13.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΑποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς

Αποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β ́ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)
Τηλεφ. 210-6553211
ΚΟΙΝ.: Φ.400/186/666294

Σ.4886
Αρ. Εγκυκλίου: 91
Αθήνα, 16 Ιουν 23

ΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ.: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
(Α ́ 112)

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, κοινοποιείται το από 13-06-2023 π.δ.
  «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»,
  που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Γ ́ 1582/15-06-2023 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την
  ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ.
  1261789/30-05-23 εγγραφή του ΓΕΣ/ΔΟΙ.
 2. Οι αποστρατευόμενοι με το παραπάνω π.δ. Αξιωματικοί να διαγραφούν
  σύμφωνα με το 1400/1973 ν.δ. «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών Ενόπλων
  Δυνάμεων» άρθρο 36 παρ. 1, με ημερομηνία διαγραφής την 31 Ιουλίου
  2023.
 3. Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/Β1/2α

και ΓΕΣ/Β1/7 αποδεικτικά κοινοποίησης
της παρούσας εγκυκλίου στους Αξιωματικούς της παραγράφου 2 καθώς και
δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαμονής τους (πόλη, οδός, αριθμός, αριθμός
τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αστυνομικό Τμήμα και
ταχυδρομικός κώδικας του Αστυνομικού Τμήματος). Όμοιες δηλώσεις να
υποβληθούν ως εξής:

α. Στο ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ).

-2-

β. Στην ΕΜΜ/Διοίκηση Επιστράτευσης του τόπου οριστικής

διαμονής.

γ. Στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

 1. Στους αποστρατευόμενους να κοινοποιηθεί το π.δ. αποστρατείας τους
  και να χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της οριστικής διαμονής τους, κατόπιν αναφοράς
  των ενδιαφερομένων και με έγκριση του 1ου ΕΓ του αρμόδιου Σχηματισμού.
 2. Οι τηρούντες τα ατομικά έγγραφα των αποστρατευόμενων αξιωματικών
  (Ατομικό φάκελο, Βιβλιάριο Μητρώου, Ατομικό Δελτίο Υγείας, Δελτίο Στρατιωτικής
  Ταυτότητας και Μεταλλική Ταυτότητα) να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α. Δνση Όπλου – Σώματος
(1) Έλεγχος της πληρότητας του Ατομικού Φακέλου και
καταχώριση της τελευταίας μεταβολής της αποστρατείας του αξιωματικού πλήρως
αιτιολογημένης.

(2) Τήρηση του Ατομικού Φακέλου επί εξάμηνο, για τη
χρησιμοποίησή του σε τυχόν εκκρεμότητες (προσφυγές, παράπονα κλπ) και μετά
διαβίβαση αυτού στο ΓΕΣ/ΔΓΜΥ.

β. Σχηματισμός – Υπηρεσία από την οποία αποστρατεύονται
(1) Ενημέρωση και κλείσιμο του Βιβλιαρίου Μητρώου και του
Δελτίου Υγείας. Παραλαβή του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας (ΔΣΤ) και της
μεταλλικής τοιαύτης. Σε περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ να υποβάλλεται μαζί με την
υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να
εμφανίζεται η ημερομηνία δήλωσης της απώλειας.

(2) Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω το δυνατόν

συντομότερο απ’ ευθείας στο ΓΕΣ/ΔΓΜΥ.

(3) Παραλαβή των Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης και

διαβίβαση αυτών στο ΓΕΣ/ΔΥΓ

 1. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 2. Χειριστής θέματος: Τχης (ΠΖ-ΕΥ) Σωκράτης Στεφανιδάκης, Επιτελής
  του ΓΕΣ/Β1/2α

, τηλ. ΕΨΑΔ:800-3211, τηλ. ΟΤΕ: 210-6553211.

Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Ταγματάρχης (ΠZ-ΕΥ) Σωκράτης Στεφανιδάκης
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/2α

-3-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΙΤ – ΔΜΧ – ΔΔΒ-ΕΠ – ΔΑΣ – ΔΤΧ – ΔΕΜ – ΔΥΓ – ΔΟΙ
ΝRDC-GR/NSE
95 ΑΔΤΕ/1ο ΕΓ
98 ΑΔΤΕ/1ο ΕΓ
96 ΑΔΤΕ/1ο ΕΓ
ΣΜΥ
ΣΔΒ
2
ο ΣΥΑΣ
315 ΣΠΤΧ
628 Μ/Π ΤΠ
34 ΕΜΑ
723 ΤΜΧ
ΙΠΒΑΞ
ΑΣΔΥΣ/ΛΣ
ΟΛΚΕΣ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Β1/1-2
α
-6-7
ΓΕΣ/Β2
ΓΕΣ/Δ1
ΓΕΣ/ΔΟΙ/1
ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ
ΓΕΣ/ΔΓΜΥ

./.

Αποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς

Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των
  Ενόπλων Δυνάμεων» (Α ́ 114).
 2. Το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α ́ 121).
 3. Τις Φ.414.14/17/655180/Σ.2873/11.04.23/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1/2, Φ.414.14/18/
  655181/Σ.2874/11.04.23/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1/2 και Φ.414.14/19/655183/Σ.2875/
  11.04.23/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1/2 αποφάσεις.

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα
με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας,
σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω κατώτερους
Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας –
παραίτησής τους:

α. Λοχαγό Οικονομικού Ευαγγελόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη
(ΑΜ:63587), που γεννήθηκε το έτος 1989 στη Θεσσαλονίκη.

β. Λοχαγό Αρχιτεχνιτών Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Κούτσια
Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ: 61943), που γεννήθηκε το έτος 1975 στα Τρίκαλα.
γ. Υπολοχαγό Πεζικού Δούκα Πέτρο του Νικολάου (ΑΜ:68995), που

γεννήθηκε το έτος 1993 στη Χαλκίδα Ευβοίας.

δ. Υπολοχαγό Διαβιβάσεων Μάζη Σωτήριο του Νικολάου (ΑΜ:69096),

που γεννήθηκε το έτος 1994 στην Αθήνα.

ε. Υπολοχαγό Υγειονομικού Κτηνιάτρων Μπεκιαρίδη Δημήτριο του

Δημητρίου (ΑΜ:66494), που γεννήθηκε το έτος 1991 στην Ξάνθη.

στ. Υπολοχαγό Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πουρνάρα Γλυκερία του

Χρήστου (ΑΜ:66473), που γεννήθηκε το έτος 1991 στη Λάρισα.

ζ. Υπολοχαγό Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Καϊταντζίδη
Δημήτριο του Γεωργίου (ΑΜ:67847), που γεννήθηκε το έτος 1993 στην Αθήνα.
η. Υπολοχαγό Αεροπορίας Στρατού Πιτερό Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:

64060), που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα.

-5-

θ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Πρίτσα Χριστίνα του Περικλή (ΑΜ:67944), που

γεννήθηκε το έτος 1972 στην Καρδίτσα.

ι. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαργιάνο Σπυρίδωνα του

Τηλεμάχου (ΑΜ:68432), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Νίκαια Αττικής.

ια. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπαρμακούδη Δημήτριο του

Χρήστου (ΑΜ:68440), που γεννήθηκε το έτος 1971 στις Σέρρες.

ιβ. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζικάκη Πέτρο του Ιωάννη

(ΑΜ:68472), που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Ξάνθη.

ιγ. Ανθυπολοχαγό Μηχανικού Καραμπελόπουλο Γαβριήλ του
Κωνσταντίνου (ΑΜ:68518), που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Μυτιλήνη Λέσβου.
ιδ. Ανθυπολοχαγό Μηχανικού Παναγή Γεώργιο του Θεοδώρου

(ΑΜ:68528), που γεννήθηκε το έτος 1973 στο Αννόβερο Γερμανίας.

ιε. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Κολάση Θεόδωρο του Φωτίου (ΑΜ:71208),

που γεννήθηκε το έτος 1969 στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας.

ιστ. Ανθυπολοχαγό Τεχνικού Γεροντίδη Σταύρο του Αλεξάνδρου

(ΑΜ:69762), που γεννήθηκε το έτος 1968 στη Βέροια Ημαθίας.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ