13.3 C
Athens
Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΑποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών ΣΞ

Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών ΣΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
./.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/7α Φ.400/33/646214
ΓΕΣ/B1/3α-1δ Σ.4108
Αριθμός Εγκυκλίου: 88
Αθήνα, 09 Μαΐ 24
ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ. : Φ.040/6/1143585/Σ.1890/14 Ιουν 22/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4

 1. Σας κοινοποιούμε το από 22.04.2024 π.δ. «Αποστρατεία Εθελοντών
  Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο υπ’
  αριθμ. 1343/02 Μαΐ 24 ΦΕΚ (τ Γ΄) και για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον
  προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2024 με την υπ’ αριθμ. 1426393/23 Απρ
  24 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
 2. Οι Μονάδες που υπηρετούν οι αποστρατευόμενοι:
  α. Να τους χορηγήσουν ΦΠ ή ΦΜ για τον τόπο οριστικής τους διαμονής
  και να τους διαγράψουν την 30 Ιουν 24.
  β. Να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/Β1/3α και 7α (Με ΠΥΡΣΕΙΑ, όχι έντυπα)
  αποδεικτικό κοινοποίησης και υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο οριστικής τους
  διαμονής, στην οποία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: πόλη, οδός, Ταχυδρομικός
  Κώδικας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αστυνομικό Τμήμα και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
  Ταχυδρομείου. Τα υπόψη παραστατικά να υποβληθούν και:
  (1) Στα ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΙΤ – ΔΠΒ – ΔΔΒ-ΕΠ – ΔΤΧ – ΔΥΠ – ΔΥΓ – ΔΟΙ:
  (2) Στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (Μόνο υπεύθυνη
  δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
  (3) Στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές ή Μονάδες
  Επιστρατεύσεως (Μόνο υπεύθυνη δήλωση οριστικού τόπου διαμονής).
  ΑΔΑ:
  -2-
 3. Τα ΓΕΣ/ΔΠΖ – ΔΙΤ – ΔΠΒ – ΔΔΒ-ΕΠ – ΔΤΧ – ΔΥΠ – ΔΥΓ – ΔΟΙ:
  α. Να ελέγξουν την πληρότητα των ατομικών φακέλων και να
  καταχωρίσουν τη μεταβολή της αποστρατείας.
  β. Να τηρήσουν τα ατομικά έγγραφα επί 6μηνο και μετά να διαβιβάσουν
  αυτά στο ΓΕΣ/ΥΣΑ.
 4. Ο Σχηματισμός, το Συγκρότημα ή η Μονάδα από την οποία
  αποστρατεύονται:
  α. Να ενημερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίμου ή
  Εθελοντή Υπξκού (Υπόδ «Α»/1ο ΕΓ/61/1983) και το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Υπόδ
  «Γ»/1ο ΕΓ/63/1983). Να παραλάβουν το Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και τη
  Μεταλλική Ταυτότητα, τα οποία να παραμείνουν εντός του Βιβλιαρίου Μητρώου. Σε
  περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ, να υποβάλλεται μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και
  βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να εμφανίζεται η ημερομηνία
  δήλωσης της απώλειας.
  β. Να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα παραπάνω, το
  συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στην οικεία Δνση Ο – Σ του ΓΕΣ.
  γ. Να παραλάβουν τα Βιβλιάρια Υγειονομικής Περίθαλψης των
  αποστρατευόμενων και των προστατευόμενων μελών τους, καθώς και την
  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), εφόσον υπάρχει, και να τα
  αποστείλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.
 5. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του σχετικού, τα έντυπα
  βιβλιάρια ΒΙΜΑΥ τηρούνται από τους δικαιούχους και δεν απαιτείται η επιστροφή
  τους στο ΓΕΣ/ΔΥΠ, μετά την αποστρατεία τους.
 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 7. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς, Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α,
  τηλ. ΕΨΑΔ: 800-5662, τηλ. ΟΤΕ: 210-6555662.
  Ταξίαρχος Ιωάννης Παρασκευόπουλος
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάϊος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α
  ./.
  Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς
  H Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
 8. Τις διατάξεις:
  α) του ν.δ. 4105/1960 «Περί Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών και
  Ανθυπασπιστών του Στρατού Ξηράς» (Α΄ 151),
  β) του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων
  Δυνάμεων» (Α΄ 114),
  γ) του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών
  και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 160),
  δ) του π.δ. 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς θητείας» (Α΄ 9).
 9. Την 97191/08.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
  Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
  Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 5379).
 10. Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:
  α) Φ.414/2/633452/Σ.1932/28.02.2024/ΓΕΣ/Β1/3,
  β) Φ.414/3/633454/Σ.1933/29.02.2024/ΓΕΣ/Β1/3.
  Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
  -2-
  Αποφασίζουμε
  Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν,
  σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με τα άρθρα 47 και 52
  του ν.δ. 4105/1960 και 11 παρ. 3 περ. α του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα
  στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι
  Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές:
  α) Πεζικού Βαλταδώρο Νικόλαο του Στέργιου (ΑΜ:73905), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1970 στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν και την 5η Δεκεμβρίου
  2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  β) Τεθωρακισμένων Καραμήτρο Δημήτριο του Βασιλείου (ΑΜ:74234), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα και την 22α Αυγούστου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  γ) Υλικού Πολέμου Αναγνώστου Δημήτριο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:74763),
  ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1974 στην Σάμο και την 3η Ιανουαρίου 2024 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  δ) Υγειονομικού Κουτσοδήμα Θωμά του Άγγελου (ΑΜ:74992), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1972 στην Αμφιλοχία και την 27η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  ε) Οικονομικού Τερζόγλου Μιχαήλ του Ευγένιου (ΑΜ:75054), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1977 στη Δράμα και τη 12η Ιανουαρίου 2024 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  στ) Τεθωρακισμένων Τσιλιώνη Βασίλειο του Θεοδώρου (ΑΜ:76156), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στη Θεσσαλονίκη και την 24η Οκτωβρίου 2023
  υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  ζ) Πεζικού Μανίκα Παναγιώτη του Αποστόλου (ΑΜ:77641), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1979 στα Τρίκαλα και την 6η Δεκεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  η) Πυροβολικού Φατούρα Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ:78216), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1979 στη Λάρισα και την 25η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  θ) Διαβιβάσεων Διαμαντόπουλο Μιλτιάδη του Σωτηρίου (ΑΜ:78637), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1979 στην Έδεσσα και την 6η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  ι) Τεχνικού Αγριτέλη Ευστράτιο του Δημητρίου (ΑΜ:78760), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1975 στη Μυτιλήνη και την 9η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  -3-
  ια) Τεχνικού Ρόμπολα Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ:78765), ο οποίος
  γεννήθηκε το έτος 1977 στο Αγρίνιο και την 31η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση
  εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  ιβ) Υλικού Πολέμου Θεοδοσίου Γεώργιο του Παναγιώτη (ΑΜ:78972), ο
  οποίος γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα και την 4η Δεκεμβρίου 2023 υπέβαλε
  αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
  παρόντος διατάγματος.
  Αθήνα, 22 Απριλίου 2024
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ