692284/Σ.9048/16 Νοε 23/ΓΕΣ/Β1/3.
 11. Το 6/2023 Πρακτικό του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού
  Ξηράς (ΣΚΥΣΞ), αποφασίζουμε:
  Άρθρο μόνο
  Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους:
  α. Με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα
  39 παρ. 4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε
  -2-
  ./.
  στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους
  κάτωθι Αρχιλοχίες:
  (1) Διαβιβάσεων Φαναριώτη Διονύσιο του Νικολάου (ΑΜ:79672),
  ΑΜ:ΜΥ20263, ΣΑ:104/000338/13, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1992 στο Αγρίνιο και
  την 8η Αυγούστου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του
  Στρατεύματος.
  (2) Έρευνας Πληροφορικής Αντώνη Κωνσταντίνο του Λεωνίδα
  (ΑΜ:79673), ΑΜ:ΜΥ21197, ΣΑ:221/001831/17, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1996
  στη Λάρισα και τη 10η Ιουλίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό
  υπηρεσία του Στρατεύματος.
  (3) ΕΜΘ Πεζικού Πρικέ Παρασκευά του Δούκα (ΑΜ:79674),
  ΑΜ:ΜΟ15114, ΣΑ:116/000322/97, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στην Μυτιλήνη
  και τη 2α Ιουνίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του
  Στρατεύματος.
  (4) ΕΜΘ Πεζικού Αθανασιάδη Κωνσταντίνο του Χρήστου (ΑΜ:79675),
  ΑΜ:ΜΟ15152, ΣΑ:123/001320/99, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1978 στην Κοζάνη
  και την 11η Ιουλίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του
  Στρατεύματος.
  (5) ΕΜΘ Φροντιστή Πεζικού Καλύβα Γεώργιο του Νικολάου
  (ΑΜ:79676), ΑΜ:ΜΟ15535, ΣΑ:141/008603/97, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976
  στην Αθήνα και την 21η Αυγούστου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό
  υπηρεσία του Στρατεύματος.
  (6) ΕΜΘ Πεζικού Σπυρόπουλο Μιχαήλ του Θεόφιλου (ΑΜ:79677),
  ΑΜ:ΜΟ15870, ΣΑ:104/003522/97, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στον Αστακό
  Αιτωλοακαρνανίας και την 21η Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την
  ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.
  (7) ΕΜΘ Μηχανικού Φαράντο Ευστάθιο του Ευαγγέλου (ΑΜ:79678),
  ΑΜ:ΜΟ15359, ΣΑ:102/002565/97, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στους Ωρεούς
  Εύβοιας και την 22η Μαΐου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία
  του Στρατεύματος.
  β. Με το βαθμό της Επιλοχία σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39
  παρ. 4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα
  στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, την Μον. Λχία
  Υλικού Πολέμου Βόβουρα Ξένια του Γεωργίου ΑΜ:ΜΥ21871,
  ΣΑΘΕΚ:121/000347/04, η οποία γεννήθηκε το έτος 1983 στην Τασκένδη και την 7η
  Ιουνίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.
  -3-
  ./.
  Η παράγραφος 1 της παρούσας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  (τ.Γ΄).
  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2023
  Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α