13.3 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΑποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Στρατού Ξηράς

Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Στρατού Ξηράς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΚΩΝ)
Τηλεφ. 210-6552151
ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/Β1/2α Φ.400/78/632715
Σ.1869
Αρ. Εγκυκλίου: 39
Αθήνα, 27 Φεβ 24
ΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ.: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (Α΄
112)

 1. Σας κοινοποιούμε το από 23.02.2024 προεδρικό διάταγμα (π.δ.)
  «Αποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που
  δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 667/26-02-2024 ΦΕΚ (Τεύχος Γ΄) και βεβαιώθηκε για
  την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ.
  1455267/26.02.2024 εγγραφή του ΓΕΣ/ΔΟΙ.
 2. Οι αποστρατευόμενοι με το παραπάνω π.δ. Αξιωματικοί να διαγραφούν
  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.δ. 1400/1973 ν.δ. «Περί Καταστάσεων
  των Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων», με ημερομηνία διαγραφής την 31 Μαρ 24.
 3. Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/Β1/2α και ΓΕΣ/Β1/7 αποδεικτικά κοινοποίησης
  της παρούσας εγκυκλίου στους αποστρατευόμενους Αξιωματικούς καθώς και
  δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαμονής τους (πόλη, οδός, αριθμός, αριθμός
  τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αστυνομικό Τμήμα και
  ταχυδρομικός κώδικας του Αστυνομικού Τμήματος). Όμοιες δηλώσεις να υποβληθούν
  ως εξής:
  α. Στο ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ).
  β. Στην ΕΜΜ/Διοίκηση Επιστράτευσης του τόπου οριστικής διαμονής.
  γ. Στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
 4. Επιπλέον στους αποστρατευόμενους να χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της
  οριστικής διαμονής τους, κατόπιν αναφοράς των ενδιαφερομένων και με έγκριση της
  ΔΙΠΡΟ ή του 1ου ΕΓ του αρμόδιου Σχηματισμού.
  -2-
 5. Οι τηρούντες τα ατομικά έγγραφα των αποστρατευόμενων Αξιωματικών
  (Ατομικό φάκελο, Βιβλιάριο Μητρώου, Ατομικό Δελτίο Υγείας, Δελτίο Στρατιωτικής
  Ταυτότητας και Μεταλλική Ταυτότητα) να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
  α. Δνση Όπλου – Σώματος
  (1) Έλεγχος της πληρότητας του Ατομικού Φακέλου και
  καταχώριση της τελευταίας μεταβολής της αποστρατείας του Aξιωματικού πλήρως
  αιτιολογημένης.
  (2) Τήρηση του Ατομικού Φακέλου επί εξάμηνο, για τη
  χρησιμοποίησή του σε τυχόν εκκρεμότητες (προσφυγές, παράπονα κλπ) και μετά
  διαβίβαση αυτού στο ΓΕΣ/Β10.
  β. Σχηματισμός – Υπηρεσία από την οποία αποστρατεύονται
  (1) Ενημέρωση και κλείσιμο του Βιβλιαρίου Μητρώου και του
  Δελτίου Υγείας. Παραλαβή του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας (ΔΣΤ) και της
  μεταλλικής τοιαύτης. Σε περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ να υποβάλλεται μαζί με την
  υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να
  εμφανίζεται η ημερομηνία δήλωσης της απώλειας.
  (2) Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω το δυνατόν
  συντομότερο απ’ ευθείας στο ΓΕΣ/Β10.
  (3) Παραλαβή των Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης και
  διαβίβαση αυτών στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.
  (4) Τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στον Εθνικό
  Κανονισμό Ασφαλείας (ΕΚΑ/2018/ΓΕΕΘΑ/Ε3), που αφορά την υπογραφή της
  Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπιστευτικότητας για ανάκληση της εξουσιοδότησης
  ασφαλείας χειρισμού Εθνικών Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και Υλικών (ΕΔΠΥ)
  από τους αποστρατευόμενους αξιωματικούς.
 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας
 7. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Μαστραντωνάκης, Επιτελής του
  ΓΕΣ/Β1/2α
  , τηλ. ΕΨΑΔ: 800-2151, τηλ. ΟΤΕ: 210-6552151.
  Ακριβές Αντίγραφο
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Μαστραντωνάκης
  Επιτελής ΓΕΣ/Β1/2α
  Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
  Διευθυντής
  ΣΧΕΔΙ
  ./.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Αποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς
  Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
 8. Τις διατάξεις:
  α) του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των
  Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 114),
  β) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών
  των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας
  και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167).
 9. Την 97191/08.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
  Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
  Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 5379).
 10. Το από 30.01.2024 π.δ. «Προαγωγές κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και
  Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (Γ΄ 452).
  Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
  Αποφασίζουμε
  Θέτουμε:
  α. Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
  32 του ν. 3883/2010, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το
  άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Λοχαγούς
  Όπλων και Σωμάτων σε αποστρατεία, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό της
  εξέλιξής τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών
  Αξιωματικών Στρατού «3» (ΣΠΑΣ-3), για την τακτική κρίση έτους 2023-2024, ως
  «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:
  -4-
  (1) Πεζικού Φεργάδη Σταμάτιο του Δημητρίου (ΑΜ:65695), που
  γεννήθηκε το έτος 1970 στη Σκύρο.
  (2) Πεζικού Κουτέρη Δημήτριο του Γεωργίου (ΑΜ:65697), που
  γεννήθηκε το έτος 1971 στο Αγρίνιο.
  (3) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γιαννούχο Ευάγγελο του Χρήστου
  (ΑΜ:65699), που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Μασχόφυτο Τρικάλων.
  (4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπρανίκα Χρήστο του Θεοδώρου
  (ΑΜ:65700), που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Περιστέρι Αττικής.
  (5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παντελεήμονα Γεώργιο του
  Παντελεήμονα (ΑΜ:65702), που γεννήθηκε το έτος 1969 στον Πειραιά.
  (6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παντελεήμονα Στυλιανό του
  Παντελεήμονα (ΑΜ:65703), που γεννήθηκε το έτος 1969 στον Πειραιά.
  (7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χαλή Βασίλειο του Κωνσταντίνου
  (ΑΜ:65705), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα.
  (8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκάγκο Μιλτιάδη του Ιωάννη
  (ΑΜ:65709), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αλεξανδρούπολη.
  (9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λιάπη Αστέριο του Γεωργίου
  (ΑΜ:65717), που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Λάρισα.
  (10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γώγο Χρήστο του Δημητρίου
  (ΑΜ:65722), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Λαμία.
  (11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βουλγαρίδη Αθανάσιο του Χρήστου
  (ΑΜ:65730), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα.
  (12) Πυροβολικού Τσιφουτούδη Δημήτριο του Πασχάλη (ΑΜ:65741),
  που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αλεξανδρούπολη.
  (13) Διαβιβάσεων Διδάγγελο Ιωάννη του Ευαγγέλου (ΑΜ:65749),
  που γεννήθηκε το έτος 1969 στα Καλυβάκια Καρδίτσας..
  (14) Διαβιβάσεων Μπουρίκα Παυλοκωνσταντίνο του Γεωργίου
  (ΑΜ:65753), που γεννήθηκε το έτος 1970 στον Πειραιά.
  (15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αλεξάκη Κυριάκο του Κωνσταντίνου
  (ΑΜ:66401), που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Κερατσίνι.
  (16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ματζάνη Νικόλαο του Μόσχο
  (ΑΜ:66408), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Γερμανία.
  (17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παραλικίδη Αργύριο του Γεωργίου
  (ΑΜ:66411), που γεννήθηκε το έτος 1971 στα Δίκαια Έβρου.
  (18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηλιόντα Φώτιο του Ελευθερίου
  (ΑΜ:66413), που γεννήθηκε το έτος 1970 στο Περιστέρι Αττικής.
  (19) Μηχανικού Ρίζο Αθανάσιο του Νικολάου (ΑΜ:66425), που
  γεννήθηκε το έτος 1969 στο Αγρίνιο.
  (20) Μηχανικού Πεταλωτή Ιωάννη του Αθανασίου (ΑΜ:66427), που
  γεννήθηκε το έτος 1971 στο Διδυμότειχο Έβρου.
  (21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Τσίγκα Νικόλαο
  του Δημητρίου (ΑΜ:67113), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Κοζάνη.
  (22) Τεχνικού Αστρεινίδη Χρήστο του Εμμανουήλ (ΑΜ:65757), που
  γεννήθηκε το έτος 1970 στη Θεσσαλονίκη.
  (23) Τεχνικού Γεωργαντά Αθανάσιο του Ηλία (ΑΜ:65759), που
  γεννήθηκε το έτος 1970 στη Θουρία Μεσσηνίας.
  (24) Τεχνικού Βασιλείου Πελοπίδα του Παναγιώτη (ΑΜ:66435), που
  γεννήθηκε το έτος 1968 στη Συκέα Λάρισας.
  (25) Τεχνικού Χατζή Κωνσταντίνο του Σωτηρίου (ΑΜ:66437), που
  γεννήθηκε το έτος 1970 στη Λάρισα.
  (26) Υγειονομικού Στριμμένο Γεώργιο του Κωνσταντίνου
  (ΑΜ:66442), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα.
  (27) Υγειονομικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γκούνα Σωτήριο του Ιωάννη
  (ΑΜ:66443), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Κατερίνη.
  β. Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
  32 του ν. 3883/2010, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το
  άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τον Εθελοντή Μακράς Θητείας Υπολοχαγό Πεζικού σε
  αποστρατεία Κακογιάννη Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ:65447), που γεννήθηκε το
  έτος 1968 στην Πάτρα, ο οποίος συμπληρώνει 35ετία και κρίθηκε από το ΣΠΑΣ-3, για
  -5-
  την τακτική κρίση έτους 2023-2024, ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία
  του».
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
  παρόντος διατάγματος.
  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ