13.3 C
Athens
Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΑΔΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(Φωτό αρχείου)

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με έγγραφό της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ζητά, μετά και την ψήφιση του πρόσφατου νόμου από το Υπουργείο Εργασίας, την εναρμόνιση των αδειών των στρατιωτικών με την εθνική νομοθεσία, με την αύξηση των ημερών στην άδεια πατρότητας και τη θεσμοθέτηση της άδειας φροντιστή και της άδειας για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Διαβάστε όλο το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ : Άδειες Απουσίας Στρατιωτικών

α. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/2016 απόφαση κ.κ. Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

β. Ν.4808/2021 (ΦΕΚ Α΄ 101, «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με τις διατάξεις του νέου σχετικού (β) νόμου:

– η υποχρεωτική άδεια πατρότητας στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κατά τη γέννηση του τέκνου, αυξήθηκε από δύο (2) ημέρες που ίσχυε σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, με αποδοχές (άρθρο 27) και

– θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η άδεια φροντιστή, άδεια δηλαδή μέχρι πέντε (5) εργασίμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος σε κάθε εργαζόμενο που παρέχει σημαντική φροντίδας ή υποστήριξη για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση σε άρρωστο ή εξαρτώμενο συγγενή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα εξωθούνται στην αποχώρηση από την αγορά εργασίας, εργαζόμενοι με αυξημένα οικογενειακά βάρη (άρθρο 29)

– κωδικοποιήθηκε και απέκτησε νομοθετική ισχύ το άρθρο 7 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, με το οποίο χορηγείται στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις, ενώ γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

Ήδη, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το άρθρο 14 της σχετικής (α) υπουργικής απόφασης και μετά από διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας, καθιερώθηκε η υποχρεωτική άδεια απουσίας στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες, λόγω γέννησης τέκνου, διαρκείας πέντε (5) συνεχών ημερών, με αποδοχές, χορηγούμενη από τη γέννηση του τέκνου και πάντως όχι αργότερα από τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών της ηλικίας αυτού.

Θεωρούμε ότι οι ως άνω άδειες μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καταρχήν για λόγους ισότητας των κάθε είδους εργαζομένων προς την Εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά και για την επίτευξη της ισότητας μεταχείρισης και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία και απασχόληση, μέσω των παρεχόμενων διευκολύνσεων και προστασίας σε γονείς και φροντιστές και προς τούτο προτείνουμε:

– την τροποποίηση της σχετικής (α) υπουργικής απόφασης, ως εξής: «Το άρθρο 14 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/2016 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808) αντικαθίσταται ως εξής: «Στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται υποχρεωτικά και χωρίς να εξαρτάται από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του στελέχους, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας, άδεια απουσίας διάρκειας δεκαοκτώ (18) πέντε (5) συνεχών ημερών λόγω γέννησης τέκνου τους, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου, είτε: α) εντός τριάντα (3) ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε β) μετά από την ημερομηνία γέννησης σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη γέννηση του τέκνου και πάντως όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) δύο (2) μηνών της ηλικίας αυτού. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια».

– την προσθήκη στην ως άνω υπουργική απόφαση άρθρου ως εξής: «Άρθρο …. Άδεια Φροντιστή Στα στελέχη των ΕΔ, στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης χορηγείται, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας, άδεια απουσίας φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26 του ν.4808/2021 (Α΄ 101), για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.».

– την προσθήκη στην ως άνω υπουργική απόφαση άρθρου ως εξής: «Άρθρο …. Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες Στα στελέχη των ΕΔ, στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας, άδεια οκτώ (8) συνεχών ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως.».

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης Τσουκαράκης, 6974365800
Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ) Ιωάννης Κατσανεβάκης, 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ. 2168004777, fax 2168004778

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
e-mail: [email protected]